https://www.e-tar.lt/rs/legalact/85ca7f30e3f611e7b3f0a470b0373cb2/content_files/image001.png

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REIKALAVIMŲ ORO BALIONŲ IR DIRIŽABLIŲ SKRYDŽIAMS

 

2019 m. balandžio 3 d. Nr. 2BE-93

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 13 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės (OL 2018 L 71, p. 10) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2018/395), ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi:

1.         N u s t a t a u, kad:

1.1. 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL 2018 L 212, p. 1), I priedo 1 punkto h papunktyje nurodytų oro balionų ir dirižablių naudotojai vykdo:

1.1.1. skrydžius pagal Reglamento Nr. 2018/395 II priedo BAS skyriuje nustatytus reikalavimus;

1.1.2. komercinius skrydžius pagal Reglamento Nr. 2018/395 II priedo BAS ir ADD skyriuose nustatytus reikalavimus;

1.1.3. komercinius skrydžius viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai (toliau – TKA) pateikę šio įsakymo 3 punktu patvirtintos formos deklaraciją;

1.2. šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodyti reikalavimai netaikomi jame nurodytiems oro balionų ir dirižablių naudotojams, kurie vykdo:

1.2.1. ne daugiau kaip dviejų, įskaitant pilotą, privačių asmenų bendromis lėšomis vykdomus skrydžius, jei visi tie asmenys tarpusavyje pasidalija tiesiogines skrydžio oro balionu išlaidas ir proporcingą oro baliono arba dirižablio išlaikymo, draudimo ir techninės priežiūros metinių išlaidų dalį;

1.2.2. konkursinius skrydžius arba parodomuosius skrydžius, jei užmokesčio arba vertingo atlygio už tokius skrydžius užtenka tik tiesioginėms skrydžio oro balionu išlaidoms ir proporcingai oro baliono išlaikymo, draudimo ir techninės priežiūros metinių išlaidų daliai atlyginti ir jei laimėtų prizų vertė neviršija TKA nustatyto dydžio;

1.2.3. ne daugiau kaip dviejų, įskaitant pilotą, privačių asmenų įvadinius skrydžius ir parašiutininkų išmetimo skrydžius, kuriuos vykdo arba pagal 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2011 L 311, p.1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011), patvirtinta mokymo organizacija, kurios pagrindinė verslo vieta yra vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, arba organizacija, įsteigta siekiant populiarinti aviacijos sportą arba laisvalaikio aviaciją, jei organizacija oro balioną ar dirižablį naudoja nuosavybės teise arba pagal nuomos be įgulos sutartį, iš skrydžio negaunama pelno, kuris būtų paskirstomas organizacijai nepriklausantiems asmenims, ir tokie skrydžiai sudaro tik nedidelę organizacijos veiklos dalį;

1.2.4. mokomuosius skrydžius, kuriuos vykdo pagal Reglamentą (ES) Nr. 1178/2011 patvirtinta organizacija, kurios pagrindinė verslo vieta yra vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių.

2. T v i r t i n u Deklaracijos formą (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. 4R-154 „Dėl Oro balionų ir dirižablių naudojimo skrydžiams reikalavimų“.

4. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. balandžio 9 d. ir nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Genius Lukošius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos

administracijos direktoriaus

2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2BE-96

 

DEKLARACIJA

DECLARATION

Galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje

Applicable only in the territory of Republic of Lithuania

Oro baliono naudotojas

Operator

 

Pavadinimas (vardas, pavardė):

Name

 

Vieta, kurioje yra oro baliono naudotojo pagrindinė verslo vieta:

Place where the operator has its principal place of business.

 

Atsakingo vadovo vardas, pavardė ir duomenys ryšiams:

Name and contact details of the accountable manager

Oro baliono naudojimas

 

Komercinių skrydžių pradžios diena, ir jei reikia, diena, kurią įsigalioja padarytas vykdomų komercinių skrydžių pakeitimas

 

Starting date of commercial operation and, where relevant, date of change to existing commercial operation.

 

 

 

Informacija apie naudojamą (-us) oro balioną (-us), komercinį (-ius) skrydį (-ius) ir nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimą (1)

 

Information on balloon(s) used, commercial operation(s) and continuing airworthiness management (1)

 

Oro baliono tipas

 

Balloon type

Oro baliono registracija

 

Balloon registration

Pagrindinė bazė

 

Main base

Skrydžio tipas (-ai) (2)

 

Type(s) of operation (2)

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija (3)

 

Continuing airworthiness management organization (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškimai

Statements

 

Oro baliono naudotojas laikosi ir laikysis Reglamento (ES) Nr. 2018/395 reikalavimų.

The operator complies, and will continue to comply, with the requirements of Regulation (EU) 2018/395.

 

Oro baliono naudotojas komercinius skrydžius vykdo visų pirma pagal šiuos Reglamento (ES) 2018/395 II priedo ADD skyriaus reikalavimus:

In particular, the operator conducts its commercial operations in accordance with the following requirements of Subpart ADD of Annex II to Regulation (EU) 2018/395

 

valdymo sistemos dokumentai, įskaitant skrydžių vykdymo vadovą, atitinka ADD skyriaus reikalavimus ir visi skrydžiai bus vykdomi pagal skrydžių vykdymo vadovo nuostatas, kaip reikalaujama ADD skyriaus BOP.ADD.005 dalies b punkte;

The management system documentation, including the operations manual, comply with the requirements of Subpart ADD and all flights will be carried out in accordance with the provisions of the operations manual as required by point BOP.ADD.055(b) of Subpart ADD.

 

visi skrydžio įgulos nariai turi pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą išduotą arba pripažintą licenciją ir suteiktą arba pripažintą kvalifikaciją, kaip reikalaujama ADD skyriaus BOP.ADD.300 dalies c punkte;

All flight crew members hold a licence and rating issued or accepted in accordance with Annex I to regulation (EU) No 1178/2011, as required by point BOP.ADD.300(c ) of Subpart ADD.

 

oro baliono naudotojas patvirtina, kad visa informacija šioje deklaracijoje ir jos prieduose yra išsami ir teisinga.

The operator confirms that the information included in this declaration form is complete and correct.

 

Data, atsakingo vadovo vardas, pavardė ir parašas

Date, name and signature of the accountable manager

 

(1)Užpildykite lentelę. Jei informacijai neužtenka vietos, ji turi būti pateikiama atskirame priede. Priede turi būti data ir parašas.

Complete the table. If there is not enough space to list the information, it shall be listed in a separate annex. The annex shall be dated and signed.

(2)Skrydžio tipas (-ai) – komercinio skrydžio oro balionu tipas.

“Type(s) of operation” refers to the type of commercial operation conducted with the balloon.

(3)Informacijoje apie organizaciją, atsakingą už nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimą, turi būti organizacijos pavadinimas, adresas ir patvirtinimo numeris.

Information about the organization responsible for the continuing airworthiness management shall include the name of the organization, the address and the approval reference.