LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2007 M. BIRŽELIO 6 D. ĮSAKYMO NR. A1-155 „DĖL PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 10 d. Nr. A1-135

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Projektų atrankos konkursą (toliau – konkursas) organizuoja ministerija. Kitų metų finansuojamų projektų konkursas skelbiamas ne vėliau nei einamųjų metų gruodžio 31 d. Konkursas laikomas įvykusiu, kai pateikiama bent viena paraiška.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 12.8 papunktį.

1.3. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja komisijos pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas. Komisiją techniškai aptarnauja komisijos sekretorius. Komisijos sekretorių per pirmąjį komisijos posėdį iš komisijos narių skiria komisijos pirmininkas. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiomis taisyklėmis, konkursų nuostatais ir kitais teisės aktais.“

1.4. Papildau 151 punktu:

151. Komisijos sekretorius:

151.1. rengia skelbimus apie konkursą ir organizuoja jų paskelbimą;

151.2. registruoja paraiškas konkurso paraiškų registre (kartu su vokais);

151.3. prieš komisijos pirmininkui paskirstant projektus komisijos nariams įvertina, ar paraiškos atitinka taisyklių 20 punkte nurodytus formaliuosius kriterijus;

151.4. komisijos pirmininko pavedimu nurodo pareiškėjams paaiškinti ar patikslinti paraiškose pateiktą informaciją, renka paaiškinimus ir patikslintus dokumentus ir juos teikia komisijai;

151.5. informuoja komisiją apie gautas paraiškas, jų atitiktį formaliesiems kriterijams, trūkstamus dokumentus ir kitas konkurso organizavimui svarbias aplinkybes;

151.6. renka komisijos narių raštu pateiktą informaciją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir jų pasirašytas nešališkumo deklaracijas;

151.7. komisijos pirmininko pavedimu taisyklių 28 punkto trečiojoje pastraipoje nurodytu atveju informuoja pareiškėjus apie skirtų lėšų dydį, nurodo patikslinti sąmatą ir priemonių ir (ar) veiklų planą, renka pareiškėjų patikslintus dokumentus ir juos teikia komisijai;

151.8. rengia ministerijos kanclerio potvarkio dėl lėšų skyrimo, dokumentų priėmimo–perdavimo aktų ir kitų komisijos veiklos dokumentų projektus;

151.9. informuoja pareiškėjus apie ministerijos priimtus sprendimus dėl jų pateiktų paraiškų;

151.10. techniškai aptarnauja komisijos veiklą, organizuoja ir protokoluoja komisijos posėdžius, pasirašo posėdžių protokolus.“

1.5. Papildau 171 punktu:

171. Komisijos pirmininkas, narys ar sekretorius gali būti nušalinti nuo pareigų komisijoje, jeigu:

171.1. jie įtariami pažeidę atitinkamam konkursui taikytinus teisės aktus;

171.2. jie įtariami pažeidę konfidencialumo reikalavimus (pvz., atskleidė jiems patikėtus dokumentus ar duomenis tretiesiems asmenims);

171.3. jie įtariami pažeidę nešališkumo reikalavimus (pvz., savo ar asmenų, susijusių su jais artimos giminystės, svainystės, taip pat buvusių ar esamų santuokos, globos ar rūpybos ryšiais (toliau – susiję asmenys), privačių interesų naudai pasinaudojo ar leido naudotis informacija, kurią įgijo dalyvaudami komisijos veikloje; konkurse dalyvauja asmenys, iš kurių jie ar susiję asmenys gauna bet kurios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; jie ar susiję asmenys yra konkurse dalyvaujančio juridinio asmens steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas, valdymo organo narys ar kitoks atstovas; jie yra ar buvo kitaip susiję su konkurse dalyvaujančiais asmenimis ar nuo šių asmenų priklausomi);

171.4. jie savo veiksmais ar neveikimu trukdo komisijos darbui, siekia paveikti konkurso eigą ir (ar) rezultatus;

171.5. yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jų nešališkumo, objektyvumo, tinkamo pareigų atlikimo.“

1.6. Papildau 172 punktu:

172. Komisijos pirmininkas nuo pareigų komisijoje nušalinamas socialinės apsaugos ir darbo ministro sprendimu. Komisijos narys ar sekretorius nuo pareigų nušalinami komisijos pirmininko sprendimu. Sprendime nurodomas nušalinimo laikotarpis ir nušalinimo priežastys.

Kai nušalinamas ar nusišalino komisijos pirmininkas, jo funkcijas atlieka komisijos pirmininko pavaduotojas. Kai nušalinamas ar nusišalino komisijos narys, jam paskirtas vertinti paraiškas komisijos pirmininkas perduoda įvertinti kitam komisijos nariui. Kai nušalinamas ar nusišalino komisijos sekretorius, jo funkcijas atlieka komisijos pirmininko paskirtas kitas komisijos narys arba ministerijos administracijos padalinio, kuriame dirba nušalintas (nusišalinęs) komisijos sekretorius, vadovo sprendimu paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.“

1.7. Pripažįstu netekusiu galios 20.5 papunktį.

1.8. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Jeigu vertinant gautą paraišką ir dokumentus kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti esminės įtakos projekto vertinimui, komisijos sekretorius apie tai informuoja komisiją ir komisija turi teisę raštu paprašyti pareiškėją paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio prašymo pateikimo dienos.

Jeigu kartu su paraiška nepateikti taisyklių 9 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai, pirmajame komisijos posėdyje sprendžiamas tokios paraiškos priėmimo klausimas. Komisija gali tokią paraišką atmesti arba nurodyti pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos.“

1.9. Pripažįstu netekusiu galios 23.6 papunktį.

1.10. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo komisija pateikia ministerijos kancleriui.

Ministerijos kancleris per 7 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris įforminamas ministerijos kanclerio potvarkiu.

Tuo atveju, kai priimamas sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų, prieš sudarant valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, ministerija arba įstaiga prie ministerijos raštu informuoja pareiškėją apie jam skirtų lėšų dydį, nurodo patikslinti sąmatą ir priemonių ir (ar) veiklų planą, o pareiškėjas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo patikslina sąmatą ir priemonių ir (ar) veiklų planą, nurodo, kokia apimtimi bus vykdomas projektas, aiškiai nustatydamas įgyvendinant projektą privalomus atlikti darbus, surengti renginius, suteikti paslaugas ir pan., patvirtina, kad priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte numatytus tikslus, ir patikslintą sąmatą pateikia ministerijai.

Gavus pareiškėjų patikslintus dokumentus, komisijos sekretorius ne vėliau nei kitą darbo dieną juos pateikia įvertinti tiems komisijos nariams, kurie vertino pirmines paraiškas. Komisijos nariai patikslintus dokumentus įvertina ne vėliau nei per 3 darbo dienas.

Komisija ne vėliau nei per 3 darbo dienas po to, kai komisijos nariai įvertina patikslintus dokumentus, posėdyje įvertina pareiškėjų patikslintus dokumentus ir protokoliniu sprendimu pritaria arba nepritaria pareiškėjų suplanuotoms lėšoms ir jų veikloms (darbams) pagal atitinkamam projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas.

Pareiškėjams nepateikus patikslintų dokumentų arba komisijai nepritarus patikslintiems pareiškėjų dokumentams, komisijos siūlymu sprendimas dėl lėšų skyrimo tokių pareiškėjų pateiktiems projektams finansuoti pripažįstamas netekusiu galios. Komisijos sekretorius ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos posėdžio parengia sprendimo dėl lėšų skyrimo pakeitimo projektą.“

1.11. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis tarp pareiškėjo ir ministerijos ar įstaigos prie ministerijos, nurodytos konkurso nuostatuose, sudaroma ne vėliau nei per 35 kalendorines dienas nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo projektui priėmimo dienos.“

1.12. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Jei valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis sudaroma tarp pareiškėjo ir įstaigos prie ministerijos, ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos įstaigai prie ministerijos perduodama po 1 egzempliorių paraiškų, kurioms skirtas finansavimas, ir komisijos protokolinių sprendimų kopijos. Jei paraiškos buvo tikslinamos taisyklių 28 punkte nustatyta tvarka, paraiškų, patikslintų dokumentų ir komisijos protokolinių sprendimų kopijos įstaigai prie ministerijos perduodamos ne vėliau nei per 3 darbo dienas po komisijos posėdžio, kuriame įvertinti patikslinti dokumentai, dienos.

Perdavimas įforminamas ministerijos ir įstaigos prie ministerijos struktūrinių padalinių vadovų, nurodytų konkurso nuostatuose, pasirašytu dokumentų perdavimo–priėmimo aktu.“

1.13. Papildau 461 punktu:

461. Ministerijai nustačius, kad pareiškėjas skirtas valstybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, pareiškėjas privalo jas grąžinti ministerijai per jos nustatytą laikotarpį. Negrąžintos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti paraiškas ir gauti finansavimą iš visų ministerijos programų trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo ministerijai iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.“

2. Nustatau, kad konkursai, kurie organizuojami ar numatomi organizuoti pagal projektų atrankos konkursų organizavimo nuostatus, patvirtintus iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiami organizuoti ar organizuojami iki šio įsakymo įsigaliojimo nustatyta tvarka.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė