VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2012 METŲ GRUODŽIO 18 DIENOS ĮSAKYMO nR. VA-114 „dĖL ABIPUSĖS PAGALBOS IR KEITIMOSI MOKESTINE INFORMACIJA SU EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ KOMPETENTINGOMIS INSTITUCIJOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 5 d. Nr. VA-124

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu ir įgyvendindamas 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvą 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančią direktyvą 77/799/EEB (OL 2011 L 64, p.1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva (ES) 2015/2376 (OL L332, p. 1):

1. Pakeičiu Abipusės pagalbos ir keitimosi mokestine informacija su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-114 „Dėl Abipusės pagalbos ir keitimosi mokestine informacija su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo vykdymą kontroliuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko pavaduotojas, koordinuojantis VMI prie FM Tarptautinio bendradarbiavimo departamentą;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                        Dainoras Bradauskas


 

patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymu

Nr. VA-114

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 5 d.

įsakymo Nr. VA-124   redakcija)

 

ABIPUSĖS PAGALBOS ir keitimosi MOKESTINE informacija SU EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ KOMPETENTINGOMIS INSTITUCIJOMIS taisyklĖS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Abipusės pagalbos ir keitimosi mokestine informacija su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką ir procedūras, kuriomis vadovaujasi Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), bendradarbiaudama su kitų Europos Sąjungos valstybių narių (toliau – valstybės narės) kompetentingomis institucijomis keičiantis informacija, kuri, kaip galima numatyti, gali būti reikalinga administruojant visus mokesčius, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau – MAĮ), išskyrus pridėtinės vertės mokestį, muitus, akcizus bei privalomojo socialinio draudimo įmokas.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančia direktyva 77/799/EEB (OL 2011 L 64, p.1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 metų gruodžio 8 dienos Tarybos direktyva (ES) 2015/2376 ir MAĮ nuostatomis.

Šios Taisyklės neturi įtakos tarpusavio pagalbos teikimui tarp valstybių narių baudžiamosiose bylose. Jos taip pat neturi įtakos jokių valstybių narių prievolių vykdymui, susijusiam su platesniu administraciniu bendradarbiavimu, numatytu kituose teisiniuose dokumentuose, įskaitant dvišalius ar daugiašalius susitarimus.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Administracinis tyrimas – kontrolė, patikrinimai ir kiti veiksmai, kurių valstybės narės imasi vykdydamos savo pareigas, kad užtikrintų tinkamą mokesčių teisės aktų taikymą.

3.2Asmuo – fizinis asmuo arba juridinis asmuo. Juridiniu asmeniu taip pat laikoma bet kokia užsienio valstybės organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės įstatymus pripažįstama teisės subjektu.

3.3. Automatiniai informacijos mainai:

3.3.1. Taisyklių 12 punkte numatytu informacijos teikimo atveju – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos apie rezidentus kitose valstybėse narėse pateikimas atitinkamai rezidavimo valstybei narei be išankstinio prašymo iš anksto nustatytais reguliariais intervalais;

3.3.2. Taisyklių 13 punkte numatytu informacijos teikimo atveju – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos pateikimas kitai valstybei narei be išankstinio prašymo iš anksto nustatytais reguliariais intervalais.

3.4. CCN tinklas – bendruoju ryšio tinklu (CCN) pagrįsta valstybių narių naudojama bendra platforma, kad būtų užtikrinti visi muitų ir apmokestinimo srityje kompetentingų institucijų informacijos perdavimai elektroninėmis priemonėmis.

3.5. Elektroninės priemonės – naudojamos elektroninės duomenų apdorojimo, įskaitant skaitmeninį suspaudimą, ir saugojimo įranga, taip pat laidai, radijo ryšys, optinės technologijos ar kitos elektromagnetinės priemonės.

3.6. Išankstinė kainodaros tvarka – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tuos, kurie priimami, iš dalies keičiami arba atnaujinami atliekant mokesčių auditą, atitinkanti šias sąlygas:

a) ją priima, iš dalies keičia ar atnaujina vienos ar kelių valstybių narių Vyriausybės ar mokesčių administratoriai arba jų teritoriniai ar administraciniai padaliniai, įskaitant vietos valdžios institucijas, arba kuri priimama, iš dalies keičiama ar atnaujinama jų vardu, neatsižvelgiant į tai, ar ta tvarka yra veiksmingai naudojama;

b) ji priimama, iš dalies keičiama ar atnaujinama konkrečiam asmeniui ar asmenų grupei ir kuria tas asmuo ar asmenų grupė turi teisę remtis;

c) ja iš anksto nustatomi susijusių įmonių tarpvalstybiniai sandoriai, tiems sandoriams skirti atitinkami sandorių kainodaros nustatymo kriterijai arba nustatoma, kad pelnas priskiriamas nuolatinei buveinei.

Įmonės yra susijusios tuomet, kai viena įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja valdant kitą įmonę, ją kontroliuojant ar turi jos kapitalo, arba tie patys asmenys tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja valdant įmones, jas kontroliuojant ar turi jų kapitalo.

Sandorių kainos yra kainos, kurias įmonė taiko perduodama fizines prekes ir nematerialųjį turtą arba teikdama paslaugas susijusioms įmonėms; terminas „sandorių kainodara“ turi būti aiškinamas atitinkamai.

Šiuo atveju tarpvalstybinis sandoris reiškia sandorį ar sandorius, kuriuose dalyvauja susijusios įmonės, iš kurių ne visos yra rezidentės mokesčių tikslais vienos jurisdikcijos teritorijoje, arba sandorį ar sandorius, turinčius tarpvalstybinį poveikį. Įmonė suprantama kaip bet kokia verslo vykdymo forma.

3.7. Išankstinis tarpvalstybinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tuos, kurie priimami, iš dalies keičiami arba atnaujinami atliekant mokesčių auditą, atitinkantis šias sąlygas:

a) jį priima, iš dalies pakeičia ar atnaujina valstybės narės Vyriausybė ar mokesčių administratorius arba valstybės narės teritoriniai ar administraciniai padaliniai, įskaitant vietos valdžios institucijas, arba jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas jų vardu, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra veiksmingai naudojamas;

b) jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas konkretaus asmens ar asmenų grupės ir kuriuo tas asmuo ar asmenų grupė turi teisę remtis;

c) jis susijęs su valstybės narės ar valstybės narės teritorinių arba administracinių padalinių, įskaitant vietos valdžios institucijas, teisinių ar administracinių nuostatų, susijusių su mokesčiams taikytinų nacionalinių įstatymų vykdymu ar vykdymo užtikrinimu, aiškinimu ar taikymu;

d) jis susijęs su tarpvalstybiniu sandoriu arba su klausimu, ar dėl asmens kitoje jurisdikcijoje vykdomos veiklos įsteigiama nuolatinė buveinė, ar ne;

e) jis priimamas iki kitoje jurisdikcijoje sudaromų sandorių ar pradedamos veiklos, dėl kurios gali būti įsteigta nuolatinė buveinė, arba iki mokesčių deklaracijos, apimančios laikotarpį, per kurį įvykdytas vienas ar keli sandoriai arba veikla, pateikimo.

Tarpvalstybinis sandoris gali būti susijęs su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, tuo neapsiribojant, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, kuriam skirtas išankstinis tarpvalstybinis sprendimas.

Šiuo atveju tarpvalstybinis sandoris reiškia sandorį ar sandorius, kai:

a) ne visos sandorio ar sandorių šalys yra rezidentės mokesčių tikslais valstybėje narėje, priimančioje, iš dalies keičiančioje ar atnaujinančioje išankstinį tarpvalstybinį sprendimą;

b) bet kuri iš sandorio ar sandorių šalių tuo pačiu metu yra rezidentė mokesčių tikslais daugiau nei vienoje jurisdikcijoje;

c) viena iš sandorio ar sandorių šalių vykdo verslo veiklą kitoje jurisdikcijoje per nuolatinę buveinę, o sandoris ar sandoriai sudaro dalį nuolatinės buveinės verslo veiklos ar visą verslo veiklą. Tarpvalstybinis sandoris ar sandoriai taip pat apima tvarką, kurią asmuo yra nustatęs kitoje jurisdikcijoje vykdomai veiklai, kurią tas asmuo vykdo per nuolatinę buveinę;

d) toks sandoris ar sandoriai turi tarpvalstybinį poveikį.

3.8. Spontaninės informacijos mainai – nesistemingas informacijos pateikimas kitai valstybei narei bet kuriuo metu ir be išankstinio prašymo.

3.9. Valstybės narės kompetentinga institucija – valstybės narės paskirta institucija, kuri kreipiasi ar į kurią kreipiamasi dėl šių Taisyklių 1 punkte numatytos informacijos suteikimo. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, centrinė ryšių įstaiga, ryšių skyrius ar kompetentingas pareigūnas taip pat laikomi kompetentingomis institucijomis, jeigu jiems yra suteikti atitinkami įgaliojimai.

 

 

II SKYRIUS

KEITIMASIS INFORMACIJA

 

4. VMI prie FM, gavusi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą, imasi reikiamų priemonių, kad būtų pateikta visa prašoma, Taisyklių 1 punkte nurodyta, informacija. Jeigu gautame prašyme yra pateiktas motyvuotas prašymas atlikti konkretų administracinį tyrimą, o VMI prie FM nusprendžia, kad jo atlikimas yra netikslingas, apie tokio sprendimo motyvus ji nedelsdama turi pranešti besikreipiančiai kompetentingai institucijai.

5. VMI prie FM, gavusi prašymą dėl informacijos pateikimo ar administracinio tyrimo atlikimo, laikosi tos pačios tvarkos, kurios laikytųsi veikdama savo iniciatyva arba paprašyta kitos Lietuvos Respublikos institucijos.

6. Kai kitos valstybės narės kompetentinga institucija to konkrečiai paprašo, VMI prie FM pateikia reikiamų dokumentų originalus, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.

7. Prašomą informaciją VMI prie FM besikreipiančiai kompetentingai institucijai pateikia kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Tuo atveju, kai prašoma informacija VMI prie FM jau disponuoja, tokia informacija turi būti pateikta per du mėnesius.

8. VMI prie FM nedelsdama, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jei įmanoma – elektroninėmis priemonėmis – patvirtina besikreipiančiai kompetentingai institucijai gavusi prašymą.

9. VMI prie FM, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos praneša besikreipiančiai kompetentingai institucijai apie visus prašymo trūkumus ir, ar reikia pateikti kokios nors papildomos aiškinamosios informacijos. Tokiu atveju Taisyklių 7 punkte nustatyti terminai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai VMI prie FM gavo papildomą reikiamą informaciją.

10. Jeigu VMI prie FM negali įvykdyti prašymo iki atitinkamo termino pabaigos, ji nedelsdama, bet kuriuo atveju per tris mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, praneša apie tai besikreipiančiai kompetentingai institucijai ir nurodo neįvykdymo priežastis bei datą, iki kurios ji mano galėsianti įvykdyti prašymą.

11. Jeigu VMI prie FM neturi prašomos informacijos ir negali įvykdyti prašymo suteikti informaciją arba atsisako tai daryti dėl Taisyklių 41–44 punktuose numatytų priežasčių, ji nedelsdama, bet kuriuo atveju per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, praneša priežastis besikreipiančiai kompetentingai institucijai.

12. VMI prie FM automatinių mainų būdu teikia informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie jų rezidentų mokesčių tikslais gautas Lietuvos Respublikoje pajamas pagal šias kategorijas:

12.1. su darbo santykiais susijusios pajamos;

12.2. direktorių atlyginimai;

12.3. nekilnojamojo turto turėjimas ir iš jo gautos pajamos;

12.4. dividendai;

12.5. pajamos iš kapitalo padidėjimo;

12.6. autoriniai atlyginimai.

VMI prie FM siunčia 12.1–12.3 punktuose nurodytą informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, naudodama Europos Komisijos (toliau – Komisija) patvirtintą specialų standartinį kompiuterinį formatą. Informacija pateikiama ne rečiau kaip vieną kartą per metus, per šešis mėnesius nuo valstybės narės mokestinių metų, per kuriuos buvo gauta informacija, pabaigos.

13. VMI prie FM automatinių mainų būdu teikia informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie VMI prie FM priimtus išankstinius tarpvalstybinius sprendimus bei išankstinę kainodaros tvarką.

14. VMI prie FM, teikdama kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms šių Taisyklių 13 punkte nurodytą informaciją, turi pateikti tokius duomenis:

14.1. asmens, išskyrus fizinį asmenį, ir prireikus asmenų grupės, kuriai jis priklauso, identifikavimo duomenis;  

14.2. išankstinio tarpvalstybinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos turinio santrauką, įskaitant susijusios verslo veiklos arba sandorio ar sandorių abstraktų aprašymą, neatskleidžiant komercinės, pramoninės ar profesinės paslapties, komercinio proceso arba informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai politikai;

14.3. išankstinio tarpvalstybinio sprendimo ar išankstinės kainodaros tvarkos priėmimo, dalinio keitimo ar atnaujinimo datas;

14.4. išankstinio tarpvalstybinio sprendimo ar išankstinės kainodaros tvarkos galiojimo laikotarpio pradžios datą, jeigu ji nurodyta;

14.5. išankstinio tarpvalstybinio sprendimo ar išankstinės kainodaros tvarkos galiojimo laikotarpio pabaigos datą, jeigu ji nurodyta;

14.6. išankstinio tarpvalstybinio sprendimo ar išankstinės kainodaros tvarkos tipą;

14.7. išankstinio tarpvalstybinio sprendimo ar išankstinės kainodaros tvarkos sandorio ar sandorių sumą, jeigu tokia suma nurodyta išankstiniame tarpvalstybiniame sprendime ar išankstinėje kainodaros tvarkoje;

14.8. sandorio kainodaros arba pačios sandorio kainos nustatymo kriterijų aprašymą išankstinės kainodaros tvarkos atveju;

14.9. sandorio kainodaros arba pačios sandorio kainos nustatymo metodo nurodymą išankstinės kainodaros tvarkos atveju;

14.10. kitų valstybių narių, kurioms galėtų būti aktualus išankstinis tarpvalstybinis sprendimas arba išankstinė kainodaros tvarka, jei tokių yra, identifikavimą;

14.11. bet kurio asmens, išskyrus fizinį asmenį, kitose valstybėse narėse, kuriam galėtų turėti įtakos išankstinis tarpvalstybinis sprendimas arba išankstinė kainodaros tvarka, jei tokių asmenų yra, identifikavimo duomenis (nurodant, su kuriomis valstybėmis narėmis įtakoti asmenys yra siejami);

14.12. nuorodą, ar pateikta informacija grindžiama išankstiniu tarpvalstybiniu sprendimu ar pačia išankstine kainodaros tvarka, ar šio straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytu prašymu.

15. VMI prie FM, teikdama šių Taisyklių 13 punkte nurodytą informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kiek įmanoma turi siųsti ją elektroniniu būdu naudojant CCN tinklą.

16. Jei išankstinis tarpvalstybinis sprendimas arba išankstinė kainodaros tvarka buvo priimti, iš dalies pakeisti ar atnaujinti po 2016 m. gruodžio 31 d., VMI prie FM, automatinių mainų būdu, pateikia informaciją apie tai visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai.

Tokia informacija pateikiama per tris mėnesius nuo kalendorinių metų pusmečio, per kurį buvo priimti, iš dalies pakeisti ar atnaujinti išankstiniai tarpvalstybiniai sprendimai arba išankstinė kainodaros tvarka, pabaigos.

17. VMI prie FM visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai automatinių mainų būdu turi pateikti informaciją apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus bei išankstinę kainodaros tvarką, jeigu jie buvo priimti, iš dalies pakeisti ar atnaujinti per penkerius metus iki 2017 metų sausio 1 dienos.

Informacija apie nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. priimtus, iš dalies pakeistus ar atnaujintus išankstinius tarpvalstybinius sprendimus bei išankstinę kainodaros tvarką turi būti pateikta tik tuo atveju, jeigu tokie sprendimai (tvarka) tebegalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

Šiame punkte nurodyta informacija pateikiama iki 2018 m. sausio 1 dienos.

18. Komisijai pateikiama tik šių Taisyklių 14.3–14.7, 14.9–14.10 ir 14.12 punktuose nurodyta, išankstiniuose tarpvalstybiniuose sprendimuose bei išankstinės kainodaros tvarkose numatyta, informacija.  

19. Dvišalė ar daugiašalė išankstinė kainodaros tvarka su trečiosiomis šalimis į automatinius informacijos mainus pagal šį straipsnį neįtraukiama tais atvejais, kai pagal tarptautinį susitarimą dėl mokesčių, pagal kurį derybų metu buvo pasiektas išankstinis kainodaros susitarimas, draudžiama šią tvarką atskleisti tretiesiems asmenims.

Informacija apie tokią dvišalę ar daugiašalę išankstinę kainodaros tvarką gali būti keičiamasi šių Taisyklių 25–26 punktuose numatytais atvejais, kai pagal tarptautinį susitarimą dėl mokesčių, pagal kurį buvo susitarta dėl išankstinės kainodaros tvarkos, leidžiama tą tvarką atskleisti, o trečiosios šalies kompetentinga institucija suteikia leidimą tą informaciją atskleisti.

Tačiau jeigu dvišalė ar daugiašalė išankstinė kainodaros tvarka į automatinius informacijos mainus pagal šio punkto pirmą pastraipą būtų neįtraukiama, Taisyklių 14 punkte nustatyta informacija, nurodyta prašyme, kurio pagrindu tokia dvišalė ar daugiašalė išankstinė kainodaros tvarka buvo priimta, turi būti keičiamasi pagal šių Taisyklių 16–17 punktus.

20. Taisyklių 16–17 punktų nuostatos netaikomos tuo atveju, kai išankstinis tarpvalstybinis sprendimas susijęs tik su vieno ar kelių fizinių asmenų mokesčių reikalais.

21. VMI prie FM privalo pateikti kitai valstybei narei visą išankstinio tarpvalstybinio susitarimo ar išankstinės kainodaros tvarkos dokumento tekstą, jeigu kita valstybė narė to prašo.

22. VMI prie FM, iš kitų valstybių narių iki 2018 m. sausio 1 d. gavusi informaciją apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ar išankstinę kainodaros tvarką, per septynias darbo dienas CCN tinklu turi patvirtinti, kad tokia informacija buvo gauta.

23. VMI prie FM kartą per metus, iki kiekvienų metų liepos 1 d. pateikia Komisijai statistinius duomenis apie automatinių mainų apimtį ir, kiek įmanoma, informaciją apie administracines bei kitas atitinkamas išlaidas ir naudą, susijusias su įvykusiu pasikeitimu ir su visais galimais pokyčiais tiek mokesčių administracijų, tiek trečiųjų šalių atžvilgiu.

24. Tais atvejais, kai VMI prie FM su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis pasirašo papildomus susitarimus, kuriuose numato informacijos apsikeitimą papildomomis informacijos kategorijomis, tokius susitarimus VMI prie FM turi pateikti Komisijai.

 

25. Valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi Taisyklių 1 punkte nurodyta informacija spontaninių mainų būdu, esant kuriai nors iš šių aplinkybių:

 

25.1. vienos valstybės narės kompetentinga institucija turi pagrindo manyti, kad kitoje valstybėje narėje prarandamos mokestinės pajamos;

 

25.2. apmokestinamasis asmuo vienoje valstybėje narėje įgyja mokesčio nuolaidą arba nuo jo atleidžiamas, ir dėl to kitoje valstybėje narėje mokestis arba mokestinė atsakomybė padidėja;

 

25.3. dviejų apmokestinamų asmenų verslo sandoriai skirtingose valstybėse narėse yra vykdomi vienoje arba keliose šalyse taip, kad vienoje kurioje nors valstybėje narėje arba abejose kartu bus sumokėta mažiau mokesčių;

 

25.4. valstybės narės kompetentinga institucija turi pagrindo manyti, kad gali būti sumokėta mažiau mokesčių dėl dirbtinio pelno perskirstymo įmonių grupių viduje;

 

25.5. vienos valstybės narės kompetentingai institucijai perdavus informaciją kitai valstybei narei atsirado galimybė gauti informaciją, kuri gali būti svarbi, vertinant mokestinę atsakomybę pirmojoje valstybėje narėje.

 

26. VMI prie FM gali pateikti spontaniškų mainų būdu kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms visą jai žinomą informaciją, kuri gali būti pastarosioms naudinga.

27. VMI prie FM, gavusi Taisyklių 25 punkte nurodytą informaciją, kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo informacijos gavimo, perduoda ją atitinkamos kitos valstybės narės kompetentingai institucijai.

28. VMI prie FM, gavusi Taisyklių 25 punkte nurodytą informaciją, nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo jos gavimo, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis informaciją suteikusiai kitos valstybės narės kompetentingai institucijai patvirtina, kad informacija gauta.

29. VMI prie FM gali susitarti su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis vykdyti vieno ar daugiau asmenų, su kurių mokestine padėtimi yra susiję bendri arba vienas kitą papildantys visų dalyvaujančių valstybių narių interesai, vienalaikį patikrinimą, kurio metu keisis gauta informacija.

30. Kiekviena kompetentinga institucija savarankiškai nustato asmenis, kuriems ketina siūlyti taikyti vienalaikį patikrinimą, ir praneša kitų atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie visus atvejus, kuriais ji siūlo taikyti vienalaikį patikrinimą, ir nurodo savo pasirinkimo priežastis. Ji taip pat nurodo, per kokį laikotarpį toks patikrinimas turi būti vykdomas.

31. Kiekvienos atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nusprendžia, ar ji pageidauja dalyvauti, vykdant vienalaikį patikrinimą. Ji patvirtina savo sutikimą vienalaikį patikrinimą pasiūliusiai kompetentingai institucijai arba pateikia jai motyvuotą atsisakymą.

32. Kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės kompetentinga institucija skiria atstovą patikrinimo veiksmams prižiūrėti ir koordinuoti.

33. VMI prie FM gali kreiptis į kitos valstybės narės kompetentingą instituciją su prašymu bei gauti iš kitų valstybių narių kompetentingų institucijų prašymus pranešti adresatui apie visus priimtus dokumentus ir sprendimus, susijusius su šių Taisyklių 1 punkte nurodytais mokesčiais.

34. Prašyme pateikti pranešimą turi būti nurodomas dokumento ar sprendimo, apie kurį turi būti pranešta, dalykas ir pateikiamas adresato vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir visa kita informacija, galinti padėti nustatyti adresato tapatybę.

35. VMI prie FM, nedelsdama praneša besikreipiančiajai kompetentingai institucijai apie prašymo pateikti pranešimą vykdymą, ir nurodo pranešimo apie dokumentą ar sprendimą įteikimo adresatui datą.

36. VMI prie FM bei kitų valstybių narių kompetentingos institucijos pateikia prašymą pateikti pranešimą tik tuo atveju, kai ji pati negali pateikti pranešimo vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių pranešimų pateikimą, arba kai tokio pranešimo pateikimas sudarytų pernelyg didelių sunkumų. Kompetentinga institucija gali pateikti pranešimą apie dokumentą registruotu paštu arba elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai kitos valstybės narės teritorijoje esančiam asmeniui.

37. VMI prie FM bei kitų valstybių narių kompetentingos institucijos, suteikdamos šių Taisyklių 1 ir 15 punktuose numatytą informaciją, gali paprašyti informaciją gavusios kompetentingos institucijos pateikti atsiliepimą apie gautos informacijos panaudojimą.

VMI prie FM, gavusi tokį kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą, pateikia atsiliepimą kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius po to, kai buvo sužinoti suteiktos informacijos panaudojimo rezultatai.

38. Visai iš kitų valstybių narių kompetentingų institucijų gautai informacijai yra taikomas slaptumo režimas, kaip tai nustatyta MAĮ 38 straipsnyje. VMI prie FM gali paskleisti gautą informaciją tik taip, kaip tai nustatyta MAĮ 39 straipsnyje.

39. Jeigu VMI prie FM mano, kad informacija, kurią ji gavo iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, gali būti naudinga trečiosios valstybės narės kompetentingai institucijai, ji gali perduoti tą informaciją šiai kompetentingai institucijai, laikantis Taisyklėse nustatytos tvarkos. Apie ketinimą keistis ta informacija su trečiąja valstybe nare ji praneša informacijos kilmės valstybės narės kompetentingai institucijai. Informacijos kilmės valstybė narė gali paprieštarauti tokiam dalijimuisi informacija per dešimt darbo dienų nuo tos dienos, kurią ji gavo dalytis informacija pageidaujančios valstybės narės pranešimą.

40. Informacija, ataskaitomis, pranešimais ir kitais dokumentais arba patvirtintomis jų kopijomis ar išrašais, kuriuos kompetentinga institucija gavo iš kitos valstybės kompetentingos institucijos, galima remtis kaip įrodymais, tokiu pačiu pagrindu, kaip ir panašia informacija, ataskaitomis, pareiškimais ir kitais dokumentais, kuriuos suteikė kita tos valstybės narės institucija.

41. VMI prie FM suteikia kitos valstybės narės kompetentingai institucijai šių Taisyklių 1 punkte numatytą informaciją tik tuo atveju, jeigu ta kompetentinga institucija išnaudojo įprastinius informacijos šaltinius, kuriais tomis aplinkybėmis ji būtų galėjusi pasinaudoti prašomą informaciją gauti, nerizikuodama, kad kils pavojus siekiant jos tikslų.

42. VMI prie FM nėra įpareigota atlikti tyrimų ar pateikti informaciją, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato tokių tyrimų atlikimo ar prašomos informacijos rinkimo galimybės.

43. VMI prie FM gali atsisakyti suteikti informaciją, jeigu besikreipiančiosios valstybės narės kompetentinga institucija dėl teisinių priežasčių negali suteikti informacijos.

44. VMI prie FM gali atmesti prašymą suteikti informaciją, jeigu ją suteikus būtų atskleista komercinė, pramoninė arba profesinė paslaptis ar komercinio proceso paslaptis, arba jeigu ją atskleidus būtų pažeista viešoji tvarka.

45. Šių Taisyklių 42–44 punktuose numatytos teisės nereiškia, kad VMI prie FM gali atsisakyti pateikti kitos valstybės narės kompetentingai institucijai tokią informaciją, kurios VMI prie FM įprastai nerenka savo funkcijų įgyvendinimui užtikrinti. Tokios informacijos neturėjimas nereiškia, kad gali būti atsisakyta suteikti prašomą informaciją vien dėl to, kad tokia informacija nėra reikalinga vidaus tikslais. Taip pat VMI prie FM negali atsisakyti suteikti informaciją vien dėl to, kad tokią informaciją turi bankas, kita finansų įstaiga, paskirtasis asmuo, įgaliotasis atstovas arba patikėtinis, arba dėl to, kad ji susijusi su asmens nuosavybės interesais.

46. VMI prie FM turi informuoti informacijos paprašiusią kitos valstybės narės kompetentingą instituciją apie informacijos pateikimo atmetimo priežastis.

47. VMI prie FM informacijos mainams su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis naudoja Komisijos patvirtintas standartines informacijos mainų formas. Prie standartinių formų pridedamos reikiamos ataskaitos, pranešimai ir kiti dokumentai arba patvirtintos jų kopijos ar išrašai.

48. Kreipiantis su prašymu dėl informacijos gavimo, standartinėje mainų formoje privalomai turi būti nurodyta identifikavimui būtina informacija apie asmenį, dėl kurio kreipiamasi su prašymu suteikti informaciją ar atlikti administracinį tyrimą. Taip pat turi būti nurodytas mokestinis tikslas, dėl kurio kreipiamasi su prašymu pateikti informaciją.

Prašyme gali būti pateikta informacija apie bet kurį asmenį, kuris galbūt gali turėti prašomos informacijos, taip pat bet kokie duomenys, kurie sudarytų palankesnes sąlygas kompetentingai institucijai, į kurią kreipiamasi dėl informacijos gavimo.

49. VMI prie FM, keisdamasi informacija su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, kiek įmanoma turi siųsti ją elektroniniu būdu, naudodama CCN tinklą.

50. Prašymai bendradarbiauti, įskaitant prašymus pateikti pranešimą, ir pridedami dokumentai gali būti parengti bet kuria kalba, dėl kurios susitariama su kitos valstybės narės kompetentinga institucija.

51. Kitos valstybės narės pareigūnai gali būti Valstybinės mokesčių inspekcijos patalpose, dalyvauti atliekamuose administraciniuose tyrimuose, apklausti asmenis ir tikrinti dokumentus.

Jeigu prašoma informacija yra dokumentuose, su kuriais gali susipažinti VMI prie FM valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis bei gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – darbuotojai), kitos valstybės narės pareigūnams pateikiamos tokių dokumentų kopijos.

Jeigu tiriamasis asmuo atsisako vykdyti administraciniame tyrime dalyvaujančios kitos valstybės narės pareigūnų nurodymus, VMI prie FM tokį atsisakymą laiko pareikštu jos pačios pareigūnams.

Administraciniame tyrime dalyvaujantys kitos valstybės narės pareigūnai bet kuriuo metu turi būti pasirengę pateikti raštišką įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta jų tapatybė ir oficialios pareigos.

52. VMI prie FM turi užtikrinti tiesioginį ir sklandų bendradarbiavimą su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, centrinių ryšių įstaigomis, ryšių skyriais ar kompetentingais pareigūnais.

53. VMI prie FM atstovauja Lietuvos Respublikai Komisijos Administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje komitete ir teikia Komisijai visą jos prašomą informaciją, būtiną tinkamai įvertinti administracinio bendradarbiavimo darbą, kovojant su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu. Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus VMI prie FM gali naudoti tik analizės tikslais, ir jie negali būti skelbiami ar pateikiami jokiam kitam asmeniui ar įstaigai negavus aiškaus Komisijos sutikimo.

54. VMI prie FM, gavusi iš trečiosios šalies kompetentingos institucijos informaciją, kuri gali būti naudinga kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, gali tokią informaciją jai perduoti, jeigu tai leidžiama pagal susitarimą su trečiosios šalies kompetentinga institucija ir tik po to, kai buvo gautas informaciją pateikusios kompetentingos institucijos sutikimas.

55. VMI prie FM gali pateikti iš kitų valstybių narių kompetentingų institucijų gautą informaciją trečiosios šalies kompetentingai institucijai tik tuo atveju, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

 

55.1. su tokiu informacijos pateikimu sutinka valstybės narės, iš kurios gauta informacija, kompetentinga institucija;

 

55.2. atitinkama trečioji šalis įsipareigojo bendradarbiauti tokiu mastu, kad būtų galima sukaupti įrodymus, patvirtinančius, jog sandoriai, kurie, kaip atrodo, prieštarauja mokesčių teisės aktams arba juos pažeidžia, neatitinka reikalavimų ar yra neteisėti.

 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

56. Jeigu VMI prie FM su trečiąja šalimi bendradarbiauja plačiau negu numatyta Taisyklėse, tai tokia pačia apimtimi ji bendradarbiauja ir su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis.

57. VMI prie FM atsisako bet kokių reikalavimų atlyginti išlaidas, patirtas taikant Taisykles, išskyrus, atitinkamais atvejais, ekspertams sumokėtą užmokestį.

58. VMI prie FM valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pažeidę Taisykles, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________