PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T1-259 „ DĖL ĮPAREIGOJIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI TEIKTI VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS NUSTATYTOMIS KAINOMIS“ PAPILDYMO

 

2016 m. birželio 30 d. Nr. T1-191

Plungė

 

 

Atsižvelgdama į Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 m. birželio 21 d. raštą Nr. SB-8, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Papildyti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T1-259 „Dėl įpareigojimo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas nustatytomis kainomis“ pavirtintą teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašą 7 punktu ir jį išdėstyti taip: 

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina vienam asmeniui (Eur)

 

 

7.

 

Apklausų atlikimas, anketų parengimas ir platinimas

 

Pagal sutartis

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis