ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-323 „DĖL SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PASLAUGŲ ĮKAINIO NUSTATYMO IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO BEI MOKĖJIMO UŽ ŠIAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. T-267

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, IV skyriumi, Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės veiklos srityse ir Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose veiklos plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės veiklos srityse ir Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtose biudžetinėse įstaigose ir viešosiose įstaigose veiklos plano patvirtinimo“, 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Specialiosios paskirties transporto paslaugų įkainio nustatymo ir specialiosios paskirties transporto paslaugų teikimo bei mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. T-323 „Dėl Specialiosios paskirties transporto paslaugų įkainio nustatymo ir specialiosios paskirties transporto paslaugų teikimo bei mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 ir 21 punktus ir išdėstyti juos taip:

1.1. „19. Transporto paslaugos kaina – 0,38 Eur už vieną kilometrą.“

1.2. „21. Savivaldybės neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, pageidaujančios pasinaudoti transporto paslauga, už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą moka po 0,38 Eur. Jei transportas naudojamas ilgiau kaip 8 valandas, už kiekvieną papildomą valandą mokamas 1,45 Eur papildomas mokestis.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Algimantas Gaubas