VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAKYMO NR. VA-40 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO DEKLARACIJOS KIT711 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 22 d. Nr. VA-87

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. VA-40 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 forma ir jos KIT711S priedas „Nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybes“, KIT711F priedas „Informacija apie juridinio asmens iš fizinių asmenų perimtą nekilnojamąjį turtą“ bei KIT711A priedas „Avansinis nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybes“ ir Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1.     Tvirtinu pridedamas:

1.1.    Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formą ir jos KIT711S priedą „Nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybes“, KIT711F priedą „Informacija apie juridinio asmens iš fizinių asmenų perimtą nekilnojamąjį turtą“ bei KIT711A priedą „Avansinis nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybes“ (toliau – KIT711 forma);

1.2.  Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisykles.

2.     Pavedu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Mokestinių prievolių departamentui organizuoti duomenų iš savivaldybių apie jose nustatytus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus gavimą iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos ir jų perdavimą į KIT711 formos duomenis apdorojančią programinę įrangą.

3.     Nustatau, kad:

3.1. KIT711 forma naudojama 2007 ir vėlesnių metų nekilnojamojo turto mokesčiui deklaruoti;

3.2. šio įsakymo vykdymą kontroliuoja VMI prie FM viršininko pavaduotojas, koordinuojantis VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento veiklą.

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisykles:

2.1.    Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. fiziniai asmenys deklaraciją turi teikti, jeigu per mokestinį laikotarpį turėjo nuosavybės teise priklausančio ar įsigyjamo NT, už kurį pagal NTMĮ nuostatas turėjo būti mokamas mokestis. Šioje deklaracijoje nedeklaruojamas mokestis už fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančius ar jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, esančius Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurių bendra vertė (susumavus NT vienetų mokestines vertes) viršija NTMĮ 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte arba 7 punkte nustatytą ribą.“

2.2. Pakeičiu 14.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.14. deklaracijos 13 laukelį turi užpildyti tik juridiniai asmenys ir jame nurodyti paskutinę mokestinio laikotarpio dieną nuosavybės teise turimo, įsigyjamo arba neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui iš fizinių asmenų perimto NT, kuris neapmokestinamas pagal NTMĮ 7 straipsnio 2 dalies nuostatas (bendros paskirties objektų, aplinkos ir priešgaisrinei apsaugai naudojamas NT, esantis kapinių teritorijoje, bei kitas NT, kuris pagal NTMĮ 7 straipsnio 2 dalies nuostatas neapmokestinamas), vertę;“.

2.3. Pakeičiu 22.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.3. Lietuvos fiziniai asmenys deklaraciją turi pateikti elektroniniu būdu, o užsienio valstybių fiziniai asmenys deklaraciją turi pateikti elektroniniu būdu arba užpildytą popierinę deklaraciją atsiųsti paštu į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Deklaracijų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai.

Jeigu deklaraciją norima pateikti Deklaracijos pateikimo taisyklių 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytais būdais, ją galima atsispausdinti iš VMI prie FM interneto tinklalapio www.vmi.lt ir užpildyti.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                       Edita Janušienė