LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-370

„DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA“ VEIKLOS SRITIES „ŽEMĖS KONSOLIDACIJA“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 13 d. Nr. 3D-274

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos srities „Žemės konsolidacija“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-370 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos srities „Žemės konsolidacija“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildau 3 punktą nauja dešimtąja pastraipa:

Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.“

2. Buvusią 3 punkto dešimtąją pastraipą laikau vienuoliktąja pastraipa.

3. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

„40. Paramos gavėjas po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paramos sutartyje, pateikia nustatytos formos mokėjimo prašymą. Paramos gavėjas gali pateikti iki penkių mokėjimo prašymų neįskaitant avansinio mokėjimo ir įskaitant galutinį mokėjimo prašymą. Projektas turi būti įgyvendintas ir paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d.“

4. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

„41. Spausdintinė mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt ir Ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt. Elektronine forma pildomas mokėjimo prašymas turi atitikti patvirtintą mokėjimo prašymo formą.“

5. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

„44. Mokėjimo prašymus, teikiamus spausdintine forma, kartu su reikalaujamais priedais iš paramos gavėjo priima ir registruoja Agentūra Administravimo taisyklėse nurodytais adresais.“

6. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

„45. Mokėjimo prašymai su priedais ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti Agentūrai laiku (paramos sutartyje arba paramos paraiškoje numatytais terminais vienu iš šių būdų:

45.1. spausdintine forma. Mokėjimo prašymas ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti paramos gavėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateikti mokėjimo prašymai nebus priimami;

45.2. elektronine forma, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga. Elektronine forma mokėjimo prašymai ir (arba) kiti dokumentai per įgaliotus asmenis nepriimami. Prie mokėjimo prašymo pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (jeigu teikiamas išspausdintas dokumentas, jis turi būti nuskenuotas ir pateiktas kartu su mokėjimo prašymu).“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                    Virginija Baltraitienė