LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 3D- 867 „DĖL PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ AUGINIMO PRIEŽIŪROS IR TIEKIMO RINKAI KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 20 d. Nr. 3D-313

Vilnius

 

 

P a k e i č i u   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių  kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ AUGINIMO PRIEŽIŪROS IR TIEKIMO RINKAI KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo 3 straipsniu,

t v i r t i n u  Pluoštinių  kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė

 

 

 

SUDERINTA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos

2016-04-15  raštu Nr. 5-S-3415


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu

Nr. 3D-867

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2016 m. gegužės 20 d.

įsakymo Nr. 3D- 313  redakcija)

 

 

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ AUGINIMO PRIEŽIŪROS IR TIEKIMO RINKAI KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo  (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio nuostatas bei vadovaujantis 2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 507/2008, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo taikymo taisykles (OL 2008 L 149, p. 38), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, su paskutiniais pakeitimas, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos deleguojamuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/142 (OL 2016 L 28, p. 8), 2014 m. liepos 17 d.. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės  (OL 2014 L 227, p. 69),  su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu  (ES) 2015/2333  (OL 2015 L 329, p. 1), 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (OL 2002 L 193, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 22 d. Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 (OL 2003 L 268, p. 1).

2. Šis aprašas nustato pluoštinių kanapių, kurių augaluose tetrahidrokanabinolio (toliau – THC) kiekis ne didesnis kaip 0,2 procento, auginimo ir tiekimo rinkai kontrolės reikalavimus. Aprašas netaikomas pluoštinių kanapių gaminiams.

3. Pagrindinės šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Deklaruotas pluoštinių kanapių produktų sandėlis (toliau – deklaruotas sandėlis) – sandėlis, kuriame numatoma saugoti pluoštinių kanapių produktus ir apie kurį oficialiai pranešama Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

3.2. Pluoštinių kanapių augintojas (toliau – augintojas) – žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio valdų ir kaimo verslo registre įregistravęs fizinis ar juridinis asmuo, auginantis pluoštines kanapes ir teisės aktų nustatyta tvarka teikiantis duomenis apie jų auginimą.

3.3. Pluoštinių kanapių gaminiai iš pluoštinių kanapių produktų pagaminti gaminiai, jų gamybos šalutiniai produktai ar iš šalutinių produktų pagaminti gaminiai, taip pat pluoštinių kanapių produktų turintys gaminiai.

3.4. Pluoštinių kanapių maisto produktai – maistui skirti pluoštinių kanapių produktai, iš jų pagaminti ar jų turintys maisto produktai.

3.5. Pluoštinių kanapių pašaras – gyvūnams šerti skirti pluoštinių kanapių produktai, iš jų pagamintas ar jų turintis pašaras ar jaukas.

3.6. Pluoštinių kanapių produktaižaliavinės pluoštinių kanapių dalys (žaliavinės ar mirkytos kanapės, šiaudeliai, sėjai neskirtos pluoštinių kanapių sėklos), skirtos perdirbti arba vartojamos neperdirbtos, ir pluoštinių kanapių sėkla.

3.7. Pluoštinių kanapių produktų tiekėjas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, tiekiantys rinkai pluoštinių kanapių produktus.

3.8. Kitos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI AUGINTOJAMS

 

4. Augintojai, laikydamiesi Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatų, privalo:

4.1. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo pluoštinių kanapių sėklos įsigijimo dienos Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VAT) pateikti Pranešimą apie numatomas auginti pluoštines kanapes pagal šio aprašo 1 priede pateiktą formą;

4.2. nepažeisti pakuotės ženklinimo sistemos iki VAT patikrinimo atlikimo;

4.3. ne vėliau kaip per septynias dienas nuo pluoštinių kanapių žydėjimo pradžios pateikti VAT Pranešimą apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią, nurodytą šio aprašo 2 priede, pažymint prašymą dėl mėginių paėmimo THC kiekiui nustatyti. Auginant kanapes sodininkystės tikslais pažymimas atitinkamas langelis;

4.4. sėti tik pagal Tarybos direktyvos 2002/53/EB 17 straipsnį paskelbtame Bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge pateiktų veislių pluoštines kanapes, kurių augaluose THC kiekis ne didesnis kaip 0,2 proc., atitinkančias tiesioginių išmokų skyrimo Lietuvoje sąlygas. Ši nuostata, išskyrus reikalavimą dėl THC kiekio, neviršijančio 0,2 proc. ribos, netaikoma auginant pluoštines kanapes mokslo, selekcijos ir naujai sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimo, siekiant jas įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, tikslais;

4.5. sėti tik sertifikuotą sėklą, kuri turi atitikti Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų kokybės reikalavimų, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas), nustatytus reikalavimus. Nuostata netaikoma auginant pluoštines kanapes mokslo, selekcijos ir naujai sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimo, siekiant jas įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, tikslais;

4.6. nepriklausomai nuo to, ar pretenduos į paramą, deklaruoti pluoštinių kanapių pasėlius pagal Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka, paraiškoje pateikiant reglamento (EB) Nr. 809/2014 17 straipsnio 7 dalyje nurodytus duomenis;

4.7. iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. informuoti VAT apie sandėlius, kuriuose numatoma laikyti ir iš kurių numatoma realizuoti pluoštinių kanapių produktus, taip pat teisinės registracijos dokumentų ir (ar) sutarčių, pagal kurias augintojas naudojasi sandėliais (kai sandėliai nėra augintojo nuosavybė), kopijas;

4.8. laikyti pluoštinių kanapių produktus tik deklaruotuose sandėliuose;

4.9. jei pluoštinių kanapių šiaudeliai bus paliekami klojėti arba bus laikomi per žiemą nenuimti laukuose, iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. informuoti apie tai VAT, nurodant jų klojėjimo ir lauko vietovės adresą;

4.10. pildyti Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus registracijos žurnalą pagal šio aprašo 3 priede pateiktą formą, nurodant operacijos eilės numerį, siuntos numerį, išsėtos sėklos svorį (kg), užsėtą plotą (ha), sėjos vietą, nurodant užsėtų laukų vietoves, sklypo numerį, nepanaudotos sėklos likučio svorį (kg), nuimto sėklų derliaus svorį (kg), nuimtų šiaudelių svorį (kg), sandėliavimo vietą (deklaruotų sandėlių adresą, klojėjimo adresą, jei produkcija palikta klojėti, ar lauko vietovės adresą, jei derlius nebuvo nuimtas). (Kiekvienos operacijos pabaigoje pasirašo žurnalą pildęs asmuo. Dėl kiekvienos siuntos pildoma atskira eilutė. Pradedant pildyti žurnalą nurodoma žurnalo pildymo pradžios data, pabaigus pildyti žurnalą, nurodoma pildymo pabaigos data. Pabaigus pildyti žurnalą, pasirašo atsakingas asmuo. Žurnalas saugomas 2 metus nuo jo užpildymo pabaigos);

4.11. pildyti Išaugintų ir tiekiamų rinkai pluoštinių kanapių produktų registracijos žurnalą (toliau – produktų registracijos žurnalas) pagal šio aprašo 4 priede pateiktą formą, nurodant operacijos eilės numerį, paruoštų tiekti rinkai produktų pavadinimus ir jų svorį, įsigijimo ar produkto gavimo datą, pagaminto gaminio pavadinimą, jo kiekį (kg, l ar vnt.), parduoto ar kitaip patiekto rinkai produkto arba gaminio pavadinimą, jo svorį (kg), tūrį (l) ar vienetų skaičių, įsigijusio asmens rekvizitus (pavardę, vardą, juridinio asmens pavadinimą ir adresą bei sunaudoto savoms reikmėms produkto / gaminio pavadinimą ir jo svorį (kg), tūrį (l) ar vienetų skaičių. (Kiekvieno produkto / gaminio pildoma atskira eilutė. Pradedant pildyti žurnalą nurodoma žurnalo pildymo pradžios data, pabaigus pildyti žurnalą, nurodoma pildymo pabaigos data. Užbaigus kiekvieną operaciją pasirašo už žurnalo pildymą atsakingas asmuo. Pabaigus pildyti žurnalą, pasirašo atsakingas asmuo. Žurnalas saugomas 2 metus nuo jo užpildymo pabaigos).

5. Dauginti pluoštinių kanapių sėklą gali tik dauginamosios medžiagos tiekėjai, atestuoti pagal Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 266 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Vadovaujantis Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis pluoštinių kanapių augintojai ir (arba) tiekėjai turi pateikti VAT aprašo 3 ir 4 prieduose nurodytų žurnalų informaciją apie išaugintų ir parduotų pluoštinių kanapių produktų ir jų gaminių kiekius.

7. VAT pluoštinių kanapių vegetacinius bandymus atlieka laikydamasi šio aprašo 4.5–4.7 papunkčių reikalavimų.

8. VAT, atlikdama naujai sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimus, siekiant jas įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, privalo deklaruoti pluoštinių kanapių pasėlius ir imti mėginius THC kiekiui nustatyti.

 

III SKYRIUS

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PASĖLIŲ AUGINIMO PRIEŽIŪRA

 

9. Pluoštinių kanapių pasėlių auginimo priežiūrą, vadovaudamasi Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatomis, vykdo VAT.

10. VAT, gavusi pranešimą iš augintojo apie numatomas auginti pluoštines kanapes, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas vietoje patikrina:

10.1. pluoštinių kanapių sėklos veislės ir kokybės patvirtinimo dokumentus;

10.2. pluoštinių kanapių sėklos pakuotės ženklinimą (ar nepažeista ženklinimo sistema) ir etiketes (informaciją).

11. Patikrinus pateiktą informaciją ir pakuotės ženklinimą, surašomas patikros aktas pagal šio aprašo 5 priedo formą.

12. VAT, nustačiusi, kad pakuotės ženklinimo sistema yra pažeista ar pateikta informacija apie įsigytą sėklą yra neteisinga, pritaiko Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1075  straipsnyje, o nuo 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 341 straipsnyje, nurodytą nuobaudą už įpareigojimų nesilaikymą.

13. VAT, gavusi šio aprašo 4.3 papunktyje nurodytą pranešimą, praėjus 20 dienų nuo pluoštinių kanapių žydėjimo pradžios, bet ne vėliau kaip iki 10 dienos po žydėjimo pabaigos, privalo paimti po atskirą kiekvienos auginamos veislės mėginį iš kiekvieno pluoštinių kanapių sėjomainos lauko (toliau – sėjomainos laukas) ir pristatyti mėginius Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI) laboratorijai THC kiekiui nustatyti Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo, tiriant pluoštinių kanapių mėginius, metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3D-914 „Dėl Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo, tiriant pluoštinių kanapių mėginius, metodikos patvirtinimo“ (toliau – metodika), nustatyta tvarka.

14. Priklausomai nuo veislės savitumo, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) sprendimu, iš sėjomainos laukų, kuriuose auginamos tam tikros veislės pluoštinės kanapės, mėginiai THC kiekiui nustatyti gali būti paimami nuo 1 iki 20 pluoštinių kanapių žydėjimo dienos.

15. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, pasibaigus paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimui, per 2 darbo dienas turi pateikti VAT duomenis apie deklaruotus pluoštinių kanapių pasėlių plotus, detalizuotus pagal kiekvieną kanapių augintoją.

16. Gavusi informaciją ar skundą apie auginamų kanapių pasėlių plotus, kuri nesutampa su 15 punkte nurodytais duomenimis, VAT ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nustatymo momento patikrina augintoją ir pritaiko Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1075 straipsnyje, o nuo 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 341 straipsnyje nurodytą nuobaudą už įpareigojimų nesilaikymą, įpareigoja jį teikti informaciją apie pluoštinių kanapių žydėjimą ir vykdyti tolesnius šio aprašo 4 punkto reikalavimus.

17. VAT iki einamųjų metų liepos 15 d. Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) pateikia apibendrintą informaciją apie pluoštinių kanapių pasėlius ir augintojus, nurodydama fizinio asmens vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, asmens / įmonės kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pasėlių plotą, vietą (savivaldybė, seniūnija, kaimas) ir žemės ūkio valdos numerį.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

THC KIEKIO KANAPĖSE NUSTATYMAS, KONTROLĖ ir InformavimaS

 

18. THC patikra pluoštinėse kanapėse vykdoma vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 809/2014 45 straipsnyje nustatyta tvarka.

19. NMVRVI, vadovaudamasis reglamento (ES) Nr. 809/2009 priede nurodytu THC kiekio pluoštinių kanapių veislėse kiekybinio nustatymo metodu ir metodika, per 20 darbo dienų nuo kiekvieno mėginio sudarymo nustato THC kiekį jame ir tyrimų protokolą su išvada išsiunčia VAT.

20. Jeigu laboratorinių tyrimų rezultatai viršija leistiną 0,2 proc. THC kiekio pluoštinėse kanapėse ribą, VAT ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šio aprašo 19 punkte nurodytų tyrimų rezultatų gavimo raštu informuoja ministeriją, Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) ir Policijos departamentą ir sudaro pakartotinius mėginius THC kiekiui ištirti. Jeigu pluoštinės kanapės augintos laikantis šio aprašo 4.1–4.6 papunkčių ir įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimų, taikomos reglamento (ES) Nr. 809/2014 45 straipsnio 3 dalies ir  4 dalies pirmosios pastraipos nuostatos.

21. Laboratorinių tyrimų rezultatams viršijus leistiną 0,2 proc. THC kiekio ribą pluoštinėse kanapėse, augintose laikantis šio aprašo 4.1–4.6 papunkčių ir įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimų, ministerija reglamento (ES) Nr. 809/2014 45 straipsnio 3 dalies antrosios pastraipos nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Komisiją (toliau – EK).

22. Šio aprašo 21 punkte nurodytu atveju visų tam tikros veislės pluoštinių kanapių mėginių THC kiekio vidurkiui viršijus nustatytą 0,2 proc. ribą, šiai veislei taikomos reglamento (ES) Nr. 809/2014 45 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros:

22.1. vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 809/2014 45 straipsnio 3 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytomis sąlygomis kitais metais, po to, kai tam tikros veislės pluoštinėse kanapėse buvo nustatytas didesnis nei 0,2 proc. THC kiekis, VAT taiko reglamento (EB) Nr. 809/2014 priede nustatytą B procedūrą ir reglamento (ES) Nr. 809/2014 45 straipsnio 4 dalies pirmojoje pastraipoje nustatytas sąlygas;

22.2. antrus metus iš eilės nustačius didesnį THC kiekį, ministerija, vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 809/2014 45 straipsnio 3 dalies antros pastraipos nuostatomis, (ES) Nr. 809/2014 45 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka oficialiu raštu kreipiasi į EK prašydama uždrausti tiekti rinkai tos veislės sėklą ir sėjai neskirtas sėklas.

23. Augintojas už mėginių ėmimą ir THC kiekio ištyrimą atsiskaito su VAT pagal žemės ūkio ministro įsakymu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius metodikoje nustatyta tvarka.

24. Ne vėliau kaip iki einamųjų prekybos metų rugsėjo 15 d. VAT pateikia ministerijai ataskaitą apie nustatytus THC kiekius (toliau – ataskaita).

25. Ataskaitoje pluoštinių kanapių veislės nurodomos atskirai:

25.1. sėjomainos laukų, iš kurių buvo paimti mėginiai, skaičius;

25.2. atliktų tyrimų skaičius;

25.3. THC kiekio tyrimų rezultatai: atskirai nurodomi kiekvieno mėginio, viršijusio leistiną THC ribą, rezultatai.

 

V SKYRIUS

TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI

 

26. Tiekiami rinkai pluoštinių kanapių produktai turi atitikti Įstatymo 4 straipsnio nuostatų reikalavimus.

27. Pluoštinių kanapių produktų tiekėjai turi būti įtraukti į VAT administruojamą Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą (toliau – sąrašas), suteikiant jiems unikalų numerį.

28. Tiekiamų rinkai pluoštinių kanapių produktų, maisto produktų ir (ar) pašarų etiketėje arba lydimuosiuose dokumentuose turi būti nurodytos jų sudedamosios dalys.

29. Pluoštinių kanapių maisto produktas, maisto papildas ir pluoštinių kanapių pašaras turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius maisto, jo papildų ir pašarų tiekimą rinkai reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pluoštinių kanapių maisto produktų, maisto papildų ir pašarų tiekėjai privalo laikytis maistui, maisto papildamas ir pašarams nustatytų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinti, kad THC likučių kiekis juose neviršytų 0,2 proc., o VMVT vykdo šių reikalavimų įgyvendinimo stebėseną.

30. Pluoštinių kanapių produktų tiekėjai privalo:

30.1. prieš tiekdami rinkai pluoštinių kanapių produktus, išskyrus pluoštinių kanapių maisto produktus, jų papildus ar pluoštinių kanapių pašarus, informuoti VAT apie ketinamus įsivežti pluoštinių kanapių produktus, nurodydamas pluoštinių kanapių produktų pavadinimą, kiekį ir tiekimo rinkai tikslą;

30.2. pildyti šio aprašo 4 priede nurodytą produktų registracijos žurnalą, nurodydamas duomenis šio aprašo 4.11 papunktyje nustatyta tvarka;

30.3. kontrolės metu pareigūnams pateikti VAT, jei pluoštinių kanapių produktai gauti iš Lietuvos Respublikoje išaugintų pluoštinių kanapių, ar kitos šalies atsakingosios institucijos, jei pluoštinių kanapių produktai importuojami iš trečiųjų šalių, išduotą pažymą, kuria įrodoma, kad pluoštinių kanapių produktai gauti iš kanapių veislių, kuriose THC kiekis neviršija 0,2 proc.

 

VI SKYRIUS

TIEKIMO RINKAI KONTROLĖ

 

31. VAT vykdo pluoštinių kanapių produktų kontrolę, tikrindama jų lydimuosius dokumentus ir registracijos žurnalus.

32. VMVT tikrina pluoštinių kanapių maisto produktų ir pluoštinių kanapių pašarų lydimuosius dokumentus ir jų ženklinimą.

33. Tiekiamų rinkai produktų patikros vykdomos jų sandėliavimo, perdirbimo, didmeninės ir mažmeninės prekybos vietose.

34. VAT pareigūnai pagal kompetenciją pluoštinių kanapių produktų kontrolę vykdo tikrindami jų lydimuosius dokumentus, šio aprašo 30.3 papunktyje nurodytas pažymas ir šio aprašo 4 priede nurodyto produktų registracijos žurnalo įrašus, vadovaudamiesi VAT direktoriaus patvirtinta tvarka. VMVT pareigūnai maisto produktų, maisto priedų bei pašarų, pagamintų iš pluoštinių kanapių produktų, patikras vykdo vadovaudamiesi oficialiai patvirtintomis maisto ir pašarų kontrolės procedūromis.

35. Pluoštinių kanapių produktų tiekėjai patikros metu privalo VAT ir VMVT pareigūnams pateikti:

35.1. Aprašo 30.3 papunktyje nurodytos atsakingosios institucijos išduotą pažymą, kuria įrodoma, kad pluoštinių kanapių produktai gauti iš kanapių veislių, kuriose THC kiekis neviršija 0,2 proc.;

35.2 ir (arba) lydimuosius dokumentus;

35.3. šio aprašo 4 priede nurodyto produktų registracijos žurnalo įrašus.

 

VII SKYRIUS

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ AUGINIMAS SODININKYSTEI IR PRIEŽIŪRA

 

36. Augintojai, laikydamiesi Įstatymo 3 straipsnio 6 dalies nuostatų, privalo:

36.1. pluoštines kanapes auginti tik atvirame grunte, sėti tik sertifikuotą sėklą, kuri turi atitikti Privalomųjų reikalavimų aprašo nuostatas;

36.2. auginti tik įteisintų veislių pluoštinių kanapių augalus ne didesniame kaip 0,1 ha žemės valdos plote;

36.3. sėti iki 20 pluoštinių kanapių augalų vienetų į 0,01 ha;

36.4. iki einamųjų metų birželio 15 d. pateikti VAT Pranešimą apie įsigytas ir pasėtas pluoštines kanapes sodininkystės tikslais pagal šio aprašo 6 priede pateiktą formą ir pakuotės etiketes;

36.5 ne vėliau kaip per septynias dienas nuo pluoštinių kanapių žydėjimo pradžios pateikti VAT Pranešimą apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią, nurodytą šio aprašo 2 priede;

36.6. teikti VAT informaciją apie pluoštinių kanapių sėklos ir sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklų panaudojimą iki balandžio 1 d.;

36.7. pildyti Pluoštinių kanapių (augintų sodininkystės tikslais) produktų registracijos žurnalą pagal šio aprašo 7 priede pateiktą formą, be teises tiekti šiuos produktus rinkai;

36.8. ne trumpiau nei 1 metus saugoti pluoštinių kanapių įsigijimo dokumentus.

37. VAT, gavusi iš augintojų pranešimus ar skundus apie įsigytas ir pasėtas pluoštines kanapes sodininkystės tikslais ir pakuotės etiketes, iki liepos 15 d. patikrina pluoštinių kanapių augintojus, kurių pateikta informacija neatitiko aprašo 36.1–36.3 papunkčių reikalavimų. Vietoje tikrina:

37.1. įsigytos pluoštinių kanapių veislės ir kokybės patvirtinimo dokumentus;

37.2. auginamą pluoštinių kanapių plotą;

37.3. pluoštinių kanapių augalų skaičių 0,01 ha;

37.4. pasėtų pluoštinių kanapių vietovę (savivaldybė, seniūnija, kaimas).

38. VAT, patikrinusi pateiktą informaciją, surašo Pluoštinių kanapių auginimo sodininkystės tikslais patikros aktą pagal šio aprašo 8 priedo formą.

39. VAT, patikrinusi augintoją ir nustačiusi, kad augintojas nesilaiko šio aprašo 36.1–36.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, taiko teisės aktų, reglamentuojančių administracinę atsakomybę nuostatas.

 

VIII SKYRIUS

SERTIFIKUOTOS PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ SĖKLOS SIUNTŲ PERFASAVIMO REIKALAVIMAI

 

 

40. Tiekėjas teikia VAT regioniniam skyriui informaciją apie planuojamą sertifikuotos pluoštinių kanapių sėklos siuntos perfasavimą į mažesnes fasuotes.

 

41. Perfasuotos sertifikuotos pluoštinių kanapių sėklos siuntos fasuotė, skirta pluoštinėms kanapėms auginti sodininkystės tikslais, turi būti paženklinta oficialia etikete, kurią išdavė VAT. Fasuotės ženklinamos prie jų pritvirtinant etiketes, ne mažesnes kaip 110 x 67 mm dydžio.

42. Etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

42.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;

42.2. „VAT, LT“;

42.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);

42.4. mėginio ėmimo data (metai, mėnuo);

42.5. sėklos siuntos numeris;

42.6. augalo rūšis;

42.7. augalo veislė;

42.8. sėklos kategorija;

42.9. sėklos išauginimo šalis;

42.10. deklaruojamas svoris (neto) arba sėklų skaičius;

42.11. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis.

43. Kai perfasuojama to paties atestuoto dauginamosios medžiagos tiekėjo pluoštinių kanapių sėklos siunta, naujoje etiketėje keičiama tik ženklinimo data, svoris, o eilutėje „Kita informacija“ įrašomas žodis „Perfasavimas“ ir beico pavadinimas, jei perfasuojant siunta buvo beicuota.

44. Kai perfasuojama kito tiekėjo ar iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, ar iš Europos ekonominės erdvės valstybės įvežta pluoštinių kanapių sėklos siunta, jai suteikiamas siuntos numeris, kuris turi būti sudarytas iš:

44.1. naujo sėklos siuntos numerio:

44.1.1. perfasavimo metų (du paskutiniai skaičiai);

44.1.2. tiekėjo registracijos numerio (trys paskutiniai skaičiai);

44.1.3. atitinkamo VAT regioninio skyriaus, kuris vykdo oficialią priežiūrą, sutrumpinto pavadinimo;

44.1.4. eilės numerio.

44.2. pirminio sėklos siuntos numerio.

45. Kai perfasuotai pluoštinių kanapių sėklos siuntai yra suteiktas naujas siuntos numeris, tiekėjas turi pateikti VAT regioniniam skyriui prašymą paimti sėklos mėginį iš pluoštinių kanapių sėklos siuntos. Įvertinus pluoštinių kanapių sėklos siuntos kokybę, turi būti išduotas Sėklos sertifikatas.

46. Sertifikuotos pluoštinių kanapių sėklos siuntos perfasuojamos į fasuotes, skirtas pluoštinių kanapių auginimui sodininkystės tikslais, kontroliuojant VAT.

 

IX SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

47. Asmenys, pažeidę šio aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________