LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2012 M. LAPKRIČIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 1R-275 „DOKUMENTŲ, PATEIKIAMŲ TEISINGUMO MINISTERIJAI STEIGIANT POLITINES PARTIJAS, JŲ FILIALUS AR ATSTOVYBES, KEIČIANT JŲ STEIGIMO DOKUMENTUS IR REGISTRO DUOMENIS, JAS REORGANIZUOJANT IR PERTVARKANT BEI STEIGIANT RELIGINES BENDRUOMENES, BENDRIJAS IR CENTRUS, JŲ TOS PAČIOS RELIGIJOS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI JURIDINIUS ASMENIS, FILIALUS AR ATSTOVYBES, KEIČIANT JŲ ĮSTATUS AR JUOS ATITINKANČIUS DOKUMENTUS IR REGISTRO DUOMENIS, IŠBRAUKIANT JUOS IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2014 m. sausio 20 d. Nr. 1R-13

 

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 1R-275 „Dėl dokumentų, pateikiamų Teisingumo ministerijai, steigiant politines partijas, jų filialus ar atstovybes, keičiant jų steigimo dokumentus ir registro duomenis, jas reorganizuojant ir pertvarkant bei steigiant religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti juridinius asmenis, filialus ar atstovybes, keičiant jų įstatus ar juos atitinkančius dokumentus ir registro duomenis, išbraukiant juos iš Juridinių asmenų registro, sąrašų patvirtinimo“:

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Dokumentų, pateikiamų Teisingumo ministerijai steigiant politines partijas, jų filialus ar atstovybes, keičiant jų steigimo dokumentus ir registro duomenis, jas reorganizuojant bei pertvarkant, sąraše:

1.1. Pakeičiu 5.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1.5. viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygas ir (arba) pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopijas.“

1.2. Pakeičiu 5.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2.3. sprendimą dėl reorganizavimo ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jo priėmimo;“.

1.3.  Pakeičiu 5.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3.2. sprendimą dėl reorganizavimo ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jo priėmimo;“.

1.4. Pakeičiu 5.4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.5. viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygas ir (arba) pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopijas.“

1.5. Pakeičiu 5.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.5.2. sprendimą dėl reorganizavimo ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jo priėmimo;“.

1.6. Pakeičiu 5.5.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.5.7. politinės partijos suvažiavimo, priėmusio sprendimą dėl steigimo dokumentų ir duomenų pakeitimo, valdymo ir kitų organų išrinkimo protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolą ar sprendimą, pasirašytą visų organo narių, jei protokolas nerašomas;“.

1.7. Pakeičiu 6.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.5. politinės partijos suvažiavimo protokolas, kuriame turi būti priimti sprendimai dėl valdymo ir kitų organų išrinkimo, buveinės nustatymo tvarkos, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolas ar sprendimas, pasirašytas visų organo narių, jei protokolas nerašomas;“.

1.8. Pakeičiu 6.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.8. pertvarkomo į politinę partiją juridinio asmens viešo paskelbimo apie pertvarkymą ir (arba) pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopija;“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Dokumentų, pateikiamų Teisingumo ministerijai steigiant religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti juridinius asmenis, filialus ar atstovybes, keičiant jų įstatus ar juos atitinkančius dokumentus ir registro duomenis, išbraukiant juos iš Juridinių asmenų registro, sąraše:

2.1. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. pranešimą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens vardu, tapatybę patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas.

2.2. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4. pranešimą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens filialo ar atstovybės vardu, tapatybę patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas.

2.3. Pakeičiu 3.8 punktą ir jį išdėstau taip:

3.8. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens vardu, tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos;“.

2.4. Papildau 3.9 papunkčiu:

3.9. jeigu valdymo organo narys yra užsienio fizinis asmuo, pateikiamas jo tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

2.5. Pakeičiu 4.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.6. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad juridinio asmens filialo ar atstovybės pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą;“.

2.6. Pakeičiu 4.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.8nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens filialo ar atstovybės vardu, tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos;“.

2.7. Papildau 4.9 papunkčiu:

4.9. jeigu valdymo organo narys yra užsienio fizinis asmuo, pateikiamas jo tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

2.8. Išdėstau 5.5 papunktį taip:

5.5. pranešimą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens vardu, tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos.

2.9. Pakeičiu 6.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.8nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens vardu, tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos;“.

2.10. Papildau 6.9 papunkčiu:

6.9. jeigu valdymo organo narys yra užsienio fizinis asmuo, pateikiamas jo tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

2.11. Pakeičiu 7.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.8. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens filialo ar atstovybės vardu, tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos;“.

2.12. Papildau 7.9 papunkčiu:

7.9. jeigu valdymo organo narys yra užsienio fizinis asmuo, pateikiamas jo tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                  Juozas Bernatonis