LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-5 „DĖL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. birželio 19 d. Nr. V-394

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. V-5 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro tarybos sudėties patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-242 2 straipsnio 30 dalimi ir įgyvendindama Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1002 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų patvirtinimo“, 19 punktą:

 

1. S k e l b i u Studijų kokybės vertinimo centro tarybos (toliau – Taryba) sudėtį:

 

1.1. Laimutė Balodė, Lietuvos Respublikos Seimo deleguota atstovė;

 

1.2. Jūras Banys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotas atstovas;

 

1.3. Agnė Kudarauskienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguotas atstovas;

 

1.4. Mindaugas Misiūnas, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguota atstovė;

 

1.5. Kęstutis Petrikonis, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguotas atstovas;

 

1.6. Eigirdas Sarkanas, Lietuvos studentų sąjungos deleguotas atstovas;

 

1.7. Roma Survilienė, Lietuvos kultūros ir meno tarybos deleguota atstovė;

 

1.8. Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ deleguotas atstovas;

 

1.9. Nerijus Varnas, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguotas atstovas;

 

1.10. Gediminas Vitkus, Lietuvos mokslo tarybos kartu su Lietuvos mokslų akademija deleguotas atstovas;

 

1.11. Albertas Žalys, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro deleguotas atstovas.

 

2. N u s t a t a u, kad Tarybos veiklos laikotarpis - iki 2022 m. sausio 6 d.“

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius