VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBINĖJE DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio 5 d. Nr. 1T-60(1.12.E)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintų Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, 9.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                Algirdas Kunčinas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus

2014 m. lapkričio 5 d.

įsakymu Nr. 1T-60(1.12.E)

 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBINĖJE DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta prašymo dėl duomenų subjektų teisės (-ių) ir jos (-ų) įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (toliau – Inspekcija) tvarka.

2. Tvarkos aprašas taikomas įgyvendinant duomenų subjektų – asmenų, kurių asmens duomenis tvarko Inspekcija, teises.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

4. Duomenų subjektas turi teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą:

4.1. duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas – Inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius;

4.2. asmens duomenys Inspekcijoje tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu;

4.3. Inspekcijoje tvarkomi šių duomenų subjektų grupių asmens duomenys šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais:

4.3.1. asmenų, pateikusių Inspekcijai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ryšio ir (ar) telefakso numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo Inspekcijoje data ir numeris), skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, Inspekcijos atsakymo data ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija) tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais;

4.3.2. duomenų valdytojų (fizinių asmenų) asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, asmens duomenų tvarkymo vieta, telefono ryšio ir (ar) telefakso numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, informacija apie duomenų valdytojo vykdomą veiklą, informacija apie duomenų valdytojo vykdomą asmens duomenų tvarkymą, pranešimo data ir numeris, susirašinėjimo (tikrinimo) metu gauta informacija, Inspekcijos atsakymo data ir numeris) tvarkomi duomenų valdytojų registravimo Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, išankstinės patikros ir asmens duomenų tvarkymo teisėtumo bei privatumo apsaugos patikrinimų atlikimo, vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais;

4.3.3. Inspekcijos esamų ir buvusių valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, duomenys apie valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą, viešų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;

4.3.4. pretendentų į Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, ypatingi asmens duomenys, susiję su teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, pokalbio su pretendentu į valstybės tarnautojo pareigas skaitmeninis garso įrašas, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslu;

4.4. asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka:

4.4.1. asmenų, pateikusių Inspekcijai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo tikslu – juridiniams ir fiziniams asmenims;

4.4.2. asmenų, pateikusių Inspekcijai skundą, prašymą ar pranešimą, ir duomenų valdytojų (fizinių asmenų) asmens duomenys ginčo dėl Inspekcijos priimto sprendimo teisėtumo nagrinėjimo tikslu – teismams;

4.4.3. duomenų valdytojų (fizinių asmenų), registruotų Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, asmens duomenys, nurodyti Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 262 „Dėl Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatų ir Duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą taisyklių patvirtinimo“, 16 ir 44 punkte, duomenų valdytojų apskaitos ir kontrolės tikslu skelbiami viešai Inspekcijos interneto svetainėje;

4.4.4. pretendentų į Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmens duomenys valstybės tarnybos valdymo tikslu – Valstybės tarnybos departamentui;

4.4.5. Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenys: socialinio draudimo mokesčio administravimo tikslu – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokesčių administravimo tikslu – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės tarnybos valdymo tikslu – Valstybės tarnybos departamentui;

4.4.6. kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Inspekciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai;

4.5. duomenų subjektams informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama Inspekcijos interneto svetainėje, jos elektroninių paslaugų sistemoje, rekomenduojamoje skundo formoje. Be to, informacija duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į Inspekciją, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi arba kai įstatymai ir kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.

5. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.

6. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų:

6.1. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Inspekciją, Inspekcija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, patikrina asmens duomenis ir ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

6.2. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Inspekciją, Inspekcija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, neatlygintinai patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir nedelsdama sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

6.3. Inspekcija, duomenų subjekto prašymu sustabdžiusi jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:

6.3.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

6.3.2. jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;

6.3.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

6.4. Inspekcija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą;

6.5. asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą;

6.6. jeigu Inspekcija abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti;

6.7. Inspekcija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

7. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys Inspekcijoje yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais:

7.1. Inspekcija duomenų subjekto teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, įgyvendina, jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas. Tokiu atveju Inspekcija nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus;

7.2. duomenų subjekto prašymu Inspekcija praneša duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

 

III. PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS

 

8. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Inspekcijai turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį, ar elektroninių ryšių priemonėmis.

9. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš Aprašo 5–7 punktuose nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

10. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

10.1. pateikdamas prašymą Inspekcijoje darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

10.2. pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;

10.3. pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu arba savo tapatybę patvirtinti naudojantis Inspekcijos elektroninių paslaugų sistema.

11. Duomenų subjektas savo teises Inspekcijoje gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

12. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į Inspekciją kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš Aprašo 5–7 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti šio Aprašo 8 ir 10 punktų reikalavimus.

 

IV. PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO NAGRINĖJIMAS

 

13. Inspekcija duomenų subjekto prašymo, kuris pateiktas nesilaikant šio Aprašo 8–12 punktuose nustatytų reikalavimų, nenagrinėja, jeigu Inspekcijos direktorius nenusprendžia kitaip. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus Inspekcija raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį.

14. Aprašo reikalavimus atitinkantį prašymą Inspekcija privalo išnagrinėti ir įgyvendinti duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:

14.1. valstybės saugumą ar gynybą;

14.2. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

14.3. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

14.4. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

14.5. duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

15. Duomenų subjekto prašymas įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises Inspekcijoje išnagrinėjamas ir atsakymas duomenų subjektui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.

16. Inspekcija atsakymą duomenų subjektui pateikia valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu: registruotu paštu, įteikiant asmeniškai arba per Inspekcijos elektroninių paslaugų sistemą. Inspekcija, dėl objektyvių priežasčių negalėdama pateikti atsakymo duomenų subjektui jo pasirinktu būdu, atsakymą pateikia registruotu paštu.

17. Inspekcija, atsisakydama vykdyti duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises, duomenų subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus.

18. Inspekcijos atsisakymas įgyvendinti duomenų subjekto teises teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

19. Duomenų subjekto teisės Inspekcijoje įgyvendinamos neatlygintinai.

20. Inspekcija, įgyvendindama duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

________________