HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO nR. D1-601 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.06:2012 „STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI, ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 06 d. Nr. D1-379

Vilnius

 

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“:

1. Papildau 8.41 papunkčiu:

8.41. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;“.

2. Papildau 8.81 papunkčiu:

„8.81. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1749 „Dėl Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos auštosiose mokyklose, sąrašo ir Kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“;“.

3. Pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.3. statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas – asmens įgytą aukštojo mokslo išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, išduotas baigus pirmąją universitetinių studijų (bakalauro) pakopą ar pirmąją koleginių studijų (profesinio bakalauro) pakopą pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 82 dalyje nurodytas studijų krypčių (šakų) programas, arba jam lygiavertis;“.

4. Pripažįstu netekusiais galios 9.3.1–9.5 papunkčius.

5. Papildau 9.8 papunkčiu:

9.8. atestavimo ekspertas – SPSC direktoriaus paskirtas fizinis asmuo, kuris atitinka Reglamente nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir atlieka Pareiškėjo vertinimą SPSC direktoriaus nustatyta tvarka.“.

6. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. išsilavinimo, kurį įrodo statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas;“.

7. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2. profesinės patirties;“.

8. Pripažįstu netekusiu galios 12 punktą.

9. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Teisę vertinti Pareiškėjo profesines žinias gali įgyti įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos visuotinai pripažintos profesinės draugijos, sąjungos, asociacijos, kitos visuomeninės organizacijos ar mokymo įstaigos (toliau – Organizacijos) Reglamento V skyriuje nustatyta tvarka.“.

10. Pakeičiu 15.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.3.2. projektavimo ir ekspertizės darbo sritys (projekto dalys) – iš nurodytų [8.9], išskyrus bendrąją, architektūros, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;“.

11. Pakeičiu 16.4 papunktį ir išdėstau jį taip:

16.4. statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo ir jo priedėlio kopijos. Pareiškėjas, teikdamas atestavimo dokumentus, privalo turėti diplomo originalą, kuris sulyginamas su kopija. Kitų valstybių (trečiųjų šalių) piliečiai ir kiti fiziniai asmenys papildomai pateikia Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kilmės šalyje įgytos kvalifikacijos akademinio pripažinimo;“.

12. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Teisinių žinių vertinimo egzaminą organizuoja SPSC per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo. Pareiškėjui neatvykus į teisinių žinių vertinimo egzaminą du kartus iš eilės, atestavimo procedūra atidedama ir netaikomi Reglamento 24 punkte nurodyti terminai. Teisinių žinių vertinimo egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios vertinamos testais. Teisinių žinių vertinimo testus rengia SPSC, tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis Programa. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Teisinių žinių vertinimo egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius po naujos Programos patvirtinimo.“.

13. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, Pareiškėjas gali pakartotinai laikyti egzaminą ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo egzamino vertinimo gavimo dienos. Šiuo atveju netaikomi Reglamento 24 punkte nurodyti terminai.“

14. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. SPSC direktorius per 2 darbo dienas nuo Reglamento 19 punkte nurodyto Pareiškėjo laikyto Teisinių žinių egzamino dienos paskiria Atestavimo ekspertus, o per 8 darbo dienas – organizuoja posėdį, kuriame Atestavimo ekspertai įvertina Reglamento 15 ir 16 punktuose nurodytus dokumentus, teisinių žinių egzamino rezultatus ir parengia išvadą dėl kvalifikacijos atestato išdavimo.“.

15. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Atestavimo ekspertų išvados pateikimo priima sprendimą išduoti kvalifikacijos atestatą. SPSC ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos Pareiškėjui išduoda kvalifikacijos atestatą.“.

16. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Jeigu SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, per Reglamento 24 punkte nurodytą terminą priima sprendimą neišduoti kvalifikacijos atestato arba atidėti jo išdavimą, SPSC ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja Pareiškėją ir nurodo neišdavimo arba atidėjimo priežastis.“.

17. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo priima sprendimą atidėti atestavimo procedūrą, netaikydamas Reglamento 24 punkte nurodytų terminų:

26.1. jei Pareiškėjo atžvilgiu padarytų pažeidimų klausimą pradėjo nagrinėti teismas. Pareiškėjas privalo informuoti SPSC apie priimtą teismo sprendimą. Atestavimo procedūra atidedama, kol teismas priims sprendimą;

26.2. jei Pareiškėjas nesilaiko Reglamento 19 punkte nurodyto reikalavimo;

26.3. Reglamento 26 ir 50 punktuose nurodytais atvejais;

26.4. paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kai reikia gauti papildomą informaciją;

26.5. Pareiškėjo prašymu.“.

18. Papildau 261 punktu:

261. Reglamento 26 punkte nurodytas atestavimo procedūros atidėjimo terminas gali būti ne daugiau kaip vieneri metai. Nurodytam terminui praėjus prašymas nebenagrinėjamas, išskyrus Reglamento 26.1 papunktyje nurodytą atvejį.“.

19. Pakeičiu 29.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.5.2. projektavimo ir ekspertizės darbo sritys (projekto dalys) – iš nurodytų [8.9], išskyrus bendrąją, architektūros, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;“.

20. Pakeičiu 29.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.6. kvalifikacijos atestato išdavimo data ir numeris. Kvalifikacijos atestato išdavimo data laikoma SPSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimo išduoti kvalifikacijos atestatą diena. Jei kvalifikacijos atestatas yra papildomas, kaip nurodyta Reglamento 27 punkte, jo numeris išlieka nepakeistas, o naujai išduodamame kvalifikacijos atestate pakeičiamas tekstas.“.

21. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Jei Organizacija atsisako per Reglamento 38 punkte nurodytą terminą išnagrinėti Pareiškėjo prašymą vertinti profesines žinias, ji privalo per 10 darbo dienų nuo Pareiškėjo prašymo įregistravimo raštu arba elektroniniu būdu informuoti Pareiškėją nurodydama atsisakymo motyvus.“.

22. Papildau 421 punktu:

421. Jei nėra Organizacijos, kuriai būtų suteikta teisė vertinti profesines žinias pagal Pareiškėjo prašyme nurodytą veiklos sritį, profesines žinias vertina SPSC paskirti Atestavimo ekspertai posėdyje dalyvaujant Pareiškėjui.“.

23. Pakeičiu 45.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

45.3.2. projektavimo ir ekspertizės darbo sritys (projekto dalys) – iš nurodytų [8.9], išskyrus bendrąją, architektūros, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;“.

24. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Teisinių žinių vertinimo egzaminą organizuoja SPSC per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo. Pareiškėjui neatvykus į teisinių žinių vertinimo egzaminą du kartus iš eilės, atestavimo procedūra atidedama ir netaikomi Reglamento 54 punkte nurodyti terminai. Teisinių žinių vertinimo egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios vertinamos testais, kurių rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius po naujos Programos patvirtinimo. Teisinių žinių vertinimo testus rengia SPSC, tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis Programa. Nauji teisinių žinių vertinimo testai tvirtinami pasikeitus teisės aktams ne vėliau kaip per du mėnesius, bet ne rečiau kaip kas 2 metai. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami.“.

25. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, Pareiškėjas gali pakartotinai laikyti egzaminą ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo egzamino vertinimo gavimo dienos. Šiuo atveju netaikomi Reglamento 54 punkte nurodyti terminai.“.

26. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. SPSC direktorius per 2 darbo dienas nuo Reglamento 49 punkte nurodyto Pareiškėjo laikyto Teisinių žinių egzamino dienos paskiria Atestavimo ekspertus, o per 8 darbo dienas – organizuoja posėdį, kuriame Atestavimo ekspertai įvertina Reglamento 45 ir 46 punktuose nurodytus dokumentus, teisinių žinių egzamino rezultatus ir parengia išvadą dėl TPD išdavimo“.

27. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Atestavimo ekspertų išvados gavimo priima sprendimą dėl TPD išdavimo. SPSC ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos išduoda TPD.“.

28. Pakeičiu 56.4.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

56.4.2. projektavimo ir ekspertizės darbo sritys (projekto dalys) – iš nurodytų [8.9], išskyrus bendrąją, architektūros, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;“.

29. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Jeigu SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, priima sprendimą neišduoti TPD arba atidėti jo išdavimą, SPSC ne vėliau kaip per 20 darbo dieną nuo prašymo įregistravimo dienos raštu arba elektroniniu būdu informuoja Pareiškėją ir nurodo TPD neišdavimo arba atidėjimo priežastis.“.

30. Pakeičiu VII skyrių ir jį išdėstau taip:

VII. ATESTAVIMO EKSPERTAI

 

61. Atestavimo ekspertai skiriami SPSC direktoriaus įsakymu. Atestavimo eksperto funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Atestavimo nuostatai, kuriuos tvirtina SPSC direktorius, laikydamasis Reglamento reikalavimų. Atestavimo ekspertas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

61.1. yra Reglamento nustatyta tvarka atestuotas vadovas;

61.2. turi ne mažesnę kaip 5 metų veiklos patirtį arba mokslinį laipsnį vertinamoje statybos techninės veiklos (ypatingo statinio projektavimo, ypatingo statinio statybos, projekto ekspertizės, statinio ekspertizės) srityje;

61.3. atitinka SPSC direktoriaus nustatytus nešališkumo kriterijus;

61.4. išklauso Atestavimo ekspertų mokymus, kuriuos organizuoja SPSC pagal SPSC direktoriaus patvirtintas Atestavimo ekspertų mokymo programas.

62. Atestavimo ekspertai posėdyje išnagrinėja Pareiškėjo dokumentus, įvertina Pareiškėjo pateiktą ir kitą turimą informaciją ir parengia išvadą, kurią teikia SPSC:

62.1. dėl kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo;

62.2. dėl kvalifikacijos atestato arba TPD neišdavimo, nurodant neišdavimo priežastis;

62.3. dėl kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo atidėjimo, nurodant atidėjimo motyvus;

62.4. dėl Reglamento 70 punkte nurodytų kvalifikacijos kėlimo dokumentų vertinimo.

63. Jeigu Atestavimo ekspertui trūksta informacijos išvadai parengti, jis turi teisę prašyti SPSC, o SPSC turi teisę gauti papildomą informaciją apie Pareiškėją iš valstybės ir savivaldos institucijų, ūkio subjektų, mokslo ir studijų institucijų, asociacijų, nepriklausomų specialistų, statybos ir statinio saugos bei paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų.

64. Atestavimo eksperto išvada įforminama raštu. Atestavimo eksperto išvados formą nustato SPSC. Atestavimo ekspertas savo darbe vadovaujasi šiuo Reglamentu ir SPSC direktoriaus patvirtintais Atestavimo nuostatais.

65. Atestavimo ekspertas atsako už Pareiškėjo vertinimo teisingumą ir objektyvumą SPSC direktoriaus patvirtintų Atestavimo nuostatų nustatyta tvarka.

651. Atestavimo ekspertų posėdžiai vyksta valstybine kalba.“.

31. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Teisinių žinių egzaminą organizuoja SPSC pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas programas per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo. Pareiškėjui neatvykus į teisinių žinių egzaminą du kartus iš eilės, SPSC taiko Statybos įstatymo [8.1] 10 straipsnio 15 dalies 3 punkte nustatytas nuobaudas.“.

32. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70. SPSC direktorius ar jo įgaliotas asmuo paskiria Atestavimo ekspertus, kuriems perduoda Pareiškėjo pateiktus Reglamento 67 punkte nurodytus dokumentus ir teisinių žinių vertinimo rezultatus. Atestavimo ekspertai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos juos įvertina ir teikia SPSC išvadą apie Pareiškėjo kvalifikacijos tobulinimą.“.

33. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. SPSC direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą dėl Pareiškėjo kvalifikacijos tobulinimo ir apie šį sprendimą informuoja Pareiškėją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Atestavimo ekspertų išvados gavimo dienos.“.

34. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. SPSC direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą Pareiškėjo kvalifikacijos tobulinimą pripažinti netinkamu, SPSC taiko Statybos įstatymo [8.1] 10 straipsnio 15 dalies 3 punkte nustatytas nuobaudas.“.

35. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, pareiškia įspėjimą kvalifikacijos atestato turėtojui Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [8.1] 10 straipsnio 18 dalyje nurodytais atvejais.“.

36. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, sustabdo kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimą 6 mėnesiams Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [8.1] 10 straipsnio 15 dalies 1–4 punktuose nurodytais atvejais.“.

37. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

77. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, panaikina kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [8.1] 10 straipsnio 16 dalyje 1–8 punktuose nurodytais atvejais.“.

38. Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip:

80. SPSC ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos dėl kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ir įspėjimo pareiškimo turi paskelbti savo tinklalapyje www.spsc.lt.“.

39. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. SPSC, pasibaigus kalendoriniams metams ne vėliau kaip per du mėnesius, Aplinkos ministerijai teikia ataskaitą apie atestavimo ir teisės pripažinimo veiklą, kurioje nurodomas Pareiškėjų skaičius, profesinę kvalifikaciją tobulinusių Pareiškėjų skaičius, Pareiškėjų skundų dėl Organizacijų skaičius, duomenys apie sustabdytus ir (ar) panaikintus kvalifikacijos atestatus ir TPD.“.

40. Pakeičiu 1 priedo lentelę ir ją išdėstau taip:

 

 

Vadovų pareigos

Kvalifikaciniai reikalavimai

 

Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas

Profesinės patirties trukmė (metais)*

neypatingo statinio projekto vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

2

neypatingo statinio projekto dalies vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

2

neypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

2

neypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

2

neypatingo statinio statybos vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

2

neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

2

neypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

3

neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

2

 

41. Pakeičiu 1 priedo pirmąją pastraipą po lentele ir ją išdėstau taip:

„*Profesinės patirties trukmė atitinkamoje srityje (projektavimo, statybos ar ekspertizės) per paskutiniuosius 5 metus, dirbant vadovaujamam kito vadovo, skaičiuojama pradedant nuo statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo gavimo dienos. Į darbo stažą įskaitoma Pareiškėjo baigtų atitinkamos srities antrosios ir trečiosios pakopų studijų trukmė, kuri nustatoma pagal aukštosios mokyklos studijų programą.“.

42. Pakeičiu 1 priedo antrąją pastraipą po lentele ir ją išdėstau taip:

„Pastaba: Į profesinės patirties trukmę įskaičiuojamas darbo institucijose ir tarnybose laikas, jei pagal užimamas pareigas tiesiogiai dalyvaujama:“.

43. Pakeičiu 2 priedo lentelę ir išdėstau ją taip:

 

 

Vadovų pareigos

Kvalifikaciniai reikalavimai

 

Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas

Profesinės patirties trukmė (metais)*

ypatingo statinio projekto vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

5

ypatingo statinio projekto dalies vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

3

ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

5

ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

3

ypatingo statinio statybos vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

3

ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

3

ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

5

ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

3

statinio projekto ekspertizės vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

5

statinio projekto dalies ekspertizės vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

5

statinio ekspertizės vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

5

statinio dalies ekspertizės vadovas

statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas

5

 

44. Pakeičiu 2 priedo pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„* Profesinės patirties trukmė atitinkamoje srityje (projektavimo, statybos ar ekspertizės) per paskutiniuosius 10 metų, einant neypatingų statinių vadovo pareigas arba dirbant vadovaujamam kito vadovo ypatingų statinių kategorijoje, skaičiuojama pradedant nuo statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo gavimo dienos. Į darbo stažą įskaitoma Pareiškėjo baigtų atitinkamos srities antrosios ir trečiosios pakopų studijų trukmė, kuri nustatoma pagal aukštosios mokyklos studijų programą.“.

45. Pakeičiu 2 priedo antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Pastaba: Į profesinės patirties trukmę įskaičiuojamas darbo institucijose ir tarnybose laikas, jei pagal užimamas pareigas tiesiogiai dalyvaujama:“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Trečiokas