VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 m. lapkričio 9 d. įsakymO nR. v-370 „dėl VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 27 d. Nr. VA-97

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. V-370 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

dėl VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsniu ir 33 straipsnio 1 dalimi, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 21 punktu, 22.9 papunkčiu,

tvirtinu Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos nuostatus (pridedama).“

 

 

Viršininkė                                                                                                                      Edita Janušienė                                                             Ed

 

 

SUDERINTA                                                    SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos                     Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

ir inovacijų ministerijos                                      2022-10-28 raštu Nr. 1D-5609

2022-08-24 raštu Nr. (4.6-82Mr)-3   

 

SUDERINTA                                                    SUDERINTA

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

prie Krašto apsaugos ministerijos                      2022-11-09 raštu Nr. 2R-5683 (3.2.Mr)

2022-04-05 raštu Nr. (4.1 E) 6K-313

 

 

 

SUDERINTA                                                    SUDERINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos Nacionalinė švietimo agentūros

apsaugos ministerijos                                         2022-03-30 raštu Nr. SD-1347(1.6 E)

2022-03-30 raštu Nr. R-1366                                                                  

 

SUDERINTA                                                    SUDERINTA

Su Valstybės įmone „Regitra“                            Su Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir     

2022-12-15 VMI prie FM raštu kaimo verslo centru 2022-10-18 VMI prie FM raštu

Nr. (17.2-40) RP-55                                            Nr. (17.2-40) RP-48

 

 

SUDERINTA                                                      SUDERINTA             

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų                  komisijos 

ministerijos                                                         2022-03-31 raštu Nr. 2-182(1.5)

2022-12-20 raštu Nr. 9R-2687

 

SUDERINTA                                                     SUDERINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

ministerijos                                                         2022-11-04 raštu Nr. (10.16Mr-11) SD-4178

2022-08-29 raštu Nr. (1.59E) I-9308

 

SUDERINTA

Valstybės tarnybos departamentas

prie vidaus reikalų ministerijos

2022-04-05 raštu Nr. 27D-799

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2006 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-370

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2022 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-97

redakcija)

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos (toliau – GYPAS) steigimo teisinį pagrindą ir tikslus, uždavinius ir funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, duomenų teikimo, naudojimo ir saugos reikalavimus, informacinės sistemos finansavimo šaltinius, modernizavimą ir likvidavimą.

2.  Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka su nuostatais susijusiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3.  GYPAS steigimo teisinis pagrindas:

3.1. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 ir 34 straipsniai;

3.2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 5 ir 8 straipsniai.

4.  GYPAS kuriama ir tvarkoma, vadovaujantis:

4.1. 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančia Direktyvą 77/799/EEB;

4.2. 2014 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 2014/107/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais;

4.3. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

4.4. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu;

4.5. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu;

4.6. Gyventojų turto deklaravimo įstatymu;

4.7. Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymu;

4.8. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu;

4.9. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu;

4.10.  Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

4.11.  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

4.12.  Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

4.13.  Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymas;

4.14.  Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinis įstatymas;

4.15.  Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 „Dėl Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“;

4.16.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 778 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 10 ir 11 dalių bei 8 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo“;

4.17.  Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.18Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

4.192014 m. rugpjūčio 26 d. Vilniuje pasirašytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimu dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1038 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo patvirtinimo“ (toliau – Susitarimas);

4.20Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

4.21.  Pavyzdine Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašo FR0667 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. VA-107 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos duomenų paskelbimo, Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formos ir Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 formos išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

4.22.  Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.23.  Abipusės pagalbos ir keitimosi mokestine informacija su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-114 „Dėl Abipusės pagalbos ir keitimosi mokestine informacija su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis taisyklių patvirtinimo“;

4.24.  Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

4.25Privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-109 „Dėl Privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklių patvirtinimo (toliau – Taisyklės);

4.26Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

4.27.  Bendruoju duomenų teikimo standartu (angl. Common Reporting Standart);

4.28.  Tarptautinėmis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis;

4.29.  kitais teisės aktais.

5.  GYPAS tikslai – informacinių technologijų priemonėmis vykdyti duomenų, susijusių su gyventojų pajamų mokesčiu (toliau – GPM), privalomojo sveikatos draudimo įmokomis (toliau – PSDĮ) (iki 2016-01-01), gyventojo nekilnojamojo turto mokesčiu (toliau – NTM), gyventojų deklaruotu turtu, asmenų sąskaitų likučiais, metinių sąskaitų įplaukomis, skoliniais įsipareigojimais, tarptautiniais įsipareigojimais, fizinių asmenų, einančių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 ir 10 straipsniuose nurodytas pareigas ar kandidatuojančių į Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 5–23, 29–35 punktuose nurodytas pareigas, sąrašų tvarkymą ir su šiais duomenimis susijusios veiklos procedūras (duomenų surinkimas, apdorojimas, kaupimas, teikimas), efektyvų mokesčių mokėtojų (toliau – MM) aptarnavimą.

6.  GYPAS uždaviniai:

6.1. kompiuterizuoti ir automatizuoti duomenų, susijusių su GPM, NTM, gyventojų deklaruotu turtu, asmenų sąskaitų likučiais, metinių sąskaitų įplaukomis, skoliniais įsipareigojimais, tarptautiniais įsipareigojimais, surinkimo, tikrinimo, teikimo ir kaupimo veiklos procesus;

6.2. kompiuterizuoti ir automatizuoti algoritmus, susijusius su GPM permokų kontrole ir grąžinimu, GPM sumos paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms, ir (ar) profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams apskaičiavimu ir pervedimu, duomenų išrašo apie gyventojų (šeimos) turtą rengimu, GPM ir NTM deklaracijų nepateikusių MM nustatymu, MM informavimu apie nepateiktus / nepatikslintus mokestinius dokumentus per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS), MM informavimu apie nepatikslintus duomenų, teikiamų XML rinkmena (angl. Extensible Markup Language), paketus (toliau – XML pranešimas) per Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemį (toliau – TIES), paveldimo turto mokesčio skaičiavimu, politinės paramos dydžio patikra.

7.  GYPAS funkcijos:

7.1.  susijusios su nuostatų 6.1 papunktyje nurodytais GYPAS uždaviniais:

7.1.1. vykdyti centralizuotą GPM, metinių gyventojo (šeimos) turto, NTM deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų duomenų tvarkymą;

7.1.2. fiksuoti deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų, duomenų rinkinių užpildymo klaidas ir centralizuotai EDS perduoti duomenis apie nustatytas klaidas;

7.1.3. vykdyti XML pranešimais teikiamų GYPAS uždaviniams reikalingų duomenų surinkimą, apdorojimą ir kaupimą;

7.1.4. fiksuoti XML pranešimais teikiamų duomenų rinkinių užpildymo klaidas ir centralizuotai per TIES perduoti duomenis apie nustatytas klaidas;

7.1.5. rengti pažymas apie gyventojo per mokestinius metus gautas pajamas ir patirtas išlaidas, preliminariąsias GPM deklaracijas;

7.1.6. automatiškai sudaryti ir pateikti duomenų rinkinius, reikalingus GPM permokos grąžinimo pavedimui pagal GPM deklaracijų duomenis atlikti;

7.1.7. teikti GYPAS duomenis kitoms Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informacinėms sistemoms (toliau – IS), kurios vykdo MM informavimo, mokesčių apskaitos paslaugas bei GYPAS duomenų analizę;

7.1.8. gauti duomenis iš kitų VMI prie FM IS, kurios vykdo mokestinių dokumentų priėmimo, mokesčių apskaitos paslaugas, taip pat disponuoja aktualia informacija, reikalinga GPM, NTM administravimo procedūroms vykdyti;

7.1.9. teikti GYPAS duomenis Lietuvos Respublikos institucijoms ir gauti iš jų duomenis pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose nurodomi duomenų naudojimo tikslai, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis;

7.1.10.  gauti duomenis iš užsienio valstybių ir teikti duomenis užsienio valstybėms pagal Direktyvą 2011/16/ES, Direktyvą 2014/107/ES, 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą (ES) 2018/822, kuria dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES, Susitarimą, Bendrąjį duomenų teikimo standartą (angl. Common Reporting Standart) ir dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.

7.2.  Susijusios su nuostatų 6.2 papunktyje nurodytais GYPAS uždaviniais:

7.2.1. rengti GPM bei NTM mokestines prievoles pagal pateiktas deklaracijas;

7.2.2. automatinės duomenų palyginimo kontrolės metu nustatyti gyventojus, kurių metinės pajamų deklaracijos turi neatitikimų su MM pateikta ir VMI prie FM žinoma informacija, apie nustatytus neatitikimus informuojant MM;

7.2.3. sudaryti galimybes vykdyti gyventojų metinių pajamų deklaracijų duomenų pagrįstumo patikrinimus, kurių metu kontroliuojama, ar deklaruoti GPM duomenys atitinka MM pateiktus ir VMI prie FM turimus duomenis, apie nustatytus neatitikimus informuojant MM;

7.2.4. sudaryti galimybes vykdyti gyventojų nekilnojamojo turto deklaracijų duomenų pagrįstumo patikrinimus, kurių metu kontroliuojama, ar deklaruoti NTM duomenys atitinka MM pateiktus ir VMI prie FM turimus duomenis, apie nustatytus neatitikimus informuojant MM;

7.2.5. nustatyti MM, kurie nepateikė GPM, metinių gyventojo (šeimos) turto ir NTM deklaracijų, ir rengti pranešimus apie prievolę pateikti deklaracijas;

7.2.6. nustatyti MM, kurie po informavimo laiku nepateikė NTM, GPM deklaracijų, kuriems mokesčių administratorius nustatė mokestines prievoles, ir rengti pranešimus apie tai MM;

7.2.7. vykdyti iki 1,2 procentų (iki 2018-12-31 buvo 2 procentų) GPM dalies vienam ar keliems Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, ir (ar) iki 0,6 procento (iki 2018-12-31 buvo 1 procento) vienai ar kelioms politinėms partijoms, ir iki 0,6 procento galima skirti vienai arba kelioms profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kurios atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra (toliau – Parama), apskaičiavimą, parengti duomenis, reikalingus Paramos pervedimo pavedimui atlikti, informuoti MM apie Paramos pervedimo įvykdymą, apie prašymuose skirti Paramą nurodytus gavėjus, kurie nebeteko teisės į GPM dalį;

7.2.8rengti ir centralizuotai EDS perduoti duomenis, kurie yra reikalingi MM siunčiamiems priminimams pateikti deklaracijas, pranešimams apie Paramos pervedimo įvykdymą, apie VMI nustatytų mokestinių prievolių suformavimą, deklaracijose nustatytus neatitikimus bei pranešimams apie pranešimų neaktualumą rengti;

7.2.9automatiškai tikrinti leidžiamos politinės paramos dydžio viršijimą;

7.2.10paruošti ir perduoti duomenis apie individualios veiklos įregistravimą / išregistravimą mokesčių administratoriaus iniciatyva.

8.  Duomenų tvarkymo GYPAS tikslai:

8.1. fizinių asmenų – identifikuoti MM; elektroniniu būdu tvarkyti GPM deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų, duomenų rinkinių (įskaitant XML pranešimus, rinkinius, gaunamus pagal Direktyvą 2011/16/ES, Direktyvą 2014/107/ES, Direktyvą 2018/822/ES, Susitarimą, Bendrąjį duomenų teikimo standartą (angl. Common Reporting Standart) ir dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis), mokestinių prievolių, pažymų apie gyventojo gautas pajamas ir patirtas išlaidas ir preliminariųjų GPM deklaracijų duomenis; ruošti duomenis mokesčio / įmokų permokoms grąžinti, GPM sumai paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms, ir (ar) profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams pervesti; surinkti duomenis apie gyventojų (šeimos) turtą, kurie reikalingi deklaracijų duomenų išrašui parengti; surinkti duomenis, būtinus MM apie nepateiktus / nepatikslintus mokestinius dokumentus informuoti, šiuos duomenis perduoti į EDS, per kurią MM bus informuoti apie nepateiktus / nepatikslintus mokestinius dokumentus;

8.2. juridinių asmenų – elektroniniu būdu tvarkyti GPM deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų, duomenų rinkinių (įskaitant XML pranešimus, rinkinius, gaunamus pagal Direktyvą 2011/16/ES, Direktyvą 2014/107/ES, Direktyvą 2018/822/ES, Susitarimą, Bendrąjį duomenų teikimo standartą (angl. Common Reporting Standart) ir dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis), mokestinių prievolių duomenis; ruošti duomenis, reikalingus GPM sumai paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms ir (ar) profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams pervesti; surinkti duomenis apie gyventojų (šeimos) turtą, reikalingus deklaracijų duomenų išrašui parengti; informuoti MM (per EDS) apie nepateiktus / nepatikslintus mokestinius dokumentus; skaičiuoti proporcijas, kurios skirtos GPM paskirstyti.

 

II SKYRIUS

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9.  GYPAS organizacinę struktūrą sudaro:

9.1. GYPAS valdytojas – VMI prie FM, kuri yra ir GYPAS duomenų valdytojas;

9.2. GYPAS tvarkytojai, kurie yra ir GYPAS duomenų tvarkytojai (išskyrus VMI prie FM):

9.2.1. VMI prie FM;

9.2.2. apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau kartu ir / arba kiekviena atskirai – AVMI):

9.2.2.1. Vilniaus AVMI;

9.2.2.2.     Kauno AVMI;

9.2.2.3.     Klaipėdos AVMI;

9.2.2.4.     Šiaulių AVMI;

9.2.2.5.     Panevėžio AVMI.

10.  GYPAS valdytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme ir Reglamente (ES) 2016/679 nurodytas teises ir pareigas. Papildomos GYPAS valdytojo funkcijos:

10.1.  metodiškai vadovauti GYPAS tvarkytojams, koordinuoti jų veiklą, susijusią su GYPAS duomenų tvarkymu, vykdyti šios veiklos priežiūrą;

10.2.  organizuoti GYPAS valdytojo ir GYPAS tvarkytojų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), kurie GYPAS valdytojo nustatyta tvarka įregistruoti kaip GYPAS naudotojai (toliau – naudotojai), kvalifikacijos kėlimą;

10.3.  užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kituose duomenų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi.

11.  GYPAS tvarkytojai vykdo Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme ir Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas teises bei pareigas. Papildomos GYPAS tvarkytojų funkcijos:

11.1.  VMI prie FM:

11.1.1.  rengti algoritmus, susijusius su mokesčio / įmokų permokų grąžinimu, GPM sumos paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms ar (arba) profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams pervedimu, duomenų paruošimu išrašui apie gyventojų (šeimos) turtą rengti, inicijuoti MM informavimą (per EDS, TIES) apie nepateiktus / nepatikslintus mokestinius dokumentus, nepatikslintus XML pranešimus, taip pat rengti algoritmus, reikalingus pažymoms apie gyventojo per mokestinius metus gautas pajamas ir patirtas išlaidas bei preliminariųjų GPM deklaracijų ruošiniams rengti;

11.1.2. analizuoti ir projektuoti duomenų gavimo, teikimo, tikrinimo ir peržiūros priemonių realizavimo galimybes;

11.1.3. analizuoti duomenų poreikį, realizuojant nuostatų 11.1.1 papunktyje nurodytus algoritmus;

11.1.4. rengti mokestinių dokumentų ir XML pranešimų apdorojimo klaidų ir trūkumų žinynus;

11.1.5. rengti pranešimų, skirtų MM informuoti, šablonų formas;

11.1.6. teikti kitiems duomenų tvarkytojams paaiškinimus dėl GYPAS funkcionalumų, deklaracijų užpildymo ir pateikimo, XML pranešimų parengimo ir pateikimo, klaidų taisymo;

11.1.7. dalyvauti, rengiant GYPAS duomenų teikimo sutartis, kuriose nurodomi duomenų naudojimo tikslai, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis;

11.1.8. vykdyti gyventojų metinių pajamų deklaracijų duomenų pagrįstumo patikrinimus;

11.1.9. rengti MM mokymo metodinę medžiagą;

11.1.10. inventorizuoti GYPAS duomenis ir sudaryti GYPAS duomenų rinkinius, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme;

11.1.11. užtikrinti, kad sudaryti GYPAS duomenų rinkiniai būtų pateikti skelbti Lietuvos atvirų duomenų portale Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo ir šio portalo nuostatų nustatyta tvarka;

11.1.12. užtikrinti, kad, sudarant GYPAS duomenų rinkinius ir juos perduodant į Lietuvos atvirų duomenų portalą, būtų naudojamasi Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos funkcionalumu Lietuvos statistikos departamento nustatyta tvarka.

11.2.  AVMI:

11.2.1. teikti MM konsultacijas dėl deklaracijų užpildymo, pateikimo, klaidų taisymo;

11.2.2. ruošti MM skirtas pažymas;

11.2.3. tvarkyti MM, privalančių pateikti GPM, gyventojo (šeimos) turto ir gyventojo NTM deklaracijas ir jų nepateikusių, sąrašus.

12.  GYPAS duomenų tvarkytojai, tvarkydami GYPAS asmens duomenis duomenų valdytojo vardu, privalo:

12.1.  asmens duomenis tvarkyti tik pagal GYPAS duomenų valdytojo dokumentais įformintus nurodymus;

12.2.  užtikrinti, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti GYPAS duomenų tvarkytojo valstybės tarnautojai arba darbuotojai būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą ir atliktų tik tokios apimties asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kurie yra būtini jų funkcijoms vykdyti;

12.3.  nepasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio rašytinio GYPAS duomenų valdytojo leidimo. Jeigu GYPAS duomenų valdytojas suteiks leidimą pasitelkti kitą duomenų tvarkytoją, GYPAS duomenų tvarkytojo pasitelktam tam kitam duomenų tvarkytojui yra taikomi tokie patys asmens duomenų apsaugos įsipareigojimai ir asmens duomenų saugumo reikalavimai, kokie nustatyti GYPAS duomenų tvarkytojui. Visų pirma, prievolė užtikrinti, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugų duomenų tvarkymą, reikalavimus. Pirminis GYPAS duomenų tvarkytojas išlieka visiškai atsakingas GYPAS duomenų valdytojui už to kito asmens duomenų tvarkytojo prievolių nevykdymą;

12.4.  padėti GYPAS duomenų valdytojui taikyti tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta GYPAS duomenų valdytojo prievolė atsakyti į prašymus pasinaudoti Reglamente (ES) 2016/679 nustatytomis duomenų subjekto teisėmis. Jeigu GYPAS duomenų tvarkytojas gauna duomenų subjekto prašymą dėl Reglamente (ES) 2016/679 nustatytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, GYPAS asmens duomenų tvarkytojas privalo šį prašymą persiųsti GYPAS duomenų valdytojui;

12.5.  užbaigę teikti su asmens duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, grąžinti GYPAS duomenų valdytojui visus asmens duomenis ir ištrinti esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai duomenų tvarkytojui taikytini teisės aktai nustato reikalavimą asmens duomenis saugoti;

12.6gavę GYPAS duomenų valdytojo prašymą, pateikti per GYPAS duomenų valdytojo nurodytą terminą GYPAS duomenų valdytojui būtiną informaciją:

12.6.1. kad GYPAS duomenų valdytojas galėtų įsitikinti, jog GYPAS duomenų tvarkytojas tinkamai vykdo teisės aktuose nustatytus asmens duomenų apsaugos reikalavimus; GYPAS duomenų valdytojas galėtų tinkamai vykdyti Reglamente (ES) 2016/679 nustatytus reikalavimus, susijusius su GYPAS duomenų tvarkytojo atliekamais asmens duomenų tvarkymo veiksmais (šis įsipareigojimas galioja ir GYPAS duomenų valdytojui, atliekančiam GYPAS duomenų tvarkytojo patikrinimą);

12.6.2. kai GYPAS duomenų valdytojui atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsniu, įskaitant informacijos pateikimą, kai GYPAS duomenų valdytojas priima sprendimą kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl išankstinių konsultacijų;

12.7.  įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio saugumas. Nustatydami tinkamo lygio saugumą, atsižvelgti į pavojus, kurie kyla dėl duomenų tvarkymo. Visų pirma, dėl netyčinio arba neteisėto persiųstų, saugomų ar kitaip tvarkomų duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų;

12.8.  imtis priemonių, siekdami užtikrinti, kad bet kuris GYPAS duomenų tvarkytojui pavaldus asmuo, galintis susipažinti su asmens duomenimis, jų netvarkytų, išskyrus atvejus, kai GYPAS duomenų valdytojas duoda nurodymus juos tvarkyti;

12.9.  jeigu įvyksta arba įtariama, kad įvyko asmens duomenų saugumo pažeidimas, skubiai imtis priemonių, siekdami užkirsti kelią tolesnei žalai dėl įvykusio asmens duomenų saugumo pažeidimo, bei skubiai imtis priemonių, siekdami sumažinti įvykusio asmens duomenų saugumo pažeidimo padarinius;

12.10.  apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą nepagrįstai nedelsdamas, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo nustatymo, raštu ir (ar) elektroniniu paštu informuoti GYPAS duomenų valdytoją ir pateikti Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją. Jeigu informacijos neįmanoma pateikti tuo pačiu metu, informacija toliau nepagrįstai nedelsiant teikiama etapais;

12.11asmens duomenų tvarkytojas pateikia asmens duomenų valdytojui visą informaciją, būtiną, siekiant įrodyti, kad yra vykdomos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytos prievolės, ir sudaro sąlygas bei padeda asmens duomenų valdytojui arba kitam asmens duomenų valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus. Nedelsdamas informuoja asmens duomenų valdytoją, jei, jo nuomone, nurodymas pateikti informaciją pažeidžia Reglamentą (ES) 2016/679 ar kitas duomenų apsaugos nuostatas.

13.  GYPAS duomenų teikėjai yra:

13.1.  VMI prie FM, teikianti šių IS ir registrų, kurių valdytoja yra VMI prie FM, duomenis: EDS, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau – MAIS), Mokesčių mokėtojų registro (toliau – MMR), Valstybinės mokesčių inspekcijos Integruotos mokesčių informacinės sistemos (toliau – IMIS), Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos informacinės sistemos (toliau – ITIS_EU), Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinės sistemos (toliau – Audito IS), Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (toliau – i.MAS), Tapatybių ir teisių valdymo sistemos (toliau – TTVS);

13.2.  MM (fiziniai ir juridiniai asmenys), teikiantys duomenis apie pajamas, išlaidas ar išmokas, kitus duomenis, nekaupiamus kitose valstybės IS ar registruose;

13.3.  Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), teikianti Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenis (valdytoja – VLK);

13.4.  Nacionalinė švietimo agentūra, teikianti Mokinių registro (valdytoja – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Studentų registro (valdytoja – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) duomenis;

13.5.  Valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“), teikianti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (valdytoja – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija), Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos (valdytoja – VĮ „Regitra“) duomenis;

13.6.  Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, teikianti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro (valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija), Ūkininkų ūkių registro (valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija), Ūkinių gyvūnų registro (valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija) duomenis bei duomenis apie fiziniams asmenims apskaičiuotą žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (toliau – EDV);

13.7.  Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, teikiantis Valstybės tarnautojų registro (valdytoja – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (valdytoja – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija) duomenis;

13.8.  Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK), teikianti Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos (valdytoja – VRK) duomenis;

13.9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SODRA), teikianti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos (valdytoja – SODRA) duomenis;

13.10.  prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, pagal sudarytą trišalę VMI prie FM, finansų rinkos dalyvio ir Lietuvos banko duomenų teikimo sutartį teikia informaciją apie skolinius įsipareigojimus, nekaupiamus valstybės IS ar registruose;

13.11finansų įstaigos teikia užsienio asmenų finansinių sąskaitų duomenis pagal Direktyvą 2014/107/ES ir Bendrąjį duomenų teikimo standartą (angl. Common Reporting Standart) bei Susitarimą;

13.12.  tarpininkai ir kiti subjektai, kaip jie apibrėžti Taisyklėse, teikia duomenis apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pagal Direktyvą 2018/822/ES;

13.13.  tarpininkai pagal duomenų teikimo sutartis su VMI prie FM teikia individualios veiklos apskaitos duomenis;

13.14.  finansų įstaigos, keleivių vežimo organizatoriai ir kiti tarpininkai teikia duomenis apie išmokas gyventojams;

13.15.  užsienio valstybių institucijos, teikiančios finansinių sąskaitų duomenis pagal Direktyvą 2014/107/ES ir Bendrąjį duomenų teikimo standartą (angl. Common Reporting Standart) bei Susitarimą, duomenis apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pagal Direktyvą 2018/822/ES, taip pat pajamų duomenis pagal Direktyvą 2011/16/ES, nekaupiamus valstybės IS ar registruose;

13.16.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, teikianti Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS) duomenis.

 

III SKYRIUS

INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

14.  GYPAS tvarkomi duomenys:

14.1.  tik fizinio asmens:

14.1.1. aukotojų duomenų grupė:

14.1.1.1.   atsakymo požymis;

14.1.1.2.   kiek auka / partijos nario mokestis viršija leistiną sumą;

14.1.1.3.   aukotojo / partijos nario asmens kodas;

14.1.1.4.   aukos / partijos nario mokesčio suma;

14.1.1.5.   aukų / partijos nario mokesčio bendra suma per kalendorinius metus;

14.1.1.6.   aukos / partijos nario aukos / mokesčio data.

14.1.2.   Gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gyventojo (šeimos) 2003 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą) duomenų grupė:

14.1.2.1.   laikotarpis (12 mėn.) arba metai, kuriais turėtas turtas (gautos pajamos);

14.1.2.2.   pareigybės kodas ir pavadinimas;

14.1.2.3.   turto rūšis;

14.1.2.4.   darbovietės kodas;

14.1.2.5.   darbovietės pavadinimas;

14.1.2.6.   turto vertė;

14.1.2.7.   turto vieta;

14.1.2.8.   turto savininko požymis (gyventojo, sutuoktinio ar vaiko / kt. šeimos nario);

14.1.2.9.   pajamų rūšies kodas;

14.1.2.10.   pajamų gavimo data;

14.1.2.11.   pajamų suma;

14.1.2.12.   mokesčio suma;

14.1.2.13.   pajamų, atskaičius mokesčius, suma;

14.1.2.14.   pajamų gavėjo požymis (gyventojo, sutuoktinio ar vaiko / kt. šeimos nario);

14.1.2.15.   gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinio tipas;

14.1.2.16.   gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinio vertė;

14.1.2.17.   gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinio data;

14.1.2.18.   asmens, iš kurio gautos lėšos (pajamos ir pasiskolintos piniginės lėšos), asmens kodas.

14.1.3.   GPM rizikos analizės duomenų grupė:

14.1.3.1.   kontrolės veiksmo tipas; kontrolės procedūra;

14.1.3.2.   patikrinimo / tyrimo laikotarpis; kontrolės procedūros laikotarpis;

14.1.3.3.   patikrinimo / tyrimo temos; atrankos / patikrinimo tema;

14.1.3.4.   kontrolės veiksmo data; patikrinimo / atrankos data:

14.1.3.4.1. sukūrimo data;

14.1.3.4.2. pradžios data;

14.1.3.4.3. pabaigos data;

14.1.3.5.   patikrinimo / tyrimo metu nustatytos sumos;

14.1.3.6.   patikrinimo / tyrimo bylos numeris;

14.1.3.7.   patikrinimo / tyrimo būsena.

14.1.4.   Metinės pajamų deklaracijos duomenų pagrįstumo patikrinimo sprendimo duomenų grupė:

14.1.4.1.   deklaracijai nustatytos automatinės kontrolės sąlygos kodas;

14.1.4.2.   deklaracijai nustatytos automatinės kontrolės sąlygos pavadinimas;

14.1.4.3.   tyrimo išvada.

14.1.5.   Mokesčių apskaičiavimo duomenų grupė:

14.1.5.1.   MM pritaikytas ir apskaičiuotas metinis neapmokestinamas pajamų dydis (toliau – NPD);

14.1.5.2.   MM pritaikyto ir apskaičiuoto metinio NPD apskaičiavimo data;

14.1.5.3.   MM pritaikytas ir apskaičiuotas metinis papildomas neapmokestinamas pajamų dydis (toliau – PNPD);

14.1.5.4.   MM pritaikyto ir apskaičiuoto metinio PNPD apskaičiavimo data;

14.1.5.5.   MM grąžintino / mokėtino mokesčio suma;

14.1.5.6.   MM patirtų išlaidų rūšies kodas;

14.1.5.7.   MM įmokėtų įmokų suma;

14.1.5.8.   MM įmokėtų palūkanų suma;

14.1.5.9.   gyvybės draudimo liudijimo numeris;

14.1.5.10.   apmokestinimo patvirtinimas;

14.1.5.11.   draudimo laikotarpis;

14.1.5.12.   paskyrimo naudos gavėju pradžios data;

14.1.5.13.   paskyrimo naudos gavėju pabaigos data;

14.1.5.14.   gyvybės draudimo išmokų dalis;

14.1.5.15.   naudos gavėjo asmens kodas;

14.1.5.16.   naudos gavėjo vardas ir pavardė;

14.1.5.17.   kredito / paskolos / pensijų sutarties numeris;

14.1.5.18.   kredito / paskolos / pensijų sutarties galiojimo data (-os);

14.1.5.19.   kredito / paskolos / pensijų susijusios sutarties numeris;

14.1.5.20.   kredito / paskolos / pensijų susijusios sutarties data;

14.1.5.21.   juridinio asmens kodas, su kuriuo sudaryta kredito / paskolos / pensijų sutartis;

14.1.5.22.   juridinio asmens, su kuriuo sudaryta kredito / paskolos / pensijų sutartis, pavadinimas;

14.1.5.23.   kredito / paskolos grąžinta suma;

14.1.5.24.   pensijų fondo dalyvio asmens kodas;

14.1.5.25.   pensijų fondo dalyvio vardas, pavardė;

14.1.5.26.   MM priklausančio turto naudojimo individualioje veikloje rūšies pavadinimas;

14.1.5.27.   MM priklausančio turto naudojimo individualioje veikloje rūšies kodas;

14.1.5.28.   turto naudojimo individualioje veikloje vertė;

14.1.5.29.   turto naudojimo individualioje veikloje vieta;

14.1.5.30.   unikalus turto naudojimo individualioje veikloje numeris;

14.1.5.31.   turto naudojimo individualioje veikloje pradžios data;

14.1.5.32.   turto naudojimo individualioje veikloje pabaigos data;

14.1.5.33.   MM perleisto nekilnojamojo turto unikalus numeris;

14.1.5.34.   MM perleisto nekilnojamojo turto įsigijimo dokumento numeris;

14.1.5.35.   MM perleisto nekilnojamojo turto įsigijimo data;

14.1.5.36.   MM perleisto nekilnojamojo turto perleidimo dokumento numeris;

14.1.5.37.   MM perleisto nekilnojamojo turto perleidimo data;

14.1.5.38.   MM perleisto nekilnojamojo turto objekto tipas;

14.1.5.39.   sandorio suma;

14.1.5.40.   MM dovanoto ir (ar) nuomojamo nekilnojamojo turto unikalus numeris;

14.1.5.41.   MM dovanoto ir (ar) nuomojamo nekilnojamojo turto priklausymo data (-os);

14.1.5.42.   pažymos registracijos data;

14.1.5.43.   pažymos registracijos numeris;

14.1.5.44.   paveldimo turto mokesčio mažinimo suma;

14.1.5.45.   paveldimo turto mokesčio apmokestinama suma;

14.1.5.46.   paveldimo turto mokestis;

14.1.5.47.   paveldimo turto perskaičiuotas mokestis;

14.1.5.48.   paveldimo turto mokesčio lengvata;

14.1.5.49.   MM teisė į padidintą metinį NPD pamėnesiui;

14.1.5.50.   MM vardas ir pavardė;

14.1.5.51.   MM asmens kodas;

14.1.5.52.   MM neįgalumo lygis;

14.1.5.53.   MM neįgalumo lygio galiojimo data (-os);

14.1.5.54.   MM darbingumo lygis;

14.1.5.55.   MM darbingumo lygio galiojimo data (-os);

14.1.5.56.   MM specialiųjų poreikių lygis;

14.1.5.57.   MM specialiųjų poreikių lygio galiojimo data (-os);

14.1.5.58.   MM verslo liudijimo galiojimo data (-os);

14.1.5.59.   sprendimo apie veiklos pabaigą data (-os);

14.1.5.60.   MM už verslo liudijimus mokėtina suma;

14.1.5.61.   MM mokėtojo buvimo individualios įmonės savininku, ūkinės bendrijos tikruoju nariu, mažosios bendrijos nariu, šeimynos dalyviu data (-os);

14.1.5.62.   MM individualios įmonės, ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos, šeimynos dalyvio įmonės kodas;

14.1.5.63.   paveldimo turto rūšis;

14.1.5.64.   paveldimo turto pavadinimas;

14.1.5.65.   paveldimo turto adresas;

14.1.5.66.   paveldimo turto vertė;

14.1.5.67.   paveldėtojo vardas, pavardė;

14.1.5.68.   paveldėtojo asmens kodas;

14.1.5.69.   paveldėtojo adresas;

14.1.5.70.   paveldėtojo valstybė;

14.1.5.71.   palikėjo vardas, pavardė;

14.1.5.72.   palikėjo asmens kodas;

14.1.5.73.   palikėjo valstybė;

14.1.5.74.   permokos grąžinimo įvykdymo data;

14.1.5.75.   privalomojo sveikatos draudimo galiojimo mėnesiai, kuriais MM laikomas apdraustas valstybės lėšomis;

14.1.5.76.   socialiniu draudimu apdraustojo asmens kategorija;

14.1.5.77.   socialinio draudimo pradžios data;

14.1.5.78.   socialinio draudimo pabaigos data;

14.1.5.79.   mėnesių, už kuriuos atleistam darbuotojui buvo apskaičiuota išeitinė išmoka ar išeitinė kompensacija, skaičius;

14.1.5.80.   išmokėtos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos mokamos išmokos (toliau – Sodros išmoka) rūšies pavadinimas;

14.1.5.81.   Sodros išmokos išmokėjimo mėnuo;

14.1.5.82.   Sodros išmokos laikotarpio, už kurį priskaičiuota išmoka, pradžios data;

14.1.5.83.   Sodros išmokos laikotarpio, už kurį priskaičiuota išmoka, pabaigos data;

14.1.5.84.   išmokėtos Sodros išmokos suma;

14.1.5.85.   paslaugos pagal žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitą teikimo metai;

14.1.5.86.   paslaugos pagal žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitą teikimo mėnuo;

14.1.5.87.   atlygio už suteiktas paslaugas pagal žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitą suma;

14.1.5.88.   mokėtina (sumokėta) PSDĮ suma, kai pajamos gautos iš žemės ūkio, individualios ar šeimynos dalyvio veiklos;

14.1.5.89.   draudėjo kodas;

14.1.5.90.   draudėjo pavadinimas;

14.1.5.91.   draudėjo kodo priskyrimo pradžios ir pabaigos datos;

14.1.5.92.   mokėtina (sumokėta) valstybinio socialinio draudimo įmokos (toliau – VSDĮ) suma;

14.1.5.93.   mokėtina (sumokėta) PSDĮ suma;

14.1.5.94.   mokėtina (sumokėta) įmokos į Garantinį fondą suma;

14.1.5.95.   mokėtina (sumokėta) įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą suma;

14.1.5.96.   individualią veiklą vykdančio asmens apskaičiuotų įmokų suma, kai leidžiamais atskaitymais pripažįstama suma, lygi 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų;

14.1.5.97.     įmokos, mokamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodas, kuriuo turi būti mokama apskaičiuota mokėtina įmokų suma arba kuriuo yra sumokėta įmokų suma;

14.1.5.98.     MM nustatyto EDV dydis;

14.1.5.99.     MM, kuriam apskaičiuotas EDV, identifikuojantis (identifikuojantys) kodas (kodai):

14.1.5.99.1.  žemės ūkio valdos (toliau – valda) atpažinties kodas;

14.1.5.99.2.  ūkininko ūkio (toliau – ūkis) identifikavimo kodas;

14.1.5.99.3.  MM, kuris nėra registruotas valdos ar ūkio nariu ir kuriam apskaičiuotas EDV, asmens kodas;

14.1.5.100.   MM valdos nario tipas;

14.1.5.101.   MM ūkio nario tipas;

14.1.5.102.   EDV apskaičiavimo data;

14.1.5.103.   narių tipų anuliavimo data;

14.1.5.104.   MM tipas;

14.1.5.105.   MM tipo pavadinimas;

14.1.5.106.   MM deklaruotos / įregistruotos / faktiškai vykdomos veiklos kodas;

14.1.5.107.   MM deklaruotos / įregistruotos / faktiškai vykdomos veiklos pavadinimas;

14.1.5.108.   MM deklaruotos / įregistruotos / faktiškai vykdomos veiklos galiojimo data (-os);

14.1.5.109.   transporto priemonės savininko deklaravimo kodo (toliau – SDK) duomenys:

14.1.5.109.1. SDK;

14.1.5.109.2. SDK suteikimo data ir laikas;

14.1.5.109.3. SDK panaikinimo data ir laikas.

14.1.5.110.   Įgijimo deklaracijų rekvizitai ir būsenos;

14.1.5.111.   transporto priemonės duomenys:

14.1.5.111.1. identifikavimo numeris;

14.1.5.111.2. gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas);

14.1.5.111.3. komercinis pavadinimas (modelis).

14.1.5.112.   Transporto priemonės nuosavybės teisę įsigyjančio ar perleidžiančio asmens arba transporto priemonės valdytojo duomenys:

14.1.5.112.1. fizinio asmens:

14.1.5.112.1.1.  asmens kodas (suteiktas Lietuvos Respublikoje);

14.1.5.112.1.2.  gimimo data (kai asmuo nėra įregistruotas nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre, nei Mokesčių mokėtojų registre);

14.1.5.112.1.3.  vardas (-ai);

14.1.5.112.1.4.  pavardė (-ės);

14.1.5.112.1.5.  gyvenamosios vietos valstybė.

14.1.5.112.2. Juridinio asmens:

14.1.5.112.2.1.  juridinio asmens kodas (suteiktas Lietuvos Respublikoje);

14.1.5.112.2.2.  Lietuvos Respublikoje suteiktas mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas (kai asmuo nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre, tačiau įregistruotas Mokesčių mokėtojų registre);

14.1.5.112.2.3.  pavadinimas;

14.1.5.112.2.4.  valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo.

14.1.5.112.3. Įgytos transporto priemonės nuosavybės teisės dalis.

14.1.5.113.   Nuosavybės teisės į transporto priemonę įgijimą ar perleidimą patvirtinančio dokumento duomenys:

14.1.5.113.1. pavadinimas;

14.1.5.113.2. dokumento sudarymo (išdavimo) data;

14.1.5.113.3. valstybė, kurioje dokumentas sudarytas (išduotas);

14.1.5.113.4. transporto priemonės įgijimo ar perleidimo kaina arba įgytos ar perleistos transporto priemonės vertė;

14.1.5.113.5. valiuta, kuria yra nurodyta transporto priemonės įgijimo ar paleidimo kaina arba įgytos ar perleistos transporto priemonės vertė;

14.1.5.113.6. atsiskaitymo būdas.

14.1.5.114.   Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro objekto identifikavimo kodas;

14.1.5.115.   transporto priemonės atpažinties (identifikavimo) numeris;

14.1.5.116.   transporto priemonės valstybinis registracijos numeris;

14.1.5.117.   transporto priemonės gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas);

14.1.5.118.   transporto priemonės komercinis pavadinimas (modelis);

14.1.5.119.   transporto priemonės gamintojo nustatyti transporto priemonės modelio metai arba transporto priemonės pagaminimo data, arba kalendoriniai metai, kuriais transporto priemonė buvo pagaminta;

14.1.5.120.   transporto priemonės variklio darbinis tūris (kubiniais centimetrais);

14.1.5.121.   transporto priemonės didžiausia naudingoji galia ir elektrinio variklio didžiausia naudingoji galia (kilovatais);

14.1.5.122.   transporto priemonės pirmosios registracijos data;

14.1.5.123.   pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data;

14.1.5.124.   transporto priemonės įregistravimo, įregistruotų duomenų keitimo ar išregistravimo data ir laikas;

14.1.5.125.   asmens, už kurį deklaruojamas NTM, vardas, pavardė;

14.1.5.126.   NTM tarifas;

14.1.5.127.   bendra nekilnojamojo turto vertė mokestinio laikotarpio pirmą dieną;

14.1.5.128.   apmokestinamoji nekilnojamojo turto vertė;

14.1.5.129.   NTM suma už atitinkamą mokestinį laikotarpį;

14.1.5.130.   nekilnojamojo turto vertės kitimas mėnesiais;

14.1.5.131.   NTM suma, apskaičiuota už mėnesį;

14.1.5.132.   asmens tiesiogiai valdoma turtinių teisių dalis;

14.1.5.133.   asmens, už kurį sumokėtas mokestis, asmens kodas;

14.1.5.134.   atskaitymų požymis;

14.1.5.135.   atskaityta užsienio valstybėse išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio suma;

14.1.5.136.   atskaitytina mokesčio suma;

14.1.5.137.   atskaitoma ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių suma;

14.1.5.138.   banko, kredito įstaigos, draudimo įmonės, pensijų fondo valdymo įmonės, aukštosios ar profesinės mokyklos juridinio asmens kodas;

14.1.5.139.   banko, kredito įstaigos, draudimo įmonės, pensijų fondo valdymo įmonės, aukštosios ar profesinės mokyklos juridinio asmens sutrumpintas pavadinimas;

14.1.5.140.   gyventojo deklaruotas EDV;

14.1.5.141.   gyventojo grąžinta už jį sumokėta PSDĮ suma;

14.1.5.142.   gyventojo PSDĮ prievolė, neatsižvelgus į kito asmens sumokėtas PSDĮ;

14.1.5.143.   grąžintina permokėta mokesčio suma;

14.1.5.144.   iš mokestį išskaičiuojančio asmens lėšų sumokėta pajamų mokesčio suma;

14.1.5.145.   iš mokestį išskaičiuojančio asmens lėšų sumokėta PSDĮ suma;

14.1.5.146.   gyventojo deklaruota išlaidų rūšis;

14.1.5.147.   gyventojo deklaruota išlaidų suma;

14.1.5.148.   gyventojo deklaruota išskaičiuota pajamų mokesčio suma;

14.1.5.149.   gyventojo deklaruota kito asmens savo lėšomis sumokėta pajamų mokesčio suma;

14.1.5.150.   gyventojo deklaruota kito asmens savo lėšomis sumokėta PSDĮ suma;

14.1.5.151.   kontroliuojamojo užsienio vieneto išmokėtų pajamų suma;

14.1.5.152.   gyventojo deklaruota leidžiamų atskaitymų suma;

14.1.5.153.   maksimali apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų suma;

14.1.5.154.   maksimali atskaitytina užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio suma;

14.1.5.155.   gyventojo deklaruotas darbingumas (mėn. skaičius);

14.1.5.156.   gyventojo deklaruotas mėnesių, kuriais jis vykdė žemės ūkio veiklą ir nedirbo, nebuvo draustas valstybės lėšomis, nevykdė individualios veiklos, nebuvo individualios įmonės savininkas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys, neturėjo Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso, skaičius;

14.1.5.157.   gyventojo deklaruotas pajamų mokesčio tarifas;

14.1.5.158.   gyventojo deklaruota mokesčių administratoriaus grąžinta (įskaityta) PSDĮ suma;

14.1.5.159.   gyventojo deklaruota išvykimo iš Lietuvos data;

14.1.5.160.   gyventojo deklaruota mokėtina / grąžintina pajamų mokesčio suma;

14.1.5.161.   gyventojo deklaruota mokėtina / grąžintina PSDĮ suma;

14.1.5.162.   gyventojo deklaruota mokėtina VSDĮ suma;

14.1.5.163.   metinio PNPD suma, kuria mažinamos pajamos;

14.1.5.164.   nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamajam užsienio vienetui išmokėtos sumos;

14.1.5.165.   nuolatinio Lietuvos gyventojo netiesiogiai valdoma turtinių teisių dalis;

14.1.5.166.   nuolatinio Lietuvos gyventojo tiesiogiai ir netiesiogiai valdoma turtinių teisių dalis;

14.1.5.167.   nuolatinio Lietuvos gyventojo tiesiogiai valdoma turtinių teisių dalis;

14.1.5.168.   gyventojo deklaruota nuostolių suma;

14.1.5.169.   gyventojo deklaruota pajamų suma;

14.1.5.170.   pateikusio deklaraciją asmens tipas (nuolatinis, tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju, išvykstantis);

14.1.5.171.   gyventojo vardas, pavardė;

14.1.5.172.   gyventojo deklaruota perskaičiuota pajamų suma;

14.1.5.173.   gyventojo deklaruota privaloma sumokėti PSDĮ suma;

14.1.5.174.   ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai;

14.1.5.175.   gyventojo deklaruotas taikytinas metinis NPD;

14.1.5.176.   gyventojo deklaruotas taikytinas metinis PNPD;

14.1.5.177.   gyventojo deklaruotas taikomas apskaitos principas;

14.1.5.178.   gyventojo deklaruota turto įsigijimo bei kitų išlaidų suma;

14.1.5.179.   gyventojo deklaruota už verslo liudijimus sumokėta pajamų mokesčio suma;

14.1.5.180.   gyventojo deklaruota užsienio valstybėje gautų pajamų suma;

14.1.5.181.   gyventojo deklaruota užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) pajamų ar jam tapataus mokesčio suma;

14.1.5.182.   gyventojo deklaruotas užsienio valstybės, kur buvo gautos pajamos ir išskaičiuotas mokestis, kodas;

14.1.5.183.   gyventojo deklaruotas veiklos pagal verslo liudijimus mėnesių skaičius;

14.1.5.184.   gyventojo deklaruotas veiklos (išskyrus vykdytąją pagal verslo liudijimus) rūšies kodas;

14.1.5.185.   gyventojo išlaidų rūšis;

14.1.5.186.   gyventojo už paslaugas sumokėta suma;

14.1.5.187.   gyventojui paslaugas suteikusio asmens kodas;

14.1.5.188.   gyventojo išlaidas pagrindžiančio dokumento rūšis;

14.1.5.189.   gyventojo išlaidas pagrindžiančio dokumento data;

14.1.5.190.   gyventojo išlaidas pagrindžiančio dokumento serija;

14.1.5.191.   gyventojo išlaidas pagrindžiančio dokumento numeris.

14.1.6.   Gyventojo duomenų grupė:

14.1.6.1.   gyventojo ryšio su kitu gyventoju identifikatorius (vaiko (įvaikio), tėvo / motinos, brolio / sesers, senelio / senelės);

14.1.6.2.   gyventojo mirties data;

14.1.6.3.   santuokos data;

14.1.6.4.   ištuokos data;

14.1.6.5.   gyventojo sutuoktinio identifikatorius;

14.1.6.6.   gyventojo asmens kodas;

14.1.6.7.   gyventojo vardas, pavardė;

14.1.6.8.   gyventojo asmenvardžių galiojimo data;

14.1.6.9.   gyventojo savivaldybės kodas;

14.1.6.10.   lytis;

14.1.6.11.   gimimo data;

14.1.6.12.   dokumento numeris;

14.1.6.13.   dokumento išdavimo data;

14.1.6.14.   dokumento galiojimo data;

14.1.6.15.   dokumento rūšis;

14.1.6.16.   išvykimo iš Lietuvos data;

14.1.6.17.   dokumento tipas;

14.1.6.18.   MM atstovaujančio asmens kodas;

14.1.6.19.   MM atstovaujančio asmens vardas, pavardė;

14.1.6.20.   įstaigos, kurioje asmuo mokosi / studijuoja arba mokėsi / studijavo, grupės kodas;

14.1.6.21.   įstaigos, kurioje asmuo mokosi / studijuoja arba mokėsi / studijavo, kodas Juridinių asmenų registre;

14.1.6.22.   įstaigos, kurioje asmuo mokosi / studijuoja arba mokėsi / studijavo, pavadinimas Juridinių asmenų registre;

14.1.6.23.   data, nuo kurios asmuo pradėjo mokytis / studijuoti;

14.1.6.24.   data, kada asmuo nutraukė mokslus / studijas;

14.1.6.25.   mokymosi ar studijų nutraukimo ar pertraukos priežastis;

14.1.6.26.   studijų ar mokymosi forma;

14.1.6.27.   studijų ar mokymo programos pavadinimas;

14.1.6.28.   mokymosi organizavimo būdo pavadinimas;

14.1.6.29.   klasė, kurioje asmuo mokosi (duomenų paruošimo metu) arba baigė (nutraukė) mokslus;

14.1.6.30.   išsilavinimas, kurį turėdamas asmuo buvo priimtas į mokymosi programą;

14.1.6.31.   įstaigos, kurioje asmuo buvo įgijęs išsilavinimą, kurį turėdamas buvo priimtas į mokymosi programą, kodas Juridinių asmenų registre;

14.1.6.32.   įstaigos, kurioje asmuo buvo įgijęs išsilavinimą, kurį turėdamas buvo priimtas į mokymosi programą, pavadinimas (Juridinių asmenų registre, jei tai Lietuvos įstaiga);

14.1.6.33.   studijų pakopa;

14.1.6.34.   kursas;

14.1.6.35.   semestras;

14.1.6.36.   priėmimo į studijas data;

14.1.6.37.   turėtas išsilavinimas;

14.1.6.38.   įstaigos, kurioje gyventojas įgijo išsilavinimą, kodas;

14.1.6.39.   įstaigos, kurioje gyventojas įgijo išsilavinimą, pavadinimas;

14.1.6.40.   planuojama grįžimo studijuoti data;

14.1.6.41.   faktinė grįžimo studijuoti data;

14.1.6.42.   stipendijos tipas;

14.1.6.43.   sumokėta stipendijos suma eurais;

14.1.6.44.   stipendijos mokėjimo data;

14.1.6.45.   studijų / mokymų baigimo data;

14.1.6.46.   studijų / mokymų baigimo priežastis;

14.1.6.47.   suteiktas išsilavinimas;

14.1.6.48.   suteikta kvalifikacija;

14.1.6.49.   suteiktas laipsnis;

14.1.6.50.   gyventojų tarpusavio ryšio rūšies pavadinimas;

14.1.6.51.   gyventojų tarpusavio ryšio rūšies kodas;

14.1.6.52.   susijusio asmens vardas (jei toks asmuo neegzistuoja GYPAS);

14.1.6.53.   susijusio asmens pavardė (jei toks asmuo neegzistuoja GYPAS);

14.1.6.54.   ryšį tarp gyventojų patvirtinančio dokumento numeris;

14.1.6.55.   gyventojo deklaruotas adresas užsienio valstybėje;

14.1.6.56.   meno kūrėjo kodas, jo galiojimo data (-os).

14.1.7.   MM pateiktų dokumentų duomenų grupė:

14.1.7.1.   duomenų įvedimo data;

14.1.7.2.   įvestų duomenų anuliavimo data;

14.1.7.3.   skirtumas (tarp vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo sumų);

14.1.7.4.   vertybinių popierių išlaikymo dienų skaičius;

14.1.7.5.   pastaba;

14.1.7.6.   MM priklausančio nekilnojamojo / kilnojamojo turto pavadinimas;

14.1.7.7.   nekilnojamojo / kilnojamojo turto įsigijimo būdas;

14.1.7.8.   turto įsigijimo dokumento numeris;

14.1.7.9.   turto įsigijimo dokumento data;

14.1.7.10.   turto įsigijimo dokumento kaina;

14.1.7.11.   turto įsigijimo išlaidos;

14.1.7.12.   turto pardavimo būdas;

14.1.7.13.   turto pardavimo dokumento numeris;

14.1.7.14.   turto pardavimo dokumento data;

14.1.7.15.   turto pardavimo kaina;

14.1.7.16.   turto pardavimo išlaidos;

14.1.7.17.   turto valstybė;

14.1.7.18.   pirkėjo juridinio asmens kodas;

14.1.7.19.   pirkėjo pavadinimas;

14.1.7.20.   pirkėjo fizinio asmens kodas;

14.1.7.21.   pirkėjo vardas ir pavardė;

14.1.7.22.   pajamų, kurias gyventojas gavo iš užsienio ir Lietuvos, rūšies kodas;

14.1.7.23.   pajamų iš įvykusių sandorių gavimą ir (ar) mokesčių išskaičiavimą / sumokėjimą įrodančio dokumento numeris;

14.1.7.24.   sandorio užsienyje valstybė;

14.1.7.25.   gautų pajamų pagal pateiktus sandorių dokumentus suma;

14.1.7.26.   išskaičiuoto / sumokėto pajamų mokesčio iš įvykusių sandorių suma;

14.1.7.27.   gyventojo turimi vertybiniai popieriai (pavadinimas);

14.1.7.28.   parduotų įmonės akcijų procentas;

14.1.7.29.   vertybinių popierių įsigijimo data;

14.1.7.30.   vertybinių popierių įsigijimo vertė;

14.1.7.31.   patirtos išlaidos;

14.1.7.32.   vertybinių popierių pardavimo data;

14.1.7.33.   vertybinių popierių pardavimo vertė;

14.1.7.34.   apmokestinamų vertybinių popierių pardavimo pajamų suma;

14.1.7.35.   neapmokestinamų vertybinių popierių pardavimo pajamų suma;

14.1.7.36.   bendra vertybinių popierių vertė;

14.1.7.37.   neišlaikytų ir parduotų vertybinių popierių vertė;

14.1.7.38.   MM patirtų išlaidų pavadinimas;

14.1.7.39.   išlaidų dokumento data;

14.1.7.40.   išlaidų suma;

14.1.7.41.   išlaidas patyrusio asmens kodas;

14.1.7.42.   išlaidas patyrusio asmens vardas, pavardė;

14.1.7.43.   valstybė, išdavusi pažymą apie išlaidas;

14.1.7.44.   pažymą apie išlaidas išdavusios įstaigos kodas;

14.1.7.45.   pažymą išdavusios įstaigos pavadinimas;

14.1.7.46.   MM pateikto dokumento tipas;

14.1.7.47.   MM pateikto dokumento pavadinimas;

14.1.7.48.   MM pateikto dokumento aprašymas;

14.1.7.49.   MM pateikto dokumento data;

14.1.7.50.   MM pateikto dokumento galiojimo data.

14.1.8.   Notarų duomenų grupė:

14.1.8.1.   sandorio numeris;

14.1.8.2.   sandorio data;

14.1.8.3.   sandorio objektas;

14.1.8.4.   sandorio dalyvių (asmenų, įsigyjančių ir perleidžiančių turtą) duomenys (vardai, pavardės, pavadinimai, asmens kodai);

14.1.8.5.   sandorio teisės;

14.1.8.6.   sandorio vertės.

14.1.9.   Paramos skaičiavimo duomenų grupė:

14.1.9.1.   fizinio asmens deklaruotas Paramos gavėjo MM kodas ar meno kūrėjo kodas;

14.1.9.2.   fizinio asmens deklaruota Paramos gavėjo rūšis (paramos gavėjas, politinė partija, profesinė sąjunga ar profesinių sąjungų susivienijimas);

14.1.9.3.   fizinio asmens deklaruotas Paramos gavėjui skirtos paramos procentas nuo GPM;

14.1.9.4.   fizinio asmens GPM suma, Paramai apskaičiuoti;

14.1.9.5.   prašymo pervesti paramą nevykdymo priežastis.

14.1.10.    Privačių interesų duomenų grupė:

14.1.10.1.   MM ryšio su juridiniu asmeniu pradžios data;

14.1.10.2.   MM ryšio su juridiniu asmeniu pabaigos data;

14.1.10.3.   MM ryšio su fiziniu asmeniu pradžios data;

14.1.10.4.   MM ryšio su fiziniu asmeniu pabaigos data;

14.1.10.5.   juridinio asmens, su kuriuo deklaruojamas ryšys, kodas;

14.1.10.6.   juridinio asmens, su kuriuo deklaruojamas ryšys, pavadinimas;

14.1.10.7.   fizinio asmens, su kuriuo deklaruojamas ryšys, kodas;

14.1.10.8.   fizinio asmens, su kuriuo deklaruojamas ryšys, pavadinimas;

14.1.10.9.   juridinio asmens, su kuriuo deklaruojamas ryšys, valstybės kodas;

14.1.10.10.   fizinio asmens, su kuriuo deklaruojamas ryšys, valstybės kodas;

14.1.10.11.   ryšio tipas;

14.1.10.12.   MM sandorio tipas;

14.1.10.13.   sandorio forma;

14.1.10.14.   sandorio suma;

14.1.10.15.   sandorio galiojimo data (-os);

14.1.10.16.   sandorio šalies pavadinimas;

14.1.10.17.   sandorio objektas;

14.1.10.18.   sandorio požymis (viešinama, neviešinama);

14.1.10.19.   fizinio asmens darbovietės kodas;

14.1.10.20.   fizinio asmens pareigų kodas;

14.1.10.21.   fizinio asmens darbovietės pavadinimas;

14.1.10.22.   fizinio asmens ryšio priemonės (tel. nr., el. pašto adresai);

14.1.10.23.   fizinio asmens sutuoktinio asmens kodas;

14.1.10.24.   fizinio asmens sutuoktinio pilietybė (Lietuvos, užsienio);

14.1.10.25.   fizinio asmens sutuoktinio vardas;

14.1.10.26.   fizinio asmens sutuoktinio pavardė;

14.1.10.27.   fizinio asmens sutuoktinio darbovietės kodas;

14.1.10.28.   fizinio asmens sutuoktinio pareigos;

14.1.10.29.   fizinio asmens sutuoktinio darbovietės pavadinimas;

14.1.10.30.   individualios veiklos rūšis;

14.1.10.31.   individualios veiklos vykdymo datos.

14.1.11.    Sąskaitų duomenų grupė:

14.1.11.1.   sąskaitos savininko / kontroliuojančio asmens identifikacinis numeris;

14.1.11.2.   sąskaitos savininko / kontroliuojančio asmens identifikacinio numerio rūšis;

14.1.11.3.   sąskaitos turėtojo / kontroliuojančio asmens tipas;

14.1.11.4.   sąskaitos turėtojo / kontroliuojančio asmens vardas ir pavardė;

14.1.11.5.   sąskaitos savininko / kontroliuojančio asmens valstybės kodas;

14.1.11.6.   pilietybė;

14.1.11.7.   gimimo data;

14.1.11.8.   gimimo miestas;

14.1.11.9.   gimimo rajonas ar apskritis;

14.1.11.10.   gimimo šalies kodas;

14.1.11.11.   susijusio asmens identifikacinis numeris;

14.1.11.12.   susijusio asmens identifikacinio numerio rūšis;

14.1.11.13.   susijusio asmens tipas;

14.1.11.14.   susijusio asmens vardas ir pavardė;

14.1.11.15.   susijusio asmens valstybės kodas;

14.1.11.16.   susijusio asmens valstija;

14.1.11.17.   susijusio asmens pašto kodas;

14.1.11.18.   susijusio asmens miestas;

14.1.11.19.   susijusio asmens gatvė;

14.1.11.20.   susijusio asmens namo numeris;

14.1.11.21.   susijusios asmens buto numeris.

14.1.12.    Skolinių įsipareigojimų duomenų grupė:

14.1.12.1.   gimimo data;

14.1.12.2.   vardas;

14.1.12.3.   pavardė;

14.1.12.4.   bendra skolinių įsipareigojimų suma;

14.1.12.5.   sutarties Nr.;

14.1.12.6.   sutarties data;

14.1.12.7.   grąžinimo terminas;

14.1.12.8.   skolinio įsipareigojimo rūšis;

14.1.12.9.   skolinio įsipareigojimo suma;

14.1.12.10.   faktinė skolinio įsipareigojimo suma;

14.1.12.11.   skolinio įsipareigojimo grąžinimo būdas;

14.1.12.12.   solidari skolinių įsipareigojimų atsakomybė (skolinį įsipareigojimą vykdančių gyventojų skaičius);

14.1.12.13.   palūkanų norma.

14.1.13.    Gyventojų turto deklaravimo prievolės duomenų grupė:

14.1.13.1.   tarnautojo kodas Valstybės tarnautojų registre;

14.1.13.2.   asmens kodas;

14.1.13.3.   aktualus (-ūs) vardas (-ai);

14.1.13.4.   aktuali (-ios) pavardė (-ės);

14.1.13.5.   įstaigos, kurioje asmuo ėjo pareigas paskutinę metų dieną arba atleidimo iš valstybės tarnybos dieną, kodas Juridinių asmenų registre;

14.1.13.6.   įstaigos, kurioje asmuo ėjo pareigas paskutinę metų dieną arba atleidimo iš valstybės tarnybos dieną, pavadinimas;

14.1.13.7.   įstaigos padalinio, kuriame asmuo ėjo pareigas paskutinę metų dieną arba atleidimo iš valstybės tarnybos dieną, pavadinimas;

14.1.13.8.   pareigybės, kurios funkcijas asmuo vykdė paskutinę metų dieną arba atleidimo iš valstybės tarnybos dieną, pavadinimas pagal suvienodintą pareigybių sąrašą;

14.1.13.9.   pareigybės, kurios funkcijas asmuo vykdė paskutinę metų dieną arba atleidimo iš valstybės tarnybos dieną, grupės pavadinimas;

14.1.13.10.   pareigybės, kurios funkcijas asmuo vykdė paskutinę metų dieną arba atleidimo iš valstybės tarnybos dieną, pavadinimas;

14.1.13.11.   data, nuo kurios asmuo pradėjo eiti pareigas, nurodytas nuostatų 14.1.13.10 papunktyje;                            

14.1.13.12.   data, po kurios asmuo nustojo eiti pareigas, nurodytas nuostatų 14.1.13.10 papunktyje;                            

14.1.13.13.   priėmimo / perkėlimo į pareigas juridinis pagrindas;

14.1.13.14.   atleidimo / perkėlimo iš pareigų juridinis pagrindas;

14.1.13.15.   aukštesnės įstaigos kodas Juridinių asmenų registre;

14.1.13.16.   aukštesnės įstaigos pavadinimas;

14.1.13.17.   pretendento asmens kodas;

14.1.13.18.   pretendento aktualus (-ūs) vardas (-ai);

14.1.13.19.   pretendento aktuali (-ios) pavardė (-ės);

14.1.13.20.   įstaigos, kurioje asmuo paskutinį kartą kandidatavo užimti įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo pareigas, kodas Juridinių asmenų registre;

14.1.13.21.   įstaigos, kurioje asmuo paskutinį kartą kandidatavo užimti įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo pareigas, pavadinimas;

14.1.13.22.   prašymo kandidatuoti į įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo pareigas pateikimo data;

14.1.13.23.   įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo pareigybės, į kurią asmuo paskutinį kartą kandidatavo, pavadinimas pagal suvienodintą pareigybių sąrašą;

14.1.13.24.   įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo pareigybės, į kurią asmuo paskutinį kartą kandidatavo, pavadinimas;

14.1.13.25.   požymis (Taip / Ne) ar pretendentas per pateikiamą laikotarpį ėjo valstybės tarnautojo pareigas.

14.2.    Fizinio ir juridinio asmens:

14.2.1. deklaravimo prievolės duomenų grupė:

14.2.1.1.   MM priskirtos priežasties deklaruoti kodas;

14.2.1.2.   MM priskirtos priežasties deklaruoti pavadinimas;

14.2.1.3.   pagal atitinkamos rūšies pajamas nustatyta prievolė deklaruoti sumą;

14.2.1.4.   pastaba;

14.2.1.5.   prievolės deklaruoti statusas;

14.2.1.6.   prievolės deklaruoti požymis.

14.2.2.   Mokesčių apskaičiavimo duomenų grupė:

14.2.2.1.   MM deklaruotų pajamų suma;

14.2.2.2.   MM išmokėtų pajamų suma;

14.2.2.3.   MM deklaruoto mokesčio suma;

14.2.2.4.   MM mokėtino mokesčio suma;

14.2.2.5.   MM gautų pajamų suma;

14.2.2.6.   MM išskaityto mokesčio suma;

14.2.2.7.   MM sumokėto mokesčio suma;

14.2.2.8.   pajamų rūšies pavadinimas;

14.2.2.9.   pajamų rūšies galiojimo data (-os);

14.2.2.10.   pajamų rūšies kodas;

14.2.2.11.   mokesčio tarifas;

14.2.2.12.   mokesčio tarifo galiojimo data (-os);

14.2.2.13.   MM parengtos prievolės kodas;

14.2.2.14.   MM parengtos prievolės suma;

14.2.2.15.   MM parengtos prievolės terminas;

14.2.2.16.   delspinigių skaičiavimo pradžios data;

14.2.2.17.   delspinigių skaičiavimo pabaigos data;

14.2.2.18.   išmokos pavadinimas;

14.2.2.19.   išlaidų rūšies pavadinimas;

14.2.2.20.   išmokos kodas;

14.2.2.21.   deklaruota gyventojo grąžinta už jį sumokėta suma;

14.2.2.22.   deklaruota į biudžetą iš mokestį išskaičiuojančio asmens lėšų sumokėta pajamų mokesčio suma;

14.2.2.23.   deklaruota išmokėtų išmokų suma;

14.2.2.24.   deklaruota išskaičiuota mokesčio suma;

14.2.2.25.   deklaruotas MM kodas užsienio valstybėje;

14.2.2.26.   deklaruotas MM asmens kodas;

14.2.2.27.   deklaruotas pajamų rūšies kodas.

14.2.3.   MM duomenų grupė:

14.2.3.1.   sąskaitos numeris;

14.2.3.2.   sąskaitos tipas;

14.2.3.3.   sąskaitos atidarymo data;

14.2.3.4.   sąskaitos uždarymo data;

14.2.3.5.   atstovaujančio asmens tipo kodas;

14.2.3.6.   atstovaujančio asmens duomenų pakeitimo, galiojimo ir panaikinimo datos, informacijos data ir šaltinis;

14.2.3.7.   MM identifikatorius (TIN);

14.2.3.8.   įregistravimo į MMR data;

14.2.3.9.   išregistravimo iš MMR data;

14.2.3.10.   atstovaujančio asmens tipo pavadinimas;

14.2.3.11.   veiklos vykdymo vietų adresai;

14.2.3.12.   adresų galiojimo data;

14.2.3.13.   ryšio priemonės (elektroninio pašto adresas, telefonas);

14.2.3.14.   deklaruotas adresas.

14.2.4.   Siunčiamų pranešimų duomenų grupė:

14.2.4.1.   siuntimo požymis;

14.2.4.2.   siuntimo data;

14.2.4.3.   siuntimo būdas;

14.2.4.4.   siuntimo aktualumas;

14.2.4.5.   siuntimo statusas;

14.2.4.6.   išsiuntimo adresas;

14.2.4.7.   pranešimo parengimo data;

14.2.4.8.   pranešimo perdavimo data;

14.2.4.9.   pranešimo turinys.

14.2.5.   Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) duomenų grupė:

14.2.5.1.   PVM mokėtojo kodas;

14.2.5.2.   PVM mokėtojo kodo galiojimo data (-os);

14.2.5.3.   prievolės registruotis PVM mokėtoju priežastis;

14.2.5.4.   prievolės registruotis PVM mokėtoju priežasties nustatymo pradžios data;

14.2.5.5.   prievolės registruotis PVM mokėtoju priežasties nustatymo pabaigos data;

14.2.5.6.   prievolės registruotis PVM mokėtoju priežasties nustatymo nutraukimo data;

14.2.5.7.   prievolės registruotis PVM mokėtoju priežasties nustatymo anuliavimo data.

14.2.6.   Sąskaitų duomenų grupė:

14.2.6.1.   paskirties šalies kodas;

14.2.6.2.   asmens identifikacinis numeris;

14.2.6.3.   asmens identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas;

14.2.6.4.   asmens identifikacinio numerio tipas;

14.2.6.5.   asmens identifikacinio numerio šaltinio dokumento tipas;

14.2.6.6.   kontaktai;

14.2.6.7.   adresas laisvu tekstu;

14.2.6.8.   adreso teisinis tipas;

14.2.6.9.   namo numeris;

14.2.6.10. aukšto numeris;

14.2.6.11.   gatvės pavadinimas;

14.2.6.12.   pastato bloko numeris;

14.2.6.13.   pašto dėžutės numeris;

14.2.6.14.   pašto kodas;

14.2.6.15.   miesto srities pavadinimas;

14.2.6.16.   miestas ar gyvenvietė;

14.2.6.17.   šalies rajonas ar apskritis;

14.2.6.18.   adreso šalies kodas;

14.2.6.19.   ankstesnės šalies pavadinimas;

14.2.6.20.   šalies, kurioje subjektas moka mokesčius, kodas;

14.2.6.21.   sąskaitos rūšis;

14.2.6.22.   sąskaitos numeris;

14.2.6.23.   sąskaitos numerio tipas;

14.2.6.24.   nedokumentuota sąskaita;

14.2.6.25.   uždaryta sąskaita;

14.2.6.26.   neveikianti sąskaita;

14.2.6.27.   valiuta;

14.2.6.28.   sąskaitos balansas;

14.2.6.29.   mokėjimo tipas;

14.2.6.30.   mokėjimo suma;

14.2.6.31.   palūkanų suma;

14.2.6.32.   dividendų suma;

14.2.6.33.   pajamos iš turto pardavimo ar išpirkimo suma;

14.2.6.34.   kitų pajamų suma.

14.2.7.   Skolinių įsipareigojimų duomenų grupė:

14.2.7.1.   fiziniam asmeniui juridinio asmens suteiktos paskolos suma;

14.2.7.2.   fiziniam asmeniui juridinio asmens priskaičiuotų palūkanų suma;

14.2.7.3.   fiziniam asmeniui juridinio asmens grąžintos paskolos ar jos dalies suma;

14.2.7.4.   fiziniam asmeniui juridinio asmens paskolos suteikimo data;

14.2.7.5.   fiziniam asmeniui juridinio asmens paskolos grąžinimo data;

14.2.7.6.   juridiniam asmeniui fizinio asmens suteiktos paskolos suma;

14.2.7.7.   juridiniam asmeniui fizinio asmens priskaičiuotų palūkanų suma;

14.2.7.8.   juridiniam asmeniui fizinio asmens grąžintos paskolos ar jos dalies suma;

14.2.7.9.   juridiniam asmeniui fizinio asmens paskolos suteikimo data;

14.2.7.10.   juridiniam asmeniui fizinio asmens paskolos grąžinimo data.

14.2.8.      Užsienio mokestį išskaičiuojančių asmenų duomenų grupė:

14.2.8.1.     siunčiamos duomenų bylos numeris;

14.2.8.2.     pavadinimas arba vardas, pavardė;

14.2.8.3.     asmens kodas ir / arba gimimo data;

14.2.8.4.     valstybės kodas;

14.2.8.5.     pajamų kodas;

14.2.8.6.     valiutos kodas;

14.2.8.7.     pajamų suma;

14.2.8.8.     mokesčio suma;

14.2.8.9.     pajamų gavimo data;

14.2.8.10.   adresas;

14.2.8.11.   išmokas išmokėjusio asmens pavadinimas.

14.2.9.   Tarpininkų teikiamų apie gyventojų pajamas duomenų grupė:

14.2.9.1.   duomenis pateikusio subjekto identifikacinis numeris;

14.2.9.2.   duomenis pateikusio subjekto pavadinimas;

14.2.9.3.   pajamas išmokėjusio fizinio asmens kodas;

14.2.9.4.   pajamas išmokėjusio fizinio asmens identifikacinis numeris ir jį suteikusios valstybės kodas;

14.2.9.5.   pajamas išmokėjusio fizinio asmens vardas;

14.2.9.6.   pajamas išmokėjusio fizinio asmens pavardė;

14.2.9.7.   pajamas išmokėjusio juridinio asmens kodas;

14.2.9.8.   pajamas išmokėjusio juridinio asmens pavadinimas;

14.2.9.9.   pajamas gavusio fizinio asmens kodas;

14.2.9.10. pajamas gavusio fizinio asmens identifikacinis numeris ir jį suteikusios valstybės kodas;

14.2.9.11.   pajamas gavusio fizinio asmens vardas;

14.2.9.12.   pajamas gavusio fizinio asmens pavardė;

14.2.9.13.   gautų pajamų rūšis;

14.2.9.14.   pajamų gavimo data;

14.2.9.15.   pajamų gavimo laikotarpio pradžia;

14.2.9.16.   pajamų gavimo laikotarpio pabaiga;

14.2.9.17.   išlaidų suma sumokėta tarpininkui;

14.2.9.18.   savo lėšomis sumokėta GPM suma;

14.2.9.19.   kito lėšomis sumokėta GPM suma;

14.2.9.20.   užsienio valstybėje sumokėta GPM suma;

14.2.9.21.   užsienio valstybės, kurioje sumokėta GPM, kodas.

14.2.10. Praneštinų tarpvalstybinių susitarimų duomenų grupė:

14.2.10.1. duomenis teikiančio subjekto identifikacinis numeris;

14.2.10.2. duomenis teikiančio subjekto pavadinimas;

14.2.10.3. praneštino tarpvalstybinio susitarimo (angl. Arrangement) numeris (identifikatorius);

14.2.10.4. pirminio susitarimo požymis;

14.2.10.5. valstybių, kurias apima susitarimas, kodai;

14.2.10.6. praneštino tarpvalstybinio susitarimo atskleidimo (angl. Disclosure) numeris (identifikatorius);

14.2.10.7. susitarimo inicijavimo data;

14.2.10.8. susitarimo pavadinimas;

14.2.10.9. susitarimo priežastis;

14.2.10.10.      susitarimo aprašymas;

14.2.10.11.      susitarimo suma;

14.2.10.12.      valiuta;

14.2.10.13.      susijusių valstybių kodai;

14.2.10.14.      sandorio tipai;

14.2.10.15.      susitarimo asmens duomenys:

14.2.10.15.1. susitarimo fizinio asmens identifikacinis numeris ir jį suteikusios valstybės kodas;

14.2.10.15.2. susitarimo fizinio asmens vardas;

14.2.10.15.3. susitarimo fizinio asmens pavardė;

14.2.10.15.4. susitarimo fizinio asmens gimimo data;

14.2.10.15.5. susitarimo fizinio asmens adresas;

14.2.10.15.6. susitarimo fizinio asmens rezidavimo valstybės kodas;

14.2.10.15.7. susitarimo juridinio asmens identifikacinis numeris ir jį suteikusios valstybės kodas;

14.2.10.15.8. susitarimo juridinio asmens pavadinimas;

14.2.10.15.9. susitarimo juridinio asmens adresas;

14.2.10.15.10. susitarimo juridinio asmens rezidavimo valstybės kodas;

14.2.10.16. duomenys apie tiesiogiai susijusius (suinteresuotus) MM:

14.2.10.16.1. tiesiogiai susijusio MM intereso (ryšio) rūšis (profesinė paslaptis; tarpininkas ne Europos Sąjungos šalyje; vidinis susitarimas ir kt.);

14.2.10.16.2. tiesiogiai susijusio MM fizinio asmens identifikacinis numeris ir jį suteikusios valstybės kodas;

14.2.10.16.3. tiesiogiai susijusio MM fizinio asmens vardas;

14.2.10.16.4. tiesiogiai susijusio MM fizinio asmens pavardė;

14.2.10.16.5. tiesiogiai susijusio MM fizinio asmens gimimo data;

14.2.10.16.6. tiesiogiai susijusio MM fizinio asmens adresas;

14.2.10.16.7. tiesiogiai susijusio MM fizinio asmens rezidavimo valstybės kodas;

14.2.10.16.8. tiesiogiai susijusio MM juridinio asmens identifikacinis numeris ir jį suteikusios valstybės kodas;

14.2.10.16.9. tiesiogiai susijusio MM juridinio asmens pavadinimas;

14.2.10.16.10. tiesiogiai susijusio MM juridinio asmens adresas;

14.2.10.16.11. tiesiogiai susijusio MM juridinio asmens rezidavimo valstybės kodas;

14.2.10.17. duomenys apie kitus susijusius MM:

14.2.10.17.1. susijusio MM fizinio asmens identifikacinis numeris ir jį suteikusios valstybės kodas;

14.2.10.17.2. susijusio MM fizinio asmens vardas;

14.2.10.17.3. susijusio MM fizinio asmens pavardė;

14.2.10.17.4. susijusio MM fizinio asmens gimimo data;

14.2.10.17.5. susijusio MM fizinio asmens adresas;

14.2.10.17.6. susijusio MM fizinio asmens rezidavimo valstybės kodas;

14.2.10.17.7. susijusio MM juridinio asmens identifikacinis numeris ir jį suteikusios valstybės kodas;

14.2.10.17.8. susijusio MM juridinio asmens pavadinimas;

14.2.10.17.9. susijusio MM juridinio asmens adresas;

14.2.10.17.10. susijusio MM juridinio asmens rezidavimo valstybės kodas;

14.2.10.18. tarpininkų duomenys:

14.2.10.18.1. tarpininko vaidmuo (rengėjas / siūlo rinkoje / organizuoja įgyvendinimą; paslaugos teikėjas / konsultantas ir kt.);

14.2.10.18.2. tarpininko fizinio asmens identifikacinis numeris ir jį suteikusios valstybės kodas;

14.2.10.18.3. tarpininko fizinio asmens vardas;

14.2.10.18.4. tarpininko fizinio asmens pavardė;

14.2.10.18.5. tarpininko fizinio asmens gimimo data;

14.2.10.18.6. tarpininko fizinio asmens adresas;

14.2.10.18.7. tarpininko fizinio asmens rezidavimo valstybės kodas;

14.2.10.18.8. tarpininko juridinio asmens identifikacinis numeris ir jį suteikusios valstybės kodas;

14.2.10.18.9. tarpininko juridinio asmens pavadinimas;

14.2.10.18.10. tarpininko juridinio asmens adresas;

14.2.10.18.11. tarpininko juridinio asmens rezidavimo valstybės kodas;

14.2.10.19. valstybių, kuriose taikoma išimtis skelbti susitarimą, duomenys (kodai);

14.2.10.20. duomenys apie asmenis, kuriems praneštinas tarpvalstybinis susitarimas gali daryti poveikį:

14.2.10.20.1. poveikio fizinio asmens identifikacinis numeris ir jį suteikusios valstybės kodas;

14.2.10.20.2. poveikio fizinio asmens vardas;

14.2.10.20.3. poveikio fizinio asmens pavardė;

14.2.10.20.4. poveikio fizinio asmens gimimo data;

14.2.10.20.5. poveikio fizinio asmens adresas;

14.2.10.20.6. poveikio fizinio asmens rezidavimo valstybės kodas;

14.2.10.20.7. poveikio juridinio asmens identifikacinis numeris ir jį suteikusios valstybės kodas;

14.2.10.20.8. poveikio juridinio asmens pavadinimas;

14.2.10.20.9. poveikio juridinio asmens adresas;

14.2.10.20.10. poveikio juridinio asmens rezidavimo valstybės kodas.

14.2.11.    Gyventojo vykdomos veiklos apskaitos duomenų grupė:

14.2.11.1. pajamų rūšis (priskirta pajamų duomenims ir tos rūšies pajamų uždirbimo išlaidoms);

14.2.11.2. pajamų suma;

14.2.11.3. pajamų gavimo valstybė;

14.2.11.4. išlaidų (atsiskaitymų) rūšis;

14.2.11.5. išlaidų (atsiskaitymų) suma;

14.2.11.6. pajamų gavimo laikotarpis;

14.2.11.7. išlaidų patyrimo laikotarpis;

14.2.11.8. taikomo atsiskaitymų būdo rūšis;

14.2.11.9. atsiskaitymų būdo laikotarpis;

14.2.11.10. taikomas apskaitos principas;

14.2.11.11. VSDĮ ir PSDĮ skaičiavimo būdo rūšis;

14.2.11.12. pajamas išmokėjusio asmens (prekių, paslaugų pirkėjo) duomenys:

14.2.11.12.1.   kodas;

14.2.11.12.2.   pavadinimas;

14.2.11.13. gyventojo išlaidas gavusio asmens (prekių, žaliavų, paslaugų pardavėjo) duomenys:

14.2.11.13.1.   kodas;

14.2.11.13.2.   pavadinimas;

14.2.11.13.3.   veiklos (verslo liudijimo) rūšis.

14.2.12.  Preliminarios pajamų deklaracijos grupė:

14.2.12.1.  bendrieji duomenys:

14.2.12.1.1.  gyventojo vardas, pavardė;

14.2.12.1.2gyventojo mokėtojo kodas (identifikacinis numeris);

14.2.12.1.3duomenų rinkinio laikotarpis (metai);

14.2.12.1.4sudaryto duomenų rinkinio (preliminariosios deklaracijos) požymis, ar galima šį rinkinį patvirtinti, ar būtina jį užpildyti / tikslinti;

14.2.12.1.5šios grupės duomenų įrašymo (paruošimo), atnaujinimo, ištrynimo ir perdavimo į EDS data;

14.2.12.2.   duomenys apie gyventojo pajamas ir jų uždirbimo (gavimo) išlaidas:

14.2.12.2.1.  pajamų rūšies kodas ir pavadinimas;

14.2.12.2.2.  individualios veiklos rūšies kodas ir pavadinimas (nuo 2019 m. tik pajamoms, įsigijus verslo liudijimą);

14.2.12.2.3.  įrašo rūšies (pajamos, išlaidos, leidžiami, ribojami atskaitymai) kodas ir pavadinimas;

14.2.12.2.4.  įrašo tvarkymo apribojimų požymis (leidžiama visiškai redaguoti, leidžiama iš dalies redaguoti, neleidžiama redaguoti);

14.2.12.2.5.  pajamų gavimo valstybės kodas;

14.2.12.2.6.  pajamas išmokėjusio asmens rezidavimo valstybės kodas, tokio asmens kodas (identifikatorius), pavadinimas;

14.2.12.2.7.  duomenų formos, kuria duomenys buvo pateikti VMI, kodas;

14.2.12.2.8.  duomenų teikėjo kodas (identifikatorius) ir pavadinimas;

14.2.12.2.9.  pajamų suma;

14.2.12.2.10.   pajamų gavimo laikotarpis / data (mėnuo ar konkreti diena);

14.2.12.2.11.   išlaidų (atskaitymų) suma;

14.2.12.2.12.   Lietuvoje išskaičiuoto GPM suma;

14.2.12.2.13.   kito (išmokas išmokėjusio) asmens lėšomis Lietuvoje sumokėto GPM suma;

14.2.12.2.14.   užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio (atitinkančio GPM) suma;

14.2.12.2.15.   įrašo išsamumo, kilmės požymis (įrašas su visais duomenimis, įraše trūksta duomenų, įrašas dirbtinai sukonstruotas pagal juridinius faktus ir pan.);

14.2.12.2.16.   specifiniai atskirų pajamų rūšių duomenys:

14.2.12.2.16.1.  pajamų išmokėjimo (gavimo) dokumento data;

14.2.12.2.16.2.  pajamų išmokėjimo (gavimo) dokumento numeris (gali apimti ir seriją);

14.2.12.2.16.3.  perleisto unikalaus daikto (nekilnojamojo turto objekto, automobilio ir pan.) numeris;

14.2.12.2.16.4.  perleisto / įgyto (išlaidų įrašui) nekilnojamojo daikto pavadinimas (rūšies pavadinimas), adresas;

14.2.12.2.16.5.  perleisto / įgyto (išlaidų įrašui) nekilnojamojo daikto dalies dydis (skaitiklis ir vardiklis);

14.2.12.2.16.6.  perleisto / įgyto (išlaidų įrašui) nekilnojamojo daikto sandorio aprašymas (daiktų, dalyvių skaičius, daikto vertė ir pan. informacija);

14.2.12.2.16.7.  dovanos (prizo) eilės numeris;

14.2.12.2.16.8.  pajamų rūšies perkodavimo priežasties kodas;

14.2.12.2.16.9.  pajamų įrašui taikomos mokestinės lengvatos (neapmokestinimo) rūšies kodas;

14.2.12.2.16.10.  nekilnojamojo daikto įgijimo metai, kai neformuojamas atskiras įgijimo įrašas;

14.2.12.2.16.11.  pajamų mokesčio tarifas;

14.2.12.2.16.12.  išskaičiuota PSDĮ suma;

14.2.12.2.16.13.  objekto buvimo (registravimo) vietos valstybės kodas;

14.2.12.2.16.14.  mokesčių administratoriaus grąžinta (įskaityta) PSDĮ suma;

14.2.12.2.16.15.  mokesčių administratoriaus grąžinta (įskaityta) pajamų mokesčio suma;

14.2.12.2.16.16.  privaloma sumokėti PSDĮ suma;

14.2.12.2.17.   šių duomenų pirmojo gavimo ir atnaujinimo, ištrynimo datos.

14.2.12.3.   Duomenys apie juridinius faktus:

14.2.12.3.1.  juridinio fakto rūšies ir porūšio kodas ir pavadinimas;

14.2.12.3.2.  juridinių faktų taikymo mokestinis laikotarpis (metai) ir galiojimo laikotarpio pradžia ir pabaiga (datos nuo iki);

14.2.12.3.3.  juridinių faktų reikšmės (rūšys):

14.2.12.3.3.1.  teisė į fiksuotą metinį NPD;

14.2.12.3.3.2.  taikomas veiklos pajamų pripažinimo metodas (pinigų, kaupimo) bei jo apribojimai (ar ir kodėl asmuo privalo taikyti kaupimo principą);

14.2.12.3.3.3.  taikomas leidžiamų atskaitymų apskaičiavimo principas (faktiniai atskaitymai, fiksuoti 30 proc. atskaitymai) bei jo apribojimai (draudimas taikyti 30 proc. atskaitymus);

14.2.12.3.3.4.  EDV dydis;

14.2.12.3.3.5.  gyventojo įregistruotos individualios veiklos ir įsigytų verslo liudijimų rūšys, Ekonominių veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) veiklos rūšys, susijusios (privalomos ar tikėtinos) pajamų rūšys;

14.2.12.3.3.6.  gyventojo atstovavimo rūšies kodas (taikomas MMR, šeimynos dalyviams, mažosios bendrijos ar neribotos civilinės atsakomybės įmonės dalyviams ir (ar) savininkams) ir su tuo susijusios (privalomos, galimos) pajamų rūšys (kodai);

14.2.12.3.3.7.  gyventojo pasirinkimas (atliktas Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemyje (i.APS)) dėl VSDĮ ir PSDĮ skaičiavimo būdo (kreipiantis į SODRĄ pagal metines ar mėnesių sumas arba be kreipimosi į SODRĄ pagal VMI taikomą pakaitinių sumų modelį);

14.2.12.3.3.8.  sukauptų ir nepanaudotų mokestinių nuostolių suma už ankstesnius metus (pagal individualios veiklos pajamų rūšis);

14.2.12.3.3.9.  gyventojo sąskaitos Lietuvos kredito įstaigoje, į kurią siūloma atlikti pajamų mokesčio permokos grąžinimą, numeris;

14.2.12.3.3.10.  mėnesių skaičius, kai asmuo turėjo teisę į fiksuotą (padidintą ar maksimalų) metinį NPD;

14.2.12.3.3.11.  mėnesių skaičius, kai asmuo vykdė individualią veiklą;

14.2.12.3.3.12.  mėnesių skaičius, kai asmuo vykdė žemės ūkio veiklą;

14.2.12.3.3.13.  teisė į metinį PNPD;

14.2.12.3.3.14.  mėnesių skaičius, kuriais asmuo nedirbo ir nebuvo draustas;

14.2.12.3.3.15.  bendra gyventojo savo lėšomis iki deklaracijos pateikimo sumokėta pajamų mokesčio suma;

14.2.12.3.3.16.  bendra kito asmens lėšomis sumokėta pajamų mokesčio suma;

14.2.12.3.3.17.  minimali mokėtina PSDĮ suma;

14.2.12.3.3.18.  išskaičiuota ir draudėjo lėšomis sumokėta PSDĮ suma;

14.2.12.3.3.19.  minimali mokėtina PSDĮ suma už žemės ūkio veiklos vykdymo mėnesius;

14.2.12.3.3.20.  bendra gyventojo savo lėšomis sumokėta PSDĮ suma;

14.2.12.3.3.21.  bendra kito asmens savo lėšomis sumokėta PSDĮ suma;

14.2.12.3.4.  šių duomenų pirmojo gavimo ir atnaujinimo data;

14.2.12.4.   duomenys apie gyventojo patirtas išlaidas, kurioms galėtų būti taikoma lengvata pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnį:

14.2.12.4.1.  išlaidų rūšis (kodas ir pavadinimas);

14.2.12.4.2.  išlaidų suma;

14.2.12.4.3.  išlaidų patyrimo laikotarpis (metai);

14.2.12.4.4.  asmens, kuriam buvo sumokėtos gyventojo išlaidos, kodas ir pavadinimas;

14.2.12.4.5.  duomenis pateikusio asmens kodas ir pavadinimas;

14.2.12.4.6.  išlaidų dokumento (sutarties, poliso, mokėjimo pavedimo ir pan.) data ir numeris;

14.2.12.4.7.  specifiniai atskirų išlaidų rūšių duomenys:

14.2.12.4.7.1.  gyvybės draudimo sutarties naudos gavėjo kodas bei vardas ir pavardė;

14.2.12.4.7.2.  gyvybės naudos gavėjo paskyrimo terminas (data iki);

14.2.12.4.7.3.  pensijų kaupimo dalyvio kodas bei vardas ir pavardė;

14.2.12.4.7.4.  būsto paskolos susijusios sutarties data, numeris bei sudarytojas ir tokio ryšio rūšis;

14.2.12.4.7.5.  mokymosi įmokų kredito grąžinta suma;

14.2.12.4.7.6.  mokymosi, studijų eilės numeris;

14.2.12.4.8.  papildomas paaiškinimas dėl įmokų, kurių taikymas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnį ribojamas (ne už visą laikotarpį) ar negalimas;

14.2.12.4.9.  šių duomenų pirmojo gavimo ir atnaujinimo, ištrynimo data;

14.2.12.5. duomenys apie preliminarų mokesčių ir įmokų apskaičiavimą:

14.2.12.5.1.  skaičiavimo rūšis ir porūšis (kodai);

14.2.12.5.2.  apskaičiuota suma;

14.2.12.5.3.  šių duomenų apskaičiavimo ir atnaujinimo, ištrynimo data;

14.2.12.6. duomenys apie nuostatų 14.2.11.2–14.2.11.4 papunkčiuose nurodytų duomenų įrašų netikslumus (trūkumus):

14.2.12.6.1.  trūkumo rūšis (kodas);

14.2.12.6.2.  papildomi duomenys (aprašymas, problemą detalizuojanti informacija) apie trūkumą turintį duomenų įrašą;

14.2.12.6.3.  nuorodos į susijusius duomenų įrašus;

14.2.12.6.4.  šių duomenų nustatymo ir atnaujinimo, ištrynimo datos.

14.2.13. Tarpininkų teikiamos individualios veiklos apskaitos duomenų grupė:

14.2.13.1. tarpininkų, teikiančių duomenis, teikimas:

14.2.13.1.1duomenų pateikimo data ir laikas;

14.2.13.1.2ataskaitinio laikotarpio data;

14.2.13.1.3tarpininko MM kodas;

14.2.13.1.4tarpininko pavadinimas;

14.2.13.2. asmuo, vykdantis individualią veiklą, kurio apskaitos duomenys teikiami:

14.2.13.2.1asmens kodas arba MM kodas;

14.2.13.2.2asmens vardas, pavardė;

14.2.13.2.3asmens gimimo data;

14.2.13.2.4tarpininko pavadinimas;

14.2.13.3.   asmens individualios veiklos duomenys:

14.2.13.3.1vykdomos veiklos tipas (pobūdis);

14.2.13.3.2taikomas apskaitos metodas;

14.2.13.3.3veiklos pradžios data (arba apskaitos metodo pasikeitimo data);

14.2.13.3.4veiklos pabaigos data (arba apskaitos metodo taikymo pabaigos data);

14.2.13.4.   duomenys apie apskaitytas operacijas:

14.2.13.4.1operacijos rūšis;

14.2.13.4.2operacijos aprašymas;

14.2.13.4.3mokėjimo būdas;

14.2.13.4.4mokėjimo rūšis;

14.2.13.4.5.  operacijos suma;

14.2.13.4.6.  sumokėto arba gauto PVM suma;

14.2.13.4.7.  operacijos valstybės dviraidis kodas;

14.2.13.4.8.  operacijos pastaba;

14.2.13.4.9.  dokumento rūšis;

14.2.13.4.10. dokumento data;

14.2.13.4.11.   dokumento gavimo, registravimo data;

14.2.13.4.12.   kliento valstybės dviraidis kodas (kai valstybė – ne Lietuvos Respublika);

14.2.13.4.13.   kliento rūšis;

14.2.13.4.14.   kliento identifikacinio kodo tipas;

14.2.13.4.15.   kliento identifikacinis kodas;

14.2.13.4.16.   kliento gimimo data;

14.2.13.4.17.   kliento pavadinimas arba vardas, pavardė;

14.2.13.4.18.   kliento adresas;

14.2.13.4.19.   kliento verslo liudijimo rūšis;

14.2.13.4.20.   mokesčio suma užsienyje;

14.2.13.4.21.   veikloje naudojamo turto, įrangos rūšis (nurodoma prie įsigijimo, nusidėvėjimo išlaidų);

14.2.13.4.22.   veikloje naudojamo turto objekto kodas (nurodomas prie įsigijimo, nusidėvėjimo išlaidų;

14.2.13.4.23.   procentinė dalis, kurią asmuo veikloje naudoja turtą, įrangą, automobilį;

14.2.13.4.24.   operacijos anuliavimo data;

14.2.13.4.25.   operacijos anuliavimo priežastis;

14.2.13.4.26.   įrašo sukūrimo apskaitoje data ir laikas.

14.3.  Tik juridiniam asmeniui:

14.3.1.   MM duomenų grupė:

14.3.1.1.   MM juridinio asmens kodas;

14.3.1.2.   MM juridinio asmens pavadinimas;

14.3.1.3.   atstovaujančio asmens kodas;

14.3.1.4.   atstovaujančio asmens pavadinimas;

14.3.1.5.   struktūrinio padalinio kodas;

14.3.1.6.   struktūrinio padalinio pavadinimas.

14.3.2.   Paramos gavėjų duomenų grupė:

14.3.2.1.   paramos gavėjo aktualumo požymis;

14.3.2.2.   paramos gavėjui priskaičiuota paramos suma;

14.3.2.3.   paramos sumos balansas;

14.3.2.4.   paramos gavėjo savivaldybė pagal buveinės adresą;

14.3.2.5.   MM Paramos gavėjo požymis (priskirtas MM grupei – Paramos gavėjas);

14.3.2.6.   MM Paramos gavėjo pradžios, pabaigos data (-os);

14.3.2.7.   MM Paramos gavėjo, politinės partijos arba profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų susivienijimo teisinis statusas;

14.3.2.8.   MM Paramos gavėjo, politinės partijos arba profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų susivienijimo teisinė forma;

14.3.2.9.   MM Paramos gavėjo, politinės partijos arba profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų susivienijimo teisinės formos galiojimo pradžios, pabaigos data;

14.3.2.10.   MM tapataus (Paramos gavėjas jau nėra priskirtas Paramos gavėjo grupei ir jo teises ir pareigas perėmė kitas Paramos gavėjas) Paramos gavėjo juridinio asmens kodas;

14.3.2.11.   MM tapataus Paramos gavėjo pradžios, pabaigos datos;

14.3.2.12.   MM tapataus Paramos gavėjo pagrindimo dokumento numeris;

14.3.2.13.   MM tapataus Paramos gavėjo pagrindimo dokumento data;

14.3.2.14.   paramos pervedimo data;

14.3.2.15.   mokėjimo dokumento būsena;

14.3.2.16.   mokėjimo operacijos pavadinimas;

14.3.2.17.   mokėjimo operacijos data;

14.3.2.18.   mokėjimo tipas;

14.3.2.19.   sąskaitos, į kurią buvo pervesta parama, numeris;

14.3.2.20.   pervesta paramos suma;

14.3.2.21.   nepervesta paramos suma;

14.3.2.22.   paruošta pervesti paramos suma.

14.3.3.   Sąskaitų duomenų grupė:

14.3.3.1.   finansų įstaigos kodas (juridinis asmuo);

14.3.3.2.   finansų įstaigos pavadinimas (juridinis asmuo);

14.3.3.3.   juridinio asmens, apie kurį pranešama, pavadinimas;

14.3.3.4.   juridinio asmens, apie kurį pranešama, kodas.

14.4.  Subjektų kategorijai nepriskirtini duomenys (pagalbiniai duomenys, įskaitant klasifikatorius ir žinynus, kurie naudojami GYPAS duomenų tvarkymo ir administravimo tikslais):

14.4.1.   deklaracijos priedo pateikimo data;

14.4.2.   deklaracijos priedo pateikimo būdas;

14.4.3.   deklaracijos priedo būsena;

14.4.4.   deklaracijos priedo būsenos data;

14.4.5.   deklaracijos identifikacinis numeris;

14.4.6.   deklaracijos tvarkymą atlikusio vartotojo vardas;

14.4.7.   deklaracijos tvarkymo data;

14.4.8.   preliminarios deklaracijos paketo identifikatorius;

14.4.9.   preliminarios deklaracijos paketo turinys;

14.4.10. preliminarios deklaracijos paketo siuntimo metodas;

14.4.11. preliminarios deklaracijos paketo būsena;

14.4.12. preliminarios deklaracijos paketo EDS sukūrimo data;

14.4.13. preliminarios deklaracijos paketo EDS koregavimo data;

14.4.14. preliminarios deklaracijos paketo EDS ištrynimo data;

14.4.15. pažymos paketo identifikatorius;

14.4.16. pažymos paketo turinys;

14.4.17. pažymos paketo siuntimo metodas;

14.4.18. pažymos paketo siuntimo būsena;

14.4.19. pažymos paketo EDS sukūrimo data;

14.4.20. pažymos paketo EDS koregavimo data;

14.4.21. pažymos paketo EDS ištrynimo data;

14.4.22. deklaracijos forma;

14.4.23. deklaracijos gavimo data;

14.4.24. deklaracijos gavimo būdas;

14.4.25. deklaracijos galiojimas;

14.4.26. deklaracijos anuliavimo požymis;

14.4.27. deklaracijos tyrėjo vardas ir pavardė;

14.4.28. deklaracijos sprendimo statusas;

14.4.29. deklaracijos klaidos kodas;

14.4.30. deklaracijos klaidos pavadinimas;

14.4.31. deklaracijos klaidos galiojimo data (-os);

14.4.32. deklaracijos klaidos svarba;

14.4.33. deklaracijos klaidos siuntimo į EDS požymis;

14.4.34. deklaracijos klaidos sulaikymo požymis;

14.4.35. deklaracijos lauko, į kurį nukreipiama, pavadinimas;

14.4.36. pareigybės kodas;

14.4.37. pareigybės pavadinimas;

14.4.38. pareigybės galiojimo data (-os);

14.4.39. priežasties pateikti deklaraciją kodas;

14.4.40. priežasties pateikti deklaraciją pavadinimas;

14.4.41. priežasties pateikti deklaraciją galiojimo data (-os);

14.4.42. tyrimo pranešimo kodas;

14.4.43. tyrimo pranešimo pavadinimas;

14.4.44. tyrimo pranešimo detalizavimas;

14.4.45. tyrimo pranešimo galiojimo data (-os);

14.4.46. paramos pranešimo kodas;

14.4.47. paramos pranešimo pavadinimas, susiejimo su tyrimo standartiniu pranešimu ir sprendimo statusu patvirtinimas;

14.4.48. paramos pranešimo susiejimo su tyrimo standartiniu pranešimu ir sprendimo statusu patvirtinimas;

14.4.49. VMI prie FM administracijos padalinio pavadinimas;

14.4.50. VMI prie FM administracijos padalinio ryšio priemonės;

14.4.51. standartinio pranešimo kodas;

14.4.52. standartinio pranešimo pavadinimas;

14.4.53. pastaba;

14.4.54. deklaracijų sprendimo sąrašo numeris;

14.4.55. VMI prie FM administracijos padalinio sąskaita;

14.4.56. apskrities / savivaldybės sąskaita;

14.4.57. sprendimo statuso priskyrimo data;

14.4.58. sprendimą priėmusio darbuotojo / automatinio proceso nuoroda;

14.4.59. sprendimo statuso patvirtinimo data;

14.4.60. duomenis identifikavusio asmens (VMI prie FM valstybės tarnautojo arba darbuotojo) vardas, pavardė;

14.4.61. deklaracijos priskyrimo ištirti data;

14.4.62. deklaracijos ištyrimo data;

14.4.63. deklaracijos tyrimo patvirtinimo data;

14.4.64. deklaracijos tyrimo anuliavimo data;

14.4.65. duomenis įvedusio ir taisiusio vartotojo vardas;

14.4.66. duomenų įvedimo data;

14.4.67. duomenų taisymo data;

14.4.68. priedo aktualumas;

14.4.69. turto rūšies kodas;

14.4.70. turto rūšies pavadinimas;

14.4.71. turto rūšies galiojimo data (-os);

14.4.72. formos pavadinimas;

14.4.73. pareigybės taikymo požymis;

14.4.74. priežasties pateikti deklaraciją požymis;

14.4.75. priežasties pateikti deklaraciją tipas;

14.4.76. priežasties pateikti deklaraciją prioritetas;

14.4.77. priežasties pateikti deklaraciją perdavimo EDS požymiai;

14.4.78. minimalios algos dydis;

14.4.79. minimalios algos dydžio galiojimo data (-os);

14.4.80. automatinės kontrolės sąlygos kodas;

14.4.81. automatinės kontrolės sąlygos pavadiniams;

14.4.82. automatinės kontrolės sąlygos paklaida;

14.4.83. automatinės kontrolės sąlygos naudojimo požymis;

14.4.84. tyrimo sprendimų, kuriems galimas pranešimas, kodas;

14.4.85. procedūrų parametro pavadinimas;

14.4.86. procedūrų parametro galiojimo data (-os);

14.4.87. procedūrų parametro reikšmė;

14.4.88. procedūrų parametro reikšmės galiojimo data;

14.4.89. procedūrų parametro reikšmės anuliavimo data;

14.4.90. darbuotojo, tiriančio prašymus grąžinti, deklaracijos priskyrimo kriterijus;

14.4.91. sprendimo statuso kodas;

14.4.92. sprendimo statuso pavadinimas;

14.4.93. rolės pavadinimas;

14.4.94. rolės galiojimo pradžios data;

14.4.95. rolės galiojimo pabaigos data;

14.4.96. rolei priskirtas modulis;

14.4.97. rolei priskirtas duomenų bazės objektas;

14.4.98. modulio prikyrimo rolei pradžios data;

14.4.99. modulio prikyrimo rolei pabaigos data;

14.4.100.  GYPAS naudotojo vardas, pavardė;

14.4.101.  MM / įmokos kodas;

14.4.102.  MM / įmokos pavadinimas;

14.4.103.  MM / įmokos galiojimo data (-os);

14.4.104.  darbuotojo, tiriančio prašymus grąžinti, vardas ir pavardė;

14.4.105.  darbuotojo, tiriančio prašymus grąžinti, darbo skyriuje pradžios data;

14.4.106.  darbuotojo, tiriančio prašymus grąžinti, darbo skyriuje pabaigos data;

14.4.107.  paskirstymo savivaldybėms proporcijų taisyklės kodas;

14.4.108.  paskirstymo savivaldybėms proporcijų taisyklės galiojimo data (-os);

14.4.109.  paskirstymo savivaldybėms proporcijų įmokos kodas;

14.4.110.  pajamų rūšies kodas;

14.4.111.  pajamų rūšies pavadinimas;

14.4.112.  apskrities / savivaldybės kodas;

14.4.113.  apskrities / savivaldybės pavadinimas;

14.4.114.  apskrities / savivaldybės galiojimo data (-os);

14.4.115.  apskrities / savivaldybės ryšio priemonės;

14.4.116.  darbuotojo VMI prie FM administracijos padalinio pavadinimas;

14.4.117.  pastaba (apie darbuotojo įrašą);

14.4.118.  darbuotojo vardas ir pavardė;

14.4.119.  darbuotojo pareigos;

14.4.120.  darbuotojo ryšio priemonės;

14.4.121.  pažymą pasirašančio asmens vardas, pavardė;

14.4.122.  pažymą pasirašančio asmens pareigos;

14.4.123.  valiutos pavadinimas;

14.4.124.  valiutos kursas;

14.4.125.  valiutos kurso data;

14.4.126.  MM suformuotos prievolės MAIS paėmimo data;

14.4.127.  klaidos aprašymas;

14.4.128.  grąžinta ir (ar) įskaityta suma;

14.4.129.  mokėjimo tipas;

14.4.130.  mokėjimo būsena;

14.4.131.  dokumento tipo kodas;

14.4.132.  dokumento tipo pavadinimas;

14.4.133.  dokumento tipo trumpas pavadinimas;

14.4.134.  dokumento tipo galiojimo data (-os);

14.4.135.  MM tipo kodas;

14.4.136.  MM tipo pavadinimas;

14.4.137.  MM tipo pradžios, pabaigos data (-os);

14.4.138.  juridinio asmens teisinio statuso kodas;

14.4.139.  juridinio asmens teisinio statuso pavadinimas;

14.4.140.  juridinio asmens teisinio statuso galiojimo data (-os);

14.4.141.  veiklos rūšies kodas;

14.4.142.  veiklos rūšies pavadinimas;

14.4.143.  veiklos rūšies galiojimo data (-os);

14.4.144.  valstybės kodas;

14.4.145.  valstybės pavadinimas;

14.4.146.  valstybės galiojimo data (-os);

14.4.147.  pranešimo suformavimo data ir laikas;

14.4.148.  pranešimo tipas;

14.4.149.  pranešimo numeris;

14.4.150.  pranešimo duomenų tipas;

14.4.151.  laikotarpio, už kurį teikiami duomenys, pradžia;

14.4.152.  laikotarpio, už kurį teikiami duomenys, pabaiga;

14.4.153.  duomenų, teikiamų už kalendorinius metus gruodžio 31 d., data;

14.4.154.  duomenų tipo indikatorius;

14.4.155.  unikalus įrašo (elementų grupės) identifikavimo numeris;

14.4.156.  koreguojamo įrašo (elementų grupės) unikalus identifikavimo numeris;

14.4.157.  įspėjimas;

14.4.158.  pranešimo laikotarpis;

14.4.159.  duomenų tipo indikatorius;

14.4.160.  unikalus duomenų grupės identifikavimo numeris;

14.4.161.  koreguojamo dokumento (duomenų bloko) unikalus identifikavimo numeris;

14.4.162.  valiutos kodas;

14.4.163.  mokėjimo valiutos kodas;

14.4.164.  GYPAS naudotojas;

14.4.165.  GYPAS naudotojo rolė;

14.4.166.  GYPAS naudotojo rolės pradžios data;

14.4.167.  GYPAS naudotojo rolės pabaigos data.

14.5.  Gauti asmenų išmokų duomenys:

14.5.1. asmens, kuriam skirta išmoka, asmens kodas;

14.5.2. asmens, kuriam skirta išmoka, vardas;

14.5.3. asmens, kuriam skirta išmoka, pavardė;

14.5.4. socialinės išmokos kodas;

14.5.5. socialinės išmokos pavadinimas;

14.5.6. sprendimo skirti išmoką data;

14.5.7. savivaldybės pavadinimas;

14.5.8. socialinės išmokos paskyrimo (kokiam laikotarpiui) data nuo;

14.5.9. socialinės išmokos paskyrimo data iki;

14.5.10. data, nuo kurios nutraukiamas išmokos mokėjimas;

14.5.11.   asmens, už kurį skirta išmoka, duomenys, nurodyti nuostatų 14.5.14–14.5.17 papunkčiuose;

14.5.12. išmokėjimo duomenys pamėnesiui;

14.5.13. duomenų mainams suformuoto įrašo identifikatorius;

14.5.14. asmens, už kurį mokama išmoka, asmens kodas;

14.5.15. asmens, už kurį mokama išmoka, vardas;

14.5.16. asmens, už kurį mokama išmoka, pavardė;

14.5.17. asmens, už kurį mokama išmoka, gimimo data (pildoma, kai neužpildytas asmens kodas);

14.5.18. išmokos išmokėjimo mėnuo;

14.5.19. socialinės išmokos išmokėta suma;

14.5.20. laikotarpio, už kurį išmokėta suma, pradžios data;

14.5.21. laikotarpio, už kurį išmokėta suma, pabaigos data;

14.5.22. išmokos mokėjimo būdas: bankas, paštas, kasa;

14.5.23. sąskaitos banke numeris;

14.5.24. požymis, ar sąskaitos banke savininkas yra fizinis asmuo;

14.5.25. sąskaitos banke savininko (fizinio / juridinio asmens kodas) kodas;

14.5.26. išmokos neatsiėmimo / grąžinimo fakto reikšmė;

14.5.27. socialinės išmokos apskaičiuota (priskaityta) suma;

14.5.28. duomenų paskutinio modifikavimo data ir laikas;

14.5.29. duomenų mainams suformuoto įrašo identifikatorius.

14.5.30. Gauti nepilnamečio asmens globos (rūpybos) duomenys:

14.5.30.1. asmens, kuriam nustatyta globa (rūpyba), asmens kodas;

14.5.30.2. globos (rūpybos) pradžios data;

14.5.30.3. globos (rūpybos) pabaigos data;

14.5.30.4. globos (rūpybos) rūšis: laikina, nuolatinė;

14.5.30.5. savivaldybės administracijos, kurioje įvesti asmens globos (rūpybos) duomenys, pavadinimas;

14.5.30.6. detalūs globėjo (rūpintojo) duomenys, nurodyti nuostatų 14.5.30.11–14.5.30.16 papunkčiuose;

14.5.30.7. duomenų aktualizavimo SPIS data ir laikas;

14.5.30.8. požymis, ar anuliuota;

14.5.30.9.   duomenų anuliavimo data;

14.5.30.10. duomenų mainams suformuoto įrašo identifikacinis numeris;

14.5.30.11. data, nuo kurios paskirtas globėjas (rūpintojas);

14.5.30.12. data, iki kurios paskirtas globėjas (rūpintojas);

14.5.30.13. globėjo (rūpintojo) asmens kodas arba juridinio asmens kodas, jei globėjas (rūpintojas) juridinis asmuo (šeimyna, institucija arba globos centras);

14.5.30.14. požymis, ar globėju (rūpintoju) paskirtas fizinis ar juridinis asmuo (A – fizinis asmuo, S – šeimyna, I – globos institucija, G – globos centras);

14.5.30.15. budinčio globotojo asmens kodas, jei globėjo (rūpintojo) tipas „G – globos centras“;

14.5.30.16. duomenų paskutinio modifikavimo data ir laikas.

15.  GYPAS veiklai užtikrinti duomenys į GYPAS teikiami iš nurodytų valstybės informacinių sistemų ir registrų:

15.1. Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.5.74, 14.1.5.75, 14.1.6.6, 14.1.6.7 papunkčiuose;

15.2. Mokinių registras ir Studentų registras teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.6.20–14.1.6.49 papunkčiuose;

15.3.  Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registras teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.5.112.1, 14.1.5.112.2, 14.1.5.114–14.1.5.124 papunkčiuose;

15.4.  Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinė sistema teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.5.109–14.1.5.113 papunkčiuose;

15.5.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.5.99.1, 14.1.5.100, 14.1.5.103, 14.1.5.106–14.1.5.108 papunkčiuose, Ūkininkų ūkių registras teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.5.99.2, 14.1.5.101, 14.1.5.103, 14.1.5.106–14.1.5.108 papunkčiuose, Ūkinių gyvūnų registras teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.5.99.3 papunktyje;

15.6.  Valstybės tarnautojų registras teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.13.1– 14.1.13.16 papunkčiuose, Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.13.17–14.1.13.25 papunkčiuose;

15.7.  Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinė sistema teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.1.314.1.1.6 papunkčiuose;

15.8.  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinė sistema teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.5.76.514.1.5.97 papunkčiuose;

15.9.  prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos banko įstatyme, pagal sudarytą trišalę VMI prie FM, finansų rinkos dalyvio ir Lietuvos banko duomenų teikimo sutartį teikia duomenis apie skolinius įsipareigojimus, nurodytus nuostatų 14.1.12 papunktyje;

15.10.  užsienio valstybių institucijos teikia finansinių sąskaitų duomenis pagal Direktyvą 2014/107/ES ir Bendrąjį duomenų teikimo standartą (angl. Common Reporting Standart) bei Susitarimą, taip pat pajamų duomenis pagal Direktyvą 2011/16/ES, nurodytus nuostatų 14.1.11, 14.2.3.1114.2.3.13, 14.2.6, 14.3.3 papunkčiuose, ir tarptautinių susitarimų duomenis pagal Direktyvą 2018/822/ES, nurodytus nuostatų 14.2.9 papunktyje;

15.11.  EDS teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.2, 14.1.5.114.1.5.48, 14.1.5.12514.1.5.191, 14.1.6.55, 14.1.9.114.1.9.3, 14.1.10, 14.2.2.114.2.2.12, 14.2.2.2114.2.2.27, 14.2.3.1114.2.3.13, 14.2.3.14, 14.2.4.114.2.4.6, 14.2.7, 14.3.2.1, 14.4.114.4.26 papunkčiuose;

15.12.  MAIS teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.5.74.6, 14.3.2.1214.3.2.22, 14.4.10114.4.109, 14.4.12614.4.130 papunkčiuose;

15.13.  MMR teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.5.61.3, 14.1.5.62.4, 14.1.5.104.6, 14.1.5.105.7, 14.1.6.2.14.1.6.19, 14.2.3.114.2.3.13, 14.3.1, 14.3.2.414.3.2.11, 14.4.13114.4.149 papunkčiuose;

15.14.  IMIS teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.5.5214.1.5.60.2, 14.1.5.63.514.1.5.73.5, 14.1.8, 14.4.11014.4.122 papunkčiuose;

15.15.  ITIS_EU teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.2.5 papunktyje;

15.16.  Audito IS teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.3 papunktyje;

15.17.  TTVS teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.4.16414.4.167 papunkčiuose;

15.18.  i.MAS teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.2.11 papunktyje;

15.19finansų įstaigos teikia užsienio asmenų finansinių sąskaitų duomenis, nurodytus nuostatų 14.1.11, 14.1.12, 14.2.6, 14.2.7, 14.3.3 papunkčiuose;

15.20.  tarpininkai ir kiti subjektai, kaip jie apibrėžti Taisyklėse, teikia duomenis, nurodytus nuostatų 14.2.9 papunktyje;

15.21.  tarpininkai pagal duomenų teikimo sutartis su VMI prie FM teikia individualios veiklos apskaitos duomenis, nurodytus nuostatų 14.2.13 papunktyje;

15.22.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia SPIS duomenis, nurodytus nuostatų 14.5 papunktyje.

16.  Kiti nuostatų 15 punkte nenurodyti duomenys parengiami paties GYPAS ir nėra gaunami iš teikėjų.

 

IV SKYRIUS

FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

17.  GYPAS sudaro šios komponentės:

17.1. Paramos pervedimo tvarkymo komponentė, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.1.1. nustatyti Paramos gavėjo sąskaitą, į kurią bus pervedama Parama;

17.1.2.  apskaičiuoti ir perskaičiuoti Paramai skirtas sumas;

17.1.3.  apdoroti ir sisteminti duomenis apie operatyvinės veiklos subjektų darbuotojų Paramai skirtas sumas;

17.1.4.  kurti mokėjimo dokumentus ir perduoti juos į atitinkamą VMI prie FM IS;

17.1.5.  rengti ataskaitas ir elektroninius pranešimus, skirtus gyventojams, apie Paramos prašymų įvykdymą / neįvykdymą, apie tai, kad Paramos prašyme nurodytas gavėjas nebeturi teisės gauti pajamų mokesčio dalį, apie ataskaitas, skirtas Paramos gavėjams, taip pat pranešimus sąskaitų, į kurias turi būti pervesta parama, duomenų nesusitvarkiusiems Paramos gavėjams;

17.1.6.   rengti statistines ir kitokias ataskaitas, skirtas naudotojams, apie GPM sumos, skirtos Paramai, tvarkymą.

17.2.  Deklaracijų duomenų tvarkymo komponentė, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.2.1.   importuoti dokumentų duomenis (failus) iš EDS, įskaitant deklaracijų failus. Importuojami šių deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų, duomenų rinkinių duomenys: metinės pajamų, metinės gyventojo (šeimos) turto, vienkartinių gyventojo (šeimos) 2003 m. gruodžio 31 d. turėto turto, metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio (už 2017 ir ankstesnius metus), metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų (už 2017 ir ankstesnius metus), mėnesinės pajamų mokesčio, metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų, nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų, pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų (forma naudojama, tik tikslinti už laikotarpius iki 2003 m. gruodžio 31 d.), deklaracijų, gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymų, duomenų apie Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų per praėjusius metus sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti, juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir (ar) profesinį mokymą sumokėtas įmokas, juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų grąžintas paskolas (jų dalis), skirtas išlaidoms už studijas ir (ar) profesinį mokymą padengti, juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus, juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas, fizinio asmens pranešimų apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir (arba) kitai ekonominei veiklai, prašymai pervesti Paramą, gyventojo NTM deklaracijos, privačių interesų deklaracijos, pranešimai apie užsienio asmenų finansines sąskaitas, nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimas apie sudarytus sandorius, metinė nenuolatinio Lietuvos GPM deklaracija, MM pranešimai apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius, gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos duomenys, paveldimo turto mokesčio deklaracijos, kai turtas paveldėtas užsienio valstybėse, pranešimai apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius ar dirbusius Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos juridinio asmens su užsienio valstybių juridiniais asmenimis sudarytas laikinojo įdarbinimo sutartis, gyventojų pranešimai apie išlaidas; importuoti iš kitų IS duomenis, įskaitant deklaracijų failus; įvesti deklaruojamus duomenis, jei tokie duomenys nėra perduodami elektroniniu būdu iš kitų IS (dokumentai jose neapdorojami). Įvedami prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį, PSDĮ ir grąžinti permoką duomenys;

17.2.2. automatiškai patikrinti deklaruojamų duomenų (deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų) teisingumą ir fiksuoti logines klaidas, įskaitant galimybę darbuotojams koreguoti automatiškai užfiksuotų neatitikimų interpretavimą;

17.2.3. papildomai tirti deklaracijų duomenų kokybę, fiksuoti neatitikimus ir anksčiau nustatytus deklaruotų duomenų teisingumo rezultatų patikslinimus (įskaitant abipusę sąveiką su EDS);

17.2.4. rengti GPM, NTM mokestines prievoles ir perduoti į MAIS;

17.2.5. perduoti per EDS ir kitas IS deklaruojamų duomenų klaidų protokolus (pranešimų apie užfiksuotas duomenų klaidas);

17.2.6. rengti ir spausdinti deklaracijų klaidų protokolus;

17.2.7. rengti ir spausdinti pažymas nuolatiniams ir nenuolatiniams gyventojams apie gautas pajamas ir sumokėtą GPM;

17.2.8. atvaizduoti deklaracijų importo paketus ir deklaracijų duomenis, atlikti paiešką, keisti importo paketų būsena;

17.2.9. keisti užfiksuotų sulaikymo klaidų būseną;

17.2.10. rengti MM skirtus pranešimus, pažymas;

17.2.11. surinkti ir agreguoti duomenis, atnaujinti ir perduoti į EDS surinktus ir agreguotus duomenis apie gyventojo per mokestinius metus gautas pajamas ir patirtas išlaidas, preliminariąsias GPM deklaracijas;

17.2.12. pagal MM pateiktą informaciją ir kitų VMI prie FM IS duomenis nustatyti gyventojo savivaldybę, naudojamą preliminariosioms GPM deklaracijoms rengti;

17.2.13. pagal iš EDS gauto metinės pajamų mokesčio deklaracijos ruošinio duomenis atlikti GPM skaičiavimus perduoti į EDS;

17.2.14. tvirtinti išrašus pagal gyvybės draudimo bendrovių duomenis apie gyventojų patirtas išlaidas, kuriomis gali būti mažinamos gyventojo apmokestinamosios pajamos;

17.2.15. rengti statistines ir kitokias ataskaitas, skirtas naudotojams, apie deklaravimą.

17.3.  GPM deklaracijų automatinės duomenų pagrįstumo kontrolės ir pakartotinės automatinės duomenų pagrįstumo kontrolės tvarkymo komponentė, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.3.1. vykdyti automatinę duomenų pagrįstumo kontrolę ir pakartotinę automatinę duomenų pagrįstumo kontrolę ir įvertinti rezultatus;

17.3.2. po automatinės duomenų palyginimo kontrolės atvaizduoti MM pateiktos deklaracijos duomenų ir VMI prie FM žinomos informacijos neatitikimus;

17.3.3. tirti ir tvarkyti gyventojų deklaracijas, kurioms automatinės duomenų palyginimo kontrolės metu nustatyta, kad deklaracijų duomenys neatitinka trečiųjų šaltinių pateiktos informacijos;

17.3.4. valdyti automatinės ir pakartotinės automatinės duomenų pagrįstumo kontrolės sąlygas ir jai naudojamus parametrus;

17.3.5. atvaizduoti automatinės duomenų pagrįstumo kontrolės sąlygas ir jai naudojamus parametrus;

17.3.6. valdyti nukreipiamų automatinei duomenų pagrįstumo kontrolei deklaracijų srautus;

17.3.7. valdyti pakartotinę automatinę duomenų pagrįstumo kontrolę;

17.3.8. atrinkti sprendimus grąžinti GPM dėl pasikeitusių MM pateiktų duomenų, kuriems pateikus patikslintą informaciją gali pasikeisti sprendimas grąžinti GPM;

17.3.9. nustatyti VMI prie FM turimų duomenų, kuriais vadovaujantis buvo priimti sprendimai, pasikeitimus;

17.3.10. rengti statistines ir kitokias ataskaitas, skirtas naudotojams, apie automatinės duomenų pagrįstumo kontrolės rezultatus.

17.4.  GPM deklaracijų tyrimo komponentė skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.4.1. automatiškai paskirstyti metines pajamų deklaracijas naudotojams, jas perskirstyti;

17.4.2. peržiūrėti tiriamo asmens deklaruotus duomenis ir apie jį VMI prie FM turimus duomenis (trečiųjų šaltinių pateikta informacija apie asmens pajamas ir išlaidas, notarų pateikta informacija, užsienio valstybių mokesčių administratorių pateikta informacija, informacija apie PVM mokėtojo kodą, EDV, darbingumo lygį, neįgalumo lygį, specialiųjų poreikių lygį, asmens įdarbinimus, turimus verslo liudijimus, individualią veiklą, individualių įmonių savininkus, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sumokėtas PSDĮ (iki 2016-01-01) bei mokėtinas PSDĮ ir VSDĮ sumas, moksleivių ir studentų registrų duomenis, transporto priemonių perleidimo sandorius, MM atžvilgiu atliekamus kontrolės veiksmus);

17.4.3. atvaizduoti VMI prie FM turimus duomenis apie asmenis, kurie buvo nurodyti deklaracijoje kaip susiję su tiriamu asmeniu giminystės ryšiais, keisti ryšius;

17.4.4. fiksuoti tyrimo rezultatus, įskaitant standartinių pranešimų panaudojimą, ir asmens panaudotų išlaidų priskyrimą kitiems asmenims;

17.4.5. nustatyti sąskaitą, kuri reikalinga permokai grąžinti;

17.4.6. rengti gyventojams paštu ir el. paštu siunčiamus pranešimus apie deklaracijoje nustatytus neatitikimus;

17.4.7. tvirtinti tyrimo rezultatus ir grąžinti papildomai (pakartotinai) tirti ar tokius rezultatus pakeisti (patikslinti, papildyti);

17.4.8. keisti tyrimo rezultatų būseną ir grąžinti papildomai (pakartotinai) ištirti ar tokius rezultatus pakeisti (patikslinti, papildyti);

17.4.9. rengti GPM permokų grąžinimo bei perdavimo kontrolės veiksmams sąrašus;

17.4.10. kurti ir tvarkyti standartinius pranešimus ir juos keisti;

17.4.11. keisti naudotojų informaciją;

17.4.12. tvarkyti darbuotojų informaciją;

17.4.13. rengti tyrimo santraukas;

17.4.14. rengti statistines ir kitokias ataskaitas, skirtas naudotojams, apie deklaracijų tyrimą.

17.5.  Privalančiųjų pateikti deklaracijas sąrašų rengimo ir tvarkymo komponentė, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.5.1. rengti ir tvarkyti nepateikusiųjų, bet privalančių pateikti metinę pajamų mokesčio, metinę gyventojo (šeimos) turto, gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų, metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio (už 2017 ir ankstesnius metus), metinę gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, mėnesinę pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų (už 2017 ir ankstesnius metus), mėnesinę pajamų mokesčio, metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų, nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų, gyventojo NTM deklaracijas, duomenų apie Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų per praėjusius metus sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti, juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir (ar) profesinį mokymą sumokėtas įmokas, juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų grąžintas paskolas (jų dalis), skirtas išlaidoms už studijas ir (ar) profesinį mokymą padengti, juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus sąrašus, keisti sąraše esančių įrašų būseną bei privalomumą teikti deklaracijas;

17.5.2. atvaizduoti ir tvarkyti priežastis ir sąlygas, pagal kurias nustatoma prievolė pateikti deklaracijas, keisti priežastis ir sąlygas;

17.5.3. rankiniu būdu įvesti ar importuoti privalančiųjų pateikti deklaracijas asmenų duomenis (kai tokie sąrašai sudaromi kitų IS duomenų pagrindu ir nerealizuotos šių sistemų automatizuotos sąsajos) į asmenų, privalančių pateikti deklaracijas, sąrašus;

17.5.4. paruošti MM, nepateikusiems deklaracijų, siunčiamų pranešimų duomenis ir perduoti į EDS;

17.5.5. rengti statistines ir kitokias ataskaitas, skirtas naudotojams, apie asmenis, privalančius pateikti deklaracijas.

17.6.  Centralizuotai siunčiamų pranešimų gyventojams rengimo ir tvarkymo komponentė, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.6.1. peržiūrėti gyventojams siunčiamus pranešimus ir patvirtinti poreikį juos išsiųsti;

17.6.2. tvarkyti ir tikslinti gyventojams rengiamus pranešimus, įskaitant grąžinimą papildomai tirti (patikslinti);

17.6.3. kurti pranešimų paketų failus, įskaitant tokių pranešimų srautų valdymą;

17.6.4. rengti statistines ir kitokias ataskaitas, skirtas naudotojams, apie pranešimus.

17.7.  Pajamų ir nekilnojamojo turto informacijos, kuria keičiamasi su užsienio valstybių mokesčių administratoriais, apdorojimo ir tvarkymo komponentė, skirta pagal Direktyvą 2011/16/ES, pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) (angl. OECD) automatinės mokestinės informacijos formato bylų standartą ar pagal susitarimą teikti duomenis kito formato bylose kitoms valstybėms teikiamų ir kitų valstybių pateiktų duomenų šioms apdorojimo ir tvarkymo funkcijoms atlikti:

17.7.1. importuoti, atvaizduoti, įvesti ir tvarkyti užsienio valstybių mokesčių administratorių pateiktą informaciją, keisti ją;

17.7.2. perduoti importuotus duomenis MM identifikuoti;

17.7.3. rengti privalančių pateikti, bet nepateikusių deklaracijų MM sąrašą;

17.7.4. lyginti gyventojo pateiktus duomenis GPM deklaracijose su užsienio mokesčių administratorių pateikta informacija ir fiksuoti nustatytus neatitikimus;

17.7.5. pagal GYPAS tvarkomus ir iš kitų VMI IS gaunamus duomenis rengti siuntimui užsienio mokesčių administratoriams pagal EBPO automatinės mokestinės informacijos bylų standartą siunčiamas bylas;

17.7.6. rengti statistines ir kitokias ataskaitas, skirtas naudotojams, apie užsienio valstybėse gautas pajamas bei informacijos mainus su užsienio valstybių mokesčių administratoriais.

17.8.  Filtrų, loginės ir automatinės kontrolės sąlygų, ataskaitų, pranešimų modifikavimo ir valdymo priemonių komponentė, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.8.1. valdyti GYPAS ekraninėse formose naudojamus filtrus;

17.8.2. valdyti GYPAS generuojamas ataskaitas, pranešimus (pranešimų paketus);

17.8.3. atrinkti duomenis GYPAS formose naudojamais filtrais;

17.8.4. valdyti deklaruojamų duomenų loginės kontrolės sąlygas (tvarkyti atitinkamus žinynus ir sąlygose naudojamus parametrus), keisti jų būsenas;

17.8.5. valdyti nepateikusiųjų, bet privalančių pateikti deklaracijas asmenų nustatymo automatizuotas sąlygas (pakartotinai kurti atitinkamų privalančių deklaruoti asmenų nustatymo paketus);

17.8.6. rengti statistines ir kitokias ataskaitas, skirtas darbuotojams, apie naudojamus filtrus, loginę ir automatinę kontrolę.

17.9.  Sistemos administravimo komponentė, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.9.1. tvarkyti klasifikatorius ir parametrus, keisti jų reikšmes;

17.9.2. valdyti GYPAS automatizuotai vykdomų duomenų apdorojimo, apskaičiavimo, sąrašų sudarymo ir duomenų mainų procedūras ir (arba) su GPM deklaracijos ruošinių apdorojimu susijusius darbus, keisti jų parametrus;

17.9.3. peržiūrėti procedūrų ir (arba) GPM deklaracijos ruošinių apdorojimo darbų vykdymo rezultatus, klaidas ir atliktų operacijų statistinius duomenis;

17.9.4. valdyti GYPAS naudotojus, jų roles, keisti juos;

17.9.5. fiksuoti audito įrašus apie naudotojų atliekamus veiksmus;

17.9.6. audituoti duomenų peržiūrą lentelėse, kuriose saugomi viešai neskelbtini duomenys;

17.9.7. atlikti kitas su duomenų saugumu susijusias funkcijas: užblokuoti naudotojo prisijungimą, kai naudotojas prisijungimo metu kelis kartus neteisingai surenka slaptažodį, sustabdyti ar apriboti naudotojo prieigą prie GYPAS tam tikru laikotarpiu, apriboti duomenų peržiūros ekraninėse formose užklausos parametrų pasirinkimą ir pan.

17.10.  Politinės paramos dydžio patikros komponentė, skirta aukotojo pajamoms automatiškai apskaičiuoti, joms su bendra aukų suma palyginti ir atitinkamam patikros rezultatui pagal VMI prie FM patvirtintą algoritmą priskirti.

17.11.  Finansinių sąskaitų informacijos rinkinių komponentė, skirta pagal Bendrąjį duomenų teikimo standartą (angl. Common Reporting Standart), Susitarimą, Direktyvą 2014/107/ES kitoms valstybėms teikiamų ir kitų valstybių pateiktų duomenų šioms apdorojimo ir tvarkymo funkcijoms atlikti:

17.11.1. atrinkti ir paruošti teikti duomenis, išskirstant juos pagal kitoms valstybėms siųstinus pranešimus (ataskaitas), generuoti siunčiamų pranešimų XML;

17.11.2. apdoroti iš kitų valstybių gautus XML pranešimus (ataskaitas) apie finansines sąskaitas (išsaugoti, atlikti loginę kontrolę, nustatyti priėmimo rezultatą, suformuoti atsakymo (statuso) pranešimą ir sugeneruoti jo XML, suformuoti aktualų gautų finansinių sąskaitų duomenų rinkinį);

17.11.3. apdoroti iš kitų valstybių gautus atsakymo (statuso) pranešimus apie Lietuvos išsiųstą pranešimą (ataskaitą);

17.11.4. peržiūrėti siunčiamus ir gautus finansinių sąskaitų duomenis;

17.11.5. peržiūrėti ir tvarkyti tikrinamų siunčiamų finansinių sąskaitų sąrašą;

17.11.6. peržiūrėti ir tvarkyti žinynų duomenis (klaidų / trūkumų, kurie tikrinami, gavus duomenis, žinynas, XML pranešimuose naudojamų reikšmių, tekstų žinynai, valstybės, kurioms teikiami finansinių sąskaitų duomenys, teikimo terminai ir kiti).

17.12.  Fizinių asmenų, apie kuriuos užsienio valstybių mokesčių administratoriai yra pateikę duomenis, identifikavimo komponentė, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.12.1. atvaizduoti fizinius asmenis ir jiems identifikuoti reikalingą informaciją (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą ir pan.);

17.12.2. automatizuotomis ir neautomatizuotomis priemonėmis identifikuoti asmenis (priskirti asmens kodą).

17.13.  Duomenų mainų komponentė, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.13.1. suformuoti duomenų rinkinius, pranešimus ar jų paketus teikti kitoms VMI IS ar kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms, užsienio mokesčių administratoriams;

17.13.2. perduoti duomenų rinkinius, pranešimus ar jų paketus kitoms VMI IS, kitų Lietuvos Respublikos institucijų IS ar užsienio mokesčių administratoriams;

17.13.3. gauti ir importuoti duomenų rinkinius, pranešimus ar jų paketus iš kitų VMI IS, kitų Lietuvos Respublikos institucijų ar užsienio mokesčių administratorių;

17.13.4. pateikti peržiūrai gautų iš EDS dokumentų importo paketų sąrašą, į EDS perduodamų priminimų pateikti deklaracijas pranešimų sąrašą, EDS GPM vedlio žiniatinklio paslaugos (angl. WebService) metodų kvietinių žurnalą;

17.13.5. peržiūrėti ir tvarkyti (įkelti, keisti būseną ir kt.) užsienio mokesčių administratoriams išsiųstų ir iš jų gautų duomenų paketų sąrašus, paketų klaidas;

17.13.6. peržiūrėti ir tvarkyti Bendruoju duomenų teikimo standartu (angl. Common Reporting Standart) duomenų šalių-gavėjų sertifikatų sąrašą;

17.13.7. peržiūrėti atsiųsti paruoštų portalo failų sąrašą (angl. The Common Transmission System (CTS));

17.13.8. peržiūrėti iš TIES gautų ar į TIES siunčiamų integracinių pranešimų ir su jais susijusių integracinių atsakymų sąrašą, peržiūrėti ir tvarkyti siuntimo į TIES įjungimą ir išjungimą.

17.14.  Ataskaitų rengimo komponentė, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.14.1. kurti ir saugoti užklausas, reikalingas GYPAS naudotojo pageidaujamai ataskaitai sudaryti;

17.14.2. rengti ataskaitas ir atvaizduoti užklausos rezultatus.

17.15.  NTM deklaracijų duomenų pagrįstumo vertinimo komponentė, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.15.1. palyginti deklaruotas NTM sumas su VMI prie FM apskaičiuotomis NTM sumomis pagal turimus duomenis, o nustačius neatitikimų, įvertinti jų mastą, priežastis;

17.15.2. priimti sprendimus dėl deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumo ar klaidingumo;

17.15.3. tvarkyti duomenis apie taikomas NTM lengvatas, išimtis, kuriais grindžiami deklaracijų duomenys ar asmens neprivalėjimas teikti NTM deklaraciją.

17.16.  Pakaitinių GPM ir NTM prievolių, rengiamų pagal VMI prie FM turimus duomenis, komponentė, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.16.1. automatiškai parengti privalantiems sumokėti GPM ir NTM mokestines prievoles;

17.16.2. peržiūrėti pakaitinių prievolių duomenis;

17.16.3. leisti MAIS pasiimti išsaugotas pakaitines prievoles;

17.16.4. parengti pranešimus EDS apie pakaitinių prievolių suformavimą, anuliavimą.

17.17.  TIES posistemio komponentė, kurią sudaro išorinis savitarnos ir vidinis portalai, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.17.1. išorinis savitarnos portalas: užtikrinti duomenų rinkinio (XML rinkmenos), kurią teikia subjektas už ataskaitinį periodą, pateikimą VMI prie FM. Teikiami šie rinkiniai: asmens sąskaitų likučiai, metinių sąskaitų įplaukos ir skoliniai įsipareigojimai, asmens sąskaitų likučiai, teikiami pagal tarptautinius įsipareigojimus, duomenų rinkiniai teikiami pagal Bendrąjį duomenų teikimo standartą (angl. Common Reporting Standart) ir Direktyvą 2014/107/ES, duomenų rinkiniai teikiami pagal Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimą, asmens individualios veiklos apskaitos, vykdomos nuotoliniu būdu per elektronines apskaitos sistemas, duomenys, asmeniui išmokėtos palūkanos, asmeniui išmokėtos finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo išmokos, asmeniui išmokėtos gyvybės draudimo išmokos, tarpininkų teikiami duomenys apie gyventojų gautas pajamas, duomenų rinkiniai teikiami pagal Tarptautinių įmonių grupių ataskaitos pagal CbC mainų reikalavimus ir pagal 2016 m. gegužės 25 d. Tarybos Direktyvą (ES) 2016/881, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų, finansų rinkos dalyvių teikiami duomenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus;

17.17.2. atvaizduoti GYPAS parengtus pranešimus apie klaidas;

17.17.3. vidinis savitarnos portalas: atvaizduoti pateiktą XML rinkinių informaciją (be galimybės peržiūrėti rinkinio duomenis) ir nukreipti pateiktus duomenis toliau apdoroti į GYPAS ar kitą VMI prie FM IS.

17.18.  XML rinkmena per TIES teikiamų duomenų apdorojimo ir peržiūros komponentė, skirta šioms funkcijoms atlikti:

17.18.1. importuoti duomenis iš TIES portalo bei gautus naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. WebService). Importuojami šie duomenys: asmens sąskaitų likučiai, metinių sąskaitų įplaukos ir skoliniai įsipareigojimai, asmens sąskaitų likučiai, teikiami pagal tarptautinius įsipareigojimus, duomenų rinkiniai teikiami pagal Bendrąjį duomenų teikimo standartą (angl. Common Reporting Standart) ir Direktyvą 2014/107/ES, duomenų rinkiniai teikiami pagal Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimą, ataskaitos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pagal Direktyvą 2018/822/ES, asmens individualios veiklos apskaitos, vykdomos nuotoliniu būdu per elektronines apskaitos sistemas, duomenys, asmeniui išmokėtos palūkanos, asmeniui išmokėtos finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo išmokos, asmeniui išmokėtos gyvybės draudimo išmokos, tarpininkų teikiami duomenys apie gyventojų gautas pajamas;

17.18.2. išpakuoti duomenis;

17.18.3. pagal VMI prie FM sudarytus klaidų / trūkumų žinynus automatiškai patikrinti pateiktų duomenų teisingumą ir fiksuoti logines klaidas, įskaitant ir iš dalies rankinį darbuotojų įsikišimą į automatiškai užfiksuotų neatitikimų interpretavimą;

17.18.4. atvaizduoti duomenis, atlikti paiešką;

17.18.5. apdorojimo metu nustatyti neatitikimus su VMI prie FM turimais duomenimis;

17.18.6. rengti pranešimus apie nustatytus neatitikimus bei duomenų priėmimo rezultatus perduoti į TIES.

17.19.  Agreguotų duomenų komponentė, skirta atlikti funkcijoms:

17.19.1. iš GYPAS turimų duomenų suformuoti agreguotus duomenų rinkinius (matricas), naudojamus įvairiai analizei ir skaičiavimams: apibendrinti duomenys apie Lietuvos MM auditui ir analizei; gyventojų pajamų duomenys (pajamų ir išlaidų matrica) GPM administruoti; juridinių faktų apie gyventojus duomenys GPM administruoti; gyventojų ilgalaikio turto naudojimo veikloje duomenys; gyventojų išlaidų ir lengvatų (matricos) duomenys GPM administruoti;

17.19.2. peržiūrėti agreguotus duomenis;

17.19.3. peržiūrėti ir tvarkyti agreguoti naudojamus žinynus.

17.20.  Praneštinų tarpvalstybinių susitarimų apdorojimo komponentė, skirta pagal Direktyvą 2018/822/ES kitoms valstybėms teikiamų ir kitų valstybių pateiktų duomenų šioms apdorojimo ir tvarkymo funkcijoms atlikti:

17.20.1. atrinkti ir paruošti teikti duomenis, išskirstant juos pagal kitoms valstybėms siųstinus pranešimus;

17.20.2. generuoti siunčiamų pranešimų XML ir iš naudotojo nurodytų siunčiamų pranešimų suformuoti siuntimo paketą;

17.20.3. įkelti iš paketo ir apdoroti iš kitų valstybių gautus XML pranešimus (išsaugoti, atlikti pranešimo loginę kontrolę, nustatyti priėmimo rezultatą, suformuoti aktualų gautų praneštinų tarpvalstybinių susitarimų rinkinį, ištrinti gautą pranešimą ir susijusius duomenis);

17.20.4. peržiūrėti siunčiamų ir gautų pranešimų sąrašus, detalius pranešimų duomenis;

17.20.5. peržiūrėti ir tvarkyti trūkumų, kurie tikrinami, gavus duomenis, žinyną.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

18.  GYPAS duomenys nėra vieši, išskyrus nuostatų 22 punkte nurodytus atvejus, ir teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau – duomenų gavėjai), turintiems teisę juos gauti.

19.  GYPAS kaupiami fizinių asmenų asmens duomenys ir juridinių asmenų duomenys teikiami ir gaunami, vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

20.  GYPAS duomenų (įskaitant asmens duomenų) teikimo būdai:

20.1.  duomenims teikti naudojamas duomenų teikimo protokolas ir duomenų perdavimo būdai, atitinkantys duomenų mainų saugumui teisės aktuose keliamus reikalavimus. Duomenys teikiami tik per tam skirtas saugias duomenų perdavimo sąsajas;

20.2.  duomenų teikimas duomenų gavėjams, parengiant duomenų išrašą ar atsakymus į paklausimus, kurie gali būti teikiami raštu, elektroniniu paštu (imantis papildomų saugumo priemonių, pavyzdžiui, duomenų šifravimo) ar kompiuterinėse laikmenose;

20.3.  pažymų, kurių formą nustato VMI prie FM, išdavimas fiziniams ir juridiniams asmenims.

21.  Vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 35 straipsnio 2 dalimi, duomenys, įskaitant ir asmens duomenis, daugkartinio teikimo atveju teikiami pagal VMI prie FM ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį, kurioje turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos (formatas, teikimo būdai, kitos), tvarka ir teikiamų duomenų apimtis. Duomenys, įskaitant ir asmens duomenis, vienkartinio duomenų teikimo atveju teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti duomenų apimtis. Duomenys, įskaitant ir asmens duomenis, duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokiu formatu, kokie naudojami ir kurie nereikalauja papildomo duomenų apdorojimo. Jei GYPAS duomenų turinys ir formatas neatitinka duomenų gavėjo poreikių, GYPAS tvarkytojas VMI prie FM, esant techninėms galimybėms, gali duomenis pateikti kitu formatu, kuris turi būti numatytas duomenų teikimo sutartyje.

22.  GYPAS duomenys viešai neskelbiami, išskyrus Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 10 straipsnyje numatytų asmenų Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų FR0001T, FR0001V, FR0001L, FR0001S, FR0001G, FR0001P formų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, duomenis, kaip tai nustatyta Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, skelbiant pagrindinių duomenų išrašus.

23.  GYPAS duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.

24.  Duomenų gavėjai privalo laikytis šių duomenų naudojimo sąlygų ir tvarkos:

24.1.  duomenis gauti ir naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti, juos gaunant;

24.2.  neatskleisti, neskelbti, nesuteikti galimybės tretiesiems asmenims bet kokia forma susipažinti su gaunamais duomenimis, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai nenustato kitaip. Šie reikalavimai netaikomi asmenims, gaunantiems duomenis apie save;

24.3.  apie pastebėtas klaidas duomenyse, nedelsiant informuoti GYPAS valdytoją raštu arba elektroniniu paštu.

25.  Duomenų gavėjai, duomenų subjektai bei kiti subjektai turi teisę asmeniškai VMI darbuotojui, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti prašymą patikslinti klaidingus ar netikslius GYPAS tvarkomus duomenis. Pateikdami tokį prašymą, duomenų gavėjai ar duomenų subjektai, esant galimybei, privalo pateikti ir duomenų teisingumą patvirtinančius dokumentus.

26.  Apie ištaisymus pranešama tuo pačiu būdu, kuriuo duomenų gavėjai ir duomenų subjektai gavo neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis.

27.     GYPAS valdytojas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, ištaisyti klaidingus ar netikslius duomenis ir apie atliktą ar neatliktą duomenų ištaisymą raštu informuoti to pareikalavusį asmenį ir duomenų gavėjus, kuriems buvo pateikti šie duomenys. Kai dėl netikslių duomenų ištaisymo būtina kreiptis į duomenų teikėją, šis terminas pratęsiamas iki 30 darbo dienų, tuomet, ištaisius netikslius duomenis, nedelsdamas (bet ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas) apie tai praneša pateikusiam asmeniui, duomenų gavėjams ar kitiems asmenims, kuriems perduoti netikslūs duomenys.

28.  Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Reglamento (ES) 2016/679 ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

29.  GYPAS duomenys neteikiami, jeigu duomenų gavėjui gauti šiuos duomenis nėra teisinio pagrindo, numatyto Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose. Atsisakymas teikti duomenis skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

30Pakartotinio GYPAS duomenų naudojimo tikslais (statistinėms ataskaitoms) duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose nurodomas duomenų gavimo teisinis pagrindas, tvarka, duomenų naudojimo tikslas ir dydis, formatas ir gavimo būdas. Teikiami duomenys nuasmeninami, t. y. asmenį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuojantys duomenys neteikiami.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGA

 

31.  Už GYPAS duomenų saugą (konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą) pagal kompetenciją atsako GYPAS valdytojas ir GYPAS tvarkytojai.

32.  GYPAS organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės, skirtos GYPAS duomenų konfidencialumui, prieinamumui teisėtiems GYPAS naudotojams, vientisumui ir autentiškumui bei apsaugai nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, naudojimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinti, įgyvendinamos, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos standartais LST ISO / IEC 27002, LST ISO / IEC 27001, Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Duomenų saugos nuostatai), taip pat kitais duomenų saugą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

33.  GYPAS duomenų saugą nustato ir organizuoja GYPAS valdytojas, vadovaudamasis Duomenų saugos nuostatais ir kitais saugos politiką įgyvendinančiais teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninės informacijos tvarkymą valstybės informacinėse sistemose.

34.     Duomenys GYPAS duomenų bazėse saugomi tokiais terminais, o pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys sunaikinami:

34.1nuostatų 14.1.2, 14.1.514.1.7, 14.1.1014.1.12, 14.2.2, 14.2.6, 14.2.7 papunkčiuose išvardyti duomenys, įskaitant asmens duomenis, nuo duomenų gavimo momento saugomi 50 kalendorinių metų;

34.2.  GYPAS naudotojų veiksmų ir kitų saugai svarbių įvykių žurnalų įrašai saugomi 1 metus ir 2 mėnesius;

34.3.  kiti duomenys, įskaitant užsienio mokesčių administratorių pagal Direktyvą 2011/16/ES, Direktyvą 2014/107/ES ir Direktyvą 2018/822/ES pateiktus pirminius duomenis, nuo duomenų gavimo momento saugomi 5 kalendorinius metus;

34.4.  GYPAS duomenų bazių atsarginės kopijos daromos, saugomos ir sunaikinamos, vadovaujantis VMI prie FM teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninės informacijos tvarkymą valstybės informacinėse sistemose.

35.  Naudotojai, kurie tvarko GYPAS asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja, pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasikeitus darbo ar sutartiniams santykiams. Esant pažeidimų, atsakoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

FINANSAVIMAS

 

36.  GYPAS modernizavimas ir priežiūra finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

37.  GYPAS modernizavimas gali būti finansuojamas ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

VIII SKYRIUS

MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

38.  GYPAS modernizuojama ir likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Prireikus, nustatomos papildomos modernizavimo arba likvidavimo tvarkos sąlygos.

39.  Likviduojant GYPAS, jos duomenys perduodami kitai IS, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40.  Šių nuostatų reikalavimai privalomi GYPAS valdytojui, GYPAS tvarkytojams, GYPAS duomenų gavėjams ir GYPAS naudotojams.

41Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka reglamentuota Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje apraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. VA-33 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo patvirtinimo“.

42.  GYPAS valdytojas, GYPAS tvarkytojai, GYPAS duomenų gavėjai ir GYPAS naudotojai, pažeidę šių nuostatų ar kitų duomenų saugumo politiką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________________

part_ed16176975c14f9d926b62bbe7cf2041_end