LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-37 „DĖL CENTRINĖS DARBO MEDICINOS EKSPERTŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2017 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-339 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO     2008 M. SAUSIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-37 „DĖL CENTRINĖS DARBO MEDICINOS EKSPERTŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2017 m. balandžio 4 d. Nr. V-382

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-37 „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Komisijos nariui mokamas 0,082 pareiginės algos bazinio dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatyta tvarka, (toliau – pareiginės algos bazinis dydis) atlygis už kiekvieną posėdžio valandą ir 0,14 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už pasiruošimą posėdyje nagrinėti vieną skundą.“

1.2. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Kiekvienam ekspertui mokama 0,14 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už išvados dėl vieno nagrinėjamo skundo parengimą.“

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. V-339 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga