LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 7, 8, 27, 60, 95, 97, 151, 1511, 153, 162, 307, 308, 309 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1001, 1002, 1521, 2511 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2014 m. kovo 13 d. Nr. XII-776

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 7 straipsnį nauju 9 punktu:

9) piratavimą (2511 straipsnis);“.

2. Buvusius 7 straipsnio 9, 10, 11, 12 punktus laikyti atitinkamai 10, 11, 12, 13 punktais.

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Papildyti 8 straipsnį 3 dalimi:

3. Lietuvos Respublikos pilietis ar kitas nuolat Lietuvoje gyvenantis asmuo, užsienyje padarę vieną ar kelis nusikaltimus, numatytus šio kodekso 149 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 150 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 151 straipsnio 2 dalyje, 1511, 1521, 153, 157 straipsniuose, 162 straipsnio 1 dalyje, 307 straipsnio 3 dalyje, 308 straipsnio 3 dalyje, 309 straipsnio 2 ir 3 dalyse, baudžiami nepaisant to, ar už padarytą veiką baudžiama pagal nusikaltimo padarymo vietos valstybės baudžiamąjį įstatymą.“

 

3 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Teismas, spręsdamas dėl asmens pripažinimo pavojingu recidyvistu, neatsižvelgia į teistumą už nusikaltimus, kuriuos asmuo padarė būdamas jaunesnis negu aštuoniolikos metų, neatsargius nusikaltimus, nusikaltimus, už kuriuos teistumas yra išnykęs ar panaikintas, taip pat užsienyje padarytus nusikaltimus šio kodekso 97 straipsnio 9 dalyje numatytais atvejais.“

 

4 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 60 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) veika padaryta asmeniui, kuris dėl ligos, neįgalumo, senatvės ar kitų priežasčių buvo bejėgiškos būklės, be jo prašymo arba veika padaryta nepilnamečiam asmeniui, pasinaudojus jo priklausomumu ar piktnaudžiaujant pasitikėjimu, autoritetu ar įtaka;“.

2. Pakeisti 60 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) dėl padarytos veikos atsirado sunkių padarinių arba kilo reali grėsmė nukentėjusio asmens gyvybei;“.

 

5 straipsnis. 95 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 95 straipsnio 8 dalį nauju 3 punktu:

3) priverstiniam dingimui (1001 straipsnis);“.

2. Buvusius 95 straipsnio 8 dalies 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktus laikyti atitinkamai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 punktais.

 

6 straipsnis. 97 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 97 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Turinčiais teistumą laikomi už nusikaltimo padarymą nuteisti asmenys, kuriems įsiteisėjo Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Turinčiais teistumą taip pat laikomi už nusikaltimo padarymą ne Europos Sąjungos valstybėje narėje nuteisti asmenys, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pagrindu gauta informacijos, kad jiems įsiteisėjo tos valstybės teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Į teistumą teismas atsižvelgia skirdamas bausmę už naujos nusikalstamos veikos padarymą, spręsdamas dėl kaltininko atleidimo nuo bausmės ar baudžiamosios atsakomybės, taip pat pripažindamas asmenį pavojingu recidyvistu.“

2. Papildyti 97 straipsnį 9 dalimi:

9. Teismas, skirdamas bausmę už naujos nusikalstamos veikos padarymą, spręsdamas dėl kaltininko atleidimo nuo bausmės ar baudžiamosios atsakomybės, taip pat pripažindamas asmenį pavojingu recidyvistu, neatsižvelgia į įsiteisėjusį šio straipsnio 1 dalyje nurodytą kitos valstybės teismo priimtą apkaltinamąjį nuosprendį, jeigu:

1) atsižvelgimas į įsiteisėjusį teismo priimtą apkaltinamąjį nuosprendį pažeistų pagrindines žmogaus teises ir (ar) laisves;

2) padaryta veika pagal šį kodeksą nelaikoma nusikaltimu;

3) asmuo nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo sulaukęs amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;

4) nepakanka gautos informacijos apie kitos valstybės teismo priimtą apkaltinamąjį nuosprendį ir šią informaciją persiuntusi valstybė per nustatytą terminą jos nepateikia;

5) yra kitų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytų pagrindų.

 

7 straipsnis. Kodekso papildymas 1001 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1001 straipsniu:

1001 straipsnis. Priverstinis dingimas

Tas, kas veikdamas kaip valstybės atstovas arba asmuo ar asmenų grupė, veikiantys valstybės leidimu, palaikymu ar pritarimu, sulaikė, pagrobė asmenį ar kitaip atėmė jo laisvę, kai atsisakoma pripažinti tokį sulaikymą, pagrobimą ar laisvės atėmimą, arba slėpė dingusio asmens likimą ar buvimo vietą,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.“

 

8 straipsnis. Kodekso papildymas 1002 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1002 straipsniu:

1002 straipsnis. Vaikų atskyrimas

Tas, kas neteisėtai atskyrė vaikus, žinodamas, kad šie vaikai, jų tėvai ar globėjai nukentėjo nuo šio kodekso 1001 straipsnyje numatytų nusikalstamų veikų,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.“

 

9 straipsnis. 151 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 151 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus atliko nepilnamečiam asmeniui,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.“

 

10 straipsnis. 1511 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1511 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1511 straipsnis. Lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą

1. Pilnametis asmuo, lytiškai santykiavęs ar kitaip tenkinęs lytinę aistrą su jaunesniu negu šešiolikos metų asmeniu, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Tas, kas lytiškai santykiavo ar kitaip tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiu asmeniu pasiūlęs, pažadėjęs suteikti ar suteikęs jam ar kitam asmeniui už tai pinigų ar kitokios formos atlygį, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

3. Tėvas, motina, globėjas, rūpintojas ar kitas teisėtas vaiko atstovas ar asmuo, turintis įstatymuose nustatytų įgaliojimų nepilnamečio asmens atžvilgiu, lytiškai santykiavęs ar kitaip tenkinęs lytinę aistrą su tuo nepilnamečiu asmeniu, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

5. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai nelaikomi nusikaltimu, jeigu tarp veiksmų dalyvių nėra didelio amžiaus, dvasinės ir fizinės brandos skirtumo.“

 

11 straipsnis. Kodekso papildymas 1521 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1521 straipsniu:

1521 straipsnis. Jaunesnio negu šešiolikos metų asmens viliojimas

1. Pilnametis asmuo, pasiūlęs jaunesniam negu šešiolikos metų asmeniui susitikti siekdamas lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą arba jį išnaudoti pornografinei produkcijai gaminti, jeigu po šio pasiūlymo ėmėsi konkrečių veiksmų, kad susitikimas įvyktų,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

12 straipsnis. 153 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 153 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

153 straipsnis. Jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimas

1. Tas, kas atliko jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimo veiksmus,

baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

13 straipsnis. 162 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 162 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

162 straipsnis. Vaiko išnaudojimas pornografijai

1. Tas, kas verbavo, vertė arba įtraukė vaiką dalyvauti pornografinio pobūdžio renginiuose, arba išnaudojo vaiką tokiems tikslams, arba išnaudojo vaiką pornografinei produkcijai gaminti, arba pelnėsi iš tokios vaiko veiklos,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

2. Tas, kas dalyvavo pornografinio pobūdžio renginyje, į kurį buvo įtrauktas vaikas,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

14 straipsnis. Kodekso papildymas 2511 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2511 straipsniu:

2511 straipsnis. Piratavimas

1. Civilinio laivo ar orlaivio įgulos narys ar keleivis, siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, atviroje jūroje arba kitoje teritorijoje, kurioje negalioja jokios valstybės jurisdikcija, neteisėtai sulaikęs kitą laivą ar orlaivį, asmenį, asmenų grupę ar svetimą turtą, esančius tame laive ar orlaivyje, arba panaudojęs prieš šį asmenį ar asmenų grupę kitokią fizinę ar psichinę prievartą,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.

2. Karo laivo, valstybės laivo ar orlaivio įgulos narys, sukėlęs maištą, kurio metu buvo perimta laivo ar orlaivio kontrolė, ar dalyvavęs šiame maište ir padaręs šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, arba tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką panaudodamas šaunamąjį ginklą, sprogmenį ar kitą žmogaus gyvybei ar sveikatai pavojingą įrankį ar priemonę,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo šešerių iki dešimties metų.

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas veikas, jeigu dėl to atsirado labai sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

4. Tas, kas naudojosi laivu ar orlaiviu, žinodamas, kad juo buvo padarytos šio straipsnio 1, 2 ar 3 dalyje numatytos veikos ir laivo ar orlaivio kontrolė priklauso šias veikas padariusiems asmenims,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

5. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

15 straipsnis. 307 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 307 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tas, kas pelnėsi iš nepilnamečio asmens prostitucijos arba organizavo ar vadovavo nepilnamečio asmens prostitucijai, arba kitaip išnaudojo nepilnametį prostitucijos tikslams,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.“

 

16 straipsnis. 308 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 308 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tas, kas įtraukė į prostituciją materialiai, dėl tarnybos ar kitaip priklausomą asmenį arba įtraukė į prostituciją asmenį panaudodamas fizinę ar psichinę prievartą ar apgaulę,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki septynerių metų.“

2. Papildyti 308 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Tas, kas verbavo, vertė užsiimti prostitucija ar bet kokiu būdu įtraukė į prostituciją nepilnametį asmenį,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.“

3. Buvusią 308 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

17 straipsnis. 309 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 309 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tas, kas pagamino, įgijo, laikė, demonstravo, reklamavo, siūlė arba platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, arba pasinaudodamas informacinėmis ir ryšių technologijomis ar kitomis priemonėmis įgijo ar suteikė prieigą prie pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“

 

18 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą nauju 19 punktu:

19. 2008 m. liepos 24 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose (OL 2008 L 220, p. 32).“

2. Buvusius Kodekso priedo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 punktus laikyti atitinkamai 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 punktais.

3. Papildyti Kodekso priedą 28 punktu:

28. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL 2011 L 335, p. 1).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė