LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-825 „DĖL SVEIKO SENĖJIMO UŽTIKRINIMO LIETUVOJE 2014–2023 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. kovo 3 d. Nr. V-299

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, ir 4 priede „Sveikatai palankių sąlygų darbe kūrimo skatinimo krypties aprašas“:

1. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

„23. Pagerinti profesinės sveikatos saugos ir priežiūros, skirtos vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, sistemos funkcionavimą.“

2. Pakeičiu 25.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„25.1. 100 šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų, išklausiusių specializuotus profesinės sveikatos ir (arba) darbo medicinos mokymų kursus ir gavusių pažymėjimus;“.

3. Pakeičiu 25.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„25.2. 200 kitų profesinės sveikatos priežiūros specialistų: slaugytojų, visuomenės sveikatos specialistų ir kt.).“

4. Pripažįstu netekusiu galios 26 punktą.

5. Pakeičiu 32.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„32.1. organizuoti specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir gebėjimų stiprinimą pagal su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas mokymo programas (Profesinės sveikatos specialistų profesinio tobulinimo kursų programos turinio reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-704 „Dėl Profesinės sveikatos specialistų profesinio tobulinimo kursų programos turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo“) sveiko senėjimo, ergonomiškai saugios darbo aplinkos užtikrinimo, profesinės sveikatos ir darbo medicinos srityje:

32.1.1. parengti mokymo programas, skirtas šeimos medicinos paslaugas teikiantiems gydytojams, slaugytojoms, visuomenės sveikatos ir kitiems profesinės sveikatos specialistams. Vykdytojas – Higienos institutas;

32.1.2. remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu kvalifikacinių reikalavimų aprašu profesinės sveikatos specialistams, organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus, konferencijas), pasamdyti lektorius, įsigyti reikalingą techninę įrangą, įrengti ar nuomoti patalpas, vykdyti kitas mokymų organizavimui reikalingas veiklas. Vykdytojas – Higienos institutas;

32.1.3. organizuoti ir įgyvendinti kitas profesinės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo priemones: profesinės sveikatos specialistų ir gydytojų, atliekančių darbuotojų profilaktinius sveikatos tikrinimus, kvalifikacijos tobulinimą užsienyje (dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, seminaruose, kursuose, stažuotėse), kartu su Suomijos darbo medicinos institutu parengti specialų kursų modulį šių specialistų gebėjimams stiprinti ir kt. Vykdytojas – Higienos institutas (veiklos koordinavimas);“.

6. Pakeičiu 32.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„32.2. siekiant užtikrinti specialistų kvalifikacijos tobulinimą, kaupti informaciją apie profesinės sveikatos specialistus. Vykdytojas – Higienos institutas;“.

7. Pripažįstu netekusiu galios 32.3 papunktį.

8. Pakeičiu 32.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„32.4. siekiant teikti metodinę pagalbą, konsultacijas, mokymus įmonėms, organizacijoms ir profesinės sveikatos specialistams, įrengti Higienos instituto PSC mokymų bazę (patalpų remontas, kompiuterinės ir techninės įrangos įsigijimas ir kt.) bei sustiprinti žmogiškuosius išteklius. Vykdytojas – Higienos institutas;“.

9. Pakeičiu 32.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„32.5. periodiškai iki 2023 m. pabaigos viešinti 32.1–32.4 papunkčiuose išvardytas veiklas, populiarinti žinias apie PSP naudą, rengti pristatymus ir teikti konsultacijas regionuose dirbantiems specialistams ir įmonėms; taip pat vertinti papildomų specializuotų profesinės sveikatos priežiūros įstaigų skirtinguose regionuose kūrimo tikslingumą. Vykdytojas – Higienos institutas.“

10. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

„33. Iškeltam Veiksmų plano uždaviniui – pagerinti profesinės sveikatos saugos ir priežiūros, skirtos vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, sistemos funkcionavimą – įgyvendinti numatomos šios priemonės:

33.1. pareigūnams nustatytų profesinių sveikatos pakenkimų postvencinei medicininei ir psichologinei reabilitacijai bei sveikatos stiprinimui skirtos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra paslaugų tolygiam prieinamumui užtikrinti. Vykdytojai: VRM Medicinos centras, Sveikatos priežiūros tarnybos prie VRM Trakų medicininės reabilitacijos centras (toliau – Trakų MRC), VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“:

33.1.1. padidinti Trakų MRC vietų skaičių iki 35 vietų. Tuo tikslu reikia išplėsti patalpų plotą 120 kv. m, panaudojant šiuo metu kitiems tikslams naudojamas erdves, įrengti pacientų nakvynei, psichologinei reabilitacijai skirtas patalpas, jas aprūpinti bendros paskirties, individualios ir grupinės psichoterapijos paslaugoms teikti būtinais baldais, garso ir vaizdo, kompiuterine ir programine psichologinės diagnostikos ir ugdymo įranga ir kitomis priemonėmis, kurių šiuo meti Trakų MRC nėra;

33.1.2. VRM Medicinos centre atnaujinti reabilitacijos skyriaus ir fizioterapinio kabineto patalpas; įrengti daugiafunkcį psichoterapijos kabinetą (apie 25 kv. m) su naujais baldais, relaksaciniais foteliais ir daugiafunkce psichorelaksacijos įranga; įsigyti reabilitacijai skirtas vonias ir įrangą; įsigyti trūkstamas pacientų reabilitacijos priemones;

33.1.3. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“ būtina įrengti daugiafunkcį psichoterapijos kabinetą, renovuoti dvi kineziterapijos sales, įsigyti diagnostinę įrangą: ergospirometrijos sistemos aparatūrą, elektrokardiografą, raumenų treniravimo ir testavimo sistemą;

33.1.4. VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“ būtina atnaujinti nusidėvėjusią diagnostikai bei fizioterapijai skirtą įrangą (fizinio pajėgumo testavimo veloergometrą, judėjimo aparato tempimo terapijos įrangą, kojų ir rankų limfodrenažo įrenginį, galūnių judesių atkūrimo CPM aparatus, lazerio terapijos komplektą, elektromiostimuliatorių ir kt.), taip pat atnaujinti reabilitacijai skirtas vonias ir įrengti psichoterapijos reabilitacijos salę. Tobulinant gydomojo proceso valdymą, reikia įdiegti procedūrų skyrimo, pralaidumo ir kontrolės apskaitos kompiuterizuotą programą;

33.2. sukurti ir įdiegti inovatyvų ir darbinės veiklos specifinius poreikius atitinkantį profesinės sveikatos saugos ir priežiūros modelį, skirtą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams. Viešinti įdiegto modelio įgyvendinimo rezultatus, teikiant informaciją kitoms suinteresuotoms ES šalių teisėsaugos institucijoms. Vykdytojas – VRM, bendradarbiaudama su VRM Medicinos centru, vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis, pareigūnams atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis.“

11. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

„34. Numatomi pagrindiniai šios Veiksmų plano krypties vykdytojai: Higienos institutas, VRM, VRM Medicinos centras, Sveikatos priežiūros tarnybos prie VRM Trakų medicininės reabilitacijos centras, VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“. Galimi partneriai: vidaus reikalų statutinės įstaigos, pareigūnams atstovaujančios profesinės sąjungos, VRM Medicinos centras.“

12. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

„35. Šiai Veiksmų plano krypčiai įgyvendinti skiriama iki 4,08 mln. eurų. Numatomi finansavimo šaltiniai – valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos, ES fondų ir tarptautinės paramos lėšos, nuosavos vykdytojų lėšos ir kiti finansavimo šaltiniai.“

 

 

 

Finansų ministras,

laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                            Rimantas Šadžius