VIEŠOJO VALDYMO AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 27V-25 „DĖL PRETENDENTŲ Į ĮSTAIGOS VADOVO, PRIIMAMO KONKURSO BŪDU, PAREIGAS KOMPLEKSINIO VERTINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2024 m. kovo 26 d. Nr. V-37

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. 27V-25 „Dėl Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                     Artūras Palekas