LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymo nr. 1-12 „dėl MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. spalio 10 d. Nr. 1-249

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Magistralinio dujotiekio įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Taisyklės nereglamentuoja dujų apskaitos prietaisų įrengimo reikalavimų.“

2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. MDV ir stočių plieniniai vamzdžiai jungiami, juos suvirinant. Ardomos srieginės bei junginės jungtys gali būti numatomos uždarymo įtaisų, matavimo priemonių prijungimo vietose. Požeminiai dujotiekiai turi būti apsaugoti nuo korozijos pagal Taisyklių 1 priedo 37 punkte nurodyto Lietuvos standarto reikalavimus.“

3. Pakeičiu 13 punktą:

3.1. pripažįstu netekusia galios dvyliktąją pastraipą;

3.2. pakeičiu tryliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

MOP – didžiausias darbinis dujų slėgis, kuriam esant normaliomis eksploatavimo sąlygomis dujotiekis gali nepertraukiamai veikti.“

4. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Rengiant magistralinio dujotiekio trasos projektą, būtina atsižvelgti į poveikio aplinkai vertinimą, atliktą vadovaujantis teisės akto, nurodyto Taisyklių 1 priedo 3 punkte, reikalavimais bei į teisės aktuose nustatytus aplinkosaugos reikalavimus.“

5. Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. įvertinta vietovės klasė ir projektinis faktorius (fo) pagal Taisyklių 40 ir (ar) 41 punktus;“.

6. Pakeičiu 22.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.2. parinktas tinkamas atstumas nuo magistralinio dujotiekio trasos iki statinių pagal Taisyklių IV skyriaus trečiajame skirsnyje nustatytus reikalavimus;“.

7. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Mažiausiasis atstumas nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio ašies iki pastatų (įvertinant vamzdžių sienelės storį) apskaičiuojamas pagal (4) formulę:

 

                           (4)

 

čia:

A – mažiausiasis atstumas iki pastato, m;

D – išorinis vamzdžio skersmuo, m;

DP – projektinis MDV slėgis, bar;

f0 – projektinis faktorius.

Pastaba. Visais atvejais mažiausiasis atstumas iki gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų turi būti ne mažesnis kaip 25 m. Atstumus nuo kitų statinių (Taisyklių 1 priedo 11 punktas) iki MDV galima sumažinti tik leidus magistralinį dujotiekį eksploatuojančiai įmonei.

8. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Atstumas nuo atviros automobilių stovėjimo aikštelės, jeigu ji nėra dujų perdavimo sistemos priklausinys, iki MDV turi būti ne mažesnis kaip 25 m.“

9. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Mažiausi vertikalieji ir horizontalieji atstumai nuo magistralinio dujotiekio vamzdžių iki požeminių inžinerinių tinklų ir kitų objektų nurodyti 3 lentelėje.

 

3 lentelė. Mažiausi vertikalieji ir horizontalieji atstumai nuo magistralinio dujotiekio vamzdžių iki inžinerinių tinklų ir kitų objektų

 

Inžinerinių tinklų ir kitų objektų grupės

Inžinerinių tinklų ir kitų pavadinimas

Atstumas, m

vertikalus1) (prasilenkiant su inžineriniais tinklais)

horizontalus (tiesiant lygiagrečiai su inžineriniais tinklais)

Kabeliai, laidai

(be ertmių)

Telefono, optinio pluošto, anteniniai, mažesnės kaip 1000 V įtampos elektros kabeliai

0,502)

3,00

Nuo 1000 V iki 20 kV įtampos elektros kabeliai

0,502)

5,00

Nuo 20 iki 100 kV įtampos elektros kabeliai

0,503)

5,00

Elektros orinės linijos

-

5,00

Neslėginiai

vamzdynai

Kelių drenažo ir kiti šuliniai

-

5,00

Iki (ir) 150 mm skersmens kelių ir lauko drenažo vamzdis

0,154)

5,00

Didesnio kaip 150 mm skersmens drenažo vamzdis, kanalizacija, kabelių kanalai

0,30

5,00

Slėginiai

vamzdynai

Vandentiekis ir slėginė kanalizacija

0,30

5,00

Šildymo sistemos šilumnešio vamzdžiai

0,50

5,00

Kiti

Pastatų ir statinių pamatai

-

25,00

Medžiai ir krūmai

-

6,00

 

Pastabos:

1. Visi inžineriniai tinklai, prasilenkiantys su veikiančiu MDV, turi būti tiesiami po magistralinio dujotiekio vamzdžiu, išskyrus, kai MDV paklotas 3 m ir didesniame gylyje.

2. Horizontalusis atstumas matuojamas tarp išorinių dujotiekio vamzdžio ir kito inžinerinio tinklo sienelių.

3. 1) Požeminiai inžineriniai tinklai jų prasilenkimo (susikirtimo) su MDV vietoje turi būti pakloti apsauginiame dėkle, kurio ilgis turi būti ne trumpesnis kaip po 3 m į abi puses nuo dujotiekio vamzdžio ašies.

4. 2) Jei kabelis nutiestas metaliniame, polietileniniame, ar kitokiame mechaniškai atspariame dėkle, atstumą leidžiama sumažinti iki 25 cm.

5. 3) Kaip 4 pastaboje. Be to, tarp dujotiekio ir kabelio turi būti padedama ne mažesnė kaip 50 cm + dujotiekio išorinis skersmuo ilgio, 50 cm pločio ir 5 cm storio gelžbetoninė plokštė.

6. 4) Kai drenažo vamzdžiai, prasilenkiantys su dujotiekiu, yra po juo, vertikalus atstumas tarp vamzdžių turi būti ne mažesnis kaip 30 cm.“

10. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Atstumas nuo dujotiekio vamzdynų susikirtimo vietos su geležinkeliu ir automobilių keliais turi būti ne mažesnis kaip:

53.1. iki geležinkelio tiltų, pėsčiųjų tunelių ir viadukų, tunelių ir visų kategorijų automobilių kelių (Taisyklių 1 priedo 17 punkte nurodytas teisės aktas) tiltų (iki tilto pereinamosios plokštės) – 50 m;

53.2. iki geležinkelio iešmo ribos (smailės pradžios, kryžmės pabaigos, grįžtamosios srovės kabelių prijungimo prie bėgių vietos ir kitų kelio sankirtų) – 25 m;

53.3. iki kontaktinio tinklo atramų – 5 m.

Pastaba. Nurodytus atstumus leidžiama sumažinti suderinus su šių susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) ir MDV eksploatuojančia įmone. Tokiu atveju susikertant (prasilenkiant) MDV su geležinkelio keliais, papildomai turi būti atlikta pavojaus analizė ir įvertinimas vadovaujantis 2009 m. balandžio 24 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu (EB) Nr. 352/2009 „Dėl bendrojo saugos būdo, susijusio su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB 6 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta pavojaus analize ir įvertinimu, priėmimo“. Saugos vertinimo ataskaitoje pateiktos tyrimo išvados turi būti teigiamos.“

11. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. MDV susikirtimai su viešojo naudojimo geležinkeliu ir automobilių keliais turi būti numatomi 90° ± 5° kampu. Suderinus su MDV eksploatuojančia įmone, susikirtimo kampas gali būti sumažintas iki 45°.“

12. Pakeičiu 78 punktą ir jį išdėstau taip:

78. Parenkant dujų skirstymo ir dujų apskaitos stočių įrengimo vietą, būtina vadovautis Taisyklių 1 priedo 21 ir 22 punktuose nurodytomis Lietuvos higienos normomis ir įvertinti svarbiausius veiksnius, darančius įtaką gyvenamajai aplinkai: triukšmą, vibraciją, oro taršą.“

13. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

79. Magistralinio dujotiekio stoties apsaugos zona yra 25 metrų pločio žemės juosta aplink stoties aptvertą teritoriją (teisės aktai, nurodyti Taisyklių 1 priedo 4 ir 6 punktuose).“

14. Pakeičiu 80.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

80.1. stotį (ar jų dalis) galima būtų atjungti (nutraukti dujų srautą) uždarymo įtaisais;“.

15. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Turi būti įrengtos priemonės ir sudarytos sąlygos, avarijos atveju palengvinančios personalo evakavimą iš stoties teritorijos: aptvaro vartai turi būti ne siauresni kaip 3,5 m, priešingose aptvaro pusėse turi būti įrengti dveji varteliai, kurių kiekvienas ne siauresnis kaip 1 m.

Jei stotys įrengtos pastatuose, pastatai turi atitikti Taisyklių 1 priedo 13 ir 20 punktuose nurodytuose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.“

16. Pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

98. DSS turi būti numatytos ne mažiau kaip dvi lygiagrečiai įrengtos vienodo pajėgumo dujų slėgio reguliavimo vamzdžių linijos.“

17. Pakeičiu 100 punktą ir jį išdėstau taip:

100. Dujų slėgio reguliatoriai (toliau – reguliatoriai) turi būti parinkti taip, kad galėtų užtikrinti reikalingą slėgį dujotiekyje bei kitus normalaus dujotiekio veikimo darbinius parametrus. Leidžiama tokia reguliatoriaus konstrukcija, kad nustačius jį veikti MOP (didžiausiu darbiniu slėgiu), dujų slėgis negalėtų būti viršytas daugiau kaip 2,5 % jo vertės.“

18. Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:

103. Apsaugai nuo dujų slėgio viršijimo už reguliatoriaus, dujotiekyje prieš reguliatorių turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 saugos įtaisai (apsauginiai uždarymo vožtuvai AUV), nutraukiantys ištekantį iš stoties dujų srautą.“

19. Pakeičiu 213 punktą ir jį išdėstau taip:

213. Įrengiant dujotiekio perėją per gamtines kliūtis ar inžinerinius statinius, betranšėjė MDV tiesimo technologija parenkama ir nurodoma darbo projekte vadovaujantis Taisyklių 1 priedo 35 punkte nurodyto Lietuvos standarto nuostatomis bei betranšėjės technologijos vykdymo mechanizmų, įrenginių ir priemonių gamintojų parengtomis instrukcijomis.“

20. Pakeičiu 214.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

214.11. baigus darbus, statybvietė turi būti sutvarkyta pagal Taisyklių 198–202 punktuose nurodytus reikalavimus. Prieš atkuriant viršutinį dirvožemio sluoksnį, būtina pašalinti gręžinio skysčių mišinius;“.

21. Pakeičiu 250 punktą ir jį išdėstau taip:

250. Mechaninio atsparumo bandymo slėgiu trukmė turi būti ne mažesnė kaip 12 valandų ir bandymo slėgis (TP) negali būti mažesnis negu 1,25 MOP.“

22. Pakeičiu 261 punktą ir jį išdėstau taip:

261. Bandant DSS, DAS dujotiekių mechaninį atsparumą pneumatiniu būdu, juos apžiūrėti ir nuotėkio aptikimo skysčiu arba tam skirtu prietaisu tikrinti jungtis leidžiama tik sumažinus bandymo slėgį iki sandarumo bandymo normos.“

23. Pakeičiu 262 punktą ir jį išdėstau taip:

262. Bandymo slėgiu trukmė turi būti ne mažesnė kaip 12 valandų ir bandymo slėgis turi būti:

262. 1. mechaninio atsparumo TP = 1,5 MOP;

262. 2. sandarumo TP = 1,1 MOP.“

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                            Rokas Masiulis