LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-549 2, 8, 17, 29, 33, 45 IR 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. XIV-678

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Bendroji socialinio draudimo pensijos dalis (toliau – bendroji dalis, bendroji pensijos dalis) – socialinio draudimo pensijos dalis, skirta pagal šį įstatymą paskirtų socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) ir senatvės pensijų gavėjų minimalioms pajamoms užtikrinti.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Būtinasis pensijų socialinio draudimo stažas (toliau – būtinasis stažas) – šio įstatymo tam tikros rūšies socialinio draudimo pensijai nustatyto pensijų socialinio draudimo stažo trukmė metais. Būtinasis stažas taikomas:

1) asmenų, įgijusių pensijų socialinio draudimo stažą, didesnį už būtinąjį stažą senatvės pensijai skirti, bendrajai socialinio draudimo pensijos daliai didinti;

2) socialinio draudimo netekto darbingumo ir senatvės pensijų gavėjams pagal Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymą mokamoms pensijų priemokoms apskaičiuoti.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Individualioji socialinio draudimo pensijos dalis (toliau – individualioji dalis, individualioji pensijos dalis) – socialinio draudimo pensijos dalis, kurios dydis nustatomas pagal per visą pensijų socialinio draudimo laikotarpį už asmenį priskaičiuotų ir (ar) asmens sumokėtų pensijų socialinio draudimo įmokų dydį.

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Jeigu Lietuvos statistikos departamento vėliausiai paskelbtas 65 metus sukakusių ir vyresnių asmenų skurdo rizikos lygis yra didesnis negu 25 procentai ir (arba) indeksavimo metais prognozuojamos vidutinės senatvės pensijos santykis su tais metais prognozuojamu vidutiniu neto darbo užmokesčiu yra mažesnis kaip 50 procentų, individualioji pensijos dalis indeksuojama papildomai, prie šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuoto IK pridedant papildomą indeksą, apskaičiuotą taip, kad indeksavimo metais panaudotinos papildomos lėšos individualiajai pensijos daliai indeksuoti neviršytų 75 procentų planuojamo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato, apskaičiuoto taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuotą IK ir atėmus Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatyme nustatytą būtinų kasos apyvartos lėšų sumą. Konkreti papildomų lėšų suma, skiriama individualiajai daliai indeksuoti, nustatoma indeksavimo metais galiojančiame Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatyme.“

2. Papildyti 8 straipsnį 8 dalimi:

8. Šio straipsnio 7 dalyje nurodytas papildomas individualiosios pensijos dalies indeksavimas netaikomas, jeigu indeksavimo metais prognozuojamas neigiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pinigų srautų rezultatas arba jeigu pagal šio straipsnio 7 dalies nuostatas apskaičiuotas papildomas indeksas yra mažesnis negu 1,01.“

3. Papildyti 8 straipsnį 9 dalimi:

9. Šio straipsnio 7 dalyje nurodytas papildomas individualiosios pensijos dalies indeksavimas taikomas toms socialinio draudimo pensijoms, kurias sudaro bendroji ir individualioji pensijos dalys. Pensijos, nurodytos šio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje ir 60 straipsnyje (išskyrus priedą už stažo metus), ir socialinio draudimo pensijos, kurių nesudaro bendroji ir individualioji pensijos dalys, indeksuojamos dauginant asmeniui paskirtos ir mokamos pensijos dydį (pensijos dalį) tik iš šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuoto IK.“

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Senatvės pensijos bendrosios dalies dydis

Senatvės pensijos bendrosios dalies dydis nustatomas pagal bazinės pensijos dydį, atsižvelgiant į asmens įgyto stažo ir būtinojo stažo santykį, ir apskaičiuojamas euro cento tikslumu pagal formulę β · B, kurioje:

1) β – asmens įgyto stažo ir būtinojo stažo, galiojančio teisės gauti senatvės pensiją atsiradimo metais, santykis (šio įstatymo 57 straipsnis), išreiškiamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Jeigu asmens įgyto stažo ir būtinojo stažo, galiojančio teisės gauti senatvės pensiją atsiradimo metais, santykis yra mažesnis už vienetą, laikoma, kad jis lygus vienetui. Jeigu teisė gauti senatvės pensiją atsirado iki 2017 m. gruodžio 31 d., β lygus asmens turimo stažo ir 30 metų santykiui, bet negali būti mažesnis už vienetą. Jeigu taikant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas teisė į senatvės pensiją Lietuvoje nustatoma atsižvelgiant į kitoje valstybėje įgytą stažą, β lygus asmens turimo stažo, už kurį skiriama senatvės pensija Lietuvoje, ir minimaliojo stažo senatvės pensijai (šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalis) santykiui;

2) B – tą mėnesį, už kurį mokama pensija, galiojantis bazinės pensijos dydis.“

 

4 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) β – asmens įgyto stažo ir teisės gauti netekto darbingumo pensiją atsiradimo metais galiojančio būtinojo stažo senatvės pensijai santykis (šio įstatymo 57 straipsnio 2 dalis, 5 priedas). Jeigu asmens įgyto stažo ir būtinojo stažo senatvės pensijai santykis yra mažesnis už vienetą, laikoma, kad jis lygus vienetui. Jeigu taikant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas teisė gauti netekto darbingumo pensiją Lietuvoje nustatoma atsižvelgiant į kitoje valstybėje įgytą stažą, β lygus asmens įgyto stažo, už kurį skiriama pensija Lietuvoje, ir tam asmeniui nustatyto minimaliojo stažo netekto darbingumo pensijai gauti (šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalis) santykiui.

 

5 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) jeigu asmeniui naudinga, netekto darbingumo pensijos bendroji dalis apskaičiuojama šio įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka, įskaitant papildomai įgytą stažą ir taikant tam asmeniui būtinojo stažo senatvės pensijai reikalavimus einamųjų metų sausio 1 dieną;“. 

 

6 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) β – asmenims, turintiems 30 metų ir daugiau stažo, asmens turimo stažo ir 30 metų santykis. Asmenų, turinčių mažesnį kaip 30 metų stažą, β lygus vienetui. Jeigu taikant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas teisė į senatvės pensiją Lietuvoje nustatoma atsižvelgiant į kitoje valstybėje įgytą stažą, β lygus asmens turimo stažo, už kurį skiriama senatvės pensija Lietuvoje, ir minimaliojo stažo senatvės pensijai (šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalis) santykiui;“.

 

7 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Bendroji pensijos dalis apskaičiuojama pagal šio įstatymo 29 straipsnį, įskaitant į stažą visą iki pensijos skyrimo asmens įgytą stažą ir visą netekto darbingumo pensijos gavimo laikotarpį.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Įsigaliojus šiam įstatymui:

1) iki 2017 m. gruodžio 31 d. asmenims paskirtų netekto darbingumo (invalidumo) pensijų, kurių bendroji dalis pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio 5 dalies nuostatas yra lygi 2017 m. gruodžio mėnesį asmeniui mokėtos pagrindinės pensijos dalies ir priedo už stažo metus (jeigu šis priedas buvo mokėtas) sumai, taip pat pensijų, asmenims paskirtų iki 2017 m. gruodžio 31 d. ir mokamų pagal Socialinio draudimo pensijų įstatymo 49 straipsnio 7 dalies ir 53 straipsnio 5 dalies nuostatas, iki 2017 m. gruodžio 31 d. mokėta pagrindinė pensijos dalis nuo šio įstatymo įsigaliojimo apskaičiuojama taip:

a) asmenų, netekusių 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintų I grupės invalidais), pagrindinė netekto darbingumo pensijos dalis yra 150 procentų 2017 m. gruodžio mėnesį galiojusios valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos; asmenų, netekusių 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintų II grupės invalidais), – 110 procentų 2017 m. gruodžio mėnesį galiojusios valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos; asmenų, netekusių 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintų III grupės invalidais), – 55 procentai 2017 m. gruodžio mėnesį galiojusios valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos;

b) mokėtinos pagrindinės pensijos dalies dydis asmenims, kuriems mokamos iki 2017 m. gruodžio 31 d. paskirtos netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, apskaičiuojamas pagal šios dalies 1 punkto a papunktį perskaičiuotos naujo dydžio pagrindinės netekto darbingumo pensijos dalies ir priedo už stažo metus (jeigu šis priedas buvo mokėtas) sumą indeksuojant pagal socialinio draudimo pensijoms 2018–2022 metams nustatytus indeksavimo koeficientus (toliau – IK). Jeigu atitinkamais kalendoriniais metais socialinio draudimo pensijos bendrajai ir individualiajai dalims buvo nustatyti skirtingi IK, pagal šios dalies 1 punkto a papunktį perskaičiuotam naujam pagrindinės pensijos dalies dydžiui taikomas bendrajai pensijos daliai nustatytas IK;

2) iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirtos socialinio draudimo našlaičių pensijos, kurių dydis apskaičiuotas pagal mirusiajam priklausiusios ar galėjusios priklausyti senatvės, senatvės pensijos neįgaliajam ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, paskirtos turint minimalųjį pensijų draudimo stažą, bet neturint būtinojo pensijų draudimo stažo atitinkamos rūšies pensijai skirti, dydį, perskaičiuojamos nustatant naują mirusiajam galėjusios priklausyti atitinkamos rūšies pensijos dydį pagal šio įstatymo nuostatas;

3) pagal šio įstatymo 3, 4 ir 6 straipsnius bei šios dalies 1 ir 2 punktus nuo 2022 m. sausio 1 d. perskaičiuotos socialinio draudimo senatvės, senatvės pensijos neįgaliajam, netekto darbingumo (invalidumo) ir našlaičių pensijos jų gavėjams pradedamos mokėti ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d., kartu su naujo dydžio socialinio draudimo senatvės, netekto darbingumo (invalidumo) ar našlaičių pensijomis išmokant jų nepriemoką, susidariusią perskaičiavus atitinkamos rūšies pensiją nuo 2022 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda