LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-723 2, 31, 32, 321, 35, 36, 45, 47, 53, 54, 60, 631, 64 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 46 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gegužės 23 d. Nr. XIII-379

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 22 dalį.

 

2 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Profesinės karo tarnybos sutartis sudaroma šiems terminams:

1) su priimamais į profesinę karo tarnybą kariais – ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui ir terminui, ne ilgesniam kaip iki tos dienos, kai kariui sukaks šio įstatymo 45 straipsnyje nustatyti išleidimo į atsargą metai;

2) su stojančiais į tarptautinių operacijų karinius vienetus – krašto apsaugos ministro nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 5 metų, laikotarpiui.

2. Pakeisti 31 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pasibaigus profesinės karo tarnybos sutarties laikotarpiui ir (ar) terminui, sutartis su kariu, turinčiu mažesnį negu 8 metų nepertraukiamą profesinės karo tarnybos stažą, gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 5 metams; turinčiu 8 metų ir didesnį nepertraukiamą profesinės karo tarnybos stažą, bet neįgijusiu teisės į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją pagal ištarnautus metus – ne ilgiau kaip iki teisės į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją pagal ištarnautus metus įgijimo; įgijusiu teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją pagal ištarnautus metus – ne ilgiau kaip 5 metams. Visais atvejais sutartys pratęsiamos laikotarpiui, ne ilgesniam kaip iki tos dienos, kai kariui sukaks šio įstatymo 45 straipsnio 4 ir 6 dalyse nustatyti išleidimo į atsargą metai.“

3. Pakeisti 31 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodyti pareigūnai profesinės karo tarnybos sutartis be atskiro ministro sutikimo gali sudaryti su kariais, kurie pradeda karininko tarnybą baigę karo mokymo įstaigą ar Lietuvos aukštąją mokyklą ir karinio rengimo programą Akademijoje.“

 

3 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kario savanorio sutarties terminui pasibaigus, ji gali būti pratęsta naujam, ne ilgesniam kaip 4 metų, laikotarpiui neribotą kartų skaičių, tačiau ne ilgesniam terminui, kaip iki tos dienos, kai kariui savanoriui sukanka 60 metų.“

 

4 straipsnis. 321 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 321 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Aktyviojo rezervo kario sutarties terminui pasibaigus, ji gali būti pratęsta naujam, ne ilgesniam kaip 4 metų, laikotarpiui neribotą kartų skaičių, tačiau ne ilgesniam terminui, kaip iki tos dienos, kai aktyviojo rezervo kariui sukanka 60 metų.“

 

5 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 4 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) už pirmus 4 nepertraukiamos profesinės karo tarnybos metus arba tarnybos pagal kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį metus, išskyrus pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtus karius, baigusius karo mokymo įstaigą ar Lietuvos aukštąją mokyklą ir karinio rengimo programą Akademijoje.“

 

6 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Profesinės karo tarnybos kariai, kurie krašto apsaugos sistemoje eina karo medicinos gydytojo, jo padėjėjo ar paramediko pareigas, esant poreikiui gali būti siunčiami dirbti į kitą valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigą, paliekant tą patį tarnybinį atlyginimą, krašto apsaugos ir sveikatos apsaugos ministrų nustatyta tvarka sudarytoje dvišalėje sutartyje tarp krašto apsaugos sistemos institucijos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytomis sąlygomis. Teisė dirbti laisvu nuo tarnybos metu kitose sveikatos priežiūros įstaigose įgyvendinama krašto apsaugos ministro nustatytomis sąlygomis ir tvarka.“

 

7 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 45 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Į atsargą profesinės karo tarnybos kariai, išskyrus nurodytus šio straipsnio 6 dalyje, išleidžiami sukakę:

1) kareiviai, jūreiviai – 40 metų;

2) puskarininkiai, jaunesnieji ir vyresnieji karininkai – 56 metus;

3) generolai (admirolai) – 58 metus.

2. Pripažinti netekusia galios 45 straipsnio 5 dalį.

3. Pakeisti 45 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Profesinės karo tarnybos kariai, kurie eina pareigas, kurioms nustatytas reikalavimas turėti karinę specialybę, gali būti išleidžiami į atsargą sukakę 60 metų, o karo kapelionai – 65 metus.“

 

8 straipsnis. 46 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 46 straipsnį.

 

9 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Į dimisiją perkeliami:

1) profesinės karo tarnybos kariai išleidžiant juos į atsargą, jeigu išleidimo į atsargą metu jie jau yra sukakę 60 metų;

2) atsargos kariai, sukakę 60 metų;

3) dėl sveikatos būklės tapę netinkami mobilizacijai atsargos kariai, neatsižvelgiant į jų amžių.

 

10 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 53 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Įgijusiems pagrindinį karinį parengimą profesinės karo tarnybos kariams, turintiems ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (arba iki 2006 m. įgytą aukštesnįjį) išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir pagal turimą specialybę (kvalifikaciją) skiriamiems į seržanto specialisto pareigas, suteikiamas seržanto specialisto laipsnis.“   

2. Pakeisti 53 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Baigusiems karinio rengimo programas, skirtas karininkams parengti, ir stojantiems į profesinę karo tarnybą arba atliekantiems profesinę karo tarnybą ir jos metu baigusiems karinio rengimo programas, skirtas karininkams, skiriamiems į pareigas, kurioms nustatytas reikalavimas turėti karinę specialybę, parengti, vietoj pirmojo leitenanto laipsnio tokia pačia tvarka gali būti suteikiamas aukštesnis vyresniojo leitenanto ar kapitono (kapitono leitenanto) laipsnis.“

 

11 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 54 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) jaunesniuoju eiliniu, jaunesniuoju jūreiviu – ne mažiau kaip 6 mėnesius nuolatinėje privalomojoje pradinėje karo tarnyboje arba pagal profesinės karo tarnybos sutartį, arba ne mažiau kaip 8 mėnesius pagal kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį, jeigu per tuos metus ištarnavo ne mažiau kaip 20 tarnybos dienų;“.

2. Pakeisti 54 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) eiliniu, jūreiviu, vyresniuoju eiliniu, vyresniuoju jūreiviu – ne mažiau kaip vienus metus pagal profesinės karo tarnybos sutartį arba ne mažiau kaip vienus metus ir 3 mėnesius pagal kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį, jeigu per tuos metus ištarnavo ne mažiau kaip 30 tarnybos dienų;“.

3. Pakeisti 54 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Atsižvelgiant į krašto apsaugos sistemos poreikius, tam tikram labiausiai pasižymėjusių tarnyboje karių skaičiui gali būti leista dalyvauti atrankoje aukštesniam laipsniui gauti ir pirma šio straipsnio 2 dalyje nustatyto laiko, jeigu jie ištarnavę bent pusę šio laiko, o einantiems pareigas, kurioms nustatytas reikalavimas turėti karinę specialybę, ir turintiems vyresniojo leitenanto laipsnį, – bent trečdalį šio laiko. Ne aukštesnį kaip pulkininko leitenanto laipsnį turinčiam karo kapelionui, jį paskyrus kariuomenės generaliniu vikaru (vyriausiuoju kapelionu), gali būti suteiktas aukštesnis laipsnis netaikant šio straipsnio 2 dalies ir šios dalies sąlygų.“

4. Papildyti 54 straipsnį 31 dalimi:

31. Baigusiems karinio rengimo programas, skirtas karininkams parengti, ir stojantiems į profesinę karo tarnybą asmenims, turintiems leitenanto ar vyresniojo leitenanto laipsnį ir skiriamiems į pareigas, kurioms nustatytas reikalavimas turėti karinę specialybę, gali būti suteikiamas aukštesnis vyresniojo leitenanto ar kapitono (kapitono leitenanto) laipsnis netaikant šio straipsnio 2 dalies sąlygų.“

5. Pakeisti 54 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Pulkininko (jūrų kapitono) laipsnis gali būti suteikiamas kariui, ištarnavusiam dalinio, junginio vadu arba jo pavaduotoju (štabo viršininku) ne mažiau kaip vienus metus. Šis reikalavimas netaikomas kariams, einantiems pareigas, kurioms nustatytas reikalavimas turėti karinę specialybę, ir turintiems ne žemesnį kaip magistro (ar jam prilygintą) kvalifikacinį laipsnį.“

6. Pakeisti 54 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Atsižvelgiant į Seimo patvirtintą generolų bei admirolų skaičių ir laikantis šio straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, brigados generolo (flotilės admirolo) laipsnis gali būti suteikiamas karininkui, ištarnavusiam pulkininku (jūrų kapitonu) ne mažiau kaip 4 metus ir atitinkančiam šio straipsnio 5 dalyje nustatytą reikalavimą, paskyrus jį pajėgumų ir ginkluotės generaliniu direktoriumi, Jungtinio štabo viršininku, kariuomenės pajėgų rūšies vadu arba į kitas generolo (admirolo) laipsnį atitinkančias pareigas.“

7. Pripažinti netekusia galios 54 straipsnio 10 dalį.

 

12 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 60 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Tam tikroms profesinės karo tarnybos karių pareigoms, susijusioms su didesne vadų (ne žemesne kaip bataliono vado) ar juos pavaduojančių asmenų atsakomybe ar ypatinga pareigų specifika, nustatomi pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai. Priedai mokami tol, kol karys eina šias pareigas.“

2. Pakeisti 60 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariams, baigusiems karo mokymo įstaigą ar Lietuvos aukštąją mokyklą ir karinio rengimo programą Akademijoje, mokama vienkartinė piniginė išmoka, išskyrus atvejus, kai jie įvertinti nepatenkinamai. Išmokos dydis priklauso nuo kariūno vertinimo, kurio tvarką ir kriterijus nustato krašto apsaugos ministras, rezultatų:

1) 7,3 bazinio dydžio – įvertinus labai gerai;

2) 5,5 bazinio dydžio – įvertinus gerai;

3) 3,3 bazinio dydžio – įvertinus patenkinamai.

 

13 straipsnis. 631 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 631 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Į kitą apskritį perkeltiems (rotuotiems) profesinės karo tarnybos kariams, pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariams, taip pat po karo mokymo įstaigos ar Lietuvos aukštosios mokyklos ir karinio rengimo programos Akademijoje baigimo pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariams iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų kompensuojamos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos.“

 

14 straipsnis. 64 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 64 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Profesinės karo tarnybos kariams, perkeltiems (rotuotiems) į kitą savivaldybę, pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariams, taip pat po karo mokymo įstaigos ar Lietuvos aukštosios mokyklos ir karinio rengimo programos Akademijoje baigimo pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariams, jeigu toje savivaldybėje jie patys, jų šeimos nariai neturi nuosavybės teise priklausančių, techninius ir higienos reikalavimus atitinkančių gyvenamųjų patalpų ar jų dalies ir per pastaruosius 5 metus nėra jų perleidę (išskyrus perleidimą dėl santuokos nutraukimo), jie laikinai nėra apgyvendinti tarnybiniuose butuose, kai jiems nekompensuojamos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos ir nėra galimybės ar netikslinga juos į tarnybos vietą ir iš jos vežioti tarnybiniu transportu, atlyginamos kelionės iš gyvenamosios vietos į tarnybą ir atgal bet kokios rūšies transportu (išskyrus taksi) išlaidos. 5 metų gyvenamųjų patalpų ar jų dalies perleidimo terminas skaičiuojamas nuo perkėlimo (rotavimo) ar paskyrimo į kitas pareigas kitoje savivaldybėje dienos. Kelionės išlaidos atlyginamos 6 metus nuo perkėlimo (rotavimo) ar paskyrimo į pareigas. Jeigu per šį 6 metų laikotarpį profesinės karo tarnybos kariai perkeliami (rotuojami) tos pačios savivaldybės teritorijoje, kelionės išlaidos jiems ir toliau atlyginamos, bet ne ilgiau kaip 6 metus nuo jų perkėlimo (rotavimo) į kitą savivaldybę ar paskyrimo į pareigas. Profesinės karo tarnybos karį perkėlus (rotavus) į kitą savivaldybę, 6 metų terminas skaičiuojamas iš naujo.“

 

15 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

2. Pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariams, išskyrus pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtus karius, baigusius karo mokymo įstaigą ar Lietuvos aukštąją mokyklą ir karinio rengimo programą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, šio įstatymo 13 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 631 straipsnio 1 dalyje nustatyta garantija ir šio įstatymo 14 straipsnyje išdėstyto Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 64 straipsnio 4 dalyje nustatyta garantija taikomos, jeigu į pareigas profesinėje karo tarnyboje jie paskirti po šio įstatymo įsigaliojimo.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu sudarytos profesinės karo tarnybos sutartys galioja tol, kol šias sutartis sudariusiems kariams pagal šio įstatymo įsigaliojimo dieną turimą karinį laipsnį sukaks iki šio įstatymo įsigaliojimo Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 45 straipsnio 4 dalyje nustatyti išleidimo į atsargą metai.

4. Profesinės karo tarnybos kariai, sudarę profesinės karo tarnybos sutartis iki šio įstatymo įsigaliojimo ir išleidžiami į atsargą įsigaliojus šiam įstatymui, įgyja teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją sukakę iki šio įstatymo įsigaliojimo Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 45 straipsnio 4 dalyje nustatytą išleidimo į atsargą amžių, jeigu atitinka kitas Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme nustatytas sąlygas teisei į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją įgyti.

5. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras iki 2017 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė