LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBlikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo nr. įv-153 „DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.05.01:2015 „TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. spalio 26 d. Nr. ĮV-829

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“,  patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-153 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktorius, kai priimami kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo statinių (toliau – kultūros paveldo objektai), išskyrus savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais, tvarkybos darbai;“

2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Kultūros paveldo objekto valdytojas ar jo įgaliotas asmuo arba tvarkybos darbų užsakovas ar jo įgaliotas asmuo iki tvarkybos darbų priėmimo dienos pateikia Komisijos pirmininkui leidimo vykdyti tvarkybos darbus kopiją (jeigu leidimas buvo privalomas), priimamų tvarkybos darbų projektą ar neatidėliotinų avarijos grėsmės pašalinimo darbų aprašą su schema (jeigu ji buvo parengta) (toliau – tvarkybos darbų projektas), šių darbų vykdymo žurnalą, atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus apie objekto tvarkomų medinių laikančiųjų konstrukcijų padengimo antipireninėmis medžiagomis kokybę ir kitus su atliktais tvarkybos darbais susijusius dokumentus. Šių dokumentų Komisijai pateikti nebūtina, jei jie anksčiau buvo pateikti Komisiją sudarančiai institucijai.“

3. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Šarūnas Birutis


 

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ priedas

 

(Tvarkybos darbų priėmimo akto forma)

 

________________________________________________________________________________

(Tvarkybos darbų priėmimo komisijos pavadinimas)

 

 

TVIRTINU

_____________________________________

(pareigos)

_____________________________________

(parašas)

_____________________________________

(vardas, pavardė)

 

TVARKYBOS darbų priėmimo aktas

 

_______________Nr.________

(data)

_____________________________

(sudarymo vieta)

 

________________________________________________________________________

(kultūros paveldo objekto ar statinio pavadinimas ir adresas)

 

__________________________________________________________________________

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre, unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

 

 

Komisija, paskirta _________________________________________________________________ ,

                                                                (institucijos pavadinimas, įsakymo data ir Nr.)

šios sudėties:

 

_____________       – komisiją paskyrusios institucijos ________________  (komisijos pirmininkas)

(vardas, pavardė)                                                              (atstovo pareigos)

_____________       – _____________________________________________________________

(Kultūros paveldo departamento teritorinio skyriaus ar savivaldybės administracijos atstovo pareigos)

_____________       –   kultūros paveldo objekto ar statinio valdytojas (jo įgaliotas asmuo)

_____________       –   tvarkybos darbų užsakovas (jo įgaliotas asmuo)

_____________      – tvarkybos   darbų  projekto  ar  neatidėliotinų avarijos grėsmės pašalinimo darbų aprašo su schema (jeigu ji buvo parengta) (toliau – aprašas) rengėjas

_______________________________________________________________

(atestato išdavimo data ir Nr.)

_____________       –  specialistas, atsakantis už atliktus tvarkybos darbus

_______________________________________________________________

                                                                         (atestato išdavimo data ir Nr.)

_____________       _____________________________________ direkcijos_________________

                                        (saugomos teritorijos pavadinimas)                             (atstovo pareigos)

_____________       – daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos įgaliotas asmuo

_____________       – daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius

_____________       – _____________________________________________________________

_____________       – _____________________________________________________________

 

apžiūrėjo atliktus tvarkybos darbus ir nustatė:

 

1. Leidimas tvarkybos darbams išduotas ar aprašas suderintas_______________________________

(leidimą išdavusios ar aprašą

________________________________________________________________________________

suderinusios institucijos pavadinimas, leidimo išdavimo ar aprašo suderinimo data ir Nr.)

2. Tvarkybos darbai vykdyti pagal____________________________________________________

(tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto ar aprašo pavadinimas)

 

3. Atliktiems tvarkybos darbams taikomi ______________________________________________

(paveldo tvarkybos reglamentų pavadinimai,

________________________________________________________________________________

juos patvirtinusių kultūros ministro įsakymų datos ir Nr.)

________________________________________________________________________________

4. Tvarkybos darbai pradėti ____________m. _________________________d.

5. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina________________________________________________

6. Atliktų tvarkybos darbų faktinė kaina________________________________________________

7. Atlikti tvarkybos darbai___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

8. Atlikti tvarkybos darbai atitinka šių darbų paveldosaugos projekte ar apraše, paveldo tvarkybos reglamentų ir šiems darbams atlikti išduotame leidime nustatytus reikalavimus.

 

 

Komisijos pirmininkas                                                          ____________________

                                                         (parašas)                            (vardas, pavardė)

Nariai:                                                                                   ____________________

                                                         (parašas)                            (vardas, pavardė)

                                                ____________________

                                                         (parašas)                            (vardas, pavardė)

 

______________