ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. birželio 26 d. Nr. T-150

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T-63 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, paramos mokinio reikmenims įsigyti ir mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Paskelbti oficialų informacinį pranešimą vietinėje spaudoje apie Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimą ir viso šio sprendimo tekstą Šiaulių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

4. Pavesti sprendimo vykdymo kontrolę Irenai Simanauskienei, Socialinės paramos skyriaus vedėjai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algimantas Gaubas


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-150

 

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (toliau – Paramos mokiniams įstatymas) bei kitais teisės aktais ir nustato socialinės paramos mokiniams rūšis, skyrimo ir teikimo sąlygas Šiaulių rajono savivaldybėje.

2. Šis Tvarkos aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo tiekėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – Mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

3. Tvarkos aprašas netaikomas mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

4. Socialinė parama mokiniams teikiama taikant Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatas tiek kiek jų nereglamentuoja Tvarkos aprašas.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, arba nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

6. Mokinio reikmenys – individualios mokymosi priemonės (pratybų sąsiuviniai, skaičiuotuvai, rašymo, braižymo, piešimo ir kitos mokinio individualiai naudojamos mokymosi priemonės), sportinė apranga, avalynė, drabužiai ir kiti mokiniui ugdyti būtini reikmenys, kuriais mokiniai neaprūpinami Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.

8. Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra pavojus patirti jiems socialinę atskirtį: suaugusiųjų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; vaikų (įvaikių) visapusiško fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu, proklausomybė nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, skurdas ir benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.

9. Vienas gyvenantis asmuo – vienas gyvenantis vyresnis kaip 18 metų asmuo arba veiksniu pripažintas nepilnametis, kuris yra nesusituokęs (įskaitant santuoką nutraukusius asmenis), taip pat susituokęs, tačiau teismo sprendimu gyvenantis skyrium, neturintis vaikų (įvaikių) arba jų turintis, tačiau teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ar dėl santuokos nutraukimo vaikai (įvaikiai) yra likę gyventi su kitu sutuoktiniu.

 

III. SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS RŪŠYS

 

10. Socialinės paramos mokiniams rūšys:

10.1. mokinių nemokamas maitinimas (pietūs, pusryčiai (pavakariai), maitinimas Mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose);

10.2. parama mokinio reikmenimis įsigyti.

 

IV. TEISĖ Į SOCIALINĘ PARAMĄ MOKINIAMS

 

11. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, paramą mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamą maitinimą Mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio.

12. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir nemokamą maitinimą mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžio bei esant vienai iš šių sąlygų:

12.1. mokinys yra iš bendrai gyvenančių asmenų auginančių 3 ir daugiau vaikų;

12.2. kuris nors iš mokinio tėvų ar bendrai gyvenančių asmenų yra pensininkas ar neįgalus;

12.3. mokinys yra patyręs socialinę riziką;

12.4. vienas iš mokinio tėvų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnametį mokinį (pateikus juridinių asmenų pažymą);

12.5. mokinys netekęs maitintojo;

12.6. sunki materialinė padėtis (sunki bendrai gyvenančio asmens liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, stichinė nelaimė), pristačius atitinkamos įstaigos ar organizacijos tai patvirtinantį raštą.

13. 5–12 klasių mokiniai patyrę socialinę riziką, turi teisę į nemokamus pusryčius (pavakarius), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas, kai vidutinės pajamos vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžio.

 

V. SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

14. Pareiškėjas, kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į savivaldybės seniūniją, kurioje gyvena, užpildydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti formą ir prideda reikalingus dokumentus, nustatytus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo, išskyrus duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turimą turtą.

15. Vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį apskaičiuojamos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka. Skaičiuojant pajamas, neįskaitomos globojamų ar rūpinamų vaikų pajamos. Vaikai, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta globa ar rūpyba, į bendrai gyvenančių asmenų, kurie paskirti globėjais ar rūpintojais, sudėtį neįskaitomi. Kai vaiko laikinoji globa ar rūpyba nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos, globojamiems ar rūpinamiems vaikams socialinė parama mokiniams skiriama įvertinus vaiko, jo tėvų ir kitų bendrai gyvenančių asmenų pajamas.

16. Jei kreipimosi dėl paramos metu bendrai gyvenantys asmenys gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia laisvos formos prašymą paramai gauti, pažymint gaunamos piniginės socialinės paramos laikotarpį.

17. Dėl riziką patyrusio mokinio socialinės paramos gali kreiptis jo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinis darbuotojas darbui su rizikos šeimomis.

18. Jei socialinė parama mokiniui būtina, bet mokinio tėvai, ar kiti bendrai gyvenantys pilnamečiai asmenys nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, Mokykla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia turimą informaciją, reikalingą paramai skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo Mokykla.

19. Kad mokinys nemokamą maitinimą gautų nuo mokslo metų pradžios pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos iki rugpjūčio 15 d.

20. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu Mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros stovykloje, pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių metų gegužės 1 dienos, išskyrus šio aprašo 22.3 punkto nustatytus atvejus, kai atskiras prašymas nereikalingas.

21. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos iki spalio 5 dienos.

22. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:

22.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;

22.2. pateikus prašymą-paraišką mokslo metais – nuo kitos dienos kai buvo gauta informacija apie priimtą sprendimą Mokykloje iki mokslo metų pabaigos;

22.3. vasaros atostogų metu Mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei paskutinį mokslo metų mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą pagal šio Tvarkos aprašo 11 ir 12 punktus.

23. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama ir teikiama savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems arba gyvenantiems mokiniams, vieną kartą per kalendorinius metus.

24. Sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Užpildoma Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta sprendimo forma.

25. Jeigu socialinė parama skiriama mokiniams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje ir jie mokosi Šiaulių rajono Mokykloje, sprendimas dėl socialinės paramos skyrimo siunčiamas į Mokyklą, jeigu jie mokosi kitos savivaldybės Mokykloje - sprendimo kopija pateikiama tos savivaldybės Socialinės paramos skyriui.

26. Apie socialinės paramos skyrimą ar neskyrimą pareiškėją informuoja Mokykla ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

27. Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje Mokykloje kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta mokinių nemokamo maitinimo Mokyklose tvarka.

28. Nemokamą maitinimą pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama.

29. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pagal mokinio gyvenamąją vietą, vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarka.

 

VI. SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ADMINISTRAVIMAS

 

30. Seniūnijos atsakingas specialistas:

30.1. informuoja gyventojus socialinės paramos mokiniams klausimais;

30.2. priima gyventojų prašymus-paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo;

30.3. pasinaudojant informacinių sistemų duomenų bazėmis tikrina pareiškėjo pateiktos informacijos teisingumą;

30.4. suveda informaciją į socialinės paramos informacines sistemas Parama ir SPIS;

30.5. suformuotas bylas pateikia socialinės paramos skyriui;

30.6. esant šio aprašo 12 ir 13 punktuose nustatytoms aplinkybėms ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija, tikrina bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Tokiais atvejais šis aktas yra vienas iš dokumentų teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti.

31. Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas:

31.1. informuoja seniūnijas ir Mokyklas socialinės paramos mokiniams klausimais;

31.2. priima seniūnijų pateiktas suformuotas pareiškėjų bylas, jas skirsto pagal mokyklas;

31.3. ruošia išvadas dėl teisės į socialinę paramą mokiniams;

31.4. rengia sprendimo projektus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo (neskyrimo), kuriuos pasirašo skyriaus vedėjas;

31.5. mokslo metų eigoje tvarko informaciją socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS);

31.6. pagal Mokyklų, mokinių tėvų ir kitų institucijų pateiktus pranešimus vykdo pakeitimus socialinės paramos informacinėse sistemose Parama ir SPIS .

 

VII. PAREIŠKĖJO ATSAKOMYBĖ

 

32. Pareiškėjas privalo:

32.1. pateikti visą teisingą informaciją, reikalingą teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti;

32.2. informuoti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į socialinę paramą mokiniams;

32.3. sudaryti Savivaldybės administracijai galimybę tikrinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

33. Pareiškėjas, nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, privalo šią paramą suteikusiai institucijai grąžinti neteisėtai gautos socialinės paramos mokiniams dydžio pinigines lėšas.

34. Neteisėtai gautos ir negrąžintos socialinės paramos mokiniams dydžio piniginės lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo ar neskyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

36. Tvarkos aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

 

________________