LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JŪRŲ LAIVŲ IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIPAŽINIMO TRADICINIAIS LAIVAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 15 d. Nr. ĮV-1190/3-621

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalimi ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 2012 m. gruodžio 14 d. sprendimą Nr. S-2 (6.2.-176) „Dėl Saugaus tradicinių laivų naudojimo Europos vandenyse pažymėjimų ir tradicinių laivų įgulų kompetencijos pažymėjimų abipusio pripažinimo susitarimo memorandumo taikymo ir suderinamumo su Lietuvos Respublikos teisės aktais“:

1. T v i r t i n a m e Jūrų laivų ir vidaus vandenų transporto priemonių pripažinimo tradiciniais laivais tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                Liana Ruokytė-Jonsson

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                          Rokas Masiulis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2017 m. gruodžio 15 d įsakymu Nr. ĮV-1190/3-621

 

JŪRŲ LAIVŲ IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIPAŽINIMO TRADICINIAIS LAIVAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jūrų laivų ir vidaus vandenų transporto priemonių pripažinimo tradiciniais laivais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato jūrų laivų ir vidaus vandenų transporto priemonių (toliau – laivai) vertinimo ir atkuriamų laivų projektų derinimo kriterijus, jų taikymo, Tradicinių laivų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) sudarymo, tradicinių laivų pripažinimo ir atkuriamų laivų projektų suderinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse.

 

II SKYRIUS

LAIVŲ VERTINIMO IR ATKURIAMŲ LAIVŲ PROJEKTŲ DERINIMO

KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMAS

 

3. Visi prieš 50 metų ir anksčiau pastatyti laivai gali būti pripažįstami tradiciniais laivais, jeigu tokie laivai eksploatuojami tradiciniais (įprastiniais) jūreivystės / upeivystės principais ir būdais ir jeigu jie atitinka ne mažiau kaip 3 šiame punkte nustatytus vertinimo kriterijus:

3.1. autentiškumo – kokybinis ir kiekybinis kriterijus, kuris parodo, kiek laivo eksploatavimo metu išsaugota autentiškų elementų, jo konstrukcijos dalių, mazgų;

3.2. unikalumo – kokybinis ir kiekybinis kriterijus, kuriuo apibūdinama laivo išskirtinė kultūrinė vertė;

3.3. retumo – kiekybinis kriterijus, kuriuo apibūdinama, kiek išlikę tokio tipo laivų;

3.4. tipiškumo – charakteringumo kriterijus, geriausiai iliustruojantis laivų statybos istorijos ar atskiro laivo klasės raidos etapus, laivų statybos senųjų tradicijų tęstinumą.

4. Tradiciniais laivais gali būti pripažįstamos prieš 50 metų ir anksčiau pastatytų laivų tikslios kopijos, jeigu tokių laivų kopijos:

4.1. eksploatuojamos tradiciniais (įprastiniais) jūreivystės / upeivystės principais ir būdais;

4.2. naudojamos tradicinės jūreivystės / upeivystės įgūdžiams skatinti ir supažindinti su kultūros paveldu;

4.3. buvo atkurtos pagal projektą, suderintą su Komisija ir su Lietuvos transporto saugos administracija arba įgaliotąja laivų klasifikavimo bendrove, jeigu laivo kopijos atkūrimo metu galiojo tokie reikalavimai.

5. Atkuriamų laivų projektai derinami, jeigu pateikti dokumentai ir papildoma medžiaga yra išsamūs ir pakankami projekto įgyvendinimui, laivų brėžiniai suderinti su Lietuvos transporto saugos administracija arba įgaliotąja laivų klasifikavimo bendrove.

 

III SKYRIUS

tradicinių laivų VERTINIMO KOMISIJA

 

6. Laivus vertina ir pripažįsta tradiciniais laivais, atkuriamų laivų projektus derina Lietuvos jūrų muziejaus (toliau – Muziejus) direktoriaus sudaryta nuolatinė 7 narių Komisija. Į Komisijos sudėtį įtraukiami jūrinio kultūros paveldo istorikai, muziejininkai, akademinės visuomenės, visuomeninių jūrinių organizacijų atstovai, turintys ne mažesnę kaip 7 metų veiklos jūrinio kultūros paveldo srityje patirtį. Kas 3 metus Komisijos sudėtis atnaujinama trečdaliu.

7. Komisijos pirmininką 3 metų laikotarpiui, bet ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės, skiria ir Komisijos darbo reglamentą tvirtina Muziejaus direktorius. Komisijos darbą organizuoja ir techniškai aprūpina Muziejus. Komisijos sudėtis ir darbo reglamentas skelbiami Muziejaus interneto svetainėje www.muziejus.lt.

8. Komisijos darbo forma yra posėdžiai, kuriuos šaukia Komisijos pirmininkas. Jis nustato posėdžio datą, laiką, darbotvarkę. Posėdžiai protokoluojami. Komisijos posėdžių metu daromas garso / vaizdo įrašas, kuris yra sudėtinė protokolo dalis. Apie daromą garso / vaizdo įrašą informuojami Komisijos posėdžio dalyviai. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

9. Pradėdamas darbą Komisijoje, kiekvienas Komisijos narys pasirašo Muziejaus direktoriaus patvirtintos formos nešališkumo deklaraciją, kuria pasižada priimti objektyvius sprendimus ir vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto. Paaiškėjus, kad Komisijos narys yra vertinamo laivo savininkas, atkuriamo laivo projekto užsakovas ar vykdytojas, jis turi nusišalinti nuo klausimo dėl tokio laivo ar laivo projekto svarstymo ir Komisijos sprendimo priėmimo.

10. Dalyvauti posėdyje kviečiamas vertinamo laivo savininkas arba jo įgaliotas asmuo (toliau – laivo savininkas) arba atkuriamo laivo projekto užsakovas ar jo įgaliotas asmuo (toliau – projekto užsakovas), apie posėdžio laiką ir datą jie informuojami likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki numatomo posėdžio datos. Posėdyje stebėtojo teisėmis gali dalyvauti ir kiti asmenys.

11. Komisijos sprendimai priimami visų Komisijos posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, Komisijos pirmininko balsas yra lemiamas. Priimdami sprendimus, Komisijos nariai vadovaujasi objektyvumo, nešališkumo ir skaidrumo principais.

 

IV SKYRIUS

TRADICINIŲ LAIVŲ PRIPAŽINIMO TVARKA

 

12. Laivai vertinami Komisijos posėdyje, gavus laivo savininko prašymą raštu (pašto korespondencijos siunta, elektroniniu formatu elektroninio pašto adresu ljm@muziejus.lt arba pristatant tiesiogiai į Muziejų). Prašymai teikiami pagal Muziejaus direktoriaus patvirtintą formą, kuri skelbiama Muziejaus interneto svetainėje www.muziejus.lt.). Kartu su prašymu pateikiami:

12.1. laivo nuosavybės teisę liudijantys dokumentai (dokumentai, patvirtinantys laivo įsigijimą nuosavybėn ar kitą teisėtą laivo valdymo ir (ar) naudojimo faktą);

12.2. jo pastatymo ar atkūrimo datą liudijantys dokumentai;

12.3. laivui išduoti pažymėjimai;

12.4. aktai;

12.5. išrašas iš Jūrų laivų registro arba Vidaus vandenų laivų registro, jeigu laivas registruotas;

12.6. laivo brėžiniai;

12.7. laivo nuotraukos;

12.8. kiti turimi dokumentai, pagrindžiantys Aprašo 3 ir 4 punktuose nustatytus kriterijus.

13. Atkuriamų laivų projektai derinami Komisijos posėdyje, gavus projekto užsakovo prašymą raštu. Prašymai teikiami pagal Muziejaus direktoriaus patvirtintą formą, kuri skelbiama Muziejaus interneto svetainėje www.muziejus.lt. Kartu su prašymu pateikiama:

13.1. istorinė medžiaga apie atkuriamą laivą;

13.2. atkuriamo laivo piešiniai, brėžiniai;

13.3. projekto aprašomoji medžiaga, kurioje pateikiama atkūrimo metodika, atkūrimui naudotos medžiagos ir kiti svarbūs faktai;

13.4. dokumentai, įrodantys, kad projektas suderintas su Lietuvos saugios laivybos administracija.

14. Komisijos posėdis turi būti suorganizuotas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, nurodytų 12 arba 13 punkte, gavimo dienos.

15. Komisija posėdyje priima sprendimą išduoti Aprašo priede nurodytą Tradicinių laivų vertinimo komisijos aktą (toliau – Aktas). Aktas surašomas dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas. Vienas Akto egzempliorius lieka Muziejuje, kitas atiduodamas laivo savininkui arba projekto užsakovui.

16. Komisijos sprendimas įforminamas Komisijos posėdžio protokole, kuris turi būti surašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio. Jeigu Komisija priima sprendimą nepripažinti laivo tradiciniu arba nederinti atkuriamo laivo projekto, posėdžio protokole nurodomos ir motyvuotos priežastys, ir nustatyti trūkumai.

17. Laivo savininkas arba projekto užsakovas, ištaisęs Komisijos posėdžio protokole įvardytus trūkumus, turi teisę kreiptis į Muziejų dėl laivo pripažinimo tradiciniu ar atkuriamo laivo projekto suderinimo Aprašo nustatyta tvarka.

18. Aktas galioja 10 metų, išskyrus atvejus, kai Komisija priima neigiamą sprendimą (nutaria nepripažinti laivo tradiciniu laivu arba nesuderina atkuriamo laivo projekto). Tokiais atvejaus Aktas galioja iki Komisijos protokole nurodytų trūkumų pašalinimo.

19. Pasibaigus Akto galiojimui ar likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos laivo savininkas turi teisę kreiptis į Muziejų Aprašo nustatyta tvarka.

20. Asmuo, įsigijęs užsienyje laivą, kuris pripažintas tradiciniu, į Muziejų kreipiasi tik pasibaigus minėtą laivo statusą patvirtinančio dokumento galiojimui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Muziejus savo interneto svetainėje www.muziejus.lt skelbia laivų, pripažintų tradiciniais laivais, ir atkuriamų laivų, kurių projektai suderinti, sąrašą. Sąraše nurodomi tradiciniu pripažinto laivo ir atkuriamo laivo projekto duomenys, laivo pripažinimo arba projekto suderinimo galiojimo laikas.

22. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

 

______________

 

Jūrų laivų ir vidaus vandenų transporto priemonių pripažinimo tradiciniais laivais vertinimo aprašo

priedas 

 

 

TRADICINIŲ LAIVŲ VERTINIMO KOMISIJOS

 

AKTAS

 

___________ Nr. ________

data

_____________________

vieta

 

Tradicinių laivų vertinimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta

___________________________________________________________________________ .

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

 

Komisija, susidedanti

pirmininko (-ės) ________________________________________________________ ir narių:

(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

 

___________________________________________________________________________ ,

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

 

vadovaudamasi Komisijos darbo reglamentu, patvirtintu

___________________________________________________________________________ ,

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per kablelį)

 

nustato, kad:

 

1. vertinimui pateiktas    □  laivas □ atkurtas laivas □ atkuriamo laivo projektas

(pažymėti tik vieną)

 

2. turintis pavadinimą:

___________________________________________________________________________

(pilnas laivo / projekto pavadinimas)

 

3. Registruotas:    □  Jūrų laivų registre □  Vidaus vandenų laivų registre

(pažymėti tik vieną)

 

4. Registracijos numeris ir uostas: ____________________________________

 

5. Laivo duomenys:

5.1. laivo statybos ar atkūrimo metai ____________________

5.2. laivo paskirtis (tipas) ar klasė _______________________

5.3. laivo ilgis _____________, plotis ___________________

5.4. maksimali laivo grimzlė _______________

5.5. laivo talpa __________________________

5.6. korpuso medžiaga ____________________

5.7. burių plotas _________________________

 

 

6. Tradicinio laivo vertinimo kriterijai

 

□ – autentiškumo

□ – unikalumo

□ – retumo

□ – tipiškumo

 

7. Atkurto tradicinio laivo vertinimo kriterijai

 

□ – eksploatuojamas tradiciniais (įprastiniais) jūreivystės / upeivystės principais ir būdais

□ – naudojamas tradicinės jūreivystės / upeivystės įgūdžiams skatinti bei supažindinti su kultūros paveldu

□ – atkurtas pagal suderintą su Komisija ir Lietuvos saugios laivybos administracija arba įgaliotąja laivų klasifikavimo bendrove projektą

 

 

8. Atkuriamo laivo projekto vertinimo kriterijai

 

□ – atkuriamo laivo projekto suderinimui pateikti dokumentai ir papildoma medžiaga yra išsamūs ir pakankami projekto įgyvendinimui, suderinti su Lietuvos saugios laivybos administracija arba įgaliotąja laivų klasifikavimo bendrove

 

Komisija šiuo aktu

nutaria pripažinti laivą _____________ tradiciniu laivu

 

 

(Laivo pavadinimas)

nutaria nepripažinti laivo _____________ tradiciniu laivu

 

 

(Laivo pavadinimas)

nutaria suderinti atkuriamo laivo _____________ projektą

 

 

(Projekto pavadinimas)

nutaria nesuderinti atkuriamo laivo _____________ projekto

 

(Projekto pavadinimas)

 

 

9. Aktas galioja:   □ 10 metų       □ iki trūkumų pašalinimo

 

 

Komisijos aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

 

 

 

Pirmininkas               __________________  _____________________________

(Parašas)                                               (Vardas ir pavardė)