LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO

2021 M. RUGPJŪČIO 13 D. SPRENDIMO NR. V-1864 „DĖL KONTAKTINIU BŪDU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ, ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 11 d. Nr. V-2548

Vilnius

 

 

1.    Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.  Uždarose paslaugų teikimo ir paslaugų teikėjų veiklos vykdymo vietose (toliau – paslaugų teikimo vietos) neaptarnauti vyresnių nei 6 metų amžiaus lankytojų, paslaugų gavėjų (toliau – paslaugų gavėjai), nedėvinčių medicininių veido kaukių arba respiratorių, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė). Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja ar paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke.“

1.2. Pakeičiu 1.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.3.   tarp prekiautojų, paslaugų teikėjų darbo vietų išlaikyti bent 2 metrų atstumą, išskyrus transporto priemonėse ir atvejus, kai tarp darbo vietų įrengiamos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios tiek darbuotojus, tiek eilėje laukiančius paslaugų gavėjus;“.

1.3. Pakeičiu 1.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.4. Nutarimo Nr. 152 31.1 papunktyje nurodytose, uždarose erdvėse esančiose paslaugų teikimo vietose (išskyrus paslaugų teikimo vietas, nurodytas šio sprendimo 1.2.5 papunktyje), kai aptarnaujami asmenys, neatitinkantys Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, užtikrinti 30 m2 prekybos plotą (t. y. prekybos salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) vienam paslaugų gavėjui arba vienu metu aptarnauti ne daugiau kaip vieną asmenį;“.

1.4. Papildau 1.2.5 papunkčiu:

1.2.5. Nutarimo Nr. 152 31.1 papunktyje nurodytose, uždarose erdvėse esančiose vaistinėse, kai aptarnaujami asmenys, neatitinkantys Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, užtikrinti 15 m2 prekybos (paslaugų teikimo) vietos plotą (t. y. oficinos, kaip ji suprantama Geros vaistinių praktikos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“, plotas kartu su farmacinės rūpybos paslaugų teikimo patalpa pagal Farmacinės rūpybos paslaugų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1490 „Dėl Farmacinės rūpybos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, jei vaistinėje šios paslaugos teikiamos, ir patalpa, skirta gyventojui pačiam ar padedant farmacijos specialistui pasimatuoti arterinį kraujospūdį, pulsą, ūgį, svorį, temperatūrą ar atlikti kitus matavimus, kurie nepriskiriami invazinėms ir (ar) intervencinėms procedūroms, jiems nenustatytos specialios vykdymo sąlygos ir jie nepriskiriami atitinkamų specialistų pagal kompetenciją atliekamiems veiksmams, jei vaistinėje šios paslaugos teikiamos) vienam paslaugų gavėjui arba vienu metu aptarnauti ne daugiau kaip vieną asmenį.“

1.5. Pakeičiu 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2. Įpareigoti paslaugų teikėjus, kai paslaugos teikiamos tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, laikytis šio sprendimo 1 punkte, išskyrus 1.2.4 ir 1.2.5 papunkčius, nustatytų ir šių veiklos vykdymo sąlygų:“.

2.    Nustatau, kad šio sprendimo 1.1 ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2021 m. lapkričio 15 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Arūnas Dulkys