VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymo ir informavimo aprašo PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 14 d. Nr. VA-45

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1023 dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132 (Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyva), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ 51.1 papunkčiu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,

tvirtinu Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymo ir informavimo aprašą (pridedama).

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                       Artūras Klerauskas

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2021 m. liepos 14 d. įsakymu

Nr. VA-45

 

 

Ankstyvojo perspėjimo sistemOs dalyvių nustatymo ir informavimo aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymo ir informavimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymo kriterijus ir atrinktų ūkio subjektų informavimo apie galimybę pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema tvarką. Aprašas skirtas Ankstyvojo perspėjimo sistemai, kurią reglamentuoja 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1023 dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132 (Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyva), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ 51.1 papunktis, sukurti.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Ankstyvojo perspėjimo sistema – prevencinio restruktūrizavimo sistema, kuria gali naudotis finansinių sunkumų patiriantys juridiniai asmenys, ištikus nemokumo tikimybei, siekdami užkirsti kelią nemokumui ir užtikrinti juridinio asmens gyvybingumą.

2.2. Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvis – remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos turima duomenų analize nustatytas ūkio subjektas, kuris gali per artimiausius 6 mėnesius patirti finansinių sunkumų, dėl kurių gali būti pradėta nemokumo procedūra.

2.3. Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių sąrašas – nustatyti Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyviai, kuriems bus siunčiami pranešimai apie galimybę pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema.

2.4. i.SAFIšmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemis.

2.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymas

 

3. Ankstyvojo perspėjimo sistema taikoma smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kurių apibrėžimas nurodytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

4. Nustatant Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvius, yra vertinami visi juridiniai asmenys, išskyrus:

4.1. draudimo įmones ar perdraudimo įmones, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 13 straipsnio 1 ir 4 punktuose;

4.2. kredito įstaigas, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 575/2013) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

4.3. investicines įmones ar kolektyvinio investavimo subjektus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 2 ir 7 punktuose;

4.4. pagrindines sandorio šalis, kaip apibrėžta 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų 2 straipsnio 1 punkte;

4.5. centrinių vertybinių popierių depozitoriumus, kaip apibrėžta 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

4.6. kitas finansų įstaigas ir subjektus, išvardytus 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012, 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje;

4.7. Viešojo sektoriaus subjektus, kurių apibrėžimas nurodytas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje.

4.8. juridinius asmenis, kurių teisinis statusas yra bankrutuojantis, bankrutavęs, restruktūrizuojamas, likviduojamas, inicijuojamas likvidavimas, likviduojamas dėl bankroto;

4.9. mokesčių mokėtojus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė pridėtinės vertės, pajamų (pelno) mokesčių deklaracijų ir finansinės atskaitomybės dokumentų;

4.10. akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, žemės ūkio bendroves ir viešąsias įstaigas, kuriose Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymo metu nebuvo įdarbintų darbuotojų;

4.11. mokesčių mokėtojus, kurie nėra registruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

5. Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymas yra atliekamas vieną kartą per ketvirtį. Tie patys juridiniai asmenys Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatyme galės dalyvauti ne dažniau nei vieną kartą per metus.

6. Subjekto nemokumo rizika yra nustatoma statistiniais metodais, naudojantis mokesčių mokėtojų teikiamais duomenimis – pridėtinės vertės mokesčio deklaracijomis, i.SAF duomenimis, finansinės atsiskaitomybės duomenimis ir kitais Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) turimais bei iš trečiųjų šalių gaunamais duomenimis. Statistiniai nemokumo rizikos įverčiai nustatomi, remiantis metiniais, ketvirtiniais ir mėnesio duomenimis bei išvestiniais duomenimis (koeficientais). Duomenų aibę sudaro paskutinių 48 mėnesių duomenys.

Statistiniai rizikos įverčiai nustatomi, palyginant ūkio subjekto ūkinės veiklos rodiklius, kurie įvertinami pagal aukščiau minimus duomenų šaltinius, su analogiškais ūkio subjektų, kuriems jau yra pradėta (buvo pradėta) nemokumo procedūra, rodikliais.

 

III SKYRIUS

Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių informavimas

 

7. VMI per 5 darbo dienas nuo VMI Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymo informuoja nustatytus Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvius apie galimybę pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema, išsiųsdama jiems pranešimą per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį (Mano VMI).

8. Pranešime yra nurodama:

8.1. informacija apie galimybę pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema;

8.2. interneto svetainė, kurioje yra skelbiama informacija apie Ankstyvojo perspėjimo sistemos veikimą;

8.3. VšĮ „Versli Lietuva“ kontaktinė informacija;

8.4. kita aktuali informacija.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Pasikeitus įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatoms, vadovaujamasi šiais teisės aktais, nelaukiant Aprašo nuostatų pakeitimo.

10. VšĮ „Versli Lietuva“ konsultuoja Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvius tik jų pačių prašymu.

_____________