Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GRUODŽIO 14 D. NUTARIMO NR. 1524DĖL VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 6 d. Nr. 453

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“, 2020 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. SA 57135-C(2020) 2957 dėl valstybės pagalbos schemos patvirtinimo, taip pat į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ visoje šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbus karantiną draudžiama arba ribojama dalies valstybės turto nuomininkų vykdoma veikla, ir į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 15 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 19) pritarta Nuomos įsipareigojimų naštos verslui mažinimo koncepcijai, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimą Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ 3 punktu:

3. Nustatyti, kad:

3.1. valstybės turto valdytojas karantino laikotarpiu ir du mėnesius po karantino atšaukimo sumažina valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartyje (toliau – nuomos sutartis) nurodytą valstybės nekilnojamojo turto nuomininko (toliau – nuomininkas) mokėtiną nuompinigių dydį susitariant, kad nuomininkas už valstybės nekilnojamojo turto nuomą moka 20 procentų viso nuomos sutartyje nustatyto nuompinigių dydžio, jeigu nuomininkas atitinka šiuos reikalavimus:

3.1.1. nuomininkas su valstybės turto valdytoju galiojančią nuomos sutartį yra pasirašęs ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d.;

3.1.2. nuomininko vykdoma veikla, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, yra draudžiama arba ribojama ir dėl to jis patiria finansinių sunkumų ir negali arba iš dalies negali vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų mokėti nuomos sutartyje nustatytų nuompinigių;

3.1.3. nuomininkas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014);

3.1.4. nuomininkui iki 2020 m. kovo 15 d. nebuvo pradėti bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procesai;

3.1.5. nuomininkas valstybės turto valdytojui yra pateikęs:

3.1.5.1. prašymą dėl nuompinigių dydžio mažinimo, kuriame, be kita ko, turi būti nurodyta karantino laikotarpiu draudžiama arba ribojama jo veikla, pateikta informacija apie nuomininkui pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (toliau – Komunikatas) suteiktas kitas valstybės pagalbos priemones, skirtas ekonomikai remti reaguojant į dabartinį naujojo koronaviruso (COVID-19) protrūkį, taip pat nurodyta, ar 2019 m. gruodžio 31 d. nuomininkas nebuvo sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 651/2014;

3.1.5.2. 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad iki 2020 m. kovo 15 d. nuomininkui nebuvo pradėti bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procesai;

3.1.5.3. valstybės turto valdytojo prašymu kitus dokumentus arba informaciją, reikalingus vertinant šio nutarimo 3.1 papunktyje nustatytus reikalavimus;

3.2. pagal Komunikatą nuomininkui taikomų sumažintų nuompinigių ir kitų jam suteiktų laikinųjų valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį naujojo koronaviruso (COVID-19) protrūkį, bendra suma per visą nuompinigių sumažinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., negali viršyti 800 000 eurų. Jei nuomininkas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros srityje, bendra nuomininkui taikomų sumažintų nuompinigių ir kitų jam suteiktų laikinųjų valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį naujojo koronaviruso (COVID-19) protrūkį, suma negali viršyti 120 000 eurų, o jei vykdo veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos srityje, – 100 000 eurų. Jeigu nuomininkas vykdo veiklą keliose srityse, turi būti laikomasi kiekvienai sričiai nustatytos atitinkamos viršutinės valstybės pagalbos ribos ir neturi būti viršijama bendra didžiausia galima valstybės pagalbos suma;

3.3. valstybės turto valdytojai, vadovaudamiesi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, privalo teikti duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui. Jeigu vienam nuomininkui sumažintų nuompinigių suma yra 500 000 eurų ir daugiau, valstybės turto valdytojas informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo valstybės pagalbos suteikimo dienos privalo pateikti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka