VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1S-85 „DĖL KOMISIJOS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS AR PARAIŠKOMIS PROCEDŪROS PROTOKOLŲ PRIVALOMŲJŲ REKVIZITŲ APRAŠO IR KOMISIJOS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS AR PARAIŠKOMIS PAVYZDINIŲ PROTOKOLŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 29 d. Nr. 1S-235

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 9 dalimi ir 95 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 57 straipsnio 9 dalimi ir 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 32 straipsnio 9 dalimi:

1. PakeičiuKomisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Panaikinu:

2.1. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinę protokolo formą Ksp-1;

2.2. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinę protokolo formą Ksp-2;

2.3. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinę protokolo formą Ksp-3;

2.4. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinę protokolo formą Ksp-4.

3. Pakeičiutoliau nurodomų protokolų formų numerius ir išdėstau šias formas nauja redakcija:

3.1. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinė protokolo forma Ksp-5 tampa pavyzdine protokolo forma Ksp-1 (pridedama);

3.2. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinė protokolo forma Ksp-6 tampa pavyzdine protokolo forma Ksp-2 (pridedama);

3.3. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinė protokolo forma Ksp-7 tampa pavyzdine protokolo forma Ksp-3 (pridedama);

3.4. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinė protokolo forma Ksp-8 tampa pavyzdine protokolo forma Ksp-4 (pridedama).

3.5.    Pirkimo komisijos susipažinimo su paraiškomis pavyzdinė protokolo forma Ksp-9 tampa pavyzdine protokolo forma Ksp-5 (pridedama).

4. Nustatau, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai šio įsakymo 1 punkte nurodytais dokumentais vadovaujasi vykdydami nuo 2023 m. sausio 1 d. pradėtus viešuosius pirkimus ir pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ar Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatas, ir viešuosius pirkimus ir pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatas.

5. Nustatau, kad atliekant supaprastintus viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytais atvejais, mažos vertės viešuosius pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, mažos vertės pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ar Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatas ir mažos vertės pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatas, šio įsakymo 1 punkte nurodyti dokumentai yra tik rekomendaciniai.

6. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte ir 2 punkte nurodyti dokumentai yra netaikomi, kai su pasiūlymais ar paraiškomis susipažįstama naudojantis elektroninėmis priemonėmis.

7. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                                                Darius Vedrickas


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1S-85

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2022 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1S-235

redakcija)

 

 

KOMISIJOS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS AR PARAIŠKOMIS PROCEDŪROS PROTOKOLŲ PRIVALOMŲJŲ REKVIZITŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešojo pirkimo ar pirkimo komisijos (toliau kartu – Komisija) susipažinimo su pasiūlymais procedūros protokolas surašomas vykdant pradinio susipažinimo su pasiūlymais procedūrą, išskyrus atvejus, kai su pasiūlymais susipažįstama naudojantis elektroninėmis priemonėmis. Pradiniu susipažinimu su pasiūlymais, pateiktais ne elektroninėmis priemonėmis, laikomas vokų su pasiūlymais atplėšimas.

2.  Susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais procedūra vykdoma ir protokolas rašomas atliekant viešąjį pirkimą ar pirkimą (toliau kartu – pirkimas) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) arba Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą (toliau – Pirkimų įstatymas) atviro konkurso, riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo ir inovacijų partnerystės būdu.

3. Vykdant pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Gynybos įstatymas) nuostatas, susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais procedūra vykdoma ir protokolas rašomas atliekant pirkimą atviro konkurso, riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo būdu.

4. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus pagal Gynybos įstatymo nuostatas atitinka kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio vertinimo kriterijų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų įstatymo nuostatas, o mažiausios kainos vertinimo kriterijus pagal Gynybos įstatymo nuostatas atitinka kainos ar sąnaudų vertinimo kriterijų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų įstatymo nuostatas. Atitinkamai, vykdant pirkimus pagal Gynybos įstatymo nuostatas, kai Komisija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pavyzdinėse protokolų formose kaip vertinimo kriterijus turėtų būti pasirenkamas „kainos ir kokybės santykis“, o kai pasiūlymus vertina pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų turėtų būti pasirenkamas „kaina“ vertinimo kriterijus. Pavyzdinės protokolų formos turėtų būti pildomos atitinkamai pagal pasirinktus vertinimo kriterijus.

5.  Komisija susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus įformina protokolu, kuriame turi būti informacija pagal protokolų pavyzdinėse formose pateiktus rekvizitus. Priklausomai nuo pasirinkto pirkimo būdo / priemonės ir vertinimo kriterijaus, Komisija pildo rekvizitus pagal vieną iš šių pavyzdinių protokolų (protokolų pasirinkimas pagal pirkimo būdą / priemonę ir vertinimo kriterijų taip pat pateikiamas lentelėje, šio aprašo Priede Nr.1):

5.1.    Ksp-1 forma naudojama, kai:

5.1.1.   pirkimas atliekamas atviro konkurso ar riboto konkurso būdu;

5.1.2.   pasiūlymai vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį;

5.1.3.   bent dalis techninių charakteristikų yra įvertinamos kokybiškai;

5.1.4.   įforminamas susipažinimas su pasiūlymų dalimis, kuriose yra  techniniai pasiūlymų duomenys.

5.2.    Ksp-2 forma naudojama, kai:

5.2.1.   pirkimas atliekamas atviro konkurso ar riboto konkurso būdu;

5.2.2.   pasiūlymai vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį;

5.2.3.   bent dalis techninių charakteristikų yra įvertinamos kokybiškai;

5.2.4.   įforminamas susipažinimas su pasiūlymų dalimis, kuriose yra nurodytos kainos ar sąnaudos.

5.3.    Ksp-3 forma naudojama, kai:

5.3.1.     pirkimas atliekamas atviro konkurso, riboto konkurso ar skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu;

5.3.2.     pasiūlymai vertinami pagal kainą ar sąnaudas.

5.4.    Ksp-4 forma naudojama, kai:

5.4.1.     pirkimas atliekamas atviro konkurso būdu ar riboto konkurso būdu;

5.4.2.     pasiūlymai vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį;

5.4.3.     techninės charakteristikos įvertinamos tik kiekybiškai.

5.5.  Ksp-4 forma taip pat naudojama tais atvejais, kai:

5.5.1.     pirkimas atliekamas skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu, konkurencinio dialogo būdu, inovacijų partnerystės būdu;

5.5.2.     pasiūlymai vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį;

5.5.3.   techninės charakteristikos yra įvertinamos kiekybiškai ar (ir) kokybiškai.

6.  Pirkimo Komisija susipažinimo su paraiškomis procedūros rezultatus įformina protokolu, kuriame turi būti informacija pagal pavyzdinėje protokolo Ksp-5 formoje pateiktus rekvizitus, kai pirkimas atliekamas Pirkimų įstatymo nustatyta tvarka riboto konkurso, skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo ar inovacijų partnerystės būdu ir paraiškos teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

7. Komisijos susipažinimas su paraiškomis ar pasiūlymais vyksta Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio, Pirkimų įstatymo 57 straipsnio ir Gynybos įstatymo 32 straipsnio nustatyta tvarka.

 

IIPAVYZDINIŲ PROTOKOLO FORMŲ PILDYMO APRAŠYMAS

 

8. Pavyzdinių protokolo formų pildymo aprašyme pateikiami interaktyvūs laukeliai su pasirinkimais (pavyzdžiui, [Pasirinkti]). Norint pasirinkti reikšmę reikia paspausti ant laukelio ir pažymėti tinkamą variantą. Aprašyme taip pat pateikiami pasirinkimai, kuriuose norimą reikšmę reikia pažymėti kryželiu, paspaudus ant interaktyvaus laukelio (pavyzdžiui, Duomenų apie netinkamą pasiūlymų šifravimą neturima ir neteisėtos prieigos atvejų prie pateiktų pasiūlymų nebuvo).

9. Pavyzdinių protokolo formų pildymo aprašyme nurodoma, kada turi būti pasirenkama viena iš reikšmių, o kada gali būti pažymimos kelios.

10. Kiekvienos protokolo formos pildymo nurodymai yra pateikiami šio aprašo Priede Nr.2.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Posėdžių protokolus perkančioji organizacija ir perkantysis subjektas saugo Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.

________________

part_7d74c29a25204dc69661f65a3a18eb30_end


 

Komisijos susipažinimo su pasiūlymais

ar paraiškomis procedūros protokolų

privalomųjų rekvizitų aprašo 1 priedas

 

 

 

 

SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS PAVYZDINIŲ PROTOKOLŲ FORMŲ PASIRINKIMO PAGAL PIRKIMO BŪDĄ / PRIEMONĘ IR VERTINIMO KRITERIJŲ LENTELĖ

 

Pirkimo būdas /

priemonė

Pasiūlymo

vertinimo

kriterijus

 

Atviras konkursas

Ribotas konkursas

Skelbiamos / neskelbiamos derybos

Konkurencinis dialogas

Inovacijų partnerystė (netaikoma pirkimams, vykdomiems pagal Gynybos įstatymą)

 

Kaina ar sąnaudos (gynybos pirkimų atveju – mažiausia kaina)

 

· Ksp 3

 

· Ksp 3

 

· Ksp 3

 

 

-

 

 

-

 

Kaina ar sąnaudos ir kokybė (gynybos pirkimų atveju – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas)

(techninės charakteristikos įvertinamos tik kiekybiškai)

 

· Ksp 4

 

· Ksp 4

 

· Ksp 4

 

 

 

· Ksp 4

 

·  Ksp 4

 

Kaina ar

sąnaudos ir kokybė (gynybos pirkimų atveju – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas)

(bent dalis techninių charakteristikų yra įvertinamos kokybiškai)

 

· Ksp 1 (pasiūlymo dalis techniniai duomenys)

· Ksp 2 (pasiūlymo dalis kaina ar sąnaudos)

 

· Ksp 1 (pasiūlymo dalis techniniai duomenys)

· Ksp 2 (pasiūlymo dalis kaina ar sąnaudos)

 

 

· Ksp 4

 

· Ksp 4

 

 

 

· Ksp 4

 

 

_______________

part_f59e4387c578422fa251a9d1080cb89d_end


 

Komisijos susipažinimo su pasiūlymais

ar paraiškomis procedūros protokolų

privalomųjų rekvizitų aprašo 2 priedas

 

 

 

 

 

PAVYZDINIŲ PROTOKOLO FORMŲ PILDYMO APRAŠYMAS

 

Eil.

Nr.

Pavyzdinė protokolo forma

Pavyzdinės protokolo formos dalis, punktas,

papunktis

Pavyzdinės protokolo formos pildymo nurodymai

 

1.

2.

3.

1.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-5

Įvadinė protokolo dalis iki Lentelė Nr. 1

Įvadinėje protokolo dalyje rašoma protokolo teksto antraštė, kurioje nurodomas pirkimo pavadinimas ir numeris (jei suteiktas), kuris suteikiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) sukūrus skelbimą (pirkimo numeris nesuteikiamas vykdant mažos vertės pirkimą). Pasirenkama posėdžio data, įrašomas posėdžio pradžios laikas (nurodant dieną, valandą ir minutę), protokolo surašymo vieta (adresas), protokolo numeris.

2.

Ksp-5

 

Lentelė Nr. 1

Lentelėje nurodomi viešojo pirkimo ar pirkimo komisijos (toliau kartu – Komisija) pirmininko, posėdžio sekretoriaus, kitų dalyvaujančių asmenų (pirkimus kontroliuojančios institucijos atstovai, stebėtojai ir t. t.) vardai ir pavardės. Informacija apie kitus dalyvaujančius asmenis gali būti pateikta atskirame protokolo priede. Komisijos nariai nėra nurodomi, kadangi jie nurodomi protokolo formos pabaigoje.

Pirkimą atliekant pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ar Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) nuostatas, pirkimus prižiūrinčios institucijos visais atvejais turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje ir stebėti visas procedūras, prireikus jas filmuoti.

Vykdant pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Gynybos įstatymas) nuostatas, pirkimus kontroliuojančios institucijos atstovai turi teisę dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje laikantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 25 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Jeigu perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) yra pakvietę stebėtojus (valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovus), jie Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti tik pateikę savo atstovaujamo subjekto įgaliojimą. Su pateiktais pasiūlymais privalo susipažinti daugiau kaip pusė visų Komisijos narių (jeigu Komisija sudaryta iš 3 asmenų – visi Komisijos nariai).

3.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

 

Lentelė Nr. 1

Lentelėje nurodomi Komisijos pirmininko, posėdžio sekretoriaus, tiekėjo ar jų atstovų, kitų dalyvaujančių asmenų (pirkimus kontroliuojančios institucijos atstovai, stebėtojai ir t. t.) vardai ir pavardės. Papildomai „Tiekėjo atstovai“ skiltyje nurodomi ir tiekėjų, kurių atstovai dalyvauja posėdyje, pavadinimai (jei tiekėjas fizinis asmuo – nurodomas jo vardas ir pavardė). Informacija apie tiekėjus ir kitus dalyvaujančius asmenis gali būti pateikta atskirame protokolo priede. Komisijos  nariai nėra nurodomi, kadangi jie nurodomi protokolo formos pabaigoje.

Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai, išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas derybų, konkurencinio dialogo ar inovacijų partnerystės būdu. Tiekėjai arba jų atstovai, dalyvavę derybose ar dialoge, turi teisę atvykti į Komisijos posėdį, kai jame susipažįstama su pasiūlymais, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos ar sąnaudos ir galutiniai techniniai duomenys. Su pasiūlymais susipažįstama ir tuo atveju, jeigu į Komisijos posėdį tiekėjai ar jų atstovas neatvyksta.

Pirkimą atliekant pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ar Pirkimų įstatymo nuostatas, pirkimus prižiūrinčios institucijos visais atvejais turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje ir stebėti visas procedūras, prireikus jas filmuoti.

Vykdant pirkimus pagal Gynybos įstatymo nuostatas, pirkimus kontroliuojančios institucijos atstovai turi teisę dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje laikantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 25 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Jeigu pirkimo vykdytojas yra pakvietęs stebėtojus (valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovus), jie Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti tik pateikę savo atstovaujamo subjekto įgaliojimą. Su pateiktais pasiūlymais privalo susipažinti daugiau kaip pusė visų Komisijos narių (jeigu Komisija sudaryta iš 3 asmenų – visi Komisijos nariai). Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir Komisijos posėdyje dalyvaujančių tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje.

4.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-5

 

Protokolo formos dalis „DARBOTVARKĖ“

Pateikiant informaciją apie darbotvarkę turi būti pasirenkamas pirkimo būdas / priemonė ir pirkimo metu taikomas pasiūlymų vertinimo kriterijus.

Protokolo formoje Ksp-5 pateikiant informaciją apie darbotvarkę turi būti pasirenkamas pirkimo būdas / priemonė.

5.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-5

 

Protokolo formos dalis „SVARSTYTA“

Šioje protokolo formos dalyje nurodomas pranešėjo vardas ir pavardė, pirkimo pavadinimas, kurį Komisija suteikė pirkimui. Skiltis „Pranešimo turinys“ pildoma, jeigu pranešėjas skelbia papildomą informaciją be formoje žemiau nurodytos.

 

6.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

 

Pasirinkite reikšmę:

Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas:

1) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje [Pasirinkti], Nr. _______.

2) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje [Pasirinkti], Nr. _______.

3) Papildomai apie pirkimą skelbta [Pasirinkti], Nr. _______, ___________________.                                                                                                                           (šaltinio pavadinimas)

Apie pirkimą nebuvo skelbta.

 

Pasirenkama viena iš reikšmių: „Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas“ arba „Apie pirkimą nebuvo skelbta“. Jei pasirenkama, kad apie pirkimą buvo skelbta, pateikiama informacija, susijusi su skelbimu apie pirkimą: pasirenkama Europos Sąjungos oficialaus leidinio data, paskelbimo CVP IS data bei paskelbimo kitose interneto svetainėse ar leidiniuose data, nurodoma, kuriuose šaltiniuose apie pirkimą buvo skelbta papildomai, taip pat nurodomas skelbimo numeris (2 punkte „Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje [Pasirinkti], Nr. _______.“ nurodomas pirkimo numeris iš skelbimų posistemės). Jei pirkimą skelbiant numeris nesuteikiamas – reikšmė nepildoma. Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas būtina nurodyti informaciją apie skelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei CVP IS. Jeigu vykdomas supaprastintas pirkimas būtina nurodyti informaciją apie skelbimą CVP IS.

7.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

 

Gauti (-a) pasiūlymai (-ų): [Pasirinkti]

 

 

Nurodomas bendras gautų pasiūlymų skaičius. Ksp-2 formoje nurodomi visi gauti pasiūlymai, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo atmesti įvertinus pirmą pasiūlymo dalį (techninius pasiūlymų duomenis, kitą informaciją ir dokumentus).

8.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

 

Pasirinkite reikšmę:

Atplėšiami vokai yra užklijuoti bei mechaniškai nepažeisti. Jų skaičius: [Pasirinkti]

Mechaniškai pažeistų vokų buvo. Pažeistų vokų skaičius: [Pasirinkti].

Gautų neužklijuotų vokų buvo. Jų skaičius: [Pasirinkti].

 

Gali būti pasirenkama daugiau nei viena reikšmė. Nurodoma pateiktų vokų būklė: ar nėra neužklijuotų ar mechaniškai pažeistų vokų (suplėšytas, šlapias ar kitaip pažeistas vokas).

 

9.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-5

 

Pasirinkite reikšmę:

Pirkimas neskaidomas į dalis.

Pirkimas skaidomas į [Pasirinkti] dalis / dalių.

 

Pasirenkama viena iš reikšmių. Jei pirkimas neskaidomas į dalis, komentare nurodyta lentelė pildoma vieną kartą. Jei pirkimas skaidomas į dalis, pasirenkama į kelias dalis jis yra skaidomas, o komentare nurodyta lentelė kopijuojama ir kartojama tiek kartų, kiek yra dalių. Dėl kiekvienos pirkimo dalies pildoma atskira lentelė.

10.

Ksp-1

Ksp-4

Pasirinkite reikšmę:

  Techninės charakteristikos aprašomos priede.

  Techninės charakteristikos aprašomos žemiau nurodytoje lentelėje.

Techninės charakteristikos protokole nepateikiamos, nes yra didelės apimties. Jos, komisijos ir posėdyje dalyvaujančių tiekėjų sutarimu, bus pateikiamos per 3 darbo dienas po posėdžio.

 

Pasirenkama viena iš reikšmių ir vykdomi pasirinktos reikšmės komentare nurodyti veiksmai. Jei pasirenkama reikšmė „Techninės charakteristikos aprašomos priede“, protokolo pabaigoje prie pridedamų dokumentų sąrašo pateikiamas papildomas priedas. Jei techninės charakteristikos yra didelės apimties, jos Komisijos ir posėdyje dalyvaujančių tiekėjų sutarimu turi būti pateikiamos per 3 darbo dienas po posėdžio.     

11.

Ksp-2

Pasirinkite reikšmę:

Susipažįstama su tų tiekėjų pasiūlymais, kurie po pirmojo susipažinimo su pasiūlymais procedūros posėdžio buvo patikrinti ir įvertinti kaip atitinkantys pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Šių pasiūlymų skaičius: [Pasirinkti].

 

Pasirenkama viena reikšmė ir pasiūlymų skaičius. Jeigu Komisija, patikrinusi ir įvertinusi pirmojo posėdžio metu tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, su likusia pasiūlymo dalimi nėra susipažįstama ir ji saugoma kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais.

 

12.

Ksp-1

 

Lentelė Nr. 2

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją.

13.

Ksp-1

 

Lentelė Nr. 3

Lentelės Nr. 3 viršuje esančiame laukelyje „dėl [Pasirinkti] pirkimo dalies“ pasirenkamas pirkimo dalies skaičius, jeigu pirkimas skaidomas į dalis. Jeigu pirkimas į dalis neskaidomas, šis laukelis ištrinamas. Lentelės skiltyje „Voko Nr.“ nurodomas voko numeris, kuris suteikiamas pagal vokų atplėšimo eiliškumą. Skiltyje „Tiekėjo pavadinimas“ nurodomas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas. Jeigu pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų tiekėjų pavadinimai. Skiltyje „Pasiūlymo pateikimo laikas (data, valanda, minutė)“ nurodomas laikas, kada buvo pateiktas vokas. Skiltyse „Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas“, „Pasiūlymo lapai (su priedais) susiūti ir sunumeruoti“, „Pasiūlymas paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu“ ir „Pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra)“ interaktyviame laukelyje „Pasirinkti“ nurodoma reikšmė „Taip“ arba „Ne“. Susipažinimo su pasiūlymais metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų atstovams viešai ištaisyti pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu (jei tokių yra).  Skiltyje „Pasiūlymą (su priedais) sudaro lapų (-ai)“ nurodomas lapų skaičius skaičiais ir žodžiais. Skiltyje „Pasiūlymo techninės charakteristikos“ aprašomos techninės charakteristikos. Nurodomos pasiūlymo pagrindinės arba, tiekėjams pageidaujant, visos techninės charakteristikos, į kurias atsižvelgta vertinant pasiūlymus. Skiltyje „Pastabos“ nurodoma kita papildoma informacija. Esant poreikiui įrašyti didesnį kiekį informacijos, lentelę galima padalinti į kelias dalis.

14.

Ksp-2

 

Lentelė Nr. 2

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 13 eilutėje pateiktų nurodymų.

Taip pat skiltyje „Tiekėjo pasiūlyta kaina ar sąnaudos“ nurodoma kaina ar sąnaudos. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų pirkimo dalių, nurodoma konkrečios dalies dėl kurios pildoma lentelė kaina ar sąnaudos. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina ar sąnaudos, išreikštos skaitmenimis, neatitinka kainos ar sąnaudų, nurodytų žodžiais, teisinga laikoma kaina ar sąnaudos, nurodytos žodžiais.

15.

Ksp-3

 

Lentelė Nr. 2

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 13 eilutėje pateiktų nurodymų. Skiltis „Tiekėjo pasiūlyta kaina ar sąnaudos“ pildoma laikantis Aprašymo lentelės 14 eilutėje pateiktų nurodymų.

16.

Ksp-4

 

Lentelė Nr. 2

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 13 eilutėje pateiktų nurodymų.

17.

Ksp-4

 

Lentelė Nr. 3

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 13 eilutėje pateiktų nurodymų. Skiltis „Tiekėjo pasiūlyta kaina ar sąnaudos“ pildoma laikantis Aprašymo lentelės 14 eilutėje pateiktų nurodymų.

18.

Ksp-5

 

Lentelė Nr. 2

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės toliau pateiktų nurodymų: viršuje esančiame laukelyje „dėl [Pasirinkti] pirkimo dalies“ pasirenkamas pirkimo dalies skaičius, jeigu pirkimas skaidomas į dalis. Jeigu pirkimas į dalis neskaidomas, šis laukelis ištrinamas. Lentelės skiltyje „Eil. Nr.“ nurodomas numeris, kuris suteikiamas pagal susipažinimo su pasiūlymais eiliškumą. Skiltyje „Tiekėjo pavadinimas“ nurodomas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas. Jeigu pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų tiekėjų pavadinimai.

Skiltis „Pateikta paraiška patvirtinta tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu“ pildoma tik tuo atveju, kai to yra prašoma. Jei skiltis pildoma, interaktyviame laukelyje „Pasirinkti“ nurodoma reikšmė „Taip“ arba „Ne“. Skiltyje „Pastabos“ nurodoma kita papildoma informacija.

19.

Ksp-5

 

Pasirinkite reikšmę:

Su perduotomis paraiškomis susipažinta be trukdymų;

  Posėdžio metu įvyko nenumatytų trukdymų bandant susipažinti su pateiktomis paraiškomis:_______

_____________________________________________ .

(Nurodyti informaciją, kokios problemos buvo kilę, kuriam laikui buvo atidėtas posėdis)

 

Pasirenkama viena iš reikšmių. Reikšmė „Posėdžio metu įvyko nenumatytų trukdymų bandant susipažinti su pateiktomis paraiškomis“ pasirenkama tuo atveju, kai dėl kokių nors priežasčių pateikta paraiška lieka neatidaryta ar nespėjama paskelbti reikalaujamos informacijos. Tokiu atveju susipažinimas su paraiškomis atidedamas iki problemos išsprendimo (jei problema yra ilgalaikė, posėdis gali būti atidėtas ir kitai dienai) ir visa informacija, susijusi su trikdžiais posėdžio laiku nurodoma protokole. Išsprendus problemą dėl trukdžių, susipažinimo su paraiškomis posėdis tęsiamas.

20.

Ksp-4

 

Lentelė Nr. 4

Šioje lentelėje nurodomos posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai. Pildoma tuo atveju, kai vykdoma susipažinimo su galutiniais tiekėjų pasiūlymais procedūra.

 

21.

Ksp-1

Lentelė Nr. 4

Šioje lentelėje nurodomos posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai.

 

22.

Ksp-2

Ksp-3

 

Lentelė Nr. 3

Šioje lentelėje nurodomos posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai.

23.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-5

 

Komisijos pirmininkas (parašas) (vardas ir pavardė)

 

Posėdžio sekretorius (parašas) (vardas ir pavardė)

 

Komisijos nariai (parašai) (vardai ir pavardės)

 

Baigiamojoje protokolo dalyje susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais procedūros protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir posėdžio sekretorius. Susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais procedūros protokolas taip pat bus laikomas pasirašytu tinkamai ir prilyginamas asmeniškai pasirašytiems, jeigu bendrovės vidaus norminiuose teisės aktuose numatyta, kad dokumentai pasirašomi per dokumentų valdymo sistemą, kurioje įdiegta tvirtinimo ir pasirašymo funkcija. Taip pat tuo atveju jei sistema suteikia galimybę identifikuoti konkretų darbuotoją (pavyzdžiui, pagal vartotojo vardą, jam suteiktas roles sistemoje ir pan.).

 

 

_________________

part_4d0290cb090647878db2c4706a3ce9e0_end