LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.4.1-CPVA-R-302 PRIEMONĘ „AKTUALIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2017 M. SAUSIO 10 D.

ĮSAKYMO NR. ĮV-15 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.4.1-CPVA-R-302 PRIEMONĘ „AKTUALIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“ PAKEITIMO

 

2023 m. sausio 26 d. Nr. ĮV-53

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.1 papunkčiu ir 197 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-338 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 61 ir 66 punktais, atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2022 m. lapkričio 3 d. išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“  (projekto kodas 05.4.1-CPVA-R-302-81-0004) ir Projektų įgyvendinimo priežiūros ir koordinavimo darbo grupės 2019 m. gruodžio 13 d. protokolą Nr. 10:

1S k i r i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ Žemaičių dailės muziejaus įgyvendinamam projektui „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“  (projekto kodas 05.4.1-CPVA-R-302-81-0004) – iki 51 071,28 Eur (penkiasdešimt vienas tūkstantis septyniasdešimt vienas euras 28 ct).

2.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-r-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 1 priedo 42 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„42.

05.4.1-CPVA-R-302-81-0004

Žemaičių dailės muziejus

191123113

Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)

584 011,28

584 011,28

-“

 

3.  I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo įstatymo nustatyta tvarka,  arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                     Simonas Kairys