LIETUVOS RESPUBLIKOS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMO NR. I-1151 41 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gegužės 14 d. Nr. XII-1722

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Papildyti 41 straipsnio 1 dalį 7 punktu:

7) olimpinės sporto šakos neolimpinės rungties pasaulio čempionu ne mažiau kaip tris kartus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė