VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE lIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. VA-101 „DĖL DIVIDENDŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0640 FORMOS, JOS PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. VA-8

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,

pakeičiu Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo”:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Lietuvos vienetai, kitiems Lietuvos ir / ar užsienio vienetams ir / ar nuolatinei buveinei išmokėję apmokestinamus dividendus ir juos gavę iš užsienio vienetų, taip pat nuolatinės buveinės, iš užsienio vienetų gavusios apmokestinamus dividendus už joms priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalis ar kitų teisių turėjimą, deklaraciją mokesčių administratoriui privalo pateikti ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo išmokėti ir / arba gauti dividendai, 15 dienos.“

2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Deklaracijoje neturi būti nurodomi Lietuvos ar užsienio vienetams, nuolatinei buveinei išmokėti ar iš užsienio vienetų gauti dividendai, kurie pagal PMĮ nuostatas neapmokestinami.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 17 punktą.

4. Pakeičiu 21.3.8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.3.8.3. užsienio valstybėje sumokėtas mokestis gali būti atskaitomas tik tuo atveju, jei vienetas turi užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą (pažymą), kuriame turi būti nurodyta, kas, kada ir kokią dividendų sumą išmokėjo Lietuvos vienetui, kokią mokesčio sumą išskaičiavo ir sumokėjo nuo šios dividendų sumos. Prie deklaracijos, kaip papildomas dokumentas, pridedama užsienio administratoriaus patvirtinta pažyma apie užsienio valstybėje sumokėtą mokestį arba dokumentai, įrodantys, kad mokestis nuo dividendų buvo išskaitytas, jei užsienio administratorius tokių pažymų neišduoda.“

5. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Taisyklės taikomos, apskaičiuojant ir deklaruojant pelno mokestį nuo 2015 m. gegužės 1 d. ir vėliau išmokėtų ir / ar gautų dividendų.“

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                          Artūras Klerauskas