ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL YPAČ DIDELĖS KELIŲ SUGADINIMO TIKIMYBĖS LAIKOTARPIO NUSTATYMO

 

 

2016 m. kovo 1 d. Nr. D1-171

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, 3 ir 6.5 punktais, Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 „Dėl Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“, 19 punktu:

1.   N u s t a t a u laikotarpį, kurio metu gabenant apvaliąją medieną Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiais vietinės reikšmės keliais ypač didelė kelių sugadinimo tikimybė – kasmet nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d.

2.  N u r o d a u, kad medienos siuntėjas, vadovaudamasis Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 „Dėl Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – aprašas), informuoja ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos gabenimo, pateikdamas raštu ar faksu, ar elektroniniu paštu informacinį pranešimą, Alytaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, kurioje yra apvaliosios medienos pakrovimo vieta, seniūną (priedas Nr. 1).

3. N u r o d a u, kad medienos savininkas, numatantis medieną sandėliuoti vietinės reikšmės kelio apsaugos zonoje, derina apvalios medienos sandėliavimo vietą su seniūnu ir ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos sandėliavimo pateikia raštu ar faksu, ar elektroniniu paštu informacinį pranešimą apie medienos sandėliavimo vietos adresą arba kvartalą, sklypą, girininkijos pavadinimą ir rajoną, sandėliavimo datą (laikotarpį), numatomą kiekį kubiniais metrais, sandėliavimo situacijos schemą.

4. P a v e d u seniūnams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

5. N u r o d a u Rūtai Neciunskienei, Dokumentų ir personalo valdymo skyriaus vyresniajai specialistei, supažindinti su šiuo įsakymu seniūnus naudojantis elektronine dokumentų ir valdymo sistema „DocLogix“.

6. N u r o d a u Komunikacijų skyriui šį įsakymą paskelbti Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainėje, vietinėje spaudoje ir su juo supažindinti Valstybinės miškų tarnybos teritorinį padalinį.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Jolanta Kručkauskaitė

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. D1- 171

1 priedas

 

 

______________________________________________________________________________________________

(prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

 

______________________________________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens adresas, telefono numeris, el. paštas)

 

 

Alytaus rajono savivaldybės ___________________________ seniūnijai

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

 

______________________

(data)

1. Medienos siuntėjas______________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, adresas)

 

2. Vežėjas ar fizinis asmuo, gabenantis apvalią medieną ___________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė gyvenamosios

 

_______________________________________________________________________________

vietos adresas ar juridinio asmens pavadinimas, adresas)

 

3. Transporto priemonė, kuria bus gabenama apvalioji mediena_____________________________

(transporto priemonės markė, valstybinis numeris, priekabos valstybinis numeris)

 

 

________________________________________________________________________________

 

4. Medienos pakrovimo adresas______________________________________________________

(vietos adresas arba kvartalas, sklypas, girininkijos pavadinimas ir rajonas; pakrovimo ir gabenimo data)

 

________________________________________________________________________________

 

 

5. Planuojamas medienos gabenimo maršrutas nuo medienos pakrovimo vietos iki išvažiavimo miško vietinės reikšmės keliais iš miško teritorijos _______________________________________

________________________________________________________________________________

(pateikiamas aprašymas, konkretūs kelio ruožai arba pridedama maršruto schema)

 

_______________________________________________________________________________

 

6. Įsipareigojimas tausoti vietinės reikšmės kelius, juos sugadinus, suremontuoti per 1 mėnesį

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________________                                                           _________________________