LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. birželio 6 d. Nr. V-660

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi ir 25 straipsnio 1 dalimi:   

1. T v i r t i n u Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. 524 „Dėl dienos stacionarų ir asmens, slaugančio vaiką (-us) stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, išlaikymo išlaidų apmokėjimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.               

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                   Vytenis Povilas Andriukaitis                                          

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                      Lietuvos Respublikos sveikatos

                                                                                      apsaugos ministro

2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-660  

 

 

 

DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros specialistams ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), teikiančioms dienos stacionaro paslaugas, taip pat dienos stacionaro paslaugų teikimo tvarką ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Dienos stacionaro paslauga – planinė gydomoji ir (ar) diagnostinė asmens sveikatos priežiūros veikla, kurios metu užtikrinama paciento priežiūra iki 8 valandų.

2.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Dienos stacionaro paslaugos teikiamos vaikams ir (ar) suaugusiesiems pagal Dienos stacionaro paslaugų bazinių kainų ir vidutinės gydymo trukmės sąraše (Aprašo priedas) nurodytus profilius.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI ASPĮ IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS

 

4. Dienos stacionaro paslaugos teikiamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

5. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų kompleksai priskiriami dienos stacionaro paslaugoms, jeigu šios paslaugos teikiamos įstaigoje, turinčioje licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai ir teikiančioje licencijoje nurodytas vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio paslaugos gali būti teikiamos ASPĮ, neteikiančiose stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

6. Dienos stacionaro paslaugas teikia atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas kartu su bendrosios praktikos slaugytoju ir (ar) vaikų slaugytoju, ir (ar) akušeriu.

 

III SKYRIUS

DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

7. Pacientą į ASPĮ, teikiančią dienos stacionaro paslaugas, gali siųsti šeimos gydytojas ar kitos profesinės kvalifikacijos gydytojas.

8. Teikiant dienos stacionaro paslaugas pildoma Dienos stacionaro ligonio kortelė 003-2/a arba Gydymo stacionare ligos istorija 003/a ir forma 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“.

9. Dienos stacionaro darbo organizavimo ASPĮ tvarką nustato ir tvirtina ASPĮ vadovas.

 

IV SKYRIUS

APMOKĖJIMO TVARKA

 

10. Jei suteiktos dienos stacionaro paslaugos atitinka Apraše nurodytus reikalavimus, šių paslaugų išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis (Aprašo priedo lentelėje nurodytomis bazinėmis kainomis, neviršijant vidutinės gydymo trukmės).

11. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų kompleksų išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, jei minėtos paslaugos atitinka Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“. Šių paslaugų išlaidos apmokamos 1 kartą per kalendorinius metus.

12. Jei paciento, kuriam teikiama dienos stacionaro paslauga, gydymą būtina pratęsti ir jis hospitalizuojamas tos pačios ASPĮ stacionare, už hospitalizacijos dieną suteiktą dienos stacionaro paslaugą nemokama.

 

__________________________

 

 

 

Dienos stacionaro paslaugų

teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo

priedas

 

DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ IR VIDUTINĖS GYDYMO TRUKMĖS SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Ligų gydymo profilio pavadinimas

Vidutinė gydymo trukmė (dienomis)

Vieno lovadienio bazinė kaina (balais)

1.

Suaugusiųjų ligų gydymo profiliai:

1.1

Nėštumo patologija

7

60,9

1.2

Onkologija

15

62,8

1.3

Onkologija chemoterapija

7

187,9

1.4

Dermatovenerologija

12

61,1

1.5

Hematologija

7

187,6

1.6

Hematologija su kraujo komponentų transfuzija (ne mažiau kaip vienos terapinės dozės (1 eritrocitų masės vienetas ir (ar) 200x109 trombocitų ir (ar) 10–20 ml/kg kūno masės šviežiai šaldytos plazmos) transfuzija )

7

583,7

1.7

Vidaus ligos

10

43,47

2.

Vaikų ligų gydymo profiliai:

2.1

Ortopedija traumatologija

1

196,1

2.2

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų kompleksai (Vaiko raida 2A)

20

61,9

2.3

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų kompleksai (Vaiko raida 2B)

40

61,9

2.4

Vaikų onkohematologija

7

217,5

2.5

Vaikų ligos

10

43,47

 

 

 

______________________________