ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) IZOLIAVIMO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR KOMISIJOS NARIŲ IŠKVIETIMO NE DARBO LAIKU, POILSIO BEI ŠVENČIŲ DIENOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 21 d. Nr. 1-AĮ- 461

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi,  25 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamomis ligomis, turėjusių sąlytį ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“ 9.1 ir 9.2 punktus:

1.   S u d a r a u Anykščių rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisiją (toliau – Komisija):

1.1. Margarita Aukštaitienė – VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro Vaikų skyriaus vyr. gydytoja (Komisijos pirmininkė);

1.2. Vanda Adomonienė – VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės gydytoja epidemiologė (Komisijos narė);

1.3. Valdas Macijauskas – VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojas  (Komisijos narys);

1.4. Virginija Pažėrienė – VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja medicinai, vidaus ligų gydytoja (Komisijos narė).

2. Skiriu Komisijos sekretore Savivaldybės gydytoją Vaivą Daugelavičienę.

3. T v i r t i n u pridedamus:

3.1. Anykščių rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos nuostatus;

3.2. Anykščių rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos narių iškvietimo ne darbo laiku, poilsio bei švenčių dienomis tvarkos aprašą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Veneta Veršulytė

 


 

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės         

administracijos direktoriaus 2015 m.  

liepos 21 d. įsakymu Nr.1-AĮ-461 

 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) IZOLIAVIMO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Anykščių rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos (toliau – Komisija) sudarymą, darbo organizavimą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei Savivaldybės gydytojo veiksmus.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamomis ligomis, turėjusių sąlytį ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II. KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

3. Komisija sudaroma Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu neribotam laikotarpiui ir susirenka esant reikalui. Komisija sprendžia klausimą dėl asmenų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo.

4. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip trijų gydytojų specialistų, iš kurių vienas turi būti šeimos gydytojas, o antras – gydytojas infektologas (gydytojas dermatovenerologas ar fiziatras, pulmonologas).

5. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko paskirtas narys. Pirmininkas užtikrina Komisijos darbą bei prižiūri, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

6. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, sekretorius ir visi nariai. Posėdžių protokolai turi būti registruojami ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Už Komisijos posėdžių protokolų registravimą, originalų saugojimą, kopijų įteikimą atsako Savivaldybės gydytojas.

7. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininkas.

 

III. KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausias Komisijos uždavinys – spręsti ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamomis ligomis, turėjusių sąlytį ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo klausimą.

9. Komisija, vykdydama jai pavestą uždavinį:

9.1. nedelsdama įvertina gydytojo motyvus ir priima sprendimą dėl asmens būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo ir jo trukmės bei pateikia sprendimą savivaldybės gydytojui;

9.2. priimtą sprendimą įrašo į atitinkamus asmens medicininius dokumentus, įrašytus į Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų  tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“.

 

IV. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas:

10.1. turi teisę gauti iš sveikatos priežiūros įstaigų, taip pat įmonių ir organizacijų jos veiklai reikalingą informaciją;

10.2. privalo įvertinti gydytojo pateiktą informaciją ir priimti sprendimą dėl ligonio, asmens, įtariamo, kad serga užkrečiama liga ar turėjo sąlytį su sukėlėjų nešiotoju,  būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo;

10.3. gali konsultuotis su ekspertais ir kviesti į pagalbą kitus kompetentingus specialistus sprendimui priimti;

10.4. Komisijos nariai, pažeidę šiuos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO VEIKSMAI

 

11. Savivaldybės gydytojas, gavęs Komisijos sprendimą, nedelsiant organizuoja asmens būtinąjį hospitalizavimą ir (ar) būtinąjį izoliavimą:

11.1. pasirašytinai supažindina asmenį, dėl kurio priimtas sprendimas jį būtinai hospitalizuoti ar būtinai izoliuoti, o jei šis asmuo yra neveiksnus, vieną iš jo atstovų pagal įstatymą. Jei asmuo atsisako ar nesugeba pasirašyti, sprendimas perskaitomas, dalyvaujant ir pasirašant dviem liudytojams;

11.2. kviečia greitosios medicinos pagalbos brigadą pervežti asmenį į atitinkamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir policijos darbuotojus, kurie, pristatant asmenį būtinajam hospitalizavimui ir (ar) izoliavimui, užtikrintų viešąją tvarką;

11.3. nedelsdamas informuoja Savivaldybės administraciją ir vyriausiąjį epidemiologą.

12. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje asmuo yra būtinai hospitalizuotas ir (ar) izoliuotas, siūlymu Savivaldybės gydytojas teikia motyvuotą prašymą teismui pratęsti asmens būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo terminą, jei šis asmuo dėl sveikatos būklės tebėra pavojingas kitiems asmenims.

 

VI. TUBERKULIOZE SERGANČIŲ ASMENŲ BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR

IZOLIAVIMO YPATUMAI

 

 

 

13. Ligonių, sergančių atvira tuberkulioze, būtinasis hospitalizavimas ir būtinasis izoliavimas taikomas:

13.1. jei 13 punkte nurodytas asmuo du kartus pažeidė stacionarinės asmens  sveikatos priežiūros įstaigos (toliau tekste – ASPĮ) vidaus tvarką (savavališkai pasišalino  iš   stacionaro, nutraukė gydymą, girtavo ir kt.);                

13.2. jei 13 punkte nurodytas asmuo nutraukė ambulatorinį gydymą ilgiau negu 2 savaitėms.

14. Gydytojas ftiziatras (pulmonologas), nustatęs asmenis, išvardytus 13 punkte, nedelsdamas privalo:

14.1. įrašyti priežastį, dėl kurios asmenį būtina hospitalizuoti ir būtina izoliuoti, atitinkamame medicininiame dokumente, įrašytame į Privalomų sveikatos statistikos  apskaitos ir  kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros  įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

14.2. kreiptis į ASPĮ gydytojų konsultacinę komisiją (toliau tekste – GKK) dėl tikslingumo kreiptis į Savivaldybės gydytoją ir taikyti būtinąjį hospitalizavimą ir būtinąjį izoliavimą;

14.3. kreiptis į Lietuvos kariuomenės karo medicinos tarnybą dėl būtinojo hospitalizavimo ir būtinojo izoliavimo, jei ligonis, sergantis atvira plaučių tuberkulioze, yra krašto apsaugos sistemos karys.

15. GKK per vieną darbo dieną nuo gydytojo kreipimosi priima sprendimą dėl kreipimosi į Savivaldybės gydytoją.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Komisijos sprendimai yra privalomojo pobūdžio.

17. Ginčai dėl pažeistų asmens teisių vykdant būtinąjį hospitalizavimą ir (ar) būtinąjį izoliavimą sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.      

_____________________

 


 

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės         

administracijos direktoriaus 2015 m.  

liepos 21 d. įsakymu Nr.1-AĮ-461 

 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) IZOLIAVIMO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJOS NARIŲ IŠKVIETIMO NE DARBO LAIKU, POILSIO BEI ŠVENČIŲ DIENOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Bendrosios praktikos gydytojas, gydytojas infektologas ar kitas  gydytojas specialistas informaciją apie ligonius, asmenis, įtariamus, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenis, turėjusius sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojus (toliau – asmenys), kuriems reikia taikyti būtinąjį hospitalizavimą ir (ar) būtinąjį izoliavimą, pateikia Savivaldybės gydytojai Vaivai Daugelavičienei, Tel. (8 381) 54 316; Mob. 8 620 63 827.

 

2. Nesant jos, informuojama Komisijos pirmininkė Margarita Aukštaitienė – VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro Vaikų skyriaus vyr. gydytoja, Tel. (8 381) 58 388; Mob. 8 626 59300.

3. Savivaldybės gydytojas (arba Komisijos pirmininkė) iškviečia kitus Komisijos narius:

 

3.1. Vandą Adomonienę – VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės gydytoją epidemiologę, Tel. (8 381) 59 435; Mob. 8 687 34635;

3.2. Valdą Macijauską – VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoją, Tel. (8 381) 58 388; Mob. 8 673 47018;

3.3. Virginiją Pažėrienę – VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoją medicinai, vidaus ligų gydytoją, Tel. (8 381) 59 435; Mob. 8 615 43317 .

4. Nepavykus rasti 3 Komisijos narių į Komisijos darbą įtraukiamas VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės priėmimo skubios pagalbos skyriaus (Ramybės g. 15, Anykščiai) budintis gydytojas, Tel. (8 381) 59 438.

5. Susirinkusi Komisija dirba pagal  Anykščių rajono būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos nuostatus.

_____________________________________