LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS EGZAMINŲ IR MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ LAIVAVEDŽIŲ KOMPETENCIJOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 16 d. Nr. 2BE-108

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3-479 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. V-14 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Informuoju, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Genius Lukošius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2021 m. balandžio 16 d.

įsakymu Nr. 2BE-108

 

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS EGZAMINŲ IR MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ LAIVAVEDŽIŲ KOMPETENCIJOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų (toliau visi kartu – egzaminai, kiekvienas atskirai – egzaminas) klausimynų sudarymo, egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarką bei sąlygas, skundo dėl egzamino rezultatų pateikimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3-479 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), ir Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai).

3. Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų tikslas:

3.1. patikrinti asmenų, siekiančių Tvarkos apraše nustatyta tvarka įgyti, pakeisti, susigrąžinti vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos dokumentus ar Nuostatuose nustatyta tvarka įgyti, pakeisti, susigrąžinti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos dokumentus, teorines žinias (toliau – teorijos egzaminas);

3.2. patikrinti asmenų, siekiančių Nuostatuose nustatyta tvarka įgyti, pakeisti, susigrąžinti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos dokumentus, praktinius gebėjimus (toliau – praktinio vairavimo egzaminas).

 

II SKYRIUS

TEORIJOS EGZAMINŲ KLAUSIMYNŲ SUDARYMAS

 

4. Vidaus vandenų transporto specialistų teorijos egzaminų klausimynas sudaromas vadovaujantis Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3‑199 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Motorinių pramoginių laivų laivavedžių teorijos egzaminų klausimynas sudaromas vadovaujantis Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programomis, išdėstytomis Nuostatų 1–4 prieduose.

6. Vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių teorijos egzaminų klausimynus sudaro, keičia ar papildo, ne rečiau kaip kartą per metus atnaujina ir tvirtina Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, susidedanti iš ne mažiau kaip trijų vandens transporto srities žinių turinčių, Administracijos valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

7. Vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių teorijos egzaminų klausimynai neskelbiami.

 

III SKYRIUS

TEORIJOS EGZAMINO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

8. Teorijos egzaminai vykdomi pagal patvirtintą Administracijos interneto svetainėje skelbiamą egzaminų tvarkaraštį, kuriame nurodoma teorijos egzamino vieta, data ir laikas.

9. Asmuo, pageidaujantis laikyti teorijos egzaminą (toliau – egzaminuojamasis), teorijos egzaminui registruojamas, atitinkamai Tvarkos aprašo ar Nuostatų nustatyta tvarka Administracijai pateikęs prašymą ir kitus Tvarkos apraše ar Nuostatuose nurodytus dokumentus, prašyme nurodytai datai ir nurodytam laikui arba kitai suderintai datai ir suderintam laikui, jeigu pageidaujamu laiku nėra laisvų vietų.

10. Teorijos egzaminas laikomas kompiuteriu valstybine kalba. Jeigu egzaminuojamasis nemoka valstybinės kalbos, teorijos egzamine gali dalyvauti asmuo, gebantis versti į egzaminuojamajam suprantamą kalbą (toliau – vertėjas). Vertėją kviečia ir už vertimo paslaugas sumoka egzaminuojamasis. Vertėjas negali būti asmuo, turintis Tvarkos apraše nurodytą vidaus vandenų transporto specialisto ar Nuostatuose nurodytą motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos dokumentą ar kitą teisę valdyti vidaus vandenų transporto priemonę suteikiantį dokumentą, susijęs su vidaus vandenų transporto specialistų ar motorinio pramoginio laivo laivavedžių rengimu ar baigęs atitinkamas rengimo programas. Nustačius, kad vertėjas yra toks asmuo, jis į egzamino patalpą neįleidžiamas.

11. Egzaminuojamasis ir vertėjas (jeigu dalyvauja) Administracijos darbuotojui, vykdančiam egzaminą, (toliau – egzaminuotojas) privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje). Šio dokumento nepateikus, egzaminuojamajam teorijos egzamino laikyti, vertėjui egzamine dalyvauti neleidžiama.

12. Teorijos egzamino patalpoje gali būti egzaminuotojas, egzaminuojamieji ir Aprašo 10 punkte nurodytu atveju vertėjas (-ai).

13. Egzaminuojamajam ir vertėjui (jeigu dalyvauja) egzamino metu draudžiama naudotis bet kokiais informacijos šaltiniais (vertėjas gali naudotis žodynu), mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos perdavimo, priėmimo ar įrašymo priemonėmis, kalbėtis tarpusavyje (išskyrus egzaminuojamojo ir vertėjo pokalbius atliekant vertimą), kitaip trukdyti kitiems, kopijuoti ir kitaip bandyti pasisavinti egzamino informaciją. Vertėjui egzamino metu draudžiama daryti įtaką pasirenkant testo atsakymų variantus. Nustačius bent vieną reikalavimų, išvardintų šiame punkte, pažeidimą, egzaminuojamasis ir vertėjas (jeigu dalyvauja) šalinami iš egzamino. Pašalinto egzaminuojamojo egzamino atsakymai nevertinami, egzaminas laikomas neišlaikytu. Už egzamino laikymą sumokėta valstybės rinkliava negrąžinama.

14. Jeigu asmuo pavėlavo, egzamino laikyti jam neleidžiama ir laikoma, kad asmuo į egzaminą neatvyko. Už egzamino laikymą sumokėta valstybės rinkliava laikoma nepanaudota ir yra grąžinama arba gali būti užskaitoma laikant egzaminą kitą kartą.

15. Teorijos egzamino metu kiekvienam egzaminuojamajam pateikiamas testas, sudarytas penkiolikos klausimų, atsitiktinumo principu parinktų iš atitinkamo egzaminų klausimyno, ir trijų atsakymų variantų į kiekvieną klausimą. Atsakydamas į klausimą, egzaminuojamasis turi pažymėti vieną, jo manymu, teisingą atsakymą.

16. Atsakymui į testo klausimus skiriama 30 minučių. Egzaminuojamasis teorijos egzaminą gali baigti anksčiau. Pasibaigus skirtam laikui, teorijos egzaminas nutraukiamas. Neatsakyti klausimai laikomi neteisingai atsakytais klausimais.

17. Teorijos egzaminas laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką egzaminuojamasis teisingai atsako į dvylika ar daugiau klausimų.

18. Jeigu teorijos egzamino metu sugenda programinė ar techninė įranga, teorijos egzamino rezultatas anuliuojamas, o egzaminas laikomas dar kartą, nemokant valstybės rinkliavos.

19. Egzaminuojamiesiems, nebaigusiems atsakyti į egzamino klausimus, išeiti iš egzamino patalpos negalima, kol nesibaigia egzaminui skirtas laikas. Jei egzaminuojamasis iš egzamino patalpos išeina, egzamino atsakymai nevertinami, egzaminas laikomas neišlaikytu ir sumokėta valstybės rinkliava negrąžinama.

20. Pasibaigus teorijos egzaminui, pagal kiekvieno egzaminuojamojo teorijos egzamino rezultatus automatiškai sukuriamas egzamino protokolas.

21. Aprašo 28 punkte nustatytu atveju egzamino protokolas spausdinamas, pasirašomas egzaminuotojo ir egzaminuojamojo ir pastarajam atiduodamas.

22. Pasibaigus teorijos egzaminui, egzaminuojamasis supažindinamas su egzamino rezultatais. Egzaminuojamajam skiriamos 5 minutės susipažinti su atsakymais į klausimus. Egzaminuotojas, egzaminuojamajam susipažįstant su padarytomis klaidomis, testo klausimų turinio komentuoti neprivalo.

23. Asmuo, neišlaikęs teorijos egzamino ir siekiantis laikyti teorijos egzaminą dar kartą, Tvarkos aprašo ir Nuostatų nustatyta tvarka Administracijai vėl pateikia prašymą, valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitą arba mokėjimo pavedimo kopiją (pateikiama tik tuo atveju, jeigu valstybės rinkliava sumokėta likus mažiau kaip 2 darbo dienoms iki teorijos egzamino) ir kitus anksčiau teiktus Tvarkos apraše ir Nuostatuose nurodytus dokumentus, kurių galiojimas pasibaigęs. Teorijos egzaminą galima laikyti tiek kartų, kiek reikia.

 

IV SKYRIUS

PRAKTINIO VAIRAVIMO EGZAMINO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

24. Praktinio vairavimo egzamino metu tikrinami ir vertinami egzaminuojamojo įgūdžiai ir gebėjimai saugiai valdyti motorinį pramoginį laivą.

25. Mokymo įstaiga gali pradėti mokyti praktinio vairavimo tuos asmenis, kurie mokymo kursuose išklausė ne mažiau kaip 1/3 teorijos kurso (laivo teorijos pagrindų, laivavedybos ir laivybos taisyklių) arba kurie eksternu išlaikė teorijos egzaminą Administracijoje.

26. Praktinio vairavimo egzaminą gali laikyti asmenys, sėkmingai eksternu išlaikę teorijos egzaminą Administracijoje ir mokymo įstaigoje baigę siekiamos kompetencijos mokymo programoje nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursą arba mokymo įstaigoje baigę siekiamos kompetencijos mokymo programoje nustatytus teorijos ir praktinio vairavimo mokymo kursus.

27. Praktinio vairavimo egzaminas laikomas mokymo įstaigoje kaip mokymo kursų baigiamasis praktinio vairavimo egzaminas. Šį praktinio vairavimo egzaminą Administracija įskaito kaip motorinio pramoginio laivo laivavedžio kompetencijos egzamino praktinio vairavimo dalį.

28. Asmenys, eksternu išlaikę teorijos egzaminą Administracijoje, prieš pradėdami mokytis praktinio vairavimo, turi pateikti mokymo įstaigai išlaikyto teorijos egzamino protokolą.

29. Praktinio vairavimo egzaminas vykdomas mokymo įstaigos naudojamu laivu.

30. Laivas, kuriuo vykdomas praktinio vairavimo egzaminas, turi būti su valdymo konsole (nuotoliniu valdymu), įrengta garsine ir šviesos signalizacija ir daugiau kaip 10 AG (7,4 kW) stacionariuoju arba pakabinamuoju varikliu. Šis laivas turi būti pažymėtas skiriamaisiais ženklais: ant skydo arba vėliavos užrašytas žodis „MOKOMASIS“ ir mokymo įstaigos pavadinimas.

31. Egzaminuojamasis privalo imtis visų būtinų priemonių savo ir keleivių saugumui praktinio vairavimo egzamino metu užtikrinti, privalo vandens telkinyje elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus kitiems eismo dalyviams ir nesudarytų kliūčių jų eismui.

32. Praktinio vairavimo egzaminas įvertinamas išlaikytu arba neišlaikytu. Egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu asmuo, vykdydamas praktinio vairavimo egzamino užduotis (Aprašo 2 priedas), nepadaro nė vienos kritinės klaidos (Aprašo 3 priedas) ir pagal praktinio vairavimo egzamino vertinimo kriterijus (Aprašo 4 priedas) įvykdo ne mažiau kaip 10 užduočių. Padarius nors vieną kritinę klaidą egzaminas laikomas neišlaikytu.

33. Vairavimo instruktorius, vykdęs praktinio vairavimo egzaminą (toliau – vairavimo instruktorius), kiekvienam egzaminuojamajam užpildo praktinio vairavimo egzamino protokolą (Aprašo 1 priedas), kuriame atsižvelgdamas į praktinio vairavimo egzamino vertinimo kriterijus prie kiekvienos užduoties pažymi, ar ji įvykdyta, ar neįvykdyta. Suskaičiavus įvykdytas ir neįvykdytas užduotis, praktinio vairavimo egzamino protokole pažymima, ar praktinio vairavimo egzaminas yra išlaikytas, ar neišlaikytas. Praktinio vairavimo egzamino protokolą pasirašo vairavimo instruktorius ir egzaminuojamasis.

34. Asmenims, neišlaikiusiems baigiamojo praktinio vairavimo egzamino, arba Aprašo 40 punkte numatytais atvejais mokymo įstaiga paskiria kitą egzamino laikymo datą.

 

V SKYRIUS

EGZAMINUOTOJO IR VAIRAVIMO INSTRUKTORIAUS FUNKCIJOS

 

35. Egzaminuotojas / vairavimo instruktorius yra atsakingas už darbų, susijusių su egzaminų organizavimu, koordinavimą bei drausmę egzamino metu. Jis atsako už jam patikėtos informacijos konfidencialumą ir sąžiningą, objektyvų bei teisingą egzaminų vykdymą.

36. Prieš teorijos egzaminą egzaminuotojas privalo:

36.1. paruošti patalpą, kurioje vyks egzaminas;

36.2. patikrinti kiekvieno egzaminuojamojo ir vertėjo (jeigu dalyvauja) asmens tapatybę;

36.3. supažindinti egzaminuojamuosius su egzamino laikymo tvarka;

36.4. prižiūrėti tvarką egzamino metu;

36.5. supažindinti egzaminuojamuosius su egzamino rezultatais.

37. Prieš praktinio vairavimo egzaminą vairavimo instruktorius privalo:

37.1. užtikrinti, kad laivas, kuriuo bus vykdomas praktinio vairavimo egzaminas, būtų techniškai tvarkingas ir visiškai sukomplektuotas;

37.2. patikrinti kiekvieno egzaminuojamojo asmens tapatybę;

37.3. supažindinti egzaminuojamuosius su užduočių, kurias jie turės atlikti, atlikimo tvarka;

37.4. užtikrinti, kad laive esantys egzaminuojamieji dėvėtų gelbėjimosi liemenes viso praktinio vairavimo egzamino metu.

38. Vairavimo instruktorius turi būti pasirengęs reikiamu momentu imtis priemonių, kad būtų išvengta avarinio įvykio dėl egzaminuojamojo veiksmų arba neveikimo.

39. Egzaminuojamojo pageidavimu, pasibaigus egzaminui, vairavimo instruktorius supažindina jį su padarytomis klaidomis.

40. Vairavimo instruktorius turi teisę nutraukti praktinio vairavimo egzaminą:

40.1. jei egzaminuojamojo daromos laivo vairavimo klaidos ar veiksmai arba neveikimas kelia pavojų kitiems eismo dalyviams, laivui, jo keleiviams, neatsižvelgiant į tai, ar vairavimo instruktorius turi imtis priemonių, kad būtų išvengta avarinio įvykio dėl egzaminuojamojo daromų laivo vairavimo klaidų, pavojingų veiksmų arba neveikimo, ar ne; šiuo atveju egzaminas laikomas neišlaikytu;

40.2. dėl nenumatytų aplinkybių: avarinis incidentas, pasikeitusios oro sąlygos (stiprus vėjas, liūtis), laivo gedimas ir pan.; šiuo atveju praktinio vairavimo egzaminą mokymo įstaiga turi paskirti kitu laiku.

41. Egzaminuotojas ar vairavimo instruktorius, pagrįstai įtarę, kad egzaminuojamasis gali būti neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, turi nušalinti jį nuo egzamino laikymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka siųsti neblaivumui arba apsvaigimui nustatyti.

 

VI SKYRIUS

SKUNDO PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

42. Skundai dėl egzamino rezultatų (toliauskundas) Administracijai pateikiami Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų 2007 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, 5 punkte numatyta tvarka.

43. Skundus nagrinėja Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens dokumentų valdymo sistemoje paskirtas nesusijęs su skundu asmuo.

44. Administracija nagrinėja skundą, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Jeigu skundui paduoti nustatytas terminas praleistas dėl objektyvių priežasčių, kurias egzaminuojamasis pagrindžia atitinkamais įrodymais (dokumentais, informacija ir (ar) kitais duomenimis), Administracijos sprendimu skundo pateikimo terminas gali būti atnaujintas. Kartu su prašymu atnaujinti skundo pateikimo terminą turi būti pateiktas ir skundas. Administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo atnaujinti skundo pateikimo terminą gavimo dienos priima motyvuotą sprendimą atnaujinti arba atsisakyti atnaujinti skundo pateikimo terminą ir apie šį sprendimą informuoja egzaminuojamąjį.

45. Administracija, nustačiusi skundo trūkumų, per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos informuoja egzaminuojamąjį apie nustatytus skundo trūkumus ir nustato ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti.

46. Skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo skundo ir visų reikiamų dokumentų Administracijoje gavimo dienos.

47. Egzaminuojamojo skundą Administracija nagrinėja egzaminuojamajam nedalyvaujant.

48. Administracijos sprendimą dėl išnagrinėto skundo (toliau – sprendimas) pasirašo Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

49. Sprendime turi būti nurodyta:

49.1. sprendimo priėmimo data ir vieta;

49.2. sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas;

49.3. skundo šalys ir kiti suinteresuoti asmenys, jeigu tokių yra;

49.4. konkretus skundžiamas faktas, veiksmas, neveikimas ar sprendimas;

49.5. aplinkybės, kuriomis egzaminuojamasis grindžia savo skundą, ir tai patvirtinantys įrodymai;

49.6. skundo reikalavimo įvertinimas;

49.7. priimtas sprendimas ir teisės aktų nuostatos, kuriomis vadovautasi priimant sprendimą, kiti teisiniai argumentai;

49.8. sprendimo apskundimo terminas ir tvarka.

50. Sprendimas įsiteisėja ir yra privalomas vykdyti nuo šio sprendimo priėmimo ir užregistravimo dienos.

51. Sprendimas per 1 darbo dieną nuo sprendimo užregistravimo dienos išsiunčiamas egzaminuojamajam tokiu pačiu būdu kaip ir gautas skundas, nebent pateikdamas skundą egzaminuojamasis nurodė kitaip. Priimtas sprendimas į pateiktą skundą tiesiogiai (atvykus į Administraciją) siunčiamas elektroninėmis priemonėmis arba registruotu paštu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52. Teorijos ir praktinio vairavimo egzamino eigai fiksuoti daromas skaitmeninis vaizdo arba vaizdo ir garso įrašas. Jeigu dėl techninės įrangos gedimų to neįmanoma padaryti, teorijos egzamino metu egzaminų patalpoje privalo būti du egzaminuotojai, o praktinis vairavimo egzaminas negali būti vykdomas, kol nebus pašalinti techninės įrangos gedimai.

53. Mokymo įstaigai nepateikus Administracijos prašomų praktinio vairavimo egzamino (-ų) vaizdo arba vaizdo ir garso įrašų, Administracija neįskaito atitinkamo praktinio vairavimo egzamino kaip motorinio pramoginio laivo laivavedžio kompetencijos egzamino praktinio vairavimo dalies.

54. Praktinio vairavimo egzamino vaizdo arba vaizdo ir garso įrašų darymo įranga, įrašų naudojimas ir saugojimas turi atitikti Praktinio vairavimo egzamino vaizdo arba vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo reikalavimus (Aprašo 5 priedas).

55. Asmenims, neišlaikiusiems teorijos egzamino, sumokėta valstybės rinkliava negrąžinama.

56. Teorijos egzaminų protokolai, kiti su egzaminų vykdymu susiję dokumentai, vaizdo ir garso įrašai saugomi Administracijos teisės aktų nustatyta tvarka.

___________

 

 

Vidaus vandenų transporto specialistų

kvalifikacijos egzaminų ir motorinių

pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos

egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos

aprašo

1 priedas

 

PRAKTINIO VAIRAVIMO EGZAMINO PROTOKOLAS

 

_______________________________________________

(mokymo įstaigos pavadinimas)

 

______________Nr. ______________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

Grupės Nr.

 

Asmens, laikančio praktinio vairavimo egzaminą, vardas, pavardė

 

Mokymo programos pavadinimas

 

Praktinio vairavimo egzamino data

 

Teorijos egzamino išlaikymo Administracijoje data, protokolo Nr.

 

Vairavimo instruktoriaus, vykdančio praktinio vairavimo egzaminą, vardas, pavardė

 

 

Eil. Nr.

Užduotis*

Užduoties įvertinimas (įvykdyta arba neįvykdyta)

Padaryta kritinė klaida

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

*Įrašyti užduotis iš Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 priedo.

 

Praktinio vairavimo egzamino rezultatas (pažymėti „X“):

egzaminas išlaikytas   egzaminas neišlaikytas

 

Asmuo, laikęs praktinio vairavimo egzaminą,                                    _________________________

(parašas)

 

Vairavimo instruktorius, vykdęs praktinio vairavimo egzaminą,       _________________________

(parašas)

 

 

Vidaus vandenų transporto specialistų

kvalifikacijos egzaminų ir motorinių

pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos

egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos

aprašo

2 priedas

 

PRAKTINIO VAIRAVIMO EGZAMINO UŽDUOTYS

 

1. Būtino laivo komplektiškumo patikrinimas (tepalo lygis*, kuro kiekis, gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės, švartavimo ir inkaravimo įranga, pirmosios pagalbos rinkinys, navigacijos priemonės, akumuliatoriaus tvirtinimas*).

2. Taisyklingas variklio paleidimo įrenginių ir valdymo įtaisų naudojimas eksploatuojant motorinį pramoginį laivą, pajudėjimas iš vietos, atbulinė eiga.

3. Atsišvartavimas.

4. Prisišvartavimas.

5. Plaukimas, stabdymas.

6. Optimalaus laivo eigos režimo parinkimas (kad jis skleistų mažiau triukšmo, ekonomiškai naudotų degalus), atsižvelgiant į laivybos kelių ženklus, signalus, laivybos intensyvumą, hidrometeorologines sąlygas.

7. Laivo kurso palaikymas pagal magnetinį kompasą.

8. Locijų ir / arba jūrlapių skaitymas*.

9. Mokėjimas elgtis situacijoje „žmogus už borto“ ir naudoti gelbėjimo priemones.

10. Inkaravimo vietos parinkimas ir inkaro nuleidimas stovinčiame vandenyje ir esant srovei.

11. Radijo ryšio panaudojimas*.

12. Garsinio signalo naudojimas prasilenkiant, aplenkiant*.

____________________

*Užduotis faktiškai atliekama, jei praktinio vairavimo egzamino metu yra galimybė atlikti praktinį užduoties patikrinimą. Jei tokios galimybės nėra, privalomai patikrinami egzaminuojamojo gebėjimai ir teorinės žinios atlikti šias užduotis (paprašant paaiškinti (parodyti), kur, kaip, kokiu tikslu yra tikrinamas tepalo lygis ir akumuliatoriaus tvirtinimas; kur, kaip, kokiu tikslu yra naudojamas radijo ryšys ir garsinis signalas prasilenkiant, aplenkiant laivą; kaip skaitomos locijos ir / arba jūrlapiai).

________________

 

 

Vidaus vandenų transporto specialistų

kvalifikacijos egzaminų ir motorinių

pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos

egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos

aprašo

3 priedas

 

KRITINĖS KLAIDOS, KURIAS PADARIUS EGZAMINUOJAMOJO PRAKTINIO VAIRAVIMO EGZAMINAS LAIKOMAS NEIŠLAIKYTU

 

1. Nepatikrinamas laivo komplektiškumas prieš plaukimą.

2. Pernelyg staigus pajudėjimas iš vietos (nesaugu laivo keleiviams).

3. Šiurkščios klaidos atsišvartuojant (neatsižvelgiama į srovės, vėjo poveikį laivui, nuplaukimo pobūdį); pradėjimas plaukti neatsišvartavus.

4. Potencialiai pavojingos situacijos sudarymas; objekto (bujų, laivo, krantinės ir kt.) vandenyje kliudymas ar atsitrenkimas neįvertinus laivybos sąlygų.

5. Šiurkščiai pažeistos laivybos taisyklės (pvz., burinio ar kito laivo nepraleidimas, kaip to reikalauja laivybos taisyklės, neteisingas garsinis signalas (signalo reikšmė, trukmė ir intervalas tarp signalų) arba kito laivo garsinio signalo nesupratimas, per greitas plaukimas (esant ribotam greičiui arba neatsižvelgiant į konkrečias laivybos sąlygas), didelio bangavimo sukėlimas plaukiant pro stovinčius laivus, navigacijos ženklų nepaisymas).

6. Nesiorientavimas plaukiant pagal magnetinį kompasą, nemokėjimas skaityti locijų ir / arba jūrlapių.

7. Netinkamas manevras situacijoje „žmogus už borto“, neteisingas gelbėjamo žmogaus pakėlimas; gelbėjimo rato išmetimas kartu su lynu arba neteisingas lyno laikymas.

8. Nesinaudojimas arba nemokėjimas naudotis radijo ryšio priemonėmis, neteisingas atsiliepimas arba kvietimas radijo ryšio priemonėmis (tekstas neatitinka nustatytų reikalavimų).

______________

 

 

Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminų ir

motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

4 priedas

 

PRAKTINIO VAIRAVIMO EGZAMINO VERTINIMO KRITERIJAI

 

Eil. Nr.

Užduotis

Užduoties vertinimo kriterijai

Vertinimas

1.

Būtino laivo komplektiškumo patikrinimas (tepalo lygis, kuro kiekis, gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės, švartavimo ir inkaravimo įranga, pirmosios pagalbos rinkinys, navigacijos priemonės, akumuliatoriaus tvirtinimas).

Egzaminuojamasis turi žinoti, kas sudaro laivo komplektaciją, ir patikrinti:

1.  gelbėjimo priemones, privalomas konkrečiam laivui (gelbėjimo liemenės leistinam didžiausiam nustatytam žmonių skaičiui laive, neskęstantis lynas, gelbėjimo ratas);

2.  navigacijos priemones (magnetinis kompasas, locijos, jūrlapiai);

3.  nusausinimo priemones (semtuvas, siurblys);

4.  pirmosios pagalbos rinkinį;

5.  priešgaisrines priemones (nedegantis audeklas, gesintuvas);

6.  švartavimo ir inkaravimo priemones (inkarai, irklai, krancai, švartavimo lynai, švartavimo gervės);

7.  elektros įrangą;

8.  kuro, tepalo lygį;

9.  akumuliatoriaus tvirtinimą;

10.           signalinių žiburių ir garsinių signalų veikimą.

 

Įvykdyta (tinkamai atliktos 6 arba daugiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

Neįvykdyta (tinkamai atliktos 5 arba mažiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

2.

Taisyklingas variklio paleidimo įrenginių ir valdymo įtaisų naudojimas eksploatuojant motorinį pramoginį laivą, pajudėjimas iš vietos, atbulinė eiga.

Egzaminuojamasis turi mokėti:

1.   nuleisti pakabinamąjį laivo variklį (jeigu laivas yra su pakabinamuoju varikliu);

2.  patikrinti užbortinio aušinimo vandeniu sklendes ir, jei reikia, atidaryti;

3.  paleisti variklį (-ius);

4.  lėtai pajudėti iš vietos;

5.  palaipsniui greitėti;

6.  plaukti atbuline eiga.

Įvykdyta (tinkamai atliktos 4 arba daugiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

Neįvykdyta (tinkamai atliktos 3 arba mažiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

 

3.

Atsišvartavimas

Egzaminuojamasis turi atlikti šiuos atsišvartavimo veiksmus, laikydamasis jų eiliškumo:

1.   atsižvelgti į srovę, vėjo kryptį, stiprumą, bangavimą ir įvertinti jų poveikį laivui;

2.   atkabinti švartavimo lyną (-us) nuo krantinės knechtų ar žiedų ir laivo knechtų (pirmiausia turi būti atkabinamas pavėjinis laivo bortas);

3.   sutvarkyti švartavimo lynus;

4.   įtraukti krancus;

5.   lėtai ir sklandžiai išplaukti iš švartavimosi vietos.

 

Įvykdyta (tinkamai atliktos 3 arba daugiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

Neįvykdyta (tinkamai atliktos 2 arba mažiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

 

4.

Prisišvartavimas

Egzaminuojamasis turi atlikti šiuos prisišvartavimo veiksmus, laikydamasis jų eiliškumo:

1.   įvertinti priplaukimo prie krantinės situaciją ir laivo inerciją;

2.   panaudoti krancus;

3.   atsižvelgdamas į srovę, vėjo kryptį, stiprumą, bangavimą, lėtai ir sklandžiai priplaukti prie švartavimosi vietos;

4.   pritvirtinti švartavimo lynus prie laivo knechtų (pirmiausia turi būti pritvirtinamas priešvėjinis laivo bortas);

5.   pritvirtinti švartavimo lynus prie krantinės knechtų ar žiedų (pirmiausia tvirtinama laivo priekyje, po to – laivo gale);

6.   švartavimo lynus pritvirtinti tinkamais mazgais ir rišimo būdais.

 

Įvykdyta (tinkamai atliktos 4 arba daugiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

Neįvykdyta (tinkamai atliktos 3 arba mažiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

 

5.

Plaukimas, stabdymas.

Egzaminuojamasis turi mokėti:

1.   plaukti tiesia linija įvairiu greičiu;

2.   keisti greičio režimą, įskaitant sustojimą ir pradėjimą plaukti;

3.   pasirinkti leistiną laivo plaukimo greitį (laikantis laivybos taisyklių ir konkrečių laivybos sąlygų);

4.   gebėti plaukti laikydamasis nustatyto kurso;

5.   daryti posūkius, įskaitant posūkius priešinga judėjimui kryptimi ir 3600 kampu;

6.   sklandžiai stabdyti;

7.   prasilenkti kairiaisiais bortais su priešpriešiais plaukiančiu laivu;

8.   tinkamai įvertinti pavojingą kito laivo priartėjimą;

9.   saugiai prasilenkti su kliūtimis;

10. saugiai prasilenkti su laivais, plaukiančiais besikertančiais kursais;

11. laikytis Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių (CEVNI) ir COLREGS-72.

 

Įvykdyta (tinkamai atliktos 7 arba daugiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

Neįvykdyta (tinkamai atliktos 6 arba mažiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

 

6.

Optimalaus laivo eigos režimo parinkimas (kad jis skleistų mažiau triukšmo, ekonomiškai naudotų degalus), atsižvelgiant į laivybos kelių ženklus, signalus, laivybos intensyvumą, hidrometeorologines sąlygas.

Egzaminuojamasis turi mokėti:

1.   sklandžiai paleisti variklį;

2.   pasirinkti ekonomišką laivo plaukimo režimą;

3.   įvertinti variklio skleidžiamo triukšmo lygį ir jo veikimo tolygumą;

4.   plaukti atsižvelgdamas į laivybos ženklus, signalus ir laivybos intensyvumą;

5.   plaukti atsižvelgdamas į hidrologines ir meteorologines sąlygas.

Įvykdyta (tinkamai atliktos 3 arba daugiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

Neįvykdyta (tinkamai atliktos 2 arba mažiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

 

7.

Laivo kurso palaikymas pagal magnetinį kompasą.

Egzaminuojamasis turi mokėti:

1.   plaukti pagal magnetinį kompasą nurodytu kursu nustatytą laiką (galimas nuokrypis nuo kurso ne daugiau kaip 20);

2.   pasirinkti optimalų kursą ir jį palaikyti plaukdamas nurodyta kryptimi, atsižvelgdamas į bangavimą, vėją ir srovę.

Įvykdyta (tinkamai atliktos 2 užduotys pagal vertinimo kriterijus)

Neįvykdyta (tinkamai atlikta 1 arba neatliktos abi užduotys pagal vertinimo kriterijus)

 

8.

Locijų ir / arba jūrlapių skaitymas.

Egzaminuojamasis turi mokėti:

1.   skaityti locijas ir / ar jūrlapius;

2.   sklandžiai plaukti skaitydamas locijas ir / ar jūrlapius;

3.   išlaikyti farvaterio posūkio spindulį;

4.   laikytis farvaterio žymėjimo;

5.   laikytis kranto navigacinių ženklų.

Įvykdyta (tinkamai atliktos 3 arba daugiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

Neįvykdyta (tinkamai atliktos 2 arba mažiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

9.

Mokėjimas elgtis situacijoje „žmogus už borto“ ir naudoti gelbėjimo priemones.

Egzaminuojamasis situacijoje „žmogus už borto“ turi:

1.   panaudoti garsinį pavojaus signalą;

2.   atsižvelgdamas į hidrometeorologines sąlygas, parinkti tinkamą laivo manevrą priplaukimui prie gelbėjamo žmogaus;

3.   duoti aiškias ir tikslias komandos įgulai;

4.   prie gelbėjamo žmogaus priplaukti iš pavėjinės pusės (jeigu yra srovė – prieš srovę);

5.   teisingai išmesti gelbėjimo ratą;

6.   teisingai laikyti neskęstantį lyną;

7.   iš pirmo karto teisingai pakelti žmogaus pavidalo manekeną, atliekant kiek įmanoma mažiau veiksmų.

 

Įvykdyta (tinkamai atliktos 5 arba daugiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

Neįvykdyta (tinkamai atliktos 4 arba mažiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

 

10.

Inkaravimo vietos parinkimas ir inkaro nuleidimas stovinčiame vandenyje ir esant srovei.

Egzaminuojamasis turi mokėti:

1.   tinkamai parinkti inkaravimo vietą (ne farvateryje, nėra draudžiančių inkaruotis ženklų, nevėjuota, užutėkis, tinkamas gylis ir dugno struktūra, nėra kitų galimų kliūčių);

2.   gebėti nuleisti inkarą stovinčiame vandenyje;

3.   gebėti nuleisti inkarą esant srovei;

4.   tiksliai nustatyti laivo poziciją;

5.   tinkamai pakelti inkarą;

6.   tinkamai įtvirtinti inkarą, sutvarkyti inkaro grandinę ar lyną.

Įvykdyta (tinkamai atliktos 4 arba daugiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

Neįvykdyta (tinkamai atliktos 3 arba mažiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

 

11.

Radijo ryšio

panaudojimas.

Egzaminuojamasis turi mokėti:

1.   naudodamasis laive esančiomis radijo ryšio priemonėmis, susisiekti su (imituota) kranto tarnyba arba matomumo zonoje esančiu kitu laivu;

2.   teisingai atsakyti į kvietimą;

3.   teisingai iškviesti pagalbą.

Įvykdyta (tinkamai atliktos 2 arba daugiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

Neįvykdyta (tinkamai atlikta 1 arba neatliktos visos užduotys pagal vertinimo kriterijus)

 

12.

Garsinio signalo naudojimas prasilenkiant, aplenkiant.

Egzaminuojamasis turi mokėti:

1.   tinkamai naudotis garsiniais signalais;

2.   naudoti teisingą garsinį signalą ketindamas aplenkti ar prasilenkti su kitu laivu siaurame kanale ar farvateryje;

3.   naudoti teisingą garsinį signalą plaukdamas riboto matomumo rajone arba arti jo ir riboto matomumo sąlygomis.

Įvykdyta (tinkamai atliktos 2 arba daugiau užduočių pagal vertinimo kriterijus)

Neįvykdyta (tinkamai atlikta 1 arba neatliktos visos užduotys pagal vertinimo kriterijus)

 

________________

 

Vidaus vandenų transporto specialistų

kvalifikacijos egzaminų ir motorinių

pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos

egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos

aprašo

5 priedas

 

PRAKTINIO VAIRAVIMO EGZAMINO VAIZDO ARBA VAIZDO IR GARSO ĮRAŠŲ DARYMO, SAUGOJIMO, VAIZDO ARBA VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO ĮRANGOS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

TECHNINIAI VAIZDO ARBA VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO ĮRANGOS REIKALAVIMAI

 

1. Vaizdui praktinio vairavimo egzamino metu įrašyti laive turi būti naudojama vaizdo įrašymo įranga, kurią sudaro dvi ar daugiau vaizdo kamerų, sujungtų su įrašymo įrenginiu (elektronine informacijos laikmena – SDmini SDmicro SD ar XD formato atminties kortelė arba USB atmintinė). Garso įrašymo įranga gali būti naudojama kartu su vaizdo įrašymo įranga, jei tam yra techninės galimybės ir oro sąlygos yra tinkamos kokybiškam aplinkos garso įrašymui.

2. Vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įranga turi vienu metu įrašinėti:

2.1. vaizdą, kuriame matyti kelias, kuriuo plaukia laivas;

2.2. vaizdą, kuriame matytųsi laive esantys asmuo, laikantis praktinio vairavimo egzaminą, (toliau – egzaminuojamasis) ir vairavimo instruktorius, vykdantis praktinio vairavimo egzaminą, (toliau – vairavimo instruktorius) bei jų veiksmai valdant laivą;

2.3. garsą laivo viduje.

3. Vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromo vaizdo įrašo greitis turi būti ne mažesnis kaip 10 kadrų per sekundę.

4. Vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromame vaizdo įraše turi būti rodoma įrašo data ir laikas.

5. Vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įranga turi turėti programinę įrangą, skirtą vaizdui arba vaizdui ir garsui įrašyti, peržiūrėti ir analizuoti (toliau – programinė įranga).

6. Programinės įrangos nustatymuose turi būti galimybė įvesti vairavimo instruktoriaus vardą (arba vardo pirmąją raidę) ir pavardę bei praktinio vairavimo egzaminui naudojamo laivo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro suteiktą registro (identifikavimo) numerį.

7. Vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įranga turi turėti indikacinę lemputę, rodančią, kad vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įranga yra įjungta ir ja daromas vaizdo arba vaizdo ir garso įrašas.

8. Vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įrangoje turi būti specialus mygtukas, kurį paspaudus vaizdo įraše realiu laiku būtų užfiksuotas įvykis, kuris, vairavimo instruktoriaus vertinimu, yra mokinio padaryta klaida.

9. Vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įrangos, skirtos keliui, kuriuo plaukia laivas, filmuoti, matymo laukas turi būti ne mažesnis nei 120 laipsnių.  Vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įranga, esant blogam matomumui, turi filmuoti vaizdą, atitinkantį šio priedo 2.1 papunkčio reikalavimus.

10. Vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įrangos, skirtos vaizdui laivo viduje filmuoti, matymo laukas turi būti ne mažesnis nei 170 laipsnių ir vaizdo kamera, esant blogam matomumui, turi filmuoti vaizdą, atitinkantį šio priedo 2.2 papunkčio reikalavimus.

 

II SKYRIUS

VAIZDO ARBA VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO ĮRANGOS NAUDOJIMAS

 

11. Siekiant užtikrinti asmenų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą, viso praktinio vairavimo egzamino metu turi būti daromas vaizdo arba vaizdo ir garso įrašas.

12. Prieš pradedant praktinį vairavimo egzaminą, egzaminuojamasis turi būti informuotas, kad bus daromas egzamino vaizdo arba vaizdo ir garso įrašas, ir, esant poreikiui, egzaminuojamasis turi teisę susipažinti su savo egzamino vaizdo arba vaizdo ir garso įrašu.

13. Jei vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įranga prieš praktinį vairavimo egzaminą ar jo metu sugenda arba jos negalima naudoti dėl kitų priežasčių, egzaminas negali būti vykdomas arba turi būti nedelsiant, kol bus užtikrintas šio priedo reikalavimus atitinkantis vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įrangos veikimas, nutrauktas. Užtikrinus reikalavimus atitinkantį vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įrangos veikimą, praktinio vairavimo egzaminas turi būti pradedamas iš naujo.

14. Mokymo įstaiga privalo užtikrinti, kad:

14.1. vairavimo instruktoriui prieš praktinio vairavimo egzaminą pateikiamoje elektroninėje informacijos laikmenoje:

14.1.1. programinės įrangos nustatymuose būtų įvesta vairavimo instruktoriaus vardas (arba pirmoji vardo raidė) ir pavardė bei praktinio vairavimo egzaminui naudojamo laivo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro suteiktas registro (identifikavimo) numeris;

14.1.2. vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromame vaizdo įraše būtų rodoma data (metai, mėnuo ir diena, kurią vykdomas praktinis vairavimo egzaminas) ir laikas;

14.2. praktinio vairavimo egzamino metu:

14.2.1. vairavimo instruktorius patikrintų vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įrangos veikimą ir jos atitiktį šio priedo I skyriaus reikalavimams;

14.2.2. elektroninė informacijos laikmena būtų įdėta į jai skirtą vietą vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įrangoje;

14.2.3. nuo egzamino pradžios iki jo pabaigos vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įranga būtų įjungta ir ja būtų įrašinėjamas vaizdas arba vaizdas ir garsas;

14.2.4. egzaminuojamojo padarytos laivo vairavimo klaidos, naudojant vaizdo arba vaizdo ir garso įrašymo įrangą, būtų fiksuojamos specialaus mygtuko paspaudimu, t. y. vairavimo instruktorius užfiksavęs egzaminuojamojo padarytą vairavimo klaidą, turi paspausti specialų mygtuką;

14.2.5. vienoje elektroninėje informacijos laikmenoje būtų saugomi tik vieno egzaminuojamojo praktinio vairavimo egzamino vaizdo arba vaizdo ir garso įrašai.

 

III SKYRIUS

VAIZDO ARBA VAIZDO IR GARSO ĮRAŠŲ NAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS

 

15. Mokymo įstaiga praktinio vairavimo egzamino vaizdo arba vaizdo ir garso įrašus gali naudoti tik vairavimo mokymo tobulinimo tikslu, gavusi nufilmuoto egzaminuojamojo ir vairavimo instruktoriaus rašytinį sutikimą bei laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

16. Mokymo įstaiga gali daryti atsarginę praktinio vairavimo egzamino vaizdo arba vaizdo ir garso įrašų kopiją tik tuo atveju, jei vaizdo arba vaizdo ir garso įrašus siekiama apsaugoti nuo praradimo dėl techninių priežasčių, t. y. stacionaraus ar nešiojamojo kompiuterio ar kitos elektroninės informacijos laikmenos gedimo.

17. Administracijai paprašius, mokymo įstaiga per 3 darbo dienas privalo pateikti konkretaus egzaminuojamojo praktinio vairavimo egzamino vaizdo arba vaizdo ir garso įrašą arba Administracijos nurodyto laikotarpio praktinio vairavimo egzaminų vaizdo arba vaizdo ir garso įrašus peržiūrai.

18. Praktinio vairavimo egzamino vaizdo arba vaizdo ir garso įrašai Administracijai turi būti pateikti atskirame optinio disko ir (ar) USB atmintinės kataloge, kurio pavadinimas turi atitikti praktinio vairavimo egzamino datą ir egzaminuojamojo vardą bei pavardę.

19. Administracija per 5 darbo dienas nuo gavimo peržiūri pateiktus praktinio vairavimo egzamino (-ų) vaizdo arba vaizdo ir garso įrašus ir po peržiūrėjimo grąžina šiuos įrašus mokymo įstaigai.

20. Vaizdo arba vaizdo ir garso įrašus, padarytus praktinio vairavimo egzamino metu, mokymo įstaiga ne vėliau nei kitą darbo dieną privalo perkelti į archyvą (į stacionarų ar nešiojamąjį kompiuterį, išorinį standųjį diską, optinį diską ar kitą informacijos laikmeną), kuriame vaizdo arba vaizdo ir garso įrašai turi būti saugomi tris mėnesius nuo praktinio vairavimo egzamino laikymo datos. Neišlaikyto praktinio vairavimo egzamino vaizdo arba vaizdo ir garso įrašas turi būti saugomas iki kito praktinio vairavimo egzamino dienos, bet ne ilgiau kaip vienerius metus. Jei viename archyve neužtenka vietos saugoti visus vaizdo arba vaizdo ir garso įrašus, mokymo įstaiga įrašams saugoti gali naudoti keletą archyvų.

21. Mokymo įstaiga privalo užtikrinti, kad archyve saugomi vaizdo arba vaizdo ir garso įrašai būtų apsaugoti nuo kenksmingos programinės įrangos (kompiuterinių virusų), vaizdo ir garso įrašai nebūtų suklastoti, sugadinti ar prarasti dėl techninių ar kitų priežasčių, nebūtų perduoti tretiesiems asmenims ar laikomi tretiesiems asmenims prieinamoje vietoje.

22. Mokymo įstaiga, pažeidusi šio priedo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________