LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. V-2347 „DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU TAIKOMŲ APRIBOJIMŲ LAIKYMOSI KONTROLĖS“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-2195

Vilnius

 

1.    Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimą Nr. V-2347 „Dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU TAIKOMŲ APRIBOJIMŲ LAIKYMOSI KONTROLĖS

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas), Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, n u s p r e n d ž i u:

Pavesti:

1. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), savivaldybių administracijų direktoriams, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD), Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT), Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI), Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – VVTAT) vykdyti ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolę ir teikti konsultacijas atitinkamos srities ūkinės veiklos, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ribojimo, Nutarimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų įgyvendinimo klausimais teisės aktais institucijai pavestose ūkio subjektų, veiklų priežiūros srityse ir (arba) kontrolės objektuose:

 

Nr.

Veiklos sritis (objektas)

Kontrolę vykdanti institucija

1.

Asmens sveikatos priežiūros, švietimo, stacionarių socialinių paslaugų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais, laivais ir keltais vidaus maršrutais, grožio, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, sporto klubų, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laidojimo paslaugos, balzamavimo ir kremavimo veikla, vaikų žaidimų patalpos, vaikų poilsio stovyklos, vaistinės.

NVSC

2.

Maisto tvarkymo subjektų veikla (viešojo maitinimo įmonės, prekyba maisto produktais ir kt.), veterinarijos praktikos veikla, veterinarinių vaistų, kitų veterinarinių priemonių, pašarų ir jų priedų prekyba.

VMVT

3.

Ne maisto produktų (prekybos ir paslaugų), turizmo paslaugų teikėjų veikla.

VVTAT

4.

Laisvalaikio ir (ar) pramogų paslaugų teikimo veikla (šokių, diskotekų, šokių salių, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla.

Savivaldybių administracijos

NVSC

5.

Kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo vietos, profesionaliojo scenos meno įstaigų salės.

6.

Viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla.

Savivaldybių administracijos

 

7.

Viešosios paslaugos teikiamos savivaldybių gyventojams (pvz., atliekų surinkimo ir tvarkymo įmonės), savivaldybių įmonių veikla.

8.

Turgavietės ir lauko prekybos veikla.

9.

Gamybos įmonių veikla.

VDI

10.

Krovinių tarptautinio vežimo veikla.

11.

Viešojo administravimo subjektai.

VDI

Savivaldybių administracijos

PD

12.

Komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kitos tam tikrą laiką trunkančios organizuotos žmonių susibūrimo viešos vietos iš anksto nustatytu laiku atvirose erdvėse.

Savivaldybių administracijos

PD

NVSC

13.

Fizinių asmenų visuomeninėse ir viešose vietose kontrolė.

PD

Savivaldybių administracijos

 

2. VDI kontrolės metu nustačius ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi pažeidimų, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jų nustatymo, apie tai pateikti informaciją NVSC, o NVSC – pradėti administracinių nusižengimų teisenas dėl šių pažeidimų.

3. Savivaldybių administracijų direktoriams, PD, VMVT, VVTAT, VDI, NVSC kiekvieną penktadienį iki 12.00 val. pateikti Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės duomenis, apibendrintą informaciją apie teisės aktų nustatyta tvarka pastarąją kalendorinę savaitę pradėtas administracinių nusižengimų teisenas, atliktus administracinių nusižengimų tyrimus ir surašytus administracinių nusižengimų protokolus.

4. Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriui kiekvieną pirmadienį pristatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai:

4.1. apibendrintus duomenis dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, reikalavimų laikymosi per pastarąją kalendorinę savaitę;

4.2. šio sprendimo 3 punkte nurodytą informaciją.“

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. V-2189 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. V-2347 „Dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės“ pakeitimo“.

3. N u s t a t a u, kad šio sprendimo 1 punktas įsigalioja 2021 m. spalio 6 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                   Arūnas Dulkys