r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 19 d. Nr. T-17

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 104  straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas 24 780,0 tūkst. Eur (prognozuojamas pajamas 13 354,0 tūkst. Eur, vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 550,0 tūkst. Eur, kitas vietines rinkliavas 5,0 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą 728,2 tūkst. Eur, mokesčius už aplinkos teršimą, valstybinius gamtos ir medžiojamų gyvūnų išteklius 471,0 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas 10,0 tūkst. Eur, dotacijas 9 661,8 tūkst. Eur), skolintas lėšas 200,0 tūkst. Eur ir asignavimus išlaidoms, turtui įsigyti bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti 24 980,0 tūkst. Eur (1234, 5 priedai).

2. Paskirstyti Akmenės rajono savivaldybės biudžeto 2018 metų pradžios lėšų likutį 3 323,1 tūkst. Eur pagal asignavimų valdytojus (6 priedas).

3. Suteikti Savivaldybės administracijos direktoriui įgaliojimus paskirstyti po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, pagal asignavimų valdytojus ir programas.

4. Įpareigoti:

4.1. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

4.1.1. išanalizuoti kreditinio įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti bei, sudarant ir tvirtinant 2018 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2017 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

4.1.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti kreditinius įsiskolinimus;

4.1.3. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

4.1.4. taupiai ir pagal nustatytą paskirtį naudoti skirtus biudžeto asignavimus pagal patvirtintas sąmatas, apskaitos politikos įgyvendinimą ir finansų kontrolę, užtikrinant asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir parengti priemones, kurios bus vykdomos siekiant neviršyti patvirtintų asignavimų;

4.1.5. užtikrinti, kad nebūtų pradelstų įsiskolinimų už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes;

4.1.6. užtikrinti, kad 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtino sumos) būtų ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą;

4.1.7. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausia naudoti įmokėtas į Savivaldybės biudžetą pajamų įmokas;

4.1.8. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtinti pavaldžių biudžetinių įstaigų programų sąmatas ir pateikti jas Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto valdymo skyriui.

4.2. Savivaldybės administraciją:

4.2.1. atsiskaityti atitinkamoms kuruojančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms už jų kuruojamų funkcijų atlikimą ir lėšų naudojimą pagal šių institucijų ir įstaigų patvirtintus atsiskaitymo tvarkos aprašus;

4.2.2. visus naujai prisiimtus įsipareigojimus pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus skelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, nurodant panaudojimo paskirtį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                         Apolinaras Nicius