LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2010 m. GRUODŽIO 22 d. įsakymo nr. 1-348/D1-1014/3-742DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE VARTOJAMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIODEGALŲ IR SKYSTOJO KURO PRIVALOMŲJŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. 1-7/D1-21/3-10

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomuosius kokybės rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“, ir papildome 9.51 papunkčiu:

9.51. Privalomųjų kokybės rodiklių 1 priedo 8.2–8.4 papunkčiuose nustatyti reikalavimai taikomi lapkričio 1 – balandžio 10 dienomis;“.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                          Žygimantas Vaičiūnas

 

Aplinkos ministras                                                                              Kęstutis Mažeika       

 

Susisiekimo ministras                                                              Jaroslav Narkevič