LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2008 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-68 „DĖL TIPINIO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 10 d. Nr. A1-725

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. A1-68 „Dėl Tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo“ ir juo patvirtintą Tipinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2008 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. A1-68

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo

Nr. A1-725 redakcija)

 

Tipinis SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I skyrius

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 

II skyrius

VEIKLOS SRITIS

 

3.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje ir specialiojoje veiklos srityse.

4.  Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – sprendimų įgyvendinimas.

5.  Papildomos šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritys:

5.1.      bendroji (vidaus administravimo) veiklos sritis – veiklos planavimas;

5.2.      specialioji veiklos sritis – stebėsena ir analizė.

 

III skyrius

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

 

6.         Pagrindinės ir papildomos šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos srities specializacija – jaunimo politikos savivaldybės teritorijoje administravimas ir įgyvendinimas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7.         Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, atlieka šias funkcijas:

7.1.      siekdamas užtikrinti tinkamą jaunimo interesų atstovavimą savivaldybėje:

7.1.1.   savivaldybėje nesant savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, organizuoja viešą visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkimą, kuriame išrenkami jaunimo atstovai į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą;

7.1.2.   administruoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, sudaro sąlygas efektyviai ir kokybiškai jos veiklai;

7.1.3.   dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimu tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus;

7.1.4.   analizuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje;

7.2.      siekdamas užtikrinti faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje:

7.2.1.   renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;

7.2.2.   inicijuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą;

7.3.      rengia ir įgyvendina programas bei priemones, skirtas darbo su jaunimu formų plėtrai, įvairovei ir kokybiškai veiklai savivaldybėje užtikrinti;

7.4.      konsultuoja jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias savanorišką veiklą savivaldybėje, vykdo informacijos apie jaunimo veiklą ir galimybes, taikant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, viešinimą ir sklaidą, konsultuoja su jaunimu dirbančias organizacijas veiklos planavimo klausimais;

7.5.      siekdamas skatinti aktyvią jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, jos plėtrą:

7.5.1.   inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

7.5.2.   kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, šiais klausimais konsultuoja jaunus žmones bei jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;

7.6.      siekdamas užtikrinti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą savivaldybėje, inicijuoja jaunimo informavimo ir konsultavimo taško (-ų) ar centro steigimą ir teikia siūlymus bei rekomendacijas dėl kokybiškos veiklos vykdymo;

7.7.      koordinuoja su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje;

7.8.      inicijuoja ir dalyvauja rengiant ilgalaikes savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijas, priemonių planus, užtikrina jų įgyvendinimą ir stebėseną savivaldybės teritorijoje;

7.9.      rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;

7.10.    teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl 8.1–8.9 papunkčiuose nurodytų funkcijų, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai – dėl savivaldybės strateginių planų ir jų priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje, savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams – dėl socialinių paslaugų jaunimui plėtros;

7.11.    skatina ir inicijuoja efektyvų tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje srityje, sprendžiant jaunimo problemas;

7.12.    bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliota jaunimo politiką įgyvendinančia institucija ir kitomis institucijomis jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje srityje;

7.13.    siekdamas perimti gerąją patirtį jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje srityje ir ja pasidalyti:

7.13.1. bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, plėtoja bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis bei kitomis organizacijomis, veikiančiomis jaunimo politikos srityje;

7.13.2. inicijuoja gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei patirties, įgytos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje, perdavimą užsienio šalims;

7.14.    organizuoja savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais;

7.15.    vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

8.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimus:

8.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis;

arba

8.2. aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija ir ne mažiau kaip 1 metų jaunimo politikos ar programų įgyvendinimo patirtis arba veiklos jaunimo organizacijose ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirtis.

9.       Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

9.1.    kalba – anglų arba prancūzų, arba vokiečių;

9.2.    kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI skyrius

VALSTYBĖS TARNAUTOJO kompetencijos

 

10.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi turėti šias bendrąsias kompetencijas ir pakankamus jų lygius:

10.1.  vertės visuomenei kūrimas – 3;

10.2.  organizuotumas – 3;

10.3.  patikimumas ir atsakingumas – 3;

10.4.  analizė ir pagrindimas – 4;

10.5.  komunikacija – 3.

11.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi turėti šias specifines kompetencijas ir pakankamus jų lygius:

11.1.  įžvalgumas – 3;

11.2dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 3.

12.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi turėti šią profesinę 3 lygio kompetenciją – veiklos planavimas.

_________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)