LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.4.2-ESFA-K-714 PRIEMONĖS „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 4 d. Nr. V-7

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama). 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2016 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. SB-2016-00499 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu

Nr. V-7

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.4.2-ESFA-K-714 PRIEMONĖS „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1   

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8  d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams);

2.5. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą;

2.6. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymą;

2.7. Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;

2.8. Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-851 „Dėl Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas);

2.9. Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos šveitimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK–591 „Dėl Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų“;

2.10. Mokytojo profesijos kompetencijos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos šveitimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ISAK–54 „Dėl Mokytojo profesijos kompetencijos aprašo patvirtinimo“.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Profesijos mokytojo technologinė kompetencija Apraše suprantama kaip profesijos mokytojo gebėjimas vykdyti tam tikrą technologinį procesą. Technologinė kompetencija apima žinias apie technologinį procesą, gebėjimą atlikti technologines operacijas, mokėjimą dirbti su įvairiomis medžiagomis ir technologine įranga.

5. Apraše profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas suprantamas kaip profesijos mokytojų mokymas gamybos įmonėje arba sektoriniame praktinio mokymo centre, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas.

6. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programa Apraše  suprantama kaip profesijos mokytojų mokymo, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas, turinio, išteklių ir proceso aprašas.

7. Darbdavių asociacija Apraše suprantama kaip savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus.

8. Apraše profesinio mokymo įstaigų asociacija suprantama kaip savanoriška, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti Lietuvoje esančias profesinio mokymo įstaigas, vykdančias asociacijos narių nustatytus švietimo, ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūrinius ir kitus uždavinius bei funkcijas.

9. Sektorinis praktinio mokymo centras suprantamas taip, kaip Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. ISAK–1039 „Dėl Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepcijos patvirtinimo“.

10. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija).

11. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

12. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

13. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 7 530 120,00 Eur (septynių milijonų penkių šimtų trisdešimties tūkstančių vieno šimto dvidešimties eurų 00 ct) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų.

14. Pagal Aprašą numatoma skelbti 2 kvietimus teikti paraiškas:

14.1. pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 4 799 000,00 Eur (keturių milijonų septynių šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių eurų 00 ct), iš kurių:

 

Švietimo sritis (-ys) (ūkio šaka (-os))

Lėšos tūkst. Eur

Architektūra ir statyba (Architektūra ir statyba)

602

Aplinkosauga, Gamyba ir perdirbimas, Inžinerija ir inžinerinės profesijos (Chemijos, naftos, guminių ir plastikinių gaminių bei vaistų gamyba, Energetikos ir aplinkosaugos, Medienos gaminių ir baldų

gamybos, Metalų gamybos ir apdirbimo, mašinų ir elektroninių įrenginių gamybos ir remonto, Tekstilės gaminių gamybos, drabužių siuvimo, odos ir gaminių gamybos, Energetikos ir aplinkosaugos)

1216

Informacijos ir ryšio technologijos (Informacinės technologijos ir komunikacija, Leidyba ir poligrafija)

343

Menas (Menas)

345

Paslaugos asmenims (Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, turizmas, sportas bei poilsis)

691

Saugos paslaugos, Socialinės paslaugos, Sveikatos priežiūra (Sveikatos priežiūra, socialinis darbas ir grožio paslaugos, Prekyba)

345

Transporto paslaugos (Transporto ir saugojimo paslaugos)

295

Verslas ir administravimas (Viešasis administravimas, Finansų, draudimo veikla)

606

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ir maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba)

356

Viso:

4 799

 

14.2. pagal antrąjį kvietimą tekti paraiškas numatoma skirti iki 2 731 120,00 Eur (dviejų milijonų septynių šimtų trisdešimt vieno tūkstančio vieno šimto dvidešimties eurų 00 ct), iš kurių:

 

Švietimo sritis (-ys) (ūkio šaka (-os))

Lėšos tūkst. Eur

Architektūra ir statyba (Architektūra ir statyba)

401

Aplinkosauga, Gamyba ir perdirbimas, Inžinerija ir inžinerinės profesijos (Chemijos, naftos, guminių ir plastikinių gaminių bei vaistų gamyba, Energetikos ir aplinkosaugos, Medienos gaminių ir baldų

gamybos, Metalų gamybos ir apdirbimo, mašinų ir elektroninių įrenginių gamybos ir remonto, Tekstilės gaminių gamybos, drabužių siuvimo, odos ir gaminių gamybos, Energetikos ir aplinkosaugos)

810

Informacijos ir ryšio technologijos (Informacinės technologijos ir komunikacija, Leidyba ir poligrafija)

229

Paslaugos asmenims (Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, turizmas, sportas bei poilsis)

460

Saugos paslaugos, Socialinės paslaugos, Sveikatos priežiūra (Sveikatos priežiūra, socialinis darbas ir grožio paslaugos, Prekyba)

230

Transporto paslaugos (Transporto ir saugojimo paslaugos)

197,12

Verslas ir administravimas (Viešasis administravimas, Finansų, draudimo veikla)

404

Viso:

2 731,12

 

15. Viena paraiška gali būti teikiama pagal vieną švietimo sritį (ūkio šaką).

16. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę Aprašo 13 ir 14 punktuose nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

17. Priemonės tikslas – sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes.

18. Pagal Aprašą remiama veikla: profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas (įskaitant profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos rengimą, atnaujinimą, profesijos mokytojų mokymą pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas).

19. Aprašo 18 punkte nurodytos veiklos tikslas – suteikti profesijos mokytojams technologinių kompetencijų dirbti su moderniomis technologijomis.

20. Pagal Aprašą nefinansuojamas įmonių darbuotojų kompetencijų tobulinimas. Taip pat nefinansuojamas technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos parengimas, kuris buvo finansuotas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ lėšomis. Nefinansuojamų technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos sąrašas skelbiamas interneto svetainėje adresu: http://www.pmdtkt.upc.smm.lt/.

21. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimus teikti paraiškas numatoma paskelbti:

21.1. pagal Aprašo 14.1 papunktyje nurodytą kvietimą 2017 m. I ketvirtį (toliau – pirmasis kvietimas teikti paraiškas);

21.2. pagal Aprašo 14.2 papunktyje nurodytą kvietimą 2019 m. I ketvirtį (toliau – antrasis kvietimas teikti paraiškas).

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

22. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra profesinio mokymo įstaigos, darbdavių asociacijos, profesinio mokymo įstaigų asociacijos, galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir (arba) atstovaujantys darbdavius.

23. Jei pareiškėjas yra profesinio mokymo įstaiga privalomas partneris viešas juridinis asmuo, atstovaujantis darbdavius (darbdavių asociacija (-os)).

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

24.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

25.  Projektai turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2015 m. rugpjūčio 27 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-7.1 (9):

25.1. projektai turi atitikti Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jei projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano 1 priedo bent vieną iš 4.1.1, 4.2.1, 4.3.2, 4.3.3 papunkčiuose nurodytų veiklų;

25.2. projektai atitinka ūkio šakos, kurioje projekto metu numatoma tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, poreikius. Būtina įsitikinti, ar pagrįstas projekto atitikimas ūkio šakos, kurioje projekto metu numatoma tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, poreikiams, t. y. būtina įsitikinti, ar išanalizuoti ūkio šakos, kurioje projekto metu numatoma tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, poreikiai, įvardintos ir pagrįstos tobulintinos profesijos mokytojų technologinės kompetencijos, kurios užtikrintų konkrečiai ūkio šakai reikalingų specialistų rengimą;

25.3. projektuose, jeigu jų pareiškėjai profesinio mokymo įstaigos, numatytas bendradarbiavimas su darbdavių asociacijomis. Būtina įsitikinti, ar projektuose, kurių pareiškėjai profesinio mokymo įstaigos, numatytas bendradarbiavimas su darbdavių asociacijomis, t. y., ar kartu su projekto paraiška pateikta partnerystės sutartis.

26. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede). Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 60, iš jų ne mažiau kaip 18 balų pagal Aprašo 2 priedo 1 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų.

27. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektas nesurenka Aprašo 26 punkte nurodytos minimalios balų sumos ir minimalios balų sumos pagal Aprašo 2 priedo 1 punkte nurodytą prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška atmetama.

28. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, tuomet projektai išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

29. Projektai pagal naudos ir kokybės vertinimo metu surinktus balus suranguojami atskirai kiekvienai Aprašo 14 punkte nurodytai švietimo sričiai (ūkio šakai) ir finansavimas skiriamas atsižvelgiant į Aprašo 14 punkte kiekvienai švietimo sričiai (ūkio šakai) numatytą skirti lėšų sumą.

30. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

31. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 30  mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

32. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.

33. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje (tik ES valstybėse narėse), jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

34. Tinkama projekto tikslinė grupė yra profesijos mokytojai.

35. Projektu, planuojamu pagal Aprašo numatomą finansuoti veiklą, turi būti siekiama visų toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

35.1. produkto rodiklio „Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382);

35.1.1. minimali siektina reikšmė projektui, pateiktam pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas:

Švietimo sritis (-ys) (ūkio šaka (-os))

Tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m.  birželio 1 d.

Minimali siektina reikšmė

Architektūra ir statyba (Architektūra ir statyba)

20

66

Aplinkosauga, Gamyba ir perdirbimas, Inžinerija ir inžinerinės profesijos (Chemijos, naftos, guminių ir plastikinių gaminių bei vaistų gamyba, Energetikos ir aplinkosaugos, Medienos gaminių ir baldų gamybos, Metalų gamybos ir apdirbimo, mašinų ir elektroninių įrenginių gamybos ir remonto, Tekstilės gaminių gamybos, drabužių siuvimo, odos ir gaminių gamybos, Energetikos ir aplinkosaugos)

40

144

Informacijos ir ryšio technologijos (Informacinės technologijos ir komunikacija, Leidyba ir poligrafija)

10

26

Menas (Menas)

10

36

Paslaugos asmenims (Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, turizmas, sportas bei poilsis)

20

72

Saugos paslaugos, Socialinės paslaugos, Sveikatos priežiūra (Sveikatos priežiūra, socialinis darbas ir grožio paslaugos, Prekyba)

10

36

Transporto paslaugos (Transporto ir saugojimo paslaugos)

10

15

Verslas ir administravimas (Viešasis administravimas, Finansų, draudimo veikla)

30

84

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ir maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba)

10

26

Viso:

160

505

 

35.1.2. minimali siektina reikšmė projektui, pateiktam pagal antrąjį kvietimą teikti paraiškas:

Švietimo sritis (-ys) (ūkio šaka (-os))

Minimali siektina reikšmė

Architektūra ir statyba (Architektūra ir statyba)

44

Aplinkosauga, Gamyba ir perdirbimas, Inžinerija ir inžinerinės profesijos (Chemijos, naftos, guminių ir plastikinių gaminių bei vaistų gamyba, Energetikos ir aplinkosaugos, Medienos gaminių ir baldų gamybos, Metalų gamybos ir apdirbimo, mašinų ir elektroninių įrenginių gamybos ir remonto, Tekstilės gaminių gamybos, drabužių siuvimo, odos ir gaminių gamybos, Energetikos ir aplinkosaugos)

96

Informacijos ir ryšio technologijos (Informacinės technologijos ir komunikacija, Leidyba ir poligrafija)

17

Paslaugos asmenims (Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, turizmas, sportas bei poilsis)

48

Saugos paslaugos, Socialinės paslaugos, Sveikatos priežiūra (Sveikatos priežiūra, socialinis darbas ir grožio paslaugos, Prekyba)

24

Transporto paslaugos (Transporto ir saugojimo paslaugos)

10

Verslas ir administravimas (Viešasis administravimas, Finansų, draudimo veikla)

56

Viso:

295

 

36. Aprašo 35.1 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

37. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

38. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

39. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

40. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

41. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

42. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų 00 ct). Didžiausia projektui pagal švietimo sritį (ūkio šaką) galima skirti finansavimo lėšų suma yra įvardinta Aprašo 14 punkte. 

43. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 97 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 3 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

44. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

45. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

46. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkama finansuoti.

 

Projekto veiklose dalyvaujančių viešojo valdymo institucijų darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2015 m. rugsėjo 29 d. Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai. Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas.

 

Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. vasario 19 d. Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veikloms vykdyti (vykdančiojo personalo komandiruotės, dalyvių kelionės ir komandiruotės) reikalingos transporto Lietuvoje (toliau – transporto) išlaidos apmokamos taikant Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. balandžio 24 d. Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos užsienio kelionių ir komandiruočių išlaidos apmokamos taikant ilgalaikių ir trumpalaikių išvykų išlaidų fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų išmokų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę bei jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę. Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotosios normos apskaičiuojamos remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. liepos 22 d. Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos renginio organizavimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. liepos 13 d. Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veiklas vykdančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkama finansuoti.

Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

 

47. Išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, turi atitikti šias nuostatas:

47.1. pagal fiksuotuosius įkainius apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį;

47.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei jam taikomi Apraše nustatyti dydžiai;

47.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, bus nurodyti projekto sutartyje.

48. Paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

49. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

50. Veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ir išlaidos gali būti patirtos ir apmokėtos iki sutarties pasirašymo, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d., su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos pareiškėjui pateikiant paraišką. 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

51. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.

52. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

53. Jeigu vadovaujantis Aprašo 52 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

53.1.  Įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

53.2.  Įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

54. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

55. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, Įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

56. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

56.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu
(-ais) (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

56.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą. Šio priedo forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“;

56.3. analizę, pagrindžiančią projekto atitikimą Aprašo 25.2 papunktyje įvardintam specialiajam projektų atrankos kriterijui. Analizė rengiama vadovaujantis apklausų, kurios atliekamos pagal Aprašo 3–5 prieduose nustatytas pavyzdines formas, rezultatais. Analizėje turi būti išanalizuota konkrečios ūkio šakos, kuriose projekto metu numatoma tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, šiandienos situacija ir poreikiai atsižvelgiant ir į ateities perspektyvas, t. y. kokie specialistai šiai ūkio šakai reikalingi ir kodėl. Taip pat turi būti įvardintos ir pagrįstos tobulintinos profesijos mokytojų technologinės kompetencijos, kurios užtikrintų konkrečiai ūkio šakai reikalingų specialistų rengimą, t. y. kaip nurodytos tobulinti kompetencijos prisidės prie atitinkamos ūkio šakos poreikių;

56.4. partnerystės sutartį (-is), pagrindžiančią (-ias) projekto atitikimą Aprašo 23 punktui ir Aprašo 25.3 papunktyje įvardintam specialiajam projektų atrankos kriterijui;

56.5. pareiškėjo ir partnerio (-ių) kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registrų išrašų kopijas, pagrindžiančias projekto atitikimą Aprašo 2 priedo 3 punkte įvardintam prioritetiniam projektų atrankos kriterijui (jei taikoma).

57. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

58. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius Įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

59. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus.

60. Paraiškos vertinimo metu Įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

61. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jei kartu su paraiška nepateikiami Aprašo 56.3 ir 56.4 papunkčiuose nurodyti priedai.

62. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

63. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas Įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus raštu.

64. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

65. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus Įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

66. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

67. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

68. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, Įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS (arba raštu / el. paštu, jei atitinkamos DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

69. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjo ir Įgyvendinančiosios institucijos.

70. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į Įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

71. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas vienu iš žemiau nurodytų būdų, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas:

71.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

71.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

72. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

73. Parengtos profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programos, jų mokymosi medžiaga, įgytų kompetencijų vertinimo kriterijai turi būti talpinami Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo informacinėje posistemėje (prieinama iš projekto svetainės arba tiesioginiu adresu http://193.219.137.8/) (toliau – Sistema). Informacija apie mokymų dalyvių (profesijos mokytojų) projekto metu įgytas / patobulintas kompetencijas turi būti įvesta į Sistemą.

74. Mokymai turi būti vykdomi pagal akredituotas Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programas.

75. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį.

76. Projekto sutartyje nustatomas privalomas finansinis projekto lėšų įsisavinimo spartos rodiklis t. y. nurodoma privaloma įsisavinti procentinė lėšų dalis nuo visų projektui įgyvendinti skirtų projekto finansavimo lėšų per 12 ir 24 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

77. Projektui gali būti leidžiama panaudoti sutaupytas lėšas Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka. Taip pat svarstant galimybę leisti panaudoti sutaupytas lėšas įvertinama, kaip projekto vykdytojas vykdo projekto sutartyje nustatytus įsipareigojimus:

77.1. ar projekto įgyvendinimas vykdomas pagal projekto sutartyje nustatytą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką;

77.2. ar pasiektas projekto sutartyje nustatytas finansinis projekto lėšų įsisavinimo spartos rodiklis;

77.3. ar pasiekti tarpiniai ir galutiniai stebėsenos rodikliai projekto sutartyje nustatytais terminais.

 

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

78.  Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

79. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

_______________________