LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PERKĖLIMO KELTAIS PER KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJĄ Į KURŠIŲ NERIJĄ IR IŠ KURŠIŲ NERIJOS BILIETO KAINOS KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 12 d. Nr. V-30

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu „Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti“,

t v i r t i n u Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Vitalijus Andrejevas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie

Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-30

 

 

PERKĖLIMO KELTAIS PER KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJĄ Į KURŠIŲ NERIJĄ IR IŠ KURŠIŲ NERIJOS BILIETO KAINOS KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto (toliau – bilietas) kainos kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja keleivių ir transporto priemonių, nurodytų Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintame Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti tvarkos apraše (toliau – keleiviai ir transporto priemonės), perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilietų kainos kompensavimo tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Neatlygintino perkėlimo leidimas – nustatytos formos dokumentas, suteikiantis teisę neatlygintinai persikelti keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos, kai tokio persikėlimo bilieto kaina kompensuojama šio Aprašo nustatyta tvarka ir pagrindais.

2.2. Elektroninis sąrašas – Kelių direkcijos valdomas duomenų, patvirtinančių teisę gauti perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensaciją, apie asmenis ir transporto priemones sąrašas. Elektroninį sąrašą sudaro  nustatytų formų duomenų sąrašai:

2.2.1. Fizinių asmenų ir jų valdomų transporto priemonių, kurioms taikoma perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacija, sąrašas (2 priedas);

2.2.2. Juridinių asmenų, turinčių registruotą buveinę Kuršių nerijoje, valdomų transporto priemonių ir šių juridinių asmenų darbuotojų, kuriems taikoma perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacija, sąrašas (3 priedas);

2.2.3. Darbo reikalais vykstančių miškų urėdijos, kuriai perduotas valdyti Kuršių nerijoje esantis valstybinės miško žemės sklypas ir tarnybos reikalais vykstančių greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybos, prokuratūros, muitinės pareigūnų ir šių tarnybų transporto priemonių, kurioms taikoma perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacija, sąrašas (4 priedas);

2.2.4. Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojų, darbuotojų ir Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių darbuotojų, atliekančių tarnybines funkcijas ar dirbančių darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, ir transporto priemonių, registruotų Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių  vardu, arba šių įmonių valdomų transporto priemonių, kurių registracijos liudijime šios įmonės nurodytos transporto priemonių valdytojomis; kurioms taikoma perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacija, sąrašas (5 priedas).

3.    Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme.

 

II SKYRIUS

KOMPENSAVIMO TVARKOS ORGANIZAVIMAS

 

4.    Bilieto kaina gali būti kompensuojama tik už tų keleivių arba transporto priemonių perkėlimą ir tik tomis sąlygomis, kurios atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti tvarkos aprašo II skyriaus nuostatas.

5.    Keleivio arba transporto priemonės bilieto kaina gali būti kompensuojama, jei:

5.1. šiems asmenims arba transporto priemonėms yra išduoti AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Vežėjas) neatlygintino persikėlimo leidimai (toliau – leidimai), kurių išdavimas nuo 2019 m. sausio 1 d. tvirtinamas Kelių direkcijos atsakingų darbuotojų, skiriamų Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu;

5.2. šie asmenys arba transporto priemonės yra įtraukti į Kelių direkcijos valdomą Elektroninį sąrašą, sudaromą Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu paskirtų atsakingų Kelių direkcijos darbuotojų.

6.    Nustatytos formos prašymai (1 priedas) gauti leidimą ir teisę į neatlygintiną perkėlimą įrodantys dokumentai teikiami Kelių direkcijai per E. pristatymo sistemą, registruotu paštu, per kurjerį ar atvykus į Kelių direkciją (toliau – saugiu būdu).

7.    Kelių direkcija suformuoja Elektroninį sąrašą (2, 3, 4 ir 5 priedai) ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas jį perduoda Vežėjui.

8.    Vežėjas, gavęs Kelių direkcijos pateiktą Elektroninį sąrašą (2, 3, 4 ir 5 priedai) per 1 darbo dieną nuo jo pateikimo dienos (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir šventines dienas) pagamina ir išduoda leidimus besikreipiantiems asmenims.

9.    Vežėjo išduodamo leidimo formą, leidimo išdavimo tvarką ir naudojimosi taisykles nustato ir patvirtina Vežėjas. Vežėjo patvirtintų leidimo išdavimo tvarkos ir naudojimosi taisyklių nuostatos negali prieštarauti šiam Aprašui.

10.  Vežėjo išduotas leidimas galioja iki ant leidimo nurodyto galiojimo datos, tačiau gali būti panaikintas anksčiau, jeigu išnyksta sąlyga, dėl kurios keleiviui ir transporto priemonei buvo išduotas leidimas.

11.  Leidimas išduodamas pasirašytinai akcinėje bendrovėje „Smiltynės perkėla“, Nemuno g. 8, LT-91191 Klaipėda.

12.  Vežėjo išduotas leidimas nesuteikia teisės keltis keltu be eilės.

13.  Leidimu galima pasinaudoti ir neatlygintinai keltis keltu kartą per valandą.

14.  Keleiviai ir transporto priemonės, kiekvieną kartą pasinaudoję leidimu, yra registruojami duomenų bazėje.

15.  Visi keleiviai ir transporto priemonės, užregistruotos kasose, įvažiavusios į keltą ir visos kelionės metu privalo turėti leidimą.

16.  Leidimas, išduotas transporto priemonei, kartu suteikia teisę neatlygintinai kelti nurodytą transporto priemonę, jos vairuotoją ir keleivius, neatsižvelgiant į tai, ar transporto priemonėje tuo metu yra jos valdytojas.

17.  Leidimas yra Vežėjo nuosavybė ir jo galiojimas gali būti pagrįstai sustabdytas be išankstinio įspėjimo, kai:

17.1. leidimas turi aiškius suklastojimo požymius;

17.2. leidimu neteisėtai naudojasi transporto priemonės vairuotojas, kai transporto priemonė nėra įtraukta į Elektroninį sąrašą ir neturi teisės bilieto kainos kompensacijai;

17.3. Vežėjas iš Kelių direkcijos gauna informacijos apie fizinių asmenų, juridinių asmenų ar (ir) transporto priemonių pašalinimą iš Elektroninio sąrašo dėl duomenų, patvirtinančių teisę gauti perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensaciją, ir nustatytos Aprašo tvarkos neatitikimo.

18.  Vežėjas privalo paimti leidimus, kurie buvo perduoti neteisėtai naudotis tretiesiems asmenims, ar leidimus, kurie turi aiškius suklastojimo požymius, ir apie tai nedelsdamas informuoti Kelių direkciją ir teisėsaugos institucijas. Leidimo perdavimas neteisėtai naudotis tretiesiems asmenims gali užtraukti administracinę atsakomybę. Leidimo neteisėtas naudojimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.

19.  Suradus leidimą, apie tai prašome pranešti Vežėjui telefonais: (8 46) 31 1117, 1870.

20.  Vežėjas kiekvieną mėnesį Kelių direkcijai pateikia nustatytos formos paraišką „Paraiška bilieto kainai, už keleivių ir transporto priemonių kėlimą keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos, kompensuoti“, visų keleivių ir transporto priemonių, turinčių teisę į bilieto kompensavimą, perkeltų keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos per praėjusį mėnesį, sąrašą (6 priedas) ir PVM sąskaitą faktūrą.

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS FIZINIAMS ASMENIMS

 

21.  Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, norėdami gauti keleivio arba transporto priemonės leidimus, Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka teikia prašymą, pažymą apie asmens deklaruotą vietą ir transporto priemonės (-ių) registracijos liudijimo (-ų) kopiją (-jas).

22.  Kelių direkcija, gavusi fizinio asmens prašymą su reikiamais dokumentais, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas patikrina gautų duomenų teisingumą, suformuoja Elektroninį sąrašą ir jį saugiomis elektroninėmis priemonėmis perduoda Vežėjui.

23.  Vežėjas įsipareigoja pagaminti ir išduoti leidimus pagal Kelių direkcijos pateiktą Elektroninį sąrašą Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims per 1 darbo dieną nuo sąrašų pateikimo dienos (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir šventines dienas). Leidimuose nurodoma gyventojo vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta (miestas / miesto dalis; Neringa / Smiltynė), leidimo galiojimo laikas, leidimo numeris, leidimo brūkšninis kodas.

24.  Transporto priemonės leidime nurodoma transporto priemonės valstybinis registracijos numeris, transporto priemonės tipas, leidimo galiojimo laikas, leidimo numeris, leidimo brūkšninis kodas.

25.  Leidimas išduodamas tik leidimo savininkui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, išduotą nuo 2003 m. sausio 1 d.) arba asmeniui, turinčiam leidimo savininko notaro patvirtintą įgaliojimą, suteikiantį teisę atlikti šiuos veiksmus. Transporto priemonės leidimas išduodamas tik registracijos liudijime transporto priemonės savininku ir (arba) valdytoju nurodytam fiziniam asmeniui.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS JURIDINIAMS ASMENIMS

 

26.  Juridiniai asmenys, turintys Kuršių nerijoje registruotą buveinę, norėdami gauti keleivių arba transporto priemonių leidimus, Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka teikia prašymus, transporto priemonių ir darbuotojų sąrašus (3 priedas).

27.  Klaipėdos miesto savivaldybė kiekvienais metais iki sausio 31 d. arba kas kartą, atsiradus būtinybei, Kelių direkcijai pateikia atnaujintus Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių tarnybines funkcijas Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, bei savivaldybės įmonių transporto priemonių ir darbuotojų, dirbančių Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, skaičių ir sąrašus, patvirtintus savivaldybės administracijos direktoriaus parašu (5 priedas).

28.  Klaipėdos miesto ir Aprašo 26 ir 27 punktuose nurodytų juridinių asmenų sąrašuose nurodo juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės registracijos adresą, transporto priemones, kurių registracijos liudijimuose minėti juridiniai asmenys nurodomi valdytojais, darbuotojų, kurie dirba Kuršių nerijoje, vardus ir pavardes, nurodydamos darbuotojų darbo sutarčių galiojimo laiką.

29.  Transporto priemonė turi būti registruota juridinio asmens vardu arba transporto priemonės liudijime valdytoju turi būti nurodytas juridinis asmuo, kuris turi registruotą buveinę Kuršių nerijoje ar Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje.

30.  Leidimai išduodami tik tiems juridinių asmenų darbuotojams, kurie yra registruoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje („Sodra“).

31.  Kelių direkcija, gavusi juridinio asmens prašymą ir reikiamus dokumentus, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas patikrina gautų duomenų tikrumą, suformuoja Elektroninį sąrašą ir jį saugiomis elektroninėmis priemonėmis perduoda Vežėjui.

32.  Vežėjas pagal Kelių direkcijos pateiktą Elektroninį sąrašą įsipareigoja pagaminti ir išduoti juridiniams asmenims, turintiems Kuršių nerijoje ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje registruotą buveinę, jų transporto priemonėms ir darbuotojams, Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, atliekantiems tarnybines funkcijas Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių transporto priemonėms ir darbuotojams, dirbantiems Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, leidimus per 1 darbo dieną nuo sąrašų pateikimo (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir šventines dienas).

33.  Juridinių asmenų darbuotojams išduotuose leidimuose nurodomas juridinio asmens pavadinimas, leidimo tipas (keleivinis), leidimo galiojimo laikas, leidimo numeris, leidimo brūkšninis kodas.

34.  Juridinių asmenų transporto priemonių leidimuose nurodomas transporto priemonės, transporto priemonės valstybinis registracijos numeris, transporto priemonės tipas, leidimo galiojimo laikas, leidimo numeris, leidimo brūkšninis kodas.

35.  Klaipėdos miesto savivaldybės yra atsakingos už Kelių direkcijai pateiktų Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių tarnybines funkcijas Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje bei Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių transporto priemonių ir darbuotojų, dirbančių Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, sąrašų teisingumą.

 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS KITAIS ATVEJAIS

 

36.  Neįgalieji, norėdami gauti keleivio ir (arba) transporto priemonės leidimą, Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka pagal poreikį teikia prašymą, neįgaliojo pažymėjimą, vairuotojo pažymėjimą ir transporto priemonės (-ių) registracijos liudijimo (-ų) kopiją (-jas) Kelių direkcijai.

37.  Neįgaliesiems ir jų vairuojamiems specialiems lengviesiems automobiliams leidimai išduodami pagal pateiktus šių asmenų prašymus, jei lengvojo automobilio registracijos liudijime yra žyma apie automobilio pritaikymą neįgaliesiems.

38.  Leidimuose neįgaliesiems nurodomas asmens vardas, pavardė, leidimo galiojimo laikas, leidimo numeris, leidimo brūkšninis kodas.

39.  Greitosios medicinos pagalbos, reanimacijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos, valstybės sienos apsaugos ir civilinės saugos tarnybų darbuotojai, atliekantys specialiųjų, avarinių tarnybų funkcijas bei vykstantys į Kuršių neriją likviduoti avarijų pagal specialius iškvietimus su transporto priemonėmis, kurios yra su specialiais šviesos, garso signalais, specialias tarnybas žyminčiais užrašais, skiriamaisiais ženklais, bus keliami Vežėjo dispečerinei tarnybai gavus pranešimą tel. (8 46) 31 1117 arba 1870.

40.  Greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos automobiliams, priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms, policijai, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnyboms, prokuratūrai, muitinei, miškų urėdija tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusams leidimai išduodami pagal pateiktus šių institucijų ar įstaigų vadovų prašymus ir transporto priemonių ir darbuotojų sąrašus pateiktus Excel formatu (4 priedas).

41.  Autocisternoms, vežančioms kurą į Kuršių neriją, leidimai išduodami pagal įmonės vadovo prašymą, pridedant važtaraštį. Važtaraštis turi būti pateikiamas kas kartą autocisternoms vežančioms kurą norint pasinaudoti leidimu.

42.  Aprašo 40 ir 41 punktuose minimi prašymai, turi būti pateikti Kelių direkcijai, juose turi būti nurodyta transporto priemonių markės, tipai, valstybiniai registracijos numeriai, transporto priemonių bendrosios masės, darbuotojų, kuriems norima suteikti leidimus, skaičius ir sąrašas pateiktas Excel formatu (4 priedas).

43.  Leidimai dviračiams neišduodami Dviračių perkėlimas yra kompensuotinas. Tai pažymima biliete.

44.  Institucijų ar įstaigų transporto priemonių leidimuose nurodomas institucijos ar įstaigos pavadinimas, transporto priemonės valstybinis registracijos numeris, transporto priemonės tipas, leidimo galiojimo laikas, leidimo numeris, leidimo brūkšninis kodas.

45.  Institucijų ar įstaigų darbuotojų leidimuose nurodomas institucijos ar įstaigos pavadinimas, leidimo tipas (keleivinis), leidimo galiojimo laikas, leidimo numeris, leidimo brūkšninis kodas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46.  Kelių direkcija, Vežėjas bei fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacijos šio Aprašo nustatyta tvarka ir pagrindais, yra atsakingi už atitinkamai nustatytų reikalavimų laikymąsi.

 

 

Perkėlimo keltais per Klaipėdos

valstybinio jūrų uosto akvatoriją

į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos

bilieto kainos kompensavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

______________________________________________________________

(Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

 

______________________________________________________________

(Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, registruotos buveinės adresas)

 

______________________________________________________________

Kontaktinė informacija (el. p. adresas, telefono Nr.)

 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai

prie Susisiekimo ministerijos

 

PRAŠYMAS

 

______________________

Data

 

Vadovaudamasis (-damasi) Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi bei Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, prašau į Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdomą Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą įtraukti:

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

(Asmens vardas pavardė, asmens kodas, juridinio asmens darbuotojo vardas pavardė, asmens kodas, neįgaliojo pažymėjimo numeris, transporto priemonės valstybinės registracijos numeris, transporto priemonės kategorija).

 

PRIDEDAMA:

1.  Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba dokumentas, patvirtinantis įmonės registruotos buveinės adresą.

2.  Transporto priemonės (-ių) registracijos liudijimo (-ų) kopija (-os).

 

Sutinku, kad perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tikslu būtų tikrinamas pateiktos informacijos teisingumas ir mano asmens duomenys būtų perduoti AB „Smiltynės perkėla“.

 

 

_________________                             _______________________________

Parašas                                                          Vardas, pavardė         

 

Perkėlimo keltais per Klaipėdos

valstybinio jūrų uosto akvatoriją

į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos

bilieto kainos kompensavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

Fizinių asmenų ir jų valdomų transporto priemonių, kurioms taikoma perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacija, sąrašas:

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

Asmens kodas ir

neįgaliojo pažymėjimo numeris

Gatvės pavadinimas

Namas

Butas

Automobilio markė

Valstybinis numeris

Transporto priemonės bendroji masė

Transporto priemonės tipas arba kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkėlimo keltais per Klaipėdos

valstybinio jūrų uosto akvatoriją

į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos

bilieto kainos kompensavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

Juridinių asmenų, turinčių registruotą buveinę Kuršių nerijoje, valdomų transporto priemonių ir šių juridinių asmenų darbuotojų, kuriems taikoma perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacija, sąrašas:

 

Eil. Nr.

Įmonės
pavadinimas

Įmonės
kodas

Buveinės
adresas

Įmonės darbuotojai, registruoti ar deklaravę gyvenamąją vietą ne Kuršių nerijoje (vardas pavardė, asmens kodas)

Transporto priemonės
pavadinimas

Valstybinis
numeris

Transporto priemonės bendroji masė

Transporto priemonės tipas arba kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkėlimo keltais per Klaipėdos

valstybinio jūrų uosto akvatoriją

į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos

bilieto kainos kompensavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

Darbo reikalais vykstančių miškų urėdijos, kuriai perduotas valdyti Kuršių nerijoje esantis valstybinės miško žemės sklypas ir tarnybos reikalais vykstančių greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybos, prokuratūros, muitinės pareigūnų ir šių tarnybų transporto priemonių, kurioms taikoma perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacija, sąrašas:

 

Eil. Nr.

Įmonės
pavadinimas

Įmonės
kodas

Buveinės
adresas

Įmonės darbuotojai, registruoti ar deklaravę gyvenamąją vietą ne Kuršių nerijoje (vardas, pavardė, asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris)

Transporto priemonės
pavadinimas

Valstybinis
numeris

Transporto priemonės bendroji masė

Transporto priemonės tipas arba kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkėlimo keltais per Klaipėdos

valstybinio jūrų uosto akvatoriją

į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos

bilieto kainos kompensavimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojų, darbuotojų ir Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių darbuotojų, atliekančių tarnybines funkcijas ar dirbančių darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, ir transporto priemonių, registruotų Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių  vardu, arba šių įmonių valdomų transporto priemonių, kurių registracijos liudijime šios įmonės nurodytos transporto priemonių valdytojomis; kurioms taikoma perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacija, sąrašas:

 

Eil. Nr.

Įmonės
pavadinimas

Įmonės
kodas

Buveinės
adresas

Įmonės darbuotojai, registruoti ar deklaravę gyvenamąją vietą ne Kuršių nerijoje (Vardas Pavardė, asmens kodas)

Transporto priemonės
pavadinimas

Valstybinis
numeris

Transporto priemonės bendroji masė

Transporto priemonės tipas arba kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkėlimo keltais per Klaipėdos

valstybinio jūrų uosto akvatoriją

į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos

bilieto kainos kompensavimo

tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

Per ataskaitinį laikotarpį perkeltų pėsčiųjų ir transporto priemonių, kurioms taikoma perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacija, ataskaitos:

 

 

1 lentelė. Perkeltų fizinių asmenų, kuriems taikoma perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacija, sąrašas:

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

Asmens kodas ir

neįgaliojo pažymėjimo numeris

Perkėlimų skaičius (per ataskaitinį laikotarpį)

 

Kompensuotina suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Perkeltų juridinių asmenų darbuotojų, kuriems taikoma perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacija, sąrašas:

 

Eil. Nr.

 

Įmonės / institucijos
pavadinimas

 

Įmonės
kodas

 

Įmonės darbuotojo vardas ir pavardė

 

Asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris

 

Perkėlimų skaičius (per ataskaitinį laikotarpį)

 

Kompensuotina suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Perkeltų fizinių ir juridinių asmenų valdomų transporto priemonių, kurioms taikoma perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacija, sąrašas:

Eil.

Nr.

Transporto priemonės valstybinis registracijos numeris

Transporto priemonės tipas arba kategorija

Perkėlimų skaičius (per ataskaitinį laikotarpį)

 

Kompensuotina suma