LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. 2BE-315 „DĖL MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIPAŽINIMO ISTORINE MOTORINE TRANSPORTO PRIEMONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 30 d. Nr. 2BE-393

 

1. P a k e i č i u Motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 2BE-315 „Dėl Motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Istorinės transporto priemonės paskirtis – išsaugoti laikotarpio, kuriuo ji buvo pagaminta, istorinį palikimą, nenaudojant jos kasdienėms reikmėms.“;

1.2. pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Genius Lukošius

 

Motorinės transporto priemonės

pripažinimo istorine motorine transporto

priemone tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo-deklaracijos pavyzdys)

 

PRAŠYMAS-DEKLARACIJA

 

MOTORINĘ TRANSPORTO PRIEMONĘ PRIPAŽINTI ISTORINE MOTORINE TRANSPORTO PRIEMONE

 

20___ m. ______________ d.

 

_________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, __________________________________________________________________, prašau atlikti mano

(motorinės transporto priemonės valdytojo vardas ir pavardė)

 

motorinės transporto priemonės _____________________________________________________

(motorinės transporto priemonės gamintojas ir (ar) markė, modelis ir (ar) tipas)

 

________________________________________________________________________________

(motorinės transporto priemonės pagaminimo data arba laikotarpis, indentifikavimo numeris)

privalomąją motorinių transporto priemonių techninę apžiūrą ir įvertinti jos atitiktį istorinei motorinei transporto priemonei keliamiems reikalavimams.

Užtikrinu, kad:

1. Motorinė transporto priemonė yra pagaminta prieš 30 metų arba anksčiau ir jos konkretus modelis arba tipas, kaip apibrėžta  Europos Sąjungos arba nacionaliniuose teisės aktuose, serijiniu būdu nebegaminamas mažiausiai 15 metų.

2. Išlaikyta pirminė autentiška motorinės transporto priemonės būklė, nepadaryta jokių esminių motorinės transporto priemonės išvaizdos, konstrukcijos ir (ar) techninių parametrų pakeitimų.

3. Motorinė transporto priemonė nenaudojama ir nebus naudojama kasdienėms reikmėms.

PRIDEDU:

1. Motorinės transporto priemonės informacinis aprašą, ______ lapas (-ai, -ų).

2. Motorinės transporto priemonės nuotraukas, ________ lapas (-ai, -ų).

 

 

 

_________________________________________                                              ________________________________

(motorinės transporto priemonės valdytojo parašas)                                                                (vardas, pavardė)