Joniškio rajono savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. T-8

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir 32 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės 2014–2016 metų veiklos planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T-4 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2013–2015 metų veiklos plano patvirtinimo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Gediminas Čepulis