LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIBLIOTEKŲ ĮSTATYMO NR. I-920 7 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. spalio 12 d. Nr. XIII-676

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 7 straipsnio 3 dalies 4 punktą.

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Depozitiniai fondai yra sudaromi iš retai vartotojų naudojamų, bet nepraradusių savo kultūrinės, mokslinės ir istorinės vertės dokumentų, siekiant optimaliai panaudoti bibliotekų saugyklas ir sumažinti saugojimo išlaidas. Depozitinis fondas yra saugomas Nacionalinėje bibliotekoje, išskyrus Lietuvos aklųjų bibliotekoje saugomus dokumentus aklųjų (Brailio) raštu, specialiai silpnaregiams išspausdintus didesniu šriftu, ir garsinius dokumentus.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras ir Lietuvos Respublikos kultūros ministras iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė