MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 1B-288 „DĖL ASMENŲ, TEIKIANČIŲ ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, IDENTIFIKAVIMO KODŲ SUTEIKIMO TAISYKLIŲ IR ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. 1B-401

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 1B-288 „Dėl Asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, identifikavimo kodų suteikimo taisyklių ir Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, identifikavimo kodų suteikimo taisykles:

1.1. Pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4. EORI kodas.“

1.2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Kartu su prašymu pateikiami pareiškėjo arba jo darbuotojo (-ų) profesinę kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.“

1.3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Prašymas ir Taisyklių 7 ir 8 punktuose nurodyti dokumentai gali būti pateikti elektroninėmis priemonėmis.“

1.4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Teritorinė muitinė, nustačiusi, kad pareiškėjas neatitinka Reglamento (ES)
Nr. 952/2013 39 straipsnio a ir d punktuose nustatytų kriterijų, ir ketindama priimti sprendimą nesuteikti jam identifikavimo kodo, raštu arba elektroninėmis priemonėmis, (jeigu prašymas ir Taisyklių 7 ir 8 punktuose nurodyti dokumentai pateikti tokiu būdu), vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 6 dalimi informuoja pareiškėją apie priežastis, kuriomis ji ketina pagrįsti tokį sprendimą, ir suteikia jam Reglamento (ES) 2015/2446 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo tokio pranešimo gavimo dienos, savo nuomonei pareikšti. Įvertinus pareiškėjo išdėstytus motyvus arba pasibaigus nurodytam terminui, priimamas sprendimas suteikti (nesuteikti) identifikavimo kodą.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo taisykles:

2.1. Papildau 4 punktą antrąja pastraipa:

4. Kvalifikacinis egzaminas gali būti laikomas (perlaikomas) per 6 mėnesius nuo paskutinės profesinės kvalifikacijos rengimo kursų dienos.“

2.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Informacija apie kvalifikacinio egzamino datą ir laiką skelbiama Lietuvos Respublikos muitinės svetainėje www.lrmuitine.lt (Struktūra ir kontaktai / Muitinės mokymo centras / Kvalifikacinis egzaminas).“

2.3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Asmenys, pageidaujantys laikyti kvalifikacinį egzaminą, registruojami atvykus į Muitinės mokymo centrą arba telefonu ar elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki kvalifikacinio egzamino. Registruodamasis kvalifikaciniam egzaminui asmuo turi nurodyti vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą).

Asmuo gali atšaukti registraciją ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki kvalifikacinio egzamino pradžios. Jeigu asmuo per nustatytą laiką neatšaukė registracijos, jam kvalifikacinį egzaminą leidžiama laikyti ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų nuo kvalifikacinio egzamino, į kurį neatvyko, dienos.“

2.4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Kvalifikacinis egzaminas gali neįvykti, jeigu iki nustatytos registravimosi į jį pabaigos laikyti kvalifikacinį egzaminą užsiregistruoja mažiau nei 3 asmenys. Jeigu paskelbto kvalifikacinio egzamino data pakeičiama, kvalifikacinį egzaminą laikyti užsiregistravę asmenys apie tai informuojami pasinaudojus jų kontaktiniais duomenimis.“

2.5. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Kvalifikacinį egzaminą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Jos laikomos tą pačią dieną. Pirmiausia laikoma egzamino teorinė dalis, ją išlaikius – praktinė. Neišlaikius teorinės egzamino dalies, praktinė dalis tą dieną negali būti laikoma, o kitą egzamino dieną turi būti laikomos abi egzamino dalys. Laikyti tik praktinę egzamino dalį galima, jeigu teorinė egzamino dalis išlaikyta, o praktinės dalies anksčiau išlaikyti nepavyko ir ji yra perlaikoma.

Kvalifikacinis egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu išlaikomos abi egzamino dalys.“

2.6. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Neišlaikytas kvalifikacinis egzaminas gali būti perlaikomas, laikantis Taisyklių 4 punkto antrojoje pastraipoje nurodyto termino. Kvalifikacinio egzamino perlaikyti negalima, jeigu jis buvo laikytas Taisyklių 5 punkto nustatyta tvarka.“

2.7. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Pametus, sugadinus ar kitaip praradus profesinės kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimą arba pasikeitus jame nurodytiems asmens duomenims pažymėjimo turėtojo prašymu išduodamas naujas pažymėjimas.“

2.8. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Prašymas išduoti naują profesinės kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimą raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikiamas Muitinės mokymo centrui, jame nurodant:

35.1. pametus, sugadinus ar kitaip praradus pažymėjimą – prarastojo pažymėjimo datą ir numerį ir kam jis buvo išduotas;

35.2. pasikeitus prašyme nurodytiems asmens duomenims – keistino profesinės kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimo datą ir numerį, kokie asmens duomenys keičiami ir į kokius prašoma keisti.

Atsiimant naują pažymėjimą būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.“

2.9. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Muitinės mokymo centras asmens prašymą išduoti naują profesinės kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimą išnagrinėja per 10 darbo dienų.“

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                                Jonas Miškinis