r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „AKMENĖS VANDENYS“ PASKYRIMO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJU

 

2016 m. gruodžio 28 d. Nr. T-244(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 punktu, 13 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į UAB „Akmenės vandenys“ 2016 m. gruodžio 1 d. raštą Nr. 475 „Dėl paskyrimo paviršinių nuotekų tvarkytoju“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Paskirti uždarąją akcinę bendrovę Akmenės vandenys“ paviršinių nuotekų tvarkytoju ir pavesti jai vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje.

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl komunalinių funkcijų perdavimo“ 1.3 papunktį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vitalijus Mitrofanovas