LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 135 „DĖL ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. kovo 26 d. Nr. 1K-83

Vilnius

 

P a k e i č i u Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“:

1.   formulės Nr. 1 skiltį „Panaudojimo sritis“ papildau 4 punktu:

4. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, galiojimo laikotarpiu dezinfekantų, priskirtų 1 ir 2 produktų tipams, kaip tai nurodyta 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo su visais pakeitimais V priede, gamyboje, kai:

4.1. tokie gaminiai sufasuoti į ne didesnę kaip 1 litro pakuotę;

4.2. tokie gaminiai sufasuoti į didesnę kaip 1 litro pakuotę, jeigu tam neprieštarauja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.“;

2. formulės Nr. 11 skiltį „Panaudojimo sritis“ papildau 3 punktu:

3. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, galiojimo laikotarpiu dezinfekantų, priskirtų 1 ir 2 produktų tipui, kaip tai nurodyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede, gamyboje, kai:

3.1. tokie gaminiai sufasuoti į ne didesnę kaip 1 litro pakuotę;

3.2. tokie gaminiai sufasuoti į didesnę kaip 1 litro pakuotę, jeigu tam neprieštarauja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.“

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka