Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SPALIO 10 D.

NUTARIMO NR. 978 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ

APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 8 d. Nr. 779

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“:

1.1.   Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Bendrosios socialinės paslaugos ir socialinė priežiūra senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms finansuojamos iš lėšų, nurodytų Socialinių paslaugų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje.“

1.2.   Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Socialinė priežiūra šeimoms, vaikų dienos socialinė priežiūra finansuojama iš lėšų, nurodytų Socialinių paslaugų įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje.“

1.3.   Papildyti 71 punktu:

71. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų dienos socialinei priežiūrai, savivaldybių biudžetams paskirstomos, pervedamos, tikslinamos, naudojamos ir už jas atsiskaitoma socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.“

1.4.   Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Teikiančias socialinę priežiūrą ir socialinę globą socialinių paslaugų įstaigas, kurias savivaldybės nustatyta tvarka pasirenka pats socialinių paslaugų gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai), ar socialinių paslaugų įstaigas, kurias globėjais (rūpintojais) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo bei kitų globos (rūpybos) nustatymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka paskiria teismas ar savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybė finansuoja tiesiogiai, sudarydama sutartis su akredituotą socialinę priežiūrą teikiančia socialinių paslaugų įstaiga ar įstaiga, teikiančia socialinę globą, dėl asmeniui teikiamų socialinių paslaugų išlaidų finansavimo.

Savivaldybė nustato maksimalų socialinės globos išlaidų finansavimo savo teritorijos gyventojams dydį. Konkrečiam asmeniui teikiamos socialinės globos išlaidų finansavimo dydis priklauso nuo asmens finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas, įvertintų vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.

Socialinių paslaugų įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar socialinės globos įstaigos dalininkas (savininkas) yra pati savivaldybė, savivaldybės finansuoja tiesiogiai, pagal biudžetų asignavimų valdytojų patvirtintas programas.“

1.5. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Skelbiamą informaciją apie vidutines socialinių paslaugų kainas savivaldybės turi naudoti nustatydamos maksimalų socialinės globos išlaidų finansavimo savo teritorijos gyventojams dydį ir organizuodamos socialinių paslaugų pirkimą ir finansavimą.“

2.    Šio nutarimo 1.2, 1.3 papunkčiai įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, pavaduojantis

socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                              Aurelijus Veryga