LENKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

IR

 

UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO

 

SUSITARIMAS

 

DĖL BENDRO KARINIO VIENETO ĮSTEIGIMO

 

 

 

Lenkijos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Ukrainos Ministrų kabinetas, toliau – Šalys,

 

atsižvelgdamos į 1951 m. birželio 19 d. Londone pasirašyto Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso (toliau – NATO SOFA) nuostatas, jei taikoma;

 

atsižvelgdamos į 1995 m. birželio 19 d. Briuselyje pasirašyto Valstybių, Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių, ir kitų valstybių, dalyvaujančių programoje „Partnerystė taikos labui”, susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso (toliau – PfP SOFA) ir jo Papildomo protokolo, pasirašyto 1995 m. birželio 19 d. Briuselyje, nuostatas, taip pat Tolesnio papildomo protokolo, pasirašyto 1997 m. gruodžio 19 d. Briuselyje (toliau – Papildomi protokolai), nuostatas, jei taikoma;

 

vadovaudamosi 1945 m. San Franciske priimtos Jungtinių Tautų Chartijos tikslais ir principais dėl daugiašalio bendradarbiavimo tarptautinių operacijų ir tarptautinio saugumo srityje;

 

įsipareigodamos ir toliau prisidėti prie euroatlantinio bei regioninio stabilumo ir saugumo tikslų užtikrinimo;

 

taikydamos 1992 m. gegužės 18 d. Varšuvoje pasirašytos Lenkijos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl geros kaimynystės, draugiškų santykių ir bendradarbiavimo 3 ir 4 straipsnių nuostatas, 1994 m. vasario 8 d. Vilniuje pasirašytos Lietuvos Respublikos ir Ukrainos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties 4, 7 ir 26 straipsnių nuostatas ir 1994 m. balandžio 26 d. Vilniuje pasirašytos Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl draugiškų santykių ir kaimyninio bendradarbiavimo 4, 5 ir 6 straipsnių nuostatas;

 

atsižvelgdamos į 2001 m. rugsėjo 4 d. Varšuvoje pasirašyto Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ir 2008 m. gegužės 12 d. Varšuvoje pasirašyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, taip pat į 2003 m. birželio 5 d. Kijeve pasirašytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto sutarties dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos (toliau – susitarimai dėl įslaptintos informacijos apsaugos) nuostatas,

 

susitarė:

 

 

 


1 straipsnis

 

Tikslas ir taikymo sritis

 

1. Šalys įsteigia brigados dydžio Lenkijos,  Lietuvos ir Ukrainos bendrą karinį vienetą (toliau – Brigada).

 

2. Šiame Susitarime nustatoma bendri Brigados tikslai, veiklos principai, sprendimų priėmimo tvarka, saugumas ir kitos su Brigada susijusios bendros taisyklės.

 

 

 

2 straipsnis

 

Misija ir principai

 

1. Šalims pritarus Brigada ar jos elementai turi būti pasirengę dalyvauti tarptautinėse operacijose (toliau – operacijos), vykdomose remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos priimtu mandatu.

 

2. Brigada ir jos elementai dalyvauja operacijose tik išimtinai vadovaudamiesi Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos kompetentingų institucijų priimtais sprendimais.

 

3. Pajėgos priskiriamos Brigadai nepažeidžiant nė vienos valstybės suverenios teisės priimti sprendimą dėl savo pajėgų siuntimo dalyvauti konkrečioje operacijoje.

 

 

 

3 straipsnis

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Brigados ir jos Vadovybės struktūra, personalas, įranga, mokymų metodai, vadovavimas ir valdymas, sudėtis, rotavimas ir kiti jos veiklos aspektai nustatomi Techniniame susitarime (toliau – TS), kurį pasirašo Šalių gynybos (krašto apsaugos) reikalus spręsti kompetentingi ministrai ir (arba) ministerijos (toliau bendrai – vykdomosios institucijos).

 

2. Brigados vadovybė yra daugiašalė karinė institucija, atsakinga už Brigados veiklos planavimą, organizavimą, kontroliavimą ir vadovavimą jai. Brigados vadovybę sudaro personalas, įranga, medžiagos ir prekės, kurias tiekia vykdomosios institucijos ir (arba) Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos kompetentingos karinės institucijos, taip pat įranga, medžiagos ir prekės, kurias įsigyja Brigados vadovybė. Brigados vadovybė dislokuojama Liubline, Lenkijos Respublikos teritorijoje. Brigados vadovybės veikla reglamentuojama Lenkijos Respublikos teritorijoje galiojančiais teisės aktais ir atitinkamomis tarptautinės teisės normomis.

 

3. Visi nacionaliniai junginiai visada lieka tų valstybių, kurioms jie priklauso, ginkluotųjų pajėgų struktūroje. Valstybės, remdamosi teise perduoti įgaliojimus, perduoda tam tikrą vadovavimo ir valdymo lygį Brigados vadovybei.

 

4. Brigadai priklausantys nacionaliniai junginiai dislokuojami savo valstybių teritorijose. Vykdant Brigados mokymus ir jai rengiantis operacijoms, Brigados dislokavimo vietą nustato vykdomosios institucijos.

 

5. Į Brigados vadovybę paskirtas Lietuvos Respublikos ir Ukrainos personalas, taip pat šio personalo išlaikytiniai tuo laikotarpiu, kai jie dislokuoti ar gyvena Lenkijos Respublikos teritorijoje, naudojasi NATO SOFA, PfP SOFA ir Papildomuose protokoluose nustatytais imunitetais ir privilegijomis. Konkrečios imunitetų ir privilegijų taikymo procedūros  apibrėžiamos TS.

 

6. Remdamasi NATO SOFA ir PfP SOFA, Lenkijos Respublika padeda spręsti įvažiavimo, dislokavimo, išvažiavimo ir kitus klausimus, susijusius su oficialių Brigados personalo pareigų vykdymu.

 

7. Brigados vadovybės personalui ir jo išlaikytiniams bei nacionaliniams junginiams, dislokuotiems kitos Šalies teritorijoje, atitinkamai taikomos NATO SOFA ir PfP SOFA susitarimų ir Papildomų protokolų nuostatos.

 

 

 

4 straipsnis

 

Nuostatos, kuriomis reglamentuojamas Brigados vadovybės statusas

 

1. Bendroji tvarka.

 

1) NATO SOFA ir PfP SOFA susitarimų nuostatos mutatis mutandis taikomos Brigados vadovybei, jos personalui ir jo išlaikytiniams.

 

2) Lenkijos Respublikos pareigūnai, kuriems pagal nacionalinę teisę leidžiama patekti į patalpas, kad atliktų savo oficialias pareigas, gali patekti į Brigados vadovybės teritoriją ar pastatus dalyvaujant Brigados vadui ar jo atstovui. Ši nuostata neturi žalingo poveikio archyvų ir kitų oficialių dokumentų neliečiamumui.

 

3) Lenkijos Respublika pripažįsta galiojančiais visus Brigados vadovybės personalui ir jo išlaikytiniams išduotus vairavimo pažymėjimus ir leidimus vairuoti variklinę transporto priemonę.

 

4) Lenkijos Respublika pripažįsta, kad Brigados vadovybei nuosavybės teise priklausančiai ar jos naudojamai tiek nekilnojamajai, tiek kilnojamajai nuosavybei, taip pat jos dokumentams, turtui ir lėšoms taikomas imunitetas dėl rekvizavimo, konfiskavimo, laikino arešto ir nusavinimo arba bet kokio kito įsikišimo taikant administracinius, teismo ar teisės aktuose nustatytus veiksmus.

 

2. Personalo reikalai.

 

1) Brigados vadovybė gali imtis priemonių įdarbinti:

 

a) darbuotojus, kurie NATO SOFA Susitarimo IX straipsnio 4 dalyje apibrėžiami kaip vietinį statusą turintys civiliai darbuotojai;

 

b) personalo išlaikytinius pagalbiniais civilinių pareigybių darbuotojais;

 

2) Norėdama gauti paslaugas, Brigados vadovybė gali sudaryti sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis (toliau – Tiekėjai), kurie neatleidžiami nuo mokesčių ir muitų.

 

3) Būtina sąlyga įdarbinant 2 dalies 1 punkto a ir b papunkčiuose minimus asmenis arba sudarant sandorius su Tiekėjais, kuriems gali prireikti susipažinti su įslaptinta informacija, kad šie asmenys ir Tiekėjai turėtų atitinkamus dokumentus, kuriais jiems būtų leidžiama susipažinti su įslaptinta informacija.

 

4) 2 dalies 1 punkto a ir b papunkčiuose minimi asmenys, kurie nėra Lenkijos Respublikos piliečiai, gali atvykti ir gyventi Lenkijos Respublikoje tuo laikotarpiu, kai yra paskirti į Brigados vadovybę ar pasamdyti pagal sutartį. Lenkijos Respublikos institucijos galiojančiais pripažįsta visus jų turimus vairuotojo pažymėjimus ir leidimus vairuoti variklines transporto priemones. Lenkijos Respublikos institucijos nereikalauja, kad šie asmenys gautų leidimą dirbti.

 

3. Paslaugos.

 

1) Pašto paslaugos:

 

a) Brigados vadovybės darbuotojų paštas ir pašto siuntos gali būti siunčiamos ir gaunamos per Lenkijos Respublikos teritorijoje veikiančias pašto tarnybas;

 

b) mokesčiai už pašto tarnybų teikiamas paslaugas yra tokie, kokie imami už Lenkijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų siunčiamą paštą;

 

2) Ryšiai:

 

a) Lenkijos Respublikos vykdomosios institucijos ir (arba) kompetentingos karinės institucijos užtikrina Brigados vadovybei tokius oficialius telefono, telefakso ir elektroninius ryšius, kokiais naudojasi Lenkijos Respublikos ginkluotosios pajėgos;

 

b) Lietuvos Respublikos ir Ukrainos vykdomosios institucijos ir (arba) kompetentingos karinės institucijos turi teisę įsivežti, įsirengti ir naudoti Brigados vadovybės teritorijoje, o prireikus dėl techninių priežasčių ir už Brigados vadovybės teritorijos ribų, tokias karines radijo stotis ir telekomunikacijų įrangą bei priemones, kurios būtinos Brigados vadovybės operatyvinėms funkcijoms atlikti. Karinės radijo stotys ir telekomunikacijų įranga bei priemonės naudojamos tik tarnybos tikslais. Įrengimas, paskirstymas, dažnių naudojimas ir sistemų taikymas įgyvendinami vadovaujantis Lenkijos Respublikos teise.

 

4. Teisinis subjektiškumas.

 

Brigados vadovybei suteikiamas teisinis subjektiškumas atlikti būtinus su jos funkcijomis susijusius teisinius veiksmus.

 

 

 

5 straipsnis

 

Koordinavimo grupė

 

1. Vykdomosios institucijos atsako už šio Susitarimo įgyvendinimą ir įsteigia iš šių institucijų atstovų sudarytą Koordinavimo grupę.

 

2. Koordinavimo grupės sudėtis, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos, sprendimų priėmimo tvarka ir kita išsami su jos veikla susijusi informacija nustatoma TS.

 

 

 

6 straipsnis

 

Vadovavimas ir valdymas

 

1. Brigados vadas ir kitas įgaliotas personalas turi teisę leisti įsakymus pavaldžiam Brigados vadovybės personalui.

 

2. Per bendras Brigados pratybas, jai rengiantis operacijoms ir dalyvaujant jose, Brigados vadas ir kitas įgaliotas personalas turi teisę leisti įsakymus pavaldžiam nacionalinių Brigados junginių personalui.

 

3. 1 ir 2 dalyse minimas personalas privalo vykdyti jiems duotus įsakymus, nebent tokie įsakymai prieštarautų jų valstybių teritorijoje galiojantiems teisės aktams arba tarptautinei teisei.

 

4. Oficiali Brigados kalba yra anglų kalba.

 

 

 

7 straipsnis

 

Mokymai, pratybos ir sertifikavimas

 

1. Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos kompetentingos karinės institucijos atsako už savo nacionalinių junginių mokymus ir parengimą operacijoms. Bendri mokymai ir pratybos vykdomi siekiant užtikrinti nacionalinių junginių tarpusavio sąveiką. Lenkijos Respublikos kompetentingos karinės institucijos atsako už koordinavimo procesą vykdant mokymus ir rengiantis operacijoms.

 

2. Brigada turi būti sertifikuojama taip patvirtinant jos atitiktį nustatytiems standartams. Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos kompetentingos karinės institucijos atsako už savo nacionalinių junginių sertifikavimą.

 

3. Konkrečios su mokymu, pratybomis ir sertifikavimu susijusios nuostatos nustatomos atskiruose susitarimuose.

 

 

 

8 straipsnis

 

Logistika ir strateginis pervežimas

 

1. Visų pirma Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos kompetentingos karinės institucijos atsako už logistinę paramą savo nacionaliniams junginiams, vykdantiems mokymus, besirengiantiems operacijoms ir jose dalyvaujantiems.

 

2. Konkrečios kiekvienų pratybų ir operacijų logistinės paramos sąlygos bei tvarka nustatoma atskirais susitarimais.

 

3. Vykdomosios institucijos bendradarbiauja ieškodamos veiksmingo su Brigados ir jos elementų strateginiu pervežimu susijusių klausimų sprendimo.

 

 

 

9 straipsnis

 

Medicininė parama

 

1. Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos kompetentingos karinės institucijos atsako už medicininės paramos teikimą, nebent vykdomosios institucijos susitartų kitaip.

 

2. Siekiant veiksmingai panaudoti strateginius medicininės oro evakuacijos išteklius, rekomenduotina abipusė parama; jos teikimą koordinuoja Brigados vadovybė.

 

3. Konkrečios su Brigados vadovybės personalo ir jo išlaikytinių medicinine parama susijusios nuostatos nustatomos TS.

 

4. Rengiantis lauko pratyboms ir (arba) operacijoms ir jas vykdant, medicininės paramos teikimo atitinkamiems Brigados elementams sąlygos nustatomos atitinkamuose dokumentuose ir (arba) atskirame susitarime.

 

 

 

10 straipsnis

 

Drausmė

 

1. Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos kompetentingos karinės institucijos atsako už savo personalo karinę drausmę.

 

2. Brigados nacionalinių junginių karinis personalas atlieka karinę tarnybą, vadovaudamasis savo valstybių nacionaline teise.

 

 

 

11 straipsnis

 

Finansinės nuostatos

 

1. Kiekviena Šalis atsako už savo nacionalinių junginių finansavimą vykdant bendras pratybas, rengiantis operacijoms ir jose dalyvaujant.

 

2. Brigados vadovybės finansavimas išsamiai nustatomas TS.

 

 

 

12 straipsnis

 

Mokesčiai ir muitai

 

Tiek, kiek nustatyta pagal Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos teritorijoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus:

 

1) Brigados vadovybė atleidžiama nuo mokesčių, muitų ir kitų rinkliavų;

 

2) laikinai į Lenkijos Respubliką importuojama ir iš jos eksportuojama įranga, reikmenys, produktai ir medžiagos, susiję su Brigados vadovybės oficialių pareigų vykdymu, atleidžiami nuo mokesčių, muitų ir kitų rinkliavų;

 

3) laikinai į Lenkijos Respubliką, Lietuvos Respubliką ir Ukrainą importuojama ir iš jų eksportuojama įranga, reikmenys, produktai ir medžiagos, susiję su Brigados dalyvavimu bendrose pratybose ir operacijose, atleidžiami nuo mokesčių, muitų ir kitų rinkliavų.

 

 

 

13 straipsnis

 

Įslaptintos informacijos apsauga

 

1. Šio Susitarimo įgyvendinimo tikslais Šalių viena kitai perduodama įslaptinta informacija saugoma vadovaujantis susitarimais dėl įslaptintos informacijos apsaugos.

 

2. Jei pagal bet kurį 1 dalyje nurodytą susitarimą įslaptintai informacijai perduoti bet kuriai iš Šalių yra būtinas Šalies, kuri parengė įslaptintą informaciją, pritarimas, Šalys susitaria, kad šia nuostata nustatomas toks pritarimas. Tačiau toks pritarimas yra susijęs vien tik su Šalių įslaptintos informacijos tarpusavio mainais siekiant įgyvendinti šio Susitarimo tikslus.

 

3. Brigados vadovybė turi teisę rengti, naudoti, perduoti, saugoti, tvarkyti ir apsaugoti įslaptintą informaciją pagal su įslaptintos informacijos apsauga susijusias bendras įgyvendinimo taisykles (toliau – bendros įgyvendinimo taisyklės), kaip nustatyta 4 dalyje.

 

4. Brigados vadovybė parengia bendras įgyvendinimo taisykles. Atitinkamos nacionalinės saugumo institucijos pateikia Brigados vadovybei rašytinį patvirtinimą, kad jos pritaria šioms taisyklėms. Brigados vadovybė, gavusi rašytinį pranešimą apie pritarimą bendroms įgyvendinimo taisyklėms, jas patvirtina.

 

 

 

14 straipsnis

 

Ginčų ir ieškinių sprendimas

 

1. Bet kokie su šio Susitarimo įgyvendinimu susiję Šalių tarpusavio ginčai sprendžiami konsultacijomis ir derybomis.

 

2. Su šio Susitarimo įgyvendinimu susiję Šalių tarpusavio ieškiniai ir atsakomybės klausimai sprendžiami vadovaujantis atitinkamai NATO SOFA ir PfP SOFA nuostatomis.

 

 

 

15 straipsnis

 

Baigiamosios nuostatos

 

1. Šio Susitarimo depozitaras yra Lenkijos Respublikos Vyriausybė.

 

2. Šis Susitarimas įsigalioja praėjus 30 dienų nuo tada, kai depozitaras gauna paskutinį pranešimą apie tai, kad baigtos visos šiam Susitarimui įsigalioti reikalingos teisinės procedūros. Depozitaras praneša kitoms Šalims apie šio pranešimo gavimą.

 

3. Įsigaliojus šiam Susitarimui, depozitaras nedelsdamas imasi veiksmų jį užregistruoti Jungtinių Tautų sekretoriate pagal 1945 m. birželio 26 d. San Franciske priimtos Jungtinių Tautų chartijos 102 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Užregistravęs Susitarimą, depozitaras apie tai nedelsdamas praneša kitoms Šalims.

 

4. Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikui.

 

5. Bet kuri Šalis gali bet kada nutraukti šį Susitarimą, apie tai raštu pranešdama depozitarui. Depozitaras, gavęs pranešimą apie Susitarimo nutraukimą, nedelsdamas raštu apie tai praneša kitoms Šalims. Šaliai, kuri inicijavo Susitarimo nutraukimą, toks nutraukimas įsigalioja praėjus 180 dienų nuo tada, kai depozitaras gauna pranešimą.

 

6. Šis Susitarimas gali būti keičiamas rašytiniu Šalių sutarimu. Tokie pakeitimai įsigalioja šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

7. Šio Susitarimo nutraukimas neturi poveikio Šalių finansiniams įsipareigojimams, atsirandantiems taikant šį Susitarimą. Tokie įsipareigojimai galioja tol, kol įvykdomi iki galo.

 

8. Bet kuri kita valstybė prie Brigados prisijungia bendru Šalių kvietimu. Valstybė gali prisijungti prie Brigados tapdama šio Susitarimo Šalimi. Prie šio Susitarimo prisijungiama pasirašant jo pakeitimą, kuris įsigalioja pagal atitinkamas šio Susitarimo 15 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas.

 

 

 

Pasirašyta Varšuvoje 2014 m. rugsėjo 19 d. vienu egzemplioriumi lenkų, lietuvių, ukrainiečių ir anglų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Kilus ginčų dėl aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba. Depozitaras išplatina patvirtintas šio Susitarimo kopijas visoms likusioms Šalims.

 

 

 

 

 

Lenkijos Respublikos Vyriausybės vardu

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

 

 

 

Ukrainos Ministrų kabineto vardu