Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 1495 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 795
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JO TEISĖS IR PAREIGOS“.

 

1.2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Registro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras), kuris yra ir asmens duomenų tvarkytojas.“

1.3. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Registrų centras registruoja Registro objektus, tvarko duomenis ir kartu su Teisingumo ministerija pagal kompetenciją atsako už duomenų saugą.“

1.4. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Registrų centras turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 5 ir 6 dalyse.“

1.5. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Registrų centras taip pat turi teisę:

12.1. teikti Registro valdytojui pasiūlymus dėl Registro veiklos tobulinimo ir plėtros;

12.2. nustatyti Registro funkcionavimo ir veiklos organizavimo tvarką;

12.3. sudaryti Registro duomenų teikimo sutartis;

12.4. administruoti Registro duomenis tvarkančių asmenų duomenis, suteikti jiems prieigos teises ir duomenų tvarkymo slaptažodžius.“

1.6. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Registrų centras taip pat privalo:

13.1. rengti ir įgyvendinti Registro techninių ir programinių priemonių kūrimo, plėtros ir tobulinimo planus, investicinius projektus;

13.2. užtikrinti sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

13.3. organizuoti ir įgyvendinti Registro techninių ir programinių priemonių diegimo ir priežiūros darbus.“

1.7. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Duomenys Registrui teikiami pagal teisingumo ministro patvirtintas Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisykles.“

1.8. Pakeisti 20.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„20.1. Nuostatų 18.1 papunktyje nurodytos įstaigos – priėmusios sprendimą išduoti, panaikinti ar pripažinti netekusiu galios asmens dokumentą, Nuostatų 18.2 papunktyje nurodytos įstaigos – priėmusios asmens gyvenamosios vietos deklaraciją, Nuostatų 18.3 papunktyje nurodytos įstaigos – padariusios civilinės būklės akto įrašą, tą pačią darbo dieną, o Nuostatų 18.1 papunktyje nurodytos įstaigos – pagal kompetenciją įgaliotos įgyvendinti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikti duomenis tiesioginės kreipties būdu elektroninėmis priemonėmis, o jeigu to negalima padaryti, – pateikti atitinkamus dokumentus paštu arba per kurjerį Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių nustatyta tvarka;“.

1.9. Pakeisti 20.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„20.2. užtikrinti, kad Registrų centrui teikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs, atitiktų dokumentus ir būtų nuolat atnaujinami. Duomenų teikėjai įrašo į Registrą trūkstamus duomenis, ištaiso netikslius duomenis, atnaujina arba papildo jau įrašytus duomenis Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių nustatyta tvarka;“.

1.10. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Registro objektai įregistruojami Registre, kai Registrų centras suteikia asmens kodą ir įrašo asmens duomenis į Registro duomenų bazę. Registrų centras nustatyta tvarka įvertina duomenų teikėjų pateiktus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius naujus ar pasikeitusius asmens duomenis, ir priima sprendimą dėl Registro objekto registravimo ar duomenų keitimo. Jeigu Registrų centras nustato, kad duomenys, gauti iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos, skiriasi nuo duomenų teikėjo pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų, Registro objekto registravimo procedūra sustabdoma ir duomenys tikslinami Nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka.“

1.11. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Registrų centro suteiktas asmens kodas naudojamas asmeniui identifikuoti, duomenims apie jį tvarkyti, registrų ir valstybės informacinių sistemų sąveikai užtikrinti. Asmeniui suteiktas asmens kodas yra unikalus ir nekeičiamas.“

1.12. Pakeisti 26.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„26.1. Registrų centro iniciatyva;“.

1.13. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

„27. Registrų centras, nustatęs duomenų teikėjo Registrui pateiktų dokumentų ar duomenų netikslumus, privalo per 5 darbo dienas nuo dokumentų ar duomenų gavimo pranešti apie tai duomenų teikėjui ir pareikalauti ištaisyti dokumentų ar duomenų netikslumus. Duomenų teikėjas, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Registrų centras, per 5 darbo dienas negavęs duomenų teikėjo ištaisytų dokumentų ar duomenų netikslumų ir turėdamas tokias aplinkybes patvirtinančius duomenis ir dokumentus, gali pats patikslinti duomenų teikėjo pateiktus neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis – apie tai jis praneša duomenų teikėjui ir nurodo patikslinimą ir jo pagrindą. Registrų centras patikslintus duomenis įrašo į Registro duomenų bazę. Jeigu Registrų centras neturi reikiamas aplinkybes patvirtinančių duomenų ar dokumentų, o duomenų teikėjas duomenų nepatikslina arba atsisako juos tikslinti, Registro duomenų keitimo procedūra sustabdoma ir duomenys tikslinami Nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka.“

1.14. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

„28. Jeigu nustatoma, kad dėl Registrų centro kaltės į Registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, Registrų centras privalo ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo juos ištaisyti ir neatlygintinai pranešti duomenų gavėjams, susijusių registrų arba valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys perduoti, ir duomenų subjektui.“

1.15. Pakeisti 29 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„29. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę Registrų centre:“.

1.16. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

„30. Registrų centras per 5 darbo dienas nuo suinteresuoto asmens reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo privalo nurodytus netikslumus ištaisyti ir apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui. Ištaisęs Registro duomenų netikslumus, Registrų centras patikslintus Registro duomenis duomenų gavėjams, susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms neatlygintinai perduoda bendra tvarka pagal duomenų teikimo sutartyse nustatytas sąlygas.“

1.17. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

„31. Registrų centras, nustatęs susijusio registro sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai praneša susijusio registro tvarkytojui, taip pat pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Registrų centras, gavęs motyvuotą atsisakymą patikslinti duomenis, per 5 darbo dienas Nuostatų 15.19 papunktyje nurodytais adresais duomenų subjektą informuoja apie susijusio registro Registrui perduotų duomenų netikslumus ir jų tikslinimo tvarką.“

1.18. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Registrų centras, gavęs iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registrų centras turi kreiptis į duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas dar 5 darbo dienoms. Ištaisęs Registro duomenų netikslumus, Registrų centras apie tai nedelsdamas praneša duomenų gavėjams, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, ir susijusio registro tvarkytojui.“

1.19. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

„33. Duomenų gavėjai, pastebėję jiems perduotų duomenų netikslumus, apie tai nedelsdami praneša Registrų centrui. Registrų centras privalo per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Registro duomenų netikslumus gavimo patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, nedelsdamas neatlygintinai ištaisyti netikslumus ir raštu pranešti apie tai duomenų gavėjui, susijusiems registrams ir informacinėms sistemoms, o informacijai nepasitvirtinus – raštu pranešti ją pateikusiam duomenų gavėjui apie atsisakymą ištaisyti netikslumus.“

1.20. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS“.

 

1.21. Pakeisti 34 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„34. Registro veiklai užtikrinti gaunami ir naudojami šių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys:“.

1.22. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

„36. Registro duomenys yra vieši, jie teikiami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir teisingumo ministro patvirtintomis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklėmis pagal Registrų centro ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju).“

1.23. Pakeisti 40 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„40. Registrų centras gali:“.

1.24. Pakeisti 40.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„40.2. teikti pagal duomenis parengtas juridinius faktus patvirtinančias pažymas, kurių formą nustato Registrų centras, pagal duomenis parengtus Registro išrašus ir kitus dokumentus;“.

1.25. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

„44. Pagal duomenis parengta pažyma, Registro išrašas ar informacija duomenų gavėjui turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų gavėjo prašymo išduoti pažymą, Registro išrašą ar informaciją gavimo Registrų centre. Jeigu dėl prašomos informacijos apimties ar jos apdorojimo sudėtingumo pažymos, Registro išrašo ar informacijos neįmanoma pateikti per 20 darbo dienų, Registrų centro direktorius turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti duomenų gavėjui ir nurodyti pratęsimo priežastis. Pažymos skubos tvarka pateikiamos ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo Registrų centre. Jeigu duomenų gavėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą išduoti pažymą, Registro išrašą ar informaciją, pažymos, Registro išrašo ar informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo Registrų centre.“

1.26. Pakeisti 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

„45. Viešai skelbiami tik anoniminiai, apibendrinti Registro duomenys ir (ar) informacija. Jie skelbiami Registrų centro interneto svetainėje ir (ar) informaciniuose leidiniuose.“

1.27. Pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip:

„47. Registrų centro interneto svetainėje ir informaciniame stende pateikiama informacija apie Registro objektus ir tikslus, Registro tvarkytojus, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių ar neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, duomenų teikėjus, duomenų gavėjus, duomenų kiekį.“

1.28. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

„49. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, kurie teikiami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytomis sąlygomis, asmenims, pakartotinai naudojantiems Registro duomenis, teikiami vadovaujantis sutartimi, sudaryta tarp Registrų centro ir duomenų gavėjo. Sutartyje nurodomas Registro duomenų naudojimo tikslas, Registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, teikiamų Registro duomenų apimtis, Registro duomenų teikimo sąlygos ir tvarka.“

1.29. Pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

„50. Už Registro duomenų saugą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją atsako Teisingumo ministerija ir Registrų centras.“

1.30. Pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

„52. Registrų centras privalo įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir kitas priemones, kurios užtikrintų duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, sugadinimo, atskleidimo, neteisėto pasisavinimo, paskelbimo, pateikimo ar kitokio panaudojimo, taip pat kokio nors kito neteisėto tvarkymo.“

2. Reorganizuoti Lietuvos Respublikos gyventojų registrą ir vietoj dviejų tvarkytojų palikti vieną – valstybės įmonę Registrų centrą, taip pat nustatyti, kad:

2.1. reorganizavimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos gyventojų registro valdytojo ir tvarkytojų teisės ir pareigos nesikeičia;

2.2. Gyventojų registro tarnybos išduoti dokumentai iki šio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo ir jam įsigaliojus laikomi galiojančiais, kol pasibaigia jų galiojimo terminas;

2.3. iki Lietuvos Respublikos gyventojų registro reorganizavimo visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka;

2.4. Gyventojų registro tarnybos tvarkomi šio registro duomenys, informacija ir dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka perduodami valstybės įmonei Registrų centrui iki 2015 m. gruodžio 31 d.;

2.5. apie Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo pasikeitimą duomenų teikėjus ir gavėjus informuoja Gyventojų registro tarnyba;

2.6. Lietuvos Respublikos gyventojų registro objektai iki šio registro reorganizavimo pabaigos registruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“;

2.7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija iki reorganizuoto Lietuvos Respublikos gyventojų registro veiklos pradžios patvirtina naujus šio registro saugos nuostatus;

2.8. Lietuvos Respublikos gyventojų registro reorganizavimo pabaiga yra 2015 m. gruodžio 31 d., o reorganizuotas Lietuvos Respublikos gyventojų registras pradeda veikti 2016 m. sausio 1 dieną.

3. Pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

4. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis