HERBAS2

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos

ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-1253 „DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 6 d. Nr. V-278

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. V-1253 „Dėl asmens duomenų tvarkymo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 priedo 1.1.5. papunktį ir jį išdėstau taip:

 

1.1.5.

veiklos vertinimas

1. Vardas (-ai), pavardė (-ės)1

2. Gimimo data1

3. Duomenys apie tarnybos (darbo) vietą

4. Tarnybos (darbo) istorija

5. Išsilavinimo ir kvalifikacijos duomenys

6. Veiklos vertinimo duomenys

7. Kariniai laipsniai10, kvalifikacinės klasės, kvalifikacinės kategorijos

8. Paskatinimai, apdovanojimai

9. Drausminės (tarnybinės) nuobaudos

10. Fizinio parengimo testų rezultatai

11. Sveikatos patikrinimo rezultatai

12. Duomenys apie leidimą ir teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija

13. Asmens parašas

Profesinės karo tarnybos kariai, savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariai, karjeros valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai

 

1.2. Pakeičiu 1 priedo 1.1.7. papunktį ir jį išdėstau taip:

 

1.1.7.

karinio laipsnio, kvalifikacinės klasės, kvalifikacinės kategorijos suteikimas

1.   Vardas (-ai), pavardė (-ės)1

2.   Gimimo data1

3.   Duomenys apie tarnybos (darbo) vietą

4.   Tarnybos (darbo) istorija

5.   Išsilavinimo ir kvalifikacijos duomenys

6.   Veiklos vertinimo duomenys

7.   Kariniai laipsniai10, kvalifikacinės klasės, kvalifikacinės kategorijos

8.   Paskatinimai, apdovanojimai

9.   Fizinio parengimo testų rezultatai

10. Sveikatos patikrinimo rezultatai

11. Duomenys apie leidimą ir teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija

12. Duomenys apie darbo užmokestį ir kitas išmokas

Tikrosios karo tarnybos kariai ir valstybės tarnautojai

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                 Raimundas Karoblis